Pyrotechniek vuurwerk

Google Pyrotechniek vuurwerk ipa Google 2014

Speurtocht naar de perfecte ouderwetse voetzoeker

 Speurtocht naar de perfecte ouderwetse voetzoeker

Pleidooi voor de herinvoering van een eeuwenoud ritueel juweeltje

Multatuli, beroemd geworden met zijn Max Havelaar, schreef in 1878 een lofzang op de ware traditionele voetzoeker in zijn roman De geschiedenis van Woutertje Pieterse (klik hier, blz. 334):

‘De voetzoeker - hoeden af, lezer! - geeft den drommel van zoo'n bekrompen loops-opvatting. Hy heeft karakter, en volgt z'n eigen senie... zou juffrouw Pieterse zeggen. Hy leeft, en kiest z'n weg. Hy spuwt vuur, en deinst voor 't recul van z'n eigen strydlust. Hy kampt om 't verloren terrein te herwinnen, en wisselt van zwaartepunt, en wendt z'n grilligen loop, en kronkelt als 'n vliegende lintwurm.’

pyrotechniek vuurwerk ipa multatuli douwes dekker‘Hy schryft z'n naam in gloeiende krullen, en vecht tegen den luchtdruk, en sliert al duiklend voort, en braakt arabesken. En waar-i was, keert-i weer, als iemand die nog wat te zeggen heeft. En waar-i niet was, komt-i aanrollen, blazend, blakend, brandend, schroeiend, sissend, schetterend... altyd verrassend door nieuw-uitgedachte huppeling, altyd verschrikkend door vreemdluimigen sprong, altyd boodschapper van 't onverwachte, maar altyd de drager ook van 'n herhaalde opwekking tot gillend plezier.’


Wie anders kan de schoonheid van een klein vermakelijk stukje verdwenen cultus kunstvuurwerk mooier en beter beschrijven dan Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli?

Multatuli was niet alleen een liefhebber van vuurwerk, maar vooral ook voorvechter van het recht zèlf vuurwerk te mogen afsteken. Hij schreef: 'Veracht me niet te zeer, lezer, als ik u betuig dat de ware vreugd die er uit vuurwerk te halen is, in 't afsteken - zèlf afsteken! - van zevenklappers en voetzoekers bestaat. Een ‘groot vuurwerk’ is 'n ellendig ding, 'n menschonteerende foppery. Eigenlyk 'n schimp,'n beleediging, 'n laesio dignitatis generis humani!'
Het is maar dat u het weet.


De jonge mensen kennen vanwege hun leeftijd anno 2015 de karaktereigenschappen van de echte originele voetzoeker niet. Je moet daarvoor minstens de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt èn de ervaring zelf hebben opgedaan.
Het vuurwerk vond zijn oorsprong waarschijnlijk omstreeks de 13e eeuw in China en in de 15e eeuw was het vuurwerk via Zuid-Europa alom bekend. I
n China in het jaar 1264 wordt een stuk vuurwerk met een raket-aandrijving als de 'grond-rat' beschreven. Een slingerende sissende voetzoeker die schrik aanjaagt bij de keizerin-weduwe Gung Sheng en ter ere wier zoon een feest had gehoudenkeizer Lizong (1224-1264).
In Europa was de Engelse Franciscaner monnik Roger Bacon de eerste Europeaan die gedetailleerd de fabricage van zwart buskruit beschreef in het jaar 1242. 

pyrotechniek vuurwerk ipa voetzoekersOm de voetzoeker vervolgens eeuwenlang plezier te doen geven aan de straatjongens in Europa, de vroege vuurwerkconsument, vooral ook om destijds de persoon van het andere geslacht te plagen en ze op stang te jagen. In de annalen van een Hollandse gemeente in 1697 is te lezen: 'De klakke-bossen, voetzoekers en natte-zissen der baldaadige jongens hebben wonderlyke verzengingen onder de Rokken gedaan' (Doedyns, Merc. 1, 164).
Of deze:
'Op 4 oktober 1702 te Den Haag werden 'ter Kamere der Burgermeesteren' vormen van bekende baldadigheid en straatschenderij met vuurwerk aldus omschreven en strafbaar gesteld: 'Het gooien van klakkebussen onder de rokken van een troepje keuvelende vrouwen!'
Sodeju!

Foto: Nederlands Vuurwerk Museum

Voor de de goede orde: niemand keurt misbruik van vuurwerk goed, maar onnodige strenge verboden hebben in het verleden tot een toename van illegaal en verkeerd vuurwerkgebruik geleid.
Dat vrouwen ook de beest kunnen uithangen, bewijst a
ctrice Eva Longoria van Desperate Housewives. Zij heeft nog steeds nachtmerries over de tijd dat ze haar ouderlijk huis in vuur en vlam zette met horizontaal afgeschoten vuurpijlen tijdens Kerst in het kurkdroge Texas (klik hier).
Maar in Nederland kunnen de dames er ook wat van (klik hier) en vooral in Rusland gaan ze nog een stapje verder (klik hier).


pyrotechniek vuurwerk ipaIn de vertaling wordt een knallend rotje en een voetzoeker vaak synoniem gebruikt, maar dat is volkomen onterecht. Het rotje knalt slechts en de voetzoeker knalt alleen aan het eind van zijn functioneel gedrag, mits de knalsas is aangebracht. Dat is of was niet altijd het geval. In de tijd van Multatuli bestond het woord 'rotje' nog niet.

Om het nog ingewikkelder te maken, volgens Van Dale's  Etymologisch woordenboek is het woord 'rotje' sinds 1871 een verkleiningsvorm van 'rot', dat weer is afgeleid van het woord 'rat'. Dit vanwege de kleine afmeting en de snelle beweging, gelijkend op die van een levende rat. Het verhaal wil dat ratten door kwajongens met teer, zwavel en stro beplakt in brand werden gestoken, hetgeen de nodige opschudding veroorzaakte wanneer ze werden losgelaten: men schrok zich rot. De beestjes overleefden trouwens meestal het hachelijke avontuur door in het water te springen.

Maar onze rotjes plegen niet te bewegen, en het lijkt erop dat het woord rotje toch weer werd verward met de wel voortbewegende voetzoeker. Of was de vroegere benaming synoniem met de voetzoeker, en betekent rotje eigenlijk de bewegende voetzoeker. In ieder geval was de voetzoeker veel populairder dan de knal alleen van het tegenwoordig rotje.


vuurwerk pyrotechniek ipa tno verbodIn het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw was de kleinburgerlijke protestantse bemoeizucht van de Noord-Europese landen zo groot, dat het leuke vuurwerk uiteindelijk verboden werd vanwege het onvoorspelbare karakter. Deels lag daaraan ten grondslag dat men de knallading van buskruit in de loop van de tijd had veranderd in het veel harder knallende en krachtiger aluminiumhoudend (foto)flitskruit.

Met name de bemoeizucht van het schijnheilige TNO was heel groot, en waarvan de medewerkers zelf geen zuiver geweten en verleden hebben. Medewerker Rutger Webb heeft tijdenlang een illegale vuurwerkclub geleid (Fort de Hel) waar tal van ernstige ongelukken gebeurden - waaronder een dodelijke. Hij heeft de pyrotechniek een slechte naam bezorgd.

Eigenaardig is dan ook de samenwerking met de onbetrouwbare NFI van ex-directeur De Bruyn en het Corps Controleurs van de Dienst Gevaarlijke Stoffen. Dat geldt ook voor de corrupte ex-politiemannen Fred de Groot - die nu een eigen bedrijfje heeft als vuurwerkadviseur (klik hier), en Joop Couturier. Het zelfreinigende vermogen in de vuurwerkbranche en controlerende organen is bijzonder klein. Nederland is natuurlijk ook te klein om niet incestueus te zijn en overal ontstaan maffia-achtige structuren waar extreme winsten worden gemaakt. Wanneer je niet deugt en boter op je hoofd hebt, moet je niet in de zon gaan lopen, is het wijze oude spreekwoord. Hoe komt het toch dat vuurwerk zoveel aantrekkingskracht heeft op randdebielen, zoals ook de vuurwerkramp in Enschede heeft bewezen.

Bij TNO hielden o.a. Webb, Kodde en handelaar Oudendag zich bezig met de belachelijke stalen kooiconstructie voor consumentenvuurwerk, een wederom volkomen mislukt project. TNO heeft een huichelachtig slechte, afhankelijke en subjectieve naam opgebouwd wanneer het om hun pseudowetenschap gaat: die betaalt die bepaalt.
"Wij van WC-eend ..." Cuius enim panem manduco carmina canto, oftewel wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Een bedenkelijke reputatie voor een zogenaamd wetenschappelijk onafhankelijk instituut.

TNO gaat tegenwoordig trouwens autisten testen voor een flutbaan met behulp van cameratoezicht (klik hier). Nu de gemeenten in Nederland het laten afweten bij de extra zorg die autisten nodig hebben, denkt TNO geld te kunnen verdienen aan gehandicapten door ze de hele dag achter een geestdodende bewakingsmonitor te zetten. Nog even en Dr. Mengele zijn fascistoïde experimenten leiden weer tot de gaskraan bij de proefkonijnen met een neurologische geboorte afwijking, wanneer een goede medische zorg en begeleiding door verkeerde bezuinigingen achterwege blijven. Weg met TNO.

Schuurmans had in zijn professionele enthousiasme de grootste maat voetzoeker afgeladen met 1,8 gram flitskruit als knallading op basis van perchloraat, aluminium, bariumnitraat en zwavel. Flitskruit werd in rotjes in Nederland in dezelfde periode verboden, voor andere landen gold meestal een maximum toegestane lading van 50 milligram - maar dan alleen op basis van perchloraat en aluminium.

De grilligheid van de bewegingen was nou juist zo leuk en aantrekkelijk aan het vuurwerk. Het onvoorspelbare zorgde altijd voor verrassing, grote pret en hilariteit, en maakte de serpente vlieger bijzonder populair.
In het liberale katholieke Zuid-Europa is de voetzoeker door de ontbrekende hypocriete regelzucht voor de consument min of meer bewaard gebleven, al zijn de eigenschappen niet meer oorspronkelijk. Het pyrotechnische apparaatje dient laag boven de grond langzaam rond te vliegen, hetgeen de afmetingen beperkt.

Een echte voetzoeker is geen rotje met een sisser, en zeker géén vuurpijl zonder lat of stok. En de voetzoeker is ook geen afgeleide van een fluitende luchthuiler of Gillende Keukenmeid - deze dateert van 1888, de voetzoeker is honderden jaren ouder. 
De voetzoeker heeft geen ziel of holle centrale ruimte en vliegt veel langzamer, vaak opzettelijk met pauzes en horten en stoten (fallussymbool), draaiend om zijn verplaatsend zwaartepunt en beïnvloedt door lucht turbulentie en windrichting. De bewegingen zijn die als van een slang.

De voetzoeker heeft wel een wurging van de kartonnen huls tot een venturi of versmalde uitstroomopening en die een luchthuiler zeker niet heeft. Het gaat ook om het verrassingseffect, want dat is het kenmerk van deze klakkebus: die schrik aanjaagt bij mensen van het 'zwakke geslacht' door onverwachte en onvoorspelbare bewegingen.

vuurwerk pyrotechniek ipa serpent voetzoeker
Over de voetzoeker of serpent: wat een afgang dat zoveel voeten verzorgende dames hun zaakje tegenwoordig naar de voor stoere mannen verboden 'voetzoeker' hebben vernoemd. De pedicures deden het vroeger vast en zeker in hun broek toen de echte voetzoeker nog legaal was.  Het synoniem 'serpent' betekent toevallig ook kreng of boosaardige vrouw.

Prima overigens dat vrouwen tegenwoordig hun eigen geld verdienen, maar dat ze de baas spelen? De man van tegenwoordig is daarentegen een slapjanus, en basisscholen worden alleen nog maar bevolkt door leraressen die niet eens kunnen rekenen. Geen leraar meer waar jongens een voorbeeld aan kunnen nemen, zeker wanneer een vader thuis ontbreekt.
Er is geen echte man meer te vinden tussen al die moderne 'heksen' met de broek aan en de mannen hebben het leukste vuurwerk van zich laten afpakken. Overigens, de veelal broeken dragende  dames beschermt hen tegenwoordig voor 'de wonderlyke verzengingen onder de rokken'.

Nee, kom dan maar eens in super macho Spanje met die geweldige Fallas en luidruchtige mascletas in Valencia: daar hebben ze voetzoekers alleen maar in grootte laten toenemen, als een penis in erectie van 7 cm naar 20 cm! Den voetzoeker getrouwe blijf ik tot in den doot, de-hen Ko-hooning van His-pan-jen he-heb ik al-tijd ge-eeeeerd.

 

pyrotechniek vuurwerk ipa voetzoeker schuurmans


De voetzoeker is bij de juiste samenstelling en het juiste gebruik - aansteken en op de grond leggen, echter ongevaarlijk en deze zal normaal gesproken niet verder komen dan kniehoogte. Pas wanneer voetzoekers gegooid worden kunnen ze een gevaar vormen, maar dat geldt ook voor rotjes evenals voor verkeerd gerichte vuurpijlen. Vooral het misbruik heeft geleid tot de uitbanning, niet zozeer het vuurwerk zelf.

Nee, neem dan de milieuvriendelijkheid van de originele groene voetzoeker, gewone goedaardige buskruit bestanddelen. Wanneer deze grondstoffen in combinatie juist functioneerden tot voldoende gasdruk, kwam de voetzoeker door de omgekeerde impuls achter je aan wanneer je wegrende! Vandaar ook de naam.

Gewoon zwart buskruit wordt in Nederland niet meer vervaardigd sinds de 20e eeuw, maar voor die tijd des te meer. In en rondom Amsterdam waren er in de 17e eeuw maar liefst 13 buskruitmolens die allen met elkaar concurreerden om de prijs. Die prijs werd voornamelijk bepaald door het gehalte aan toen duur salpeter: dat was 71 % en geen 75 %. Tegenwoordig is de gewichtsverhouding 75:15:10 voor salpeter, houtskool en zwavel, maar daar wordt in de praktijk van afgeweken - onder andere vanwege de toepassing.

Gezamenlijk waren de molens goed voor een enorme productie van meer dan 100.000 pond per week. Ja, er moesten oorlogen worden gevoerd, de Tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden en later tegen de Fransen.
Er vloog regelmatig wel eens wat in brand, of er verdween wat, de boekhouding was bepaald niet nauwkeurig bij te houden. Bij een vlam in de pan in de rosmolen kregen de trekpaarden voor de schrik een fles wijn. Nee, geen bier, een paard is een edel dier!

Daar kwam een eind aan toen de vereniging van buskruitmakers werd opgericht, en waarbij door vaste prijsafspraken een alleenrecht en monopolie ontstond. Er werden toen reeds flinke prijzen voor een pond buskruit gevraagd en de eigenaren werden schatrijk. Per pond (toen nog 480 gram) werd een halve dagloon van een arbeider betaald, rondom de 1/2 zilveren gulden. En bij schaarste van salpeter kon de prijs stijgen tot een zilveren gulden per pond (zo'n 100 euro nu) of nog veel hoger.

De huidige buskruit benodigdheden die worden gebruikt voor vuurwerk en het schieten met oude wapens of replica's, komen uit Duitsland van de firma Wano (klik hier).
Zelfs de Engelsen bestellen daar hun buskruit. Uiteraard maken de Chinezen hun eigen buskruit, maar dat is over het algemeen van inferieure kwaliteit.
Tegenwoordig zijn de ingrediënten echter spotgoedkoop, al jaren: zowel zuiver zwavel als houtskool en salpeter kosten niet meer dan 1 euro per kilogram in bulkverpakking, en per ton nog veel minder. De schrikbarende hoge al maar stijgende prijzen voor vuurwerk in de winkel worden dan ook niet door de grondstoffen of het lage Chinese arbeidsloon bepaald, en ook niet door het transport. Ze worden voornamelijk veroorzaakt door de heren handelaren met hun exorbitante woekerwinsten, niet door de Chinezen.

pyrotechniek vuurwerk ipa

Wanneer men een wapenmachtiging heeft voor een buskruitwapen, is buskruit in Nederland legaal te kopen bij de wapen- en munitiehandelaar. In het buitenland is die mogelijkheid ruimer geregeld: soms is het bezit van buskruitwapens vrij. Zeker is dat het geval wanneer ze onder antieke wapens vallen, dat wil zeggen meer dan 150 jaar oud zijn. Daar vallen dan geen replica's onder.
Maar ook zonder vergunning is het bezit van een hoeveelheid van 1 kilogram toegestaan. Ervan uitgaande dat 25 kg consumentenvuurwerk in huis mag worden bewaard (per persoon?), hetgeen gelijkwaardig is met een hoeveelheid pyrotechnische sas van minstens 2,5 kg.

Serieuze hobbyisten in de pyrotechniek maken hun buskruit al jaren zelf. Dat was al sinds de 16e eeuw zo en ook anno 2015.
De beste manier om de commerciële hoge kwaliteit te benaderen, is door gebruik te maken van een elektrische kogelmolen. Ook al was hij beslist niet de eerste, de methode van de Amerikaan Lloyd E. Sponenburgh is inmiddels wereldwijd bekend (klik hier). Vermeldenswaard is dat bij de bereiding alle voorzichtigheid is te betrachten en de nodige kennis en vaardigheid aangeleerd moeten worden. Is het bezit van kleine hoeveelheden buskruit in de meeste landen van de wereld niet verboden, de bereiding kan dat wel zijn.

De theorie bij de voetzoeker was dat bij het wegrennen een opgewekte luchtstroom er voor zorgde dat het listige vuurwerkje het vluchtpad nam en achter je aan kwam. Is het de turbulentie van de luchtstroom achter het wegrennende slachtoffer, die een rol speelde? Kiezen vuurpijlen niet altijd de richting tegen de wind in, het windvaantjes effect? Maar deze hebben een stok ter stabilisatie en om het zwaartepunt laag te houden. Of was het toch alleen allemaal inbeelding en oud volksgeloof, toeval? Waarschijnlijk wel.

De tegenwoordig grote maten in Spanje voldoen in ieder geval niet aan de eisen van de echte zwermers: een diameter van 7 tot 12 mm schijnt optimaal en veel langer dan 10 cm moeten ze eigenlijk ook niet zijn. Echte goede voetzoekers zijn dus relatief klein, hetgeen menig macho man elders misschien zal doen geruststellen.

Een typische moderne samenstelling voor de voetzoeker bestaat tegenwoordig uit een samengeperste massa van 91 % fijn gepoederd buskruit, 6 % gekorreld houtskool (150 mesh) en 3 % fijne titanium granules of aluminium (vlokken) in een stevige parallel gerolde kartonnen huls met een tot 1/3 diameter samengeknepen gewurgde venturi, keel- of uitstroomopening.

Een venturi van klei of gips kan natuurlijk ook. Lancaster geeft in zijn boek Fireworks verder nog het eeuwenoude recept voor een mengsel van 64 % gepoederd buskruit (van commerciële kwaliteit), 8 % kaliumnitraat, 4 % zwavel en 24 % houtskool (150 mesh). Houtskool geeft een oranje staart en aluminium of titanium een witte vonken staart. Wordt het beste buskruit vooral met een zachte houtskoolsoort bereid - zoals die van de wilg of linde loofhout, de mooiste houtskoolvonken komen van die van gewone naaldbomen, pijnboom houtskool.


Als 'modern' geldt het duurdere recept met 60 % bariumnitraat, 5 % kaliumnitraat, 25 % aluminium (dark pyro) en 10 % aluminium (vlokken 30 - 80 mesh). Maar sinds de mengsels met bariumnitraat als bezwaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, is de oude samenstelling milieutechnisch 'groener'. Al deze mengsels zijn geschikt voor de kleine voetzoeker met een inwendige diameter van 8 mm.

In Spanje worden de aluminium houdende sassen veel gebruikt voor de fraaie witte vonken staarten, maar ze blijken op den duur vaak niet meer goed te werken: ze gaan snel achteruit in kwaliteit. Uit analyse is gebleken dat de mengsels vaak niet met boorzuur zijn gestabiliseerd, waardoor het aluminium chemische wordt aangetast door nitraat-ionen in alkalisch milieu (veroorzaakt door het gehalte aan calcium- en kaliumcarbonaat in houtskool). De geur van ammoniak die wordt gevormd wijst op de aanwezige ontbinding. Deze kan in een ernstig geval onder invloed van vocht, door de ontwikkelde warmte zelfs tot vroegtijdige zelfontbranding leiden tijdens opslag.

In Nederland waren vooral de kleine maten voetzoekers te koop - met knal of zonder knal vanaf 7,5 mm x 60 mm, maar zelfs die werden verboden. In Spanje zijn ze nog steeds wettelijk toegestaan en hebben ze een grootte bereikt van 20 mm x 200 mm: de Buscapiés, cohete Carretilla Diablo of de Borracho - is vertaald, de duivelse kruiwagen of de dronkaard.

vuurwerk pyrotechniek ipa voetzoeker serpent
Deze zijn veiliger dan die van vroeger omdat de knallading
veel geringer is - verwijderbaar of zelfs afwezig, maar vanwege de grote maat voldoen ze niet aan de wonderlijke capaciteit om te zwermen en vliegend te achtervolgen. Het zijn dus geen echte voetzoekers meer, maar lijken eigenlijk op fonteinen. Ze zijn opgebouwd met een afwisselende snelle en langzaam brandende kruitlading voor het verrassingseffect. 

pyrotechniek vuurwerk ipaDe producten van de verdwenen firma Kat (voorheen John Loeff, apotheker) waren kwalitatief minder - ze werden daar zwermers genoemd. Die van Schuurmans uit Leeuwarden waren veel beter, en op hun beurt waren de Nederlandse producten weer minder ten opzichte van de oorspronkelijke hoogwaardige Duitse, zoals die van Moog-Nico uit Trittau bij Hamburg (klik hier).

Althans, dat was vroeger zo. De moderne Duitse Schwärmer ziet er ouderwets uit met een gewurgde (toegeknepen) hals, maar is van slechte vuurwerk pyrotechniek ipa A.J. Kat Leidenkwaliteit en zwermt niet meer maar pleegt als dikke vette impotente bratwurst te blijven liggen - vast zo wettelijk geregeld. En ze zijn maar voor de helft gevuld: wat een vreselijke nep!

Een interessant verhaal over de firma A.J. Kat is opgemaakt door de zoon van oud-medewerker Van Poelgeest (klik hier). Die vertelde dat de vuurwerk kokertjes gewoon thuis werden gerold en dat vader Van Poelgeest stiekem op de zolder van zijn huis een privé laboratorium had waar hij de experimenten deed. Waarvoor heb je dan een bedrijf, zou je zeggen. Ongelukken kwamen overigens regelmatig voor.
Van het heroïsche verhaal van Christiaan van der Nat die bij Kat vertrok en in Steenwijk zelf een bedrijf begon met zijn zoon, klopt niet veel. Het bedrijf was helemaal niet zo succesvol en het is vooral aan de overheid te danken dat Van der Nat ruimhartig werd beloond door de uitkoop- en compensatieregeling na de ramp in Enschede.
 

Wanneer de Arbeidsinspectie kwam, kreeg Kat eerst een anonieme tip zodat hij de boel in orde kon maken.
Zo moet die corruptie ook bij SEF in Enschede zijn geweest (klik hier). Een jaarlijks gratis vuurwerkpakket voor de brandweer en de controlerende organen als tegenprestatie voor het door de vingers zien van tal van veiligheidsovertredingen. Het is duidelijk dat de overheid zich liever met onbenulligheden als het verbieden van de voetzoeker bezighoudt dan belangrijker zaken als het controleren van bedrijven op de ernstige overtredingen van wetten en veiligheidsmaatregelen.

In het Spaanse plaatsje Elx of Elche bij Alicante hebben ze sinds 30 jaar geleden - elk jaar op 13 augustus, de Guerra de Carretillas tijdens La Nit de l'Albà, oftewel de Voetzoeker-oorlog (klik hier). Het oorspronkelijke leuk bedoelde feest is een beetje uit de hand gelopen (klik hier), en er gaan stemmen op de happening te verbieden. De burgemeester wil dat echter nog niet. Kom daar maar eens om in een doorsnee bekrompen protestantse Nederlandse gemeente, zoals in Hilversum van Oberkapo Broertjes! Want wat zijn we toch tolerant in kleinburgerlijk gereformeerd Nederland.

Ook in Spanje zijn slechte kwaliteit 'voetzoekers' in de handel, kennelijk is het niet makkelijk om een constant hoogwaardig product te maken. Of is het gewoon slordigheid of is de slechte houdbaarheid te wijten aan een verkeerde en riskante vorm van commercie: geplande fraude, kunstmatig verkorte duurzaamheid. Dit onderwerp komt steeds meer aan de orde, niet alleen door fabrikanten die sjoemelen met bijvoorbeeld software (VW). Natuurlijk, vuurwerk gaat altijd langzamerhand achteruit in kwaliteit en heeft een beperkte houdbaarheid: metalen oxideren, oxidatoren reduceren en sassen raken ontmengd. Papier en karton worden door bacteriën en schimmels aangetast.

Rommelen met de kwaliteit levert winst op omdat het product minder lang mee gaat, niet alleen door gebruik, maar ook bij opslag (klik hier). Dit fenomeen kan onbedoeld door onbetrouwbare toeleveranciers worden veroorzaakt, maar ook bewust door de fabrikant zelf zodat de levensduur achteruit gaat. Overigens is het verschijnsel niet nieuw: Philips kon gloeilampen maken die onverwoestbaar waren, maar dat had hen zelf op den duur werkeloos gemaakt.
Het is oppassen voor de vaak merkloze namaak artikelen, ze komen van lokale illegale fabriekjes.

Een oproep aan de pyrotechnische kunstenaar om daar verandering in te brengen. Ontwerp de perfecte veilige voetzoeker (klik hier). Misschien wint hij de hoofdprijs bij het vinden van het juiste productieproces voor een constante duurzame hoge kwaliteit.

vuurwerk pyrotechniek buskruit ipaMits van goede kwaliteit - gemaakt op basis van ouderwets buskruit, met de juiste afmeting in balans met het kenmerkende langzaam vliegende vermogen, is de voetzoeker een geraffineerd en listig zwermend vuurwerk juweeltje. Een geheim uit de schatkamer van de eeuwenoude pyrotechnische alchemist.

De ware achtervolgende voetzoeker zonder harde knal zou anno 2015 gewoon toegelaten kunnen worden in het assortiment van wettelijk goedgekeurd vuurwerk op de Europese markt.
Om met de woorden van Multatuli te spreken: 'De voetzoeker heeft karakter, hij leeft, kiest zijn weg, schrijft zijn naam in gloeiende krullen en braakt arabesken
, en kampt om het verloren terrein te herwinnen'.
Waarvan akte.

Carbidschieten: nationaal erfgoed of internationaal speelgoed

Carbidschieten: nationaal erfgoed of internationaal speelgoed

De wondere wereld van explosief acetyleen: wat iedereen zou moeten weten

Het carbidschieten in Drenthe werd in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

carbid lamp  1910
Bekend is dat de chemische gasproductie van acetyleen met calciumcarbide (spreek uit: kalsium-karbiede) tussen 1894 en 1950 werd toegepast als vorm van verlichting, met de carbidlamp. Vooral de ontwikkeling van de snijbrander en het autogeen lassen waren van groot belang voor de industrie.

Het schieten met carbid (zonder 'e', spreek uit: karbiet) in een bus of kanon werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de landbouw, maar niet voor de vogelverschrikking.
In 1896 wilde de Oostenrijker Albert Stiger, burgemeester en wijnboer
, een gaskanon bouwen (klik hier),  om hagelbuien te bestrijden. Sommige boeren hadden veel last van oogst vernielende hagel in zware onweerswolken.

Stiger had de jaren daarvoor mortierbuizen en buskruit gebruikt. Eerst met de schoorsteen van een stoomlocomotief, later met 5 meter hoge megafoonbuizen. Naast trillingen van geluid was de vorming van rook en vuur volgens hem van belang om de omgevingstemperatuur te beheersen en bevriezing - of oververhitting door teveel direct zonlicht - van tere hail cannon vuurwerk pyrotechniek plantendelen te voorkomen.

Het idee was niet nieuw want Oostenrijkse militairen hadden voor 1785 al vergeefs gaten proberen te schieten in de bewolking, maar Keizer Josef II (ook van de Oostenrijkse Nederlanden) verbood dat. In de 19e eeuw werden geen projectielen maar (geluids-)drukgolven gepropageerd. De aangroei van hagelstenen in donderwolken moest door trillingen letterlijk in de kiem worden gesmoord. Men was in die dagen van de industriële revolutie overtuigd dat alles maakbaar was en zo ook de weersbeïnvloeding.


wragge vortex stigerDe Engelse meteoroloog Clement Wragge (klik hier) die zich vaak liet leiden door spiritualisme en bijgeloof, voelde zich geïnspireerd. Hij probeerde de hagelkanonnen van Stiger in te zetten in Queensland, Australië (1895 - 1902), echter om de grote droogte te bestrijden!
De experimenten leidden tot een grote mislukking. Zelf zei hij geen tijd te hebben om op de 'juiste omstandigheden' te wachten - ongeduldig en reislustig als hij was. Door de pers werd hij in 1906 vooral als een charlatan en pseudo wetenschapper bestempeld (klik hier).

Stiger stapte van buskruit over op gasvorming met carbid. Met een grotere mortierbuis van bijna 1 meter en 20 tot 30 cm doorsnede, dus 30 tot 60 liter inhoud, met daar bovenop een dunnere plaatstalen megafoon tot wel 14 meter lengte. Een toeterhoorn
om gericht de weergoden Zeus en Donar tot de orde te roepen, soms gemonteerd op een driewieler. Constructiebedrijven en metaalgroothandelaren als Carl Greinitz Neffen warecarbide hail canonn graag bereid tot productie van tienduizenden stuks voor Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland.

Toen aan de werking van het hagelkanon echter sterk werd getwijfeld, volgde een uitgebreid vergelijkend wetens
chappelijk onderzoek. Het apparaat bleek niet te werken en vervolgens verdween het na 1906 bijna volledig (klik hier). 

Vanaf 1970 herleefde in Frankrijk het bijgeloof, alsof niemand maar dan ook iets had geleerd in al die jaren.
Ook in de USA geloven ze soms in de 'cloudbuster'  (klik hier). Misschien wel door de filmsong van Kate Bush in 1985, en anders wel na haar beschuldiging in '86 dat weersbeïnvloeding als militair wapen werd ingezet (klik hier). O
peens werden nieuwe elektronisch gestuurde gaskanonnen ontwikkeld. Niet de geluidsdruk maar de vortex met 50 - 70 m/s zou de energie leveren.

Voor de vortex ring is een (abrupte) vernauwing of nozzle in de mortierbuis nodig, waardoor een werveling ontstaat, maar de kracht is gering. Experimenteel zou het als wapen worden gebruikt (klik hier). Er zijn gaskanonnen d
ie radar- en satellietbeelden zelfstandig interpreteren zodat ze 'automatisch afgaan' (klik hier), met een frequentie van ongeveer 9 tot 12 schoten per minuut.
In Nederland was er sprake van het hagelkanon bij fruittelers in de provincie Zeeland in 2004 en 2008. In 2012 was er een verbod
, maar sinds 2014 probeert men het in Brabant opnieuw (klik hier).

De commerciële kwakzalver met zijn hagelkanon heeft na 108 jaar vrij spel
en wordt geen strobreed in de weg gelegd met zijn boerenbedrog en hocus pocus. De onnozele fruitteler wordt met het mislukte Stiger project minimaal 40.000 euro afgetroggeld - exclusief 500 euro aan jaarlijkse lasten (klik hier), om hem als een dwaze Don Quichot windmolens te laten bevechten. Nog even afgezien van de mogelijke schade door laagfrequente trillingen via de bodem, genoeg kapitaal voor ruim 5 miljoen eindejaars melkbus carbidschoten. Pek en veren voor de charlatan.

Moderne academisch gevormde meteorologen bestrijden de effectiviteit van de zwakke compressiegolven van geluid (klik hier) op grote afstand. De atmosferische luchtdruk is gemiddeld ongeveer 1,013 bar of 101,3 kilopascal (kPa). De geluidsdruk van het hagelkanon (explosiegasdruk minimaal 2 MPa) is op 20 meter afstand ongeveer 140 decibel of dB(A) (klik hier).
De geluidsdruk (in pascal) is omgekeerd evenredig met de afstand in meter (r). Dat betekent dat in de onweerswolk basis op 3000 m hoogte 
maar bar weinig over blijft: 

           p2/phail cannon1 = r1/r2

slechts 1 pascal overdruk of 96 dB(A). Dat is de druk die één A4 briefpapiertje van 6 gram gespreid op een tafel uitoefe
nt: onvoldoende om zelfs maar demonen te bedwingen, maar voldoende om in de wijde omgeving  overlast te veroorzaken (klik hier).

Er is een groot verschil tussen de laag energetisch geluidsdrukgolven die zich voortbewegen met een snelheid van ongeveer 343 m/s (20 kPa overdruk of 180 dB(A) op 2 m afstand), en de supersonische drukgolven bij een explosie.
Zware drukgolven worden door de bewolking en inversielagen ook afgebogen en weerkaatst, zoals bij de Culemborg vuurwerkramp, en veroorzaken elders schade.

Bij explosieven is die gasdruk 5 tot 45 GPa, de nucleaire detonatiedruk is meer dan 10.000 maal zwaarder. Die enorme druk zou nodig zijn daar de gezamenlijke energie in een onweerswolk overeenkomt met die van een nucleaire explosie, aldus Dr. Herman Uman van het ICLTR in Florida USA (klik hier).
Natuurkrachten beteugelen door lancering van militaire nucleaire ladingen kost vele miljoenen en is volstrekt onaanvaardbaar, als middel erger dan de kwaal. Weersbeïnvloeding met oorlogswapens is in 1977 in de ban gedaan door het ENMOD verdrag in Genève, dat door 73 landen in 2007 is ondertekend.

De techniek met geluidsgolven werkt wel maar slechts op korte afstand, zoals bij de niersteenvergruizer, maar dan wel met ultrasoon geluid via een waterbad. Destructieve cavitatie was nog onbekend en ultrasoon geluid werd pas toegepast in 1917 door de marine.

De elektrostatische bliksemontladingen (100.000 km/s) met hoge temperaturen van 20.000 tot 40.000 Kelvin en 1 tot 10 MPa drukgolven -  die kilometerslange oververhitte explosieve luchtexpansie veroorzaken, zouden veel meer invloed moeten uitoefenen, maar dat gebeurt niet. Er vindt hier plasmavorming (ionisatie) plaats, en ook reflectie (echo) en refractie.

Een enkelvoudige negatief geladen bliksemschicht tussen de aarde en wolk (5 tot 10 km lang) maakt 0,5 GJ (139 kWh) aan energie vrij, maar de positief geladen maakt het vijf- of tienvoudige vrij. Waarvan 90 % warmte energie is en die overeenkomt met een hoeveelheid van 112 kg TNT (of 5 tot 10 keer meer, ruim 1 ton TNT, of 300 kA en 1 GV gedurende enkele microseconden). Grote onweerswolken hebben een middellijn van 60 km of vormen een cumulonimbusstraat van 500 km lang. Horizontale bliksem tussen wolken kan wel uitstrekken tot 190 km lang (Texas USA). Volstrekt onmogelijk om met een paar acetyleen knallen hagelvorming tegen te gaan of wolken uiteen te drijven.
ear trumpet
Acetyleen werd ontdekt in 1836 door de Ierse geleerde Edmund Davy. Het gas is in 1860 herontdekt door de Franse chemicus Marcellin Berthelot, die de naam 'acétylène' introduceerde (bereiding via acetaat). 
Pas in 1862 ontdekte de Duitse chemicus
Friedrich Wöhler de eenvoudige bereiding via het calciumcarbide proces.

Acetyleen geeft ongemengd met zuurstof een lichtgevende gasvlam door nagloeiende koolstofdeeltjes die ontstaan bij de onvolledige verbranding, met gasdruk zelfs een fel wit licht. Het is daardoor zeer geschikt als verlichting, zowel voor kleingebruik van carbid als voor een groot gasleidingsysteem (klik hier).


Tsaar kanon in Moskou
Carbid is een afkorting voor calciumcarbide of officieel calciumacetylide, een verbinding van koolstof en calcium. Wanneer de kalkachtige brokken nat worden gemaakt, vormt een chemische reactie het brandbare gas acetyleen (officieel: ethyn), dat goed gemengd met zuurstof zeer explosief is bij ontsteking. Acetyleengas is iets lichter dan lucht.

Technisch bereid acetyleengas ruikt onaangenaam en dat is te wijten aan de gassen waterstofsulfide, fosfine en ammoniak, die ontstaan in reactie met water door de in onzuiver calciumcarbide aanwezige calciumsulfide, calciumfosfide en calciumnitride.
Daarnaast zit in het technische product ook wat aluminiumcarbide dat met water methaangas vormt. Fijn stof van carbid is schadelijk voor de ogen en slijmvliezen van mond en longen, evenals het alkalische afvalwater wat achterblijft. Acetyleengas met hoge zuiverheid heeft een zoete geur.


Calciumcarbide kan bereid worden door calciumoxide (ongebluste kalk) met koolstof (cokes) te verhitten tot een hoge temperatuur van 2000°C: 

        2 CaO (s) + 5 C (s) --- > 3 CaC2 (s) + CO2 (g)

De reactie wordt uitgevoerd in een vlamboogoven met grafiet elektroden onder uitsluiting van lucht. Deze methode werd in 1888 uitgevonden door de Canadese Thomas Leopold Willson, die het patent doorverkocht aan een Amerikaans bedrijf dat als Union Carbide naam zou maken.

Calciumcarbide ontleedt met water onder vorming van acetyleen:

          CaC
2 (s) + 2 H2O (l)  --- > C2H2 (g)  + Ca(OH)2 (s)

Al snel werd de explosieve brandbaarheid van het gas- en luchtmengsel opgemerkt, ook bij geringe hoeveelheden. Evenals de hoge verbrandingstemperatuur met zuurstof tot 3600 K (met lucht 2600 Kelvin) en de instabiliteit van het gas onder druk.

          2 C
2H2 (g) + 5 O2 (g) --- > 4 CO2 (g) + 2 H2O (l)

Acetyleen heeft ruime explosiegrenzen (2,5 - 82 %). De detonatiegrenzen zijn nog veel ruimer:  4 % - gemengd met lucht - tot 100 % gas. Het gas ontleedt explosief bij overmaat boven de 0,8 tot 2 bar in de samenstellende elementen, het eveneens brandbaar koolstof (nagloeiend oranjegeel licht) en waterstofgas.

           C
2H2 (g) --- > 2 C (s) + H
2 (g)

union carbide carbidschietenDaarnaast ontstaan moleculen door samenvoeging (additie) zoals brandbaar benzeen en vinylacetyleen. Dit is een gas met een dubbele en drievoudige binding en reageert explosief, zelfs in geringe concentraties.

Drukgascilinders kunnen gevaarlijk zijn bij de terugslag van een vlam - die een schokgolf teweeg brengt en acetyleen explosief laat ontleden.
In het verleden zijn daar ongelukken mee gebeurd (klik hier). Flessen dienen wettelijk voorzien te zijn van een gasdrukregulator en een automatische vlamdover of terugslagventiel, het liefst dubbel uitgevoerd. Acetyleen in flessen is gestabiliseerd door oplossing in aceton of DMF en inert vulmateriaal als drager (klik hier).
Drukgascilinders mogen niet liggend worden vervoerd of gebruikt. Vaak is het gebruik te duur en alleen voor bedrijven geschikt als snijbrander of voor het autogeen lassen.

De eerste octrooirechten voor de calciumcarbide productie liggen dus bij de Union Carbide (tegenwoordig van Dow Chemical), die de waterkrachtcentrales bij de Niagara watervallen in de staat New York benutte voor de energie.


gas kanon propaan
Elektriciteit kwam beschikbaar vanaf 1885, slechts beperkt in chique straten van grote steden als straatverlichting - vanwege de hoge kosten. Huishoudelijke verlichting met acetyleen gas werd geïntroduceerd omstreeks 1894 en voor fietslampen in 1896.
De eerste carbidlamp in de mijnbouw werd ontwikkeld in de USA en gepatenteerd in New York op 28 augustus 1900 door Frederick Baldwin.


De toepassing van carbid voor het produceren van geluid voor sport-, spel- en recreatieve doeleinden werd in de USA ontwikkeld door gebruik te maken van het gaskanon principe.  

Het speelgoed carbidkanon werd bedacht door de Amerikaan William Studdards Franklin in 1907, een natuurkunde professor aan de Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvanië, in de USA.
 
Franklin maakte zich zorgen over de ongelukken met het vuurwerk dat destijds in de handel was, en er moest iets veiliger te vinden zijn, vond hij.

Er was knalvuurwerk in gebruik eind 19e eeuw en waarvan de samenstelling afgeleid was van het 'photo flash' type kruit - dat toen in de fotografie werd toegepast. Die rotjes waren gevaarlijk gevoelig voor voortijdige ontsteking door wrijving, slag, stoot of een vonk. Ze waren gebaseerd op onder andere magnesium en aluminium - of een legering, antimoonsulfide of zwavel en kaliumchloraat.
Gas cannon pyrotechniek vuurwerk
Men moet niet vergeten dat vanaf 1867 tot 1964 op het platteland in de Amerikaanse 'hardware stores' dynamiet toen ook nog gewoon vrij verkrijgbaar was.
Pas in 1918 werd een veiliger samenstelling gepatenteerd door het Amerikaanse vuurwerkbedrijf Hitt (oorspronkelijk Brits), de 'flash powder cracker' gebaseerd op aluminium en perchloraat. 

James Hunter Wily, een andere natuurkunde professor aan de Lehigh universiteit, richtte het bedrijf op dat de carbidkanonnetjes vervaardigde.
Het eerste ingewikkelde exemplaar werd gepatenteerd als de "Gas Gun" met US patent nummer 874.952 (
klik hier).

In 1916 werd de naam veranderd in de Toy Cannon Works en in 1924 in The Conestoga Company. James Hunter Wily was de oprichter en eigenaar tot 1955 en had inmiddels apparaatjes bedacht die meer leken op een ouderwets kanon  (
klik hier). Al vrij snel werden de kanonnetjes van gietijzer gemaakt en van messing, de Big-Bang Cannon (klik hier).

Big-bang cannon

Het ging de uitvinder, fabrikant en verkopers om veilig speelgoed en er werd niets verschoten, zelfs geen kurk. De knal was niet al te hard en beperkte zich tot 110 tot 120 dB(A) op een halve meter afstand. Des te groter het volume in de verbrandingskamer van de bus of kanon, des te luider de knal. Het Bangsite carbid is uitgevoerd in makkelijk doseerbare fijne korrels van 1/2 mm grootte, zodat het gas zich snel kan ontwikkelen.

bangsiteDe ontsteking van het eerste Amerikaanse gaskanon vond heel modern plaats door middel van elektriciteit. Later zou dat met een ingebouwde vonkontsteker gaan zoals bij de gasaansteker, met een vuursteentje. De bougie en gloeiplug zijn ook geschikt, evenals de modernere elektrische piezo-ontsteker of de elektronische vonkontsteker die continue hoge spanningsvonken genereert.

Van groot belang is echter dat het gas- en luchtmengsel goed met elkaar is vermengd in de juiste verhouding, en dat vindt vaak niet plaats.
De toegepaste eenvoudige techniek met natte brokken carbid van verschillend formaat leent zich ook niet voor een snelle intensieve menging van lucht en gas. Al doen sommige carbidschieters hun best door middel van propellers in de bus het mengsel beter te homogeniseren. Bij het Nederlandse carbidschieten wordt vaak nog van een fakkel gebruik gemaakt.

Het maken, gebruiken en beheersen van het vuur is van groot belang geweest in de ontwikkeling van de menselijke beschaving.
De door de christenen overgenomen tradities liggen vooral rondom Pasen als lichtfeest, de van oorsprong heidense paasvuren.
Zo wordt in plaatsen in Duitsland en Oostenrijk met carbid geschoten met het 'Osterschiessen' op de vroege 1e Paasdag. Vanaf middernacht tot voor het kerkklokgelui wordt de verrijzenis van Christus en de overwinning op de dood gevierd.
Behalve carbid gebruikt men soms acetyleen en zuurstof uit drukgascilinders (klik hier),
zoals bij het hagelkanon. Dat kan erg gevaarlijk  zijn wanneer vlamterugslag niet wordt voorkómen.
carbide cannon bamboo
Een variatie op het metalen speelgoed carbidkanon is de Meriam Buluh of bamboekanon (klik hier), gebruikt tijdens het Islamitische feest in Maleisië en de nieuwjaarsviering op de Filippijnse eilanden. Ook in Thailand, de Fiji eilanden en de Midden-Amerikaanse Trinidad en Tobago vinden dergelijke rituelen plaats.
In sommige landen zoals Indonesië met de vele eilanden is carbid eigenlijk nooit weggeweest. Gewoon omdat het handig en goedkoop is en de eenvoudige leefomstandigheden meestal zijn gebleven, zonder dat er regels in de weg zaten - of die niet werden opgevolgd.

Een stukje carbid kost nog steeds slechts een paar cent en het gratis verse groene bamboe met een dikte van ongeveer 5 tot 10 cm  wordt voorzien van een kleine opening om het gasmengsel te ontsteken (klik hier).
Het 'groene speelgoed' carbidkanon is veel minder gevaarlijk en minder milieubelastend dan al het vuurwerk dat volop verkrijgbaar is.

Tijdens het Meriam Talang festival in Maleisië pakken de volwassen het groter aan, met dikker bamboe maar ook met lange stalen oliepijpleidingen van Shell (klik hier). 
Het kan zijn dat ze niets anders hebben dan pijpleidigen, maar de drukopbouw vindt hier veel sneller plaats waardoor zich een detonatiefront met hoge snelheid en druk kan ontwikkelen. Een hogedruk vlam als ontstekingsbron kan nog sneller leiden tot een gasdetonatie. Dit betekent echter geen luider geluid maar wel een snellere slijtage.
Officieel is al sinds 1957 het carbidkanon als 'knalvuurwerk' verboden op Maleisië, zonder onderscheid te maken in grootte.

carbid schiten zevenhuizen pyrotechniek vuurwerk

Het knallen met carbid door de jeugd kwam vooral in het begin van de 20e eeuw en na de Eerste Wereldoorlog in zwang.
Na de Tweede Wereldoorlog verdween het gebruik van carbid in de Westerse wereld nagenoeg volledig doordat het elektrisch licht met de gloeilamp steeds meer terrein won, via lichtnet, dynamo, accu of batterij. Carbid dat ooit in halve centen werd afgerekend in de fietswinkel of ijzerwarenzaak, werd sindsdien nergens meer verkocht. Vlak na de 2e W.O. experimenteerden jongens vooral met gevaarlijke resten van munitie.

Deels dus door gebrek aan carbid verdween de traditie, maar in belangrijkere mate kwam er een verandering van cultuur door de wederopkomst van de vuurwerkindustrie en vooral ook de Duitse vuurwerkerij. Het is een goed bewaard geheim dat Nederlandse zogenaamde 'fabrikanten' hun vuurwerk in Duitsland lieten maken - maar die wetenschap zal ze in de jaren '50 minder populair hebben gemaakt. Het Duitse pyro-aluminium van Eckart was van ongeëvenaard hoge kwaliteit voor het goede knalwerk, en de Schuurmans producten waren beter dan die van Kat.

De import van het gevarieerde Chinese vuurwerk in de jaren '60 via HongKong deed uiteindelijk ook de das om van veel  Europese vuurwerkbedrijven, die niet konden concurreren tegen de prijzen van de Chinezen.
Anno 2014 is consumentenvuurwerk uit China echter zo schrikbarend duur door de winstwoekerende tussenhandel, winkeliers en importeurs, dat er alle redenen voor zijn het vuurwerk weer in eigen omgeving te gaan produceren.

carbideMedio de jaren '70 groeide het carbidschieten uit tot een meer sociale activiteit op het platteland. Die ontwikkeling ging gelijk op met de herintrede van het carbidkanon in Frankrijk.
Echter, niet werd toegestaan in Nederland dat men gebruik maakte van drukgas en zuurstof, uit  veiligheidsoverwegingen.
Het landelijk ingaande verbod op hard knallend vuurwerk in de jaren '70 heeft flink bijgedragen aan de behoefte om met name op het platteland wat harder te knallen.

Het is nu eenmaal een bekend feit dat in een stadse omgeving door bebouwing en weerkaatsende muren vuurwerkgeluid veel harder klinkt, langer blijft hangen door nagalm en door richting versterkt wordt in het effect.
In tegenstelling tot op het platteland waar door de omgeploegde vlakke klei akkers het geluid snel verdwijnt en wordt geabsorbeerd.
Er kwam een levendige handel in stalen melkbussen en steeds grotere hoeveelheden goedkope calciumcarbide werden in stalen vaten per zeecontainer uit China geïmporteerd.

In het buitenland kwam in de jaren na 2000 de zogenaamde spudgun of het aardappelkanon in de belangstelling, voorzien van wat alcohol, ether uit een spuitbus (starthulp), butaan- of propaangas of gewoon een pufje haarspray als brandstof. Dit zelfgemaakte kleine gaskanon uit kunststof PVC buis werd in de USA erg populair. Er werden exemplaren gebouwd die werkten met aerosol (maximaal 7 bar druk), pneumatisch of op CO2 (14 bar of hoger), en zelfs de hybride of turbo - op druklucht in combinatie met brandstof (meer dan 20 bar druk).

spudgun

Op de Filippijnen staat dit zelfgemaakte plastic 'speelgoed' bekend als de Boga en officieel is het sinds 2006 bij de wet verboden.
Dat is inmiddels in veel landen zo omdat het PVC kanon vaak ondeugdelijk en dus gevaarlijk is geconstrueerd, maar ook omdat het projectielen kan verschieten met soms hoge snelheid en energie - en daardoor onder de vuurwapenwetgeving kan vallen. Typisch Amerikaans carbid speelgoed van heel vroeger waren de Elmer Smith guns (klik hier) uit 1930 en ook de Austin Magic Pistol van omstreeks 1940 (klik hier).

Goedkoop kunststof buis voor sanitair of afwatering en waarvan de tussenlaag bestaat uit gerecycled geschuimd hard PVC, is volstrekt ongeschikt voor hoge druk en daardoor ook zeker niet voor de toepassing van acetyleengas. Een paar bar aan druk kan het materiaal hebben maar 4 maal zoveel marge aan overdruk doet het brosse materiaal barsten. PVC splintert gevaarlijk bij explosie en is dus ongeschikt als mortierbuis.
PVC voor drukleidingen met een PN16 nummer (druk in bar) is wel te koop bij de groothandel of fabriek, maar splintert ook. PVC veroudert snel door UV licht en verdamping van de weekmaker(s). carbidkanonInwikkelen met vezel versterkt tape biedt enige bescherming.

Veiliger is het om een elastische kunststof te gebruiken als hoge druk polyethyleen (HDPE) of polypropeen, en drukbuis van ABS is bovendien verlijmbaar.
Dikwandig drukbuis HDPE (> 6 mm bij 5 cm
ø) kan een drukbelasting van 16 bar of hoger hebben en kortstondig mag de druk twee keer hoger oplopen.
HDPE vezelversterkt thermoplastisch pijp (RTP) van Pipelife (v/h DrakaPolva en Wavin) kan tot 90 bar aan druk hebben. Bespannen met aramide vezel versterkt Roblon tape is zelfs een druk tot 200 bar mogelijk. RTP pijp gewapend met staaldraad gaas (klik hier) kan tot 150 bar druk aan. Dit pijp is niet gelijkwaardig met glasvezel versterkt polyester, dat goedkoop uit China komt en een thermoharder is, en niet flexibel.

De kleinere diameter gecertificeerd HDPE drukbuis kan voor acetyleengas worden gebruikt (
klik hier).  Volgens de algemene gaswet loopt de druk op tot 11 bar door de hoge verbrandingstemperatuur en de opwarming van de opgesloten lucht. Bij een gasdetonatie die makkelijker optreedt bij een instabiel gas, loopt de druk in de buis sprongsgewijs op tot 20 bar bij 1900 - 2000 m/s (klik hier). Boven de 40 bar kan de buis scheuren vertonen, die plaatselijk door gaskernen - detonation cells van 1 - 5 mm grootte - worden veroorzaakt.


Naadloos getrokken kwaliteitsstaal - zoals bij persgasflessen, is geschikt voor een drukbelasting van 150 - 400 bar, deze barsten boven de 800 bar. Gereedschapsstaal en chroom-molybdeen wapenstaal hebben een enorme druksterkte van vele duizenden bar maar bezwijken tussen de 10.000 en 30.000 bar, afhankelijk van de kwaliteit staal en de wanddikte.
Bij een voortijdige detonatie van een militaire brisantgranaat in de loop van een kanon kan de druk oplopen tot 400.000 bar of hoger. Dan spat ook wapenstaal in stukken uit elkaar.

pyrotechniek vuurwerk ipa

De kunst van het carbid schieten (klik hier) is een stuk carbid en water in een lege stalen melkbus te stoppen en via een gaatje in de bodem (zundgat) pas op het moment te ontsteken wanneer het gas in de juiste samenstelling goed homogeen met lucht is vermengd. Zodat de maximale energie ter beschikking komt in de vorm van snelle expansie en gasdruk. Het gasmengsel heeft geen sterke opsluiting nodig.

carbidschieten vuurwerk pyrotechniek ipaEen stalen melkbus van 40 liter heeft weinig meer nodig dan 1 liter gas - 2,5 % - tot 3,2 liter voor stoichiometrie. Dit komt overeen met 8 % en meer gas verbruiken dan 10 % van het volume voor de maximale geluidsdruk is verspilling.
Een stukje carbid (80 - 85 % technisch zuiver) van 20 gram levert met 11 mL water tussen de 5,5 en 6 liter ongezuiverd gas op.
Oftewel, een paar druppels water (of wat speeksel) met 85 - 170 mg carbid (ter grootte van een 4 - 6 mm erwt) levert 25 - 50 ml gas, voldoende voor een carbidgasknal met een 1 liter blik.

Carbid van deze zogenaamde A-kwaliteit hoeft in de winkel niet meer te kosten dan 1,50 tot 2 euro per kg (de inkoop in China, groothandelsprijs, is  0,40 euro per kg bij afname per ton = 10 vaten van elk 100 kg).
Per melkbus knal zijn de kosten voor de consument dus ongeveer 0,6 - 0,8 cent.

Daar kan geen knalvuurwerk tegenop, 153 dB(A) toegelaten op 2 meter afstand.
Het geluidsniveau
van een carbidgasknal varieert van het litervolume gemengd met lucht vanaf 155 dB(A) tot 180 dB(A) geluidsdruk voor een kubieke meter gas tank op 2 meter afstand, gedurende enkele milliseconden. Dit is vergelijkbaar met knallend vuurwerk tot geluid van militaire artillerie. Wanneer enkelvoudige glazen ruiten springen door een carbidkanon op 10 meter afstand (klik hier), dan is de overdruk minimaal 4 kPa of 166 dB(A) en voor dubbel glas 7 kPa of 171 dB(A). Degene die op 2 meter afstand de fakkel hanteert voor het kanon, krijgt dus minimaal 20 kPa overdruk of 180 dB(A) voor zijn kiezen. Tussen de 170 en 180 dB(A) scheuren de trommelvliezen.

Wanneer is geluidsdruk echt gevaarlijk? Behalve het grote belang van de afstand en de tijdsduur, hangt het ook af van de frequentie. Ultrasoon geluid kan bij 180 dB(A) op een 1 m afstand al binnen seconden dodelijke effecten genereren - via een medium als water (in water is de geluidssnelheid ongeveer 1500 m/s). Infrasoon is ook eerder gevaarlijk, er zijn tabellen voor.
Voor het hoorbare bereik van 20 Hz tot 20 kHz geldt kortstondig 206 - 208 dB(A) of 400 tot 500 kPa overdruk (klik hier) op 1 m afstand als  niveau dat orgaanschade optreedt door interne bloedingen (longen).
Wanneer het geen geluidsgolven betreft maar verandering van luchtdruk, geldt 137 kPa al bij een subsonische snelheid van 200 m/s (=windsterkte 720 km/u) als lethaal (door militairen berekend aan de hand van een nucleaire explosie).

De gevaarlijkste gekrulde toeterhoorn werkt echter gewoon op stikstof persgas - 210 dB(A) of 633 kPa geluidsdruk (op 1 m afstand). Die staat in Noordwijk bij de ESA (klik hier) voor ruimtevaart testen - 196 dB(A) op 5 m. Maar er bestaat ook zoiets als het elektronische LRAD geluidskanon: 162 - 170 dB(A) op 1 meter of 115 - 120 dB(A) op 300 m afstand (klik hier). Of anders de 182 dB(A) HyperSpike luidspreker op 1 meter (klik hier).
Registratie van geluidsdruk en frequentie(s) heeft geen enkele betekenis wanneer niet ook alle omgevingsfactoren en gemeten afstand tot de bron worden vermeld in de resultaten, naast het belang van de kwaliteit van geijkte testapparatuur en meerdere meetopstellingen onder een verschillende hoek.

vortex gas cannon
Des te groter de diameter van een 'gaskanon', des te sterker moet de metaalconstructie zijn (klik hier). Weinig exemplaren van al die gebruikte bussen, vaten of tanks zijn gebouwd om een plotselinge explosiedruk te weerstaan. Mits aan alle technische voorwaarden is voldaan, alle naden professioneel zijn dichtgelast (naadloos getrokken staal is beter) en er geen sprake is van roestvorming of het optreden van haarscheuren door metaalmoeheid e.d. Hierop dient voor de veiligheid door een ter zake deskundig werktuigbouwkundige regelmatig te worden gecontroleerd.

Voor een harde knal kan ook een plastic vuilniszak of ballon met zuiver zuurstof en acetyleengas worden gebruikt (klik hier). Dat is niet geheel ongevaarlijk vanwege vonken door statische elektriciteit
(klik hier). Flink uit je dak gaan kan dus alleen op het platteland, maar het is wel veel goedkoper en spectaculairder dan het toegelaten knalvuurwerk in Nederland (klik hier).

Ingenieur  Drs. P. Boskruydt en Luitenant-Kolonel b.d. Martinus H. Klaproth   

Categorie: - Kunst en Cultuur

Lees verder...

De terreur van de leugenachtige berichtgeving

De leugen regeert!

 bijgewerkt 14/10/2015

De terreur van de leugenachtige berichtgeving

Er wordt een hoop onzin gepubliceerd over vuurwerk, vooral de politiek en de linkse media zijn daaraan schuldig, inclusief de NOS en RTL.
Het vuurwerk wordt ook niet gevaarlijker, maar er is altijd wel een idioot die gekke dingen doet. Dat soort moet je individueel hard aanpakken en niet het hele land daarvoor afstraffen.

Toen de rechter dat niet deed, ging de burgemeester van Hilversum duizenden onschuldige burgers collectief straffen door vuurwerk te verbieden. Dat zijn toch nazi-praktijken, Herr
Gauleiter Broertjes? Mijnheer heeft het burgemeesterschap te danken aan het feit dat hij niet alle vuile was van wijlen prins Bernhard heeft buiten gehangen als oud-Volkskrant redacteur. Dat is toch een vorm van chantage, een strafbaar feit waarbij onder bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim een slachtoffer wordt gedwongen de ander ervan te laten profiteren.


broertjes geen vuurwerk in hilversumHet is ook volstrekt onjuist om vuurwerk te vergelijken met militaire fragmentatiebommen. Wanneer je dat met opzet doet om de politieke discussie op een oneigenlijke manier te beïnvloeden en de maatschappij te verontrusten, dan ben je politiek heel verkeerd bezig.

In de meeste verstandige landen is het juist andersom en is de verkoop zelfs het hele jaar door, ook al is er maar één afsteek dag. Daar is ook nauwelijks gevaar of overlast door de gespreide distributie, controle en handhaving. De druk en sensatie van het moment zijn weggenomen, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn om dat te begrijpen.
Stel: je krijgt bij een benzinetankstation 3 minuten de tijd om je tank vol te gooien; de daarop volgende keer is dat nog maar 2 minuten en daarna slechts 1 minuut. Met de bevoorrading idem dito: zou dat de rust, orde en veiligheid ten goede komen?

We zijn een volk van slappe watjes met domme bestuurders, corrupte politici en alleen in woekerwinst geïnteresseerde handelaren. Die graag aan de knoppen draaien maar niet weten wat voor chaos en rampspoed ze aanrichten.
We verkwanselen ons cultureel erfgoed, waaronder 600 jaar sinterklaasviering (klik hier) en 400 jaar vuurwerk afsteken. De feestelijkheden zijn door de commercie misbruikt, inclusief 1700 jaar Kerstmis, en de overheid poept en piest daar nog even flink overheen zodat de lont voorgoed uit gaat.

zwarte klaas witte pietIs het niet rondom het Sinterklaasfeest dat de Zwarte Piet opeens niet meer deugt (klik hier), eind december komt het terugkerende intolerante gezeur dat de rust wordt verstoord met de knal van een vroegtijdig rotje.
De Partij van de Arbeid wil Zwarte Piet en vuurwerk verbieden: buskruit is ook zwart. Weinig mensen zijn in politiek geïnteresseerd, maar de politiek bemoeit zich wel met de afschaffing van duizend jaar Nederlandse cultuur en tradities.

Veel kinderen groeien op zonder echte vader: zaadbanken voor bommoeders maken mannen overbodig. 
De import zedenvluchteling als oppas van het Nederlandse homopedoseksuele knuffelparadijs Demmink en Opstelten (klik hier). Is Opstelten ook van het pedofielen netwerk, net als Rob Oudkerk die gemeentelijk directeur voor de nieuwe zorgtaken en sociale zaken werd in Amstelveen?

Lagere scholen hebben mannelijke leraren al lang in de ban gedaan en kinderen hebben daardoor een slechte reken- en taalvaardigheid; maar ook de gymles moet nog vrouwelijker (klik hier). Of is het beter de meisjes op school weer ouderwets te scheiden van de jongens, voor hun leerprestatie?

Op de middelbare school geen interessante knal-,  vuur- en rookexperimenten meer bij scheikunde: verbod op echte mannen en vrouwen. In plaats daarvan de TV bruinwerkers Geer, Goor en half gaar, en de botox, piercing en tattoo dames Schaamheuvel en Zonnebankcarcinoom als stompzinnige en slecht opgevoede rolmodellen.

De dure studie medicijnen wordt alleen nog door de vrouwelijke dilettant bezet die na de studie slechts deeltijds wil werken en nauwelijks ervaring opdoet. Zonder parate kennis zijn het na de zoveelste desastreuze onderwijsvernieuwing de 'ik-zoek-het-wel-even-op' dokters. Wil je wat weten, dan zul je op het spreekuur zelf het antwoord in een multiple choice vraag moeten voorleggen. 

Ziedaar de maatschappelijke teloorgang door jarenlange politieke terreur en wanbeleid. Maar als we de regering moeten geloven, mogen we niet mopperen vergeleken met in het buitenland?

Fallas Valencia Crema

We nemen liever een goed voorbeeld aan de wat luidruchtige macho's en jolige dames van den Koning van Hispanje (al-tijd ge-eeerrt), met de Fallas in Valencia, in plaats van het rariteitenkabinet van de links-liberale impotent-gereformeerde Ru(k)tte.
Gaat de overheid niet een steeds grotere leugenachtige bedreiging vormen
die steeds meer rechten overdraagt aan de geldverslindende bureaucraten van de EU in Brussel?

Er lopen daar ook steeds meer volstrekt incapabele ruziemakende vrouwen en zakkenvullers rond (
PvdA Judith Merkies) die zich laten leiden door emoties en hormonale problemen. Ex-europarlementariër en 'powerfeministe' Heleen Mees bleek een ziekelijke twitter en e-mail stalker rijp voor de psychiater. Hoeveel carrière-prostituees  zitten daar waar ze niet horen en recht op hebben: het aanrecht, piepers jassen.

GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen het vuurwerkfeest met oud en nieuw ondermijnen. H
et doel heiligt de middelen door leugens en bedrog. Veel politieke partijen en nieuwsrubrieken houden er een verborgen agenda op na: het verdraaien van de feiten en de verhullen van de waarheid. De NOS en RTL spannen de kroon met hun vervuilende misleiding.

Er
zouden dieren opgeblazen zijn met vuurwerk, zoals katten, honden, vissen, bijenkasten en vogels als ganzen.
Bij nader onderzoek blijken de berichten over dierenkwelling allemaal op leugens te berusten. Maar de laster doet het altijd goed in het afschuwwekkende en opruiende karakter.


De pathologisch misantrope PvdD is tégen menselijke activiteit maar vóór goddelijk voorgeschreven rust (klik hier).

De PvdD bekent eindelijk kleur en stemt niet alleen links, maar is ook gelinkt aan het Dierenbevrijdingsfront en de Britse PETA, criminele extremistische organisatie's.

vuurwerk pyrotechniek ipa

Alsof onder de vuurwerkliefhebbers geen dierenvrienden zouden zitten!

Daar bevinden zich duizenden malen meer dan in die rare wereldvreemde PvdD van de Zevendedagsadventisten. Die geven niets om dierenleed maar zitten sinds 1844 als een treurig clubje herbivoren vergeefs te wachten op de wederkomst van ene Jezus Christus. En die afdaling uit de ruimte kan door vuurwerk natuurlijk behoorlijk worden verstoord.

Terwijl de meeste mensen vuurwerk leuk vinden, is GroenLinks een slechte verliezer. Een onbelangrijk klein partijtje van ruziemakers, ex-terroristen, matennaaiers, betekenisloze betweters en wereldvreemde wereldverbeteraars.
En van milieu hebben ze ook al geen kaas gegeten want anders waren ze binnen hun eigen gelederen wel voor geboortebeperking geweest: er is niets beter voor het milieu dan gewoon veel minder mensen die de boel vervuilen, inclusief die van GroenLinks.
Waarom zou het gevaar van invasieve exoten slechts betrekking hebben op de flora en fauna, of dat een soort de draagkracht van zijn habitat uitput? Of laat GroenLinks zich ook al leiden door de dogma's van het opperwezen en is elke verloren druppel sperma een doodzonde? 

Ze hebben het over 90.000 klachten op hun
vuurwerk zeur- en klaaglijn. Nog afgezien van de juistheid van het getal, er zijn toevallig wel 16,8 miljoen inwoners in Nederland: dat is 1 klager op de 187 mensen die niet klagen. Dat is nog geen half procent van de bevolking.

En waar zijn de meeste klachten? In Enschede waar 13 jaar geleden de vuurwerkramp heeft plaats gevonden (klik hier).
Rondom Schiphol en de militaire vliegvelden komen jaarlijks meer dan 200.000 klachten binnen en die geluidsoverlast is echt en oorverdovend, jaar in jaar uit. Ook wanneer GroenLinksleden het vliegtuig nemen. De meeste mensen zijn er pas komen wonen toen Schiphol al bestond.

vuurwerk pyrotechniek ipa

Waar Nederland wel kampioen in is, is het criminaliseren van de eigen burgers. 

Wat ervan te denken om de vervelende zeurpieten aan te pakken?
Er zijn enkele artsen die zich bij het geklaag aansluiten en willen vuurwerk verbieden. Dat is toch vreemd wanneer je beseft dat er minder ongelukken waren dan al de jaren daarvoor.

Hoe zat dat ook al weer met artsen? Slechte behandelingen, ziekenhuisbacteriën die resistent zijn door verkeerd voorschrijfgedrag. Lange wachtlijsten en onnodig overlijden. Juist in ziekenhuizen overlijden twee tot drie keer zoveel mensen onnodig dan dat er mensen in het verkeer omkomen. In Duitsland is dat zelfs vijf keer zoveel en dat komt vooral door gebrek aan hygiëne!
(klik hier)

Chirurgen, oogartsen, verloskundigen, dermatologen en internisten maken domme rekenfouten, er is onoplettendheid, ondeskundigheid, het verwisselen van de begrippen links en rechts (klik hier) waardoor het verkeerde been wordt geamputeerd. Verpleging en artsen wassen hun handen niet en besmetten patienten. Nederland dreigt een derde wereldland te worden vanwege de tekorten aan medicijnen (klik hier). Ook de vele laboratoria doen slecht werk.

Neuroloog Jansen Steur - die verslaafd was aan zijn eigen medicijnen en opzettelijk foute diagnoses stelde. De inspectie die alles in de doofpot stopt. Onlangs werd jansen steur politienog een huisarts uit zijn ambt gezet (klik hier). En tandartsen lijken grote zwendelaars te zijn die allerlei nep- en spookrekeningen sturen (klik hier). TBS-klinieken blijken goudmijnen voor frauderend personeel.

Een orthopedagoog die in plaats van kinderen medische te behandelen, hen seksueel misbruikt (
klik hier).
Oogarts- en laserklinieken die gesloten worden omdat de artsen meer ellende aanrichten dan goed doen bij operaties. We mogen gewoon niet weten hoe erg het is gesteld in de zogenaamde 'gezondheidszorg'. En dan hebben we nog niet eens over de wantoestanden in verpleegtehuizen.

Sommige  Amerikanen spreken neerbuigend over de Nederlanders (klik hier) en hun vuurwerkcultuur
(klik hier).
Op elke hoek van de straat in de USA kun je vuurwapens kopen en daardoor vallen er duizenden doden. Elk jaar is er ergens wel een gek die zijn vuurwapen leegschiet in een school vol met kinderen of studenten.


Kelloggs carbolized clitorusEn was de Amerikaan Kellogg van de cornflakes niet die godsdienstwaanzinnige dokter die meisjes hun clitorus wegbrandde met bijtend carbolzuur, wanneer ze aan zelfbevrediging deden (klik hier)? Uit de AH-schappen met dat konijnenvoer van dokter Mengele! 

Bij het RTL-nieuws menen ze zeker te weten dat in bijna de hele Verenigde Staten consumentenvuurwerk verboden is. Ook op hun website vermelden ze dat vuurwerk geen traditie is. 
 
pyrotechniek vuurwerk

 

Maar consumentenvuurwerk is in bijna alle staten juist toegelaten. Iedereen die wel eens in de VS is geweest, weet dat in Amerika consumentenvuurwerk in de meeste staten het hele jaar te koop is. Ze hebben daar enorme zelfbedieningszaken waar het hele jaar alleen maar vuurwerk wordt verkocht. Niks zware beveiliging of bunkers.
vuurwerk pyrotechniek usa apa
Je loopt met je boodschappenwagent
je langs de overvolle vuurwerkschappen die vaak tot de nok toe zijn afgevuld. 
Niks lege dozen of dummies, allemaal echt en gevuld met kruit.

Zijn al die pro-vuurwerk Amerikaanse staten (300 miljoen inwoners), al die Europese landen in de EU (500 miljoen inwoners) en zelfs Rusland (145 miljoen inwoners) nou zo gek en onverantwoordelijk dat ze zo makkelijk met consumentenvuurwerk 1.4G omgaan? Daar komen 2 miljard Aziatische vrienden nog bij.

De Enschedese vuurwerkramp had
 helemaal NIETS met consumentenvuurwerk te maken, maar wel met zwaar 1.3G, 1.2G en 1.1G vuurwerk. En vooral ook met pure domheid en onbenul, corruptie, ondeskundigheid en crimineel onverantwoordelijk gedrag (klik hier).

vuurwerk pyrotechniek

In de USA staan vrouwen in de winkel. Vuurwerk kópen is een mannen zaak: dus geen lelijke man met fietskettingsmeer in zijn haar achter de toonbank, maar mooie dames. Dat scheelt 10 tot 20 % meer handel. Soms in bikini gehuld,  een gruwel natuurlijk in de ogen van feministisch GroenLinks.
Maar ja, hun vuurwer
pyrotechniek vuurwerk ipaktijd is op Independence Day, hartje zomer.

De NOS meldde dat in elk Europees land de vuurwerkwetgeving strenger is geregeld dan in Nederland. Leugens van de al jaren kwalijk ruftende staatsomroep.
De onsmakelijke grauw en snauw lesbo's moeten opeens zonodig staand presenteren. De molenpaarden hebben nooit geleerd dat een dame niet wijdbeens staat maar met galant gekruiste benen en gedraaid, zodat de dikke reet minder zichtbaar wordt. 

Overal in Europa is consumentenvuurwerk juist wel toegelaten en in de meeste landen is het zelfs het hele jaar te koop, behalve Malta waar ze hun eigen vuurwerk maken. Alleen de feestperioden verschillen (klik hier). Nederland is het strengste land van Europa, maar de overlast is er des te groter. Hoe zou dat nu kunnen? (Een interessant Canadees rapport over de Chinese vuurwerkindustrie: klik hier)

"Er is vuurwerk in omloop (klik hier) even gevaarlijk als drie handgranaten", is de kinderlijke prietpraat van de onnozele wijkagent.
Door de politie wordt aan witteboordencriminaliteit, autodiefstal en woninginbraken  traditiegetrouw niets gedaan en nog minder opgelost. Een liegende politiechef die zegt dat de criminaliteit sterkt daalt (klik hier).

De criminaliteit neemt alleen maar toe maar dat mag niet worden gezegd omdat het merendeel van de daders zich onder de Oost-Europeanen, de Antillianen en Noord-Afrikanen bevindt. Dat is discriminatie.
De politie heeft door corruptie en intellectueel onvermogen de strijd tegen de zware criminaliteit allang verloren. De politie verkrachtte laatst een dronken vrouw (klik hier).

 
Heren van de politie en justitie, pak de echte criminelen en het vernielzuchtige straattuig op (klik hier) en straf ze hard - vooral ook hun falende ouders, maar houd op de onschuldigen en goedwillenden daarmee lastig te vallen. Gewoon consumentenvuurwerk heeft daar niets mee te maken. Criminelen en straatschorem zijn van alle tijden. Falende slappe rechters moeten ontslagen te worden. En idioten (klik hier)  verdienen niet beter. 

De politie lokt zelf geweld uit, zoals bij de Facebook rellen in het Groningse Haren, maar ook elders in het land bij het festival in Hoek van Holland. Niet elke agent is geschikt voor zijn taak en met name in Zuid-Holland blijken politieagenten schietgrage gekken te zijn die makkelijk zelf door angst in paniek raken en per ongeluk mensen doodschieten (klik hier).

politie pistool misbruik ongewapendSinds de zaak van Meta Hofman, een overspannen  Amsterdamse huisvrouw die in 1981 lafhartig door de politie werd doodgeschoten, zijn er tientallen ernstige schietincidenten geweest waarbij de politie altijd vrijuit ging met een slecht excuus (klik hier).

Eén van de argumenten is na 30 jaar nog steeds dat ze te weinig training krijgen. Het is dan ook het beste dat de gewone politieman géén vuurwapen meer draagt. In de meeste gevallen wordt er ten onrechte een pistool getrokken.

Veel politieagenten zijn bovendien ronduit racistisch en hebben een slecht beoordelingsvermogen jegens de hulpbehoevende medemens (klik hier).
 
Maar ook de consument wordt misleid door de onnodige hoge prijzen van consumentenvuurwerk: zwaarder vuurwerk is relatief gezien goedkoper met meer lading. Laat dus knalvuurwerk met 50 mg aluminiumhoudende sas toe, zoals de meeste landen dat doen. 

Heren van de politie, ga ook niet posten bij de grens wanneer huisvaders hun consumentenvuurwerk 1.4G pakketten in Duitsland bij de Aldi of de Lidl willen halen. Pak de import van het voor particulieren verboden 1.3G vuurwerk aan.
Dus niet bakkeleien over pietluttigheden (klik hier): pak de echte criminelen op en stop ermee kleine kinderen te criminaliseren die een rotje te vroeg afsteken.

vuurwerk pyrotechniek ipa

Ongelukken kunnen ontstaan door verkeerd gebruik van professioneel 1.3G vuurwerk dat verboden is, zoals shells. Dat vuurwerk dient in mortierbuizen te worden afgeschoten hoog in de lucht, en niet op de grond te ontploffen.  Zowel het ongeluk in Medemblik als in Oostenrijk vonden onder nagenoeg dezelfde omstandigheden en tijd plaats (klik hier) (klik hier).

In Nederland moet de pyrotechnische industrie weer terugkomen, die geheel ten onrecht is weggevaagd. Nederland was een agrarisch land met 25 % industriële productie. De kostbare landbouwgronden zijn in waardeloze geitenwollensokken wandelpaden omgezet en van de industrie is nog maar 12 % over.
  
vuurwerk pyrotechniek


Ad Nieuwdorp van de politie meent dat het 'illegale vuurwerk' uit Oost-Europa komt. Maar buitenlands vuurwerk is dáár in die landen gewoon wettelijk toegelaten.
Het probleem van de controle en handhaving ligt in Nederland, niet daarbuiten.


Zelfs in het welgestelde Zwitserland was tot 2009 - het voor ons professioneel vuurwerk - 1.3G gewoon voor particulieren in de vrije verkoop. Elke Zwitserse man is tot zijn 55e jaar voor militaire dienst oproepbaar en de overheid daar vertrouwt zijn burger-reservisten heel veel toe: zwaar vuurwerk maar ook zijn legerwapens en munitie, gewoon in eigen huis.

Sinds de moord in 1584 op prins Willem heeft de Nederlandse overheid een diep wantrouwen jegens de burgerij.  Geen wapens meer noch buskruit, ook niet voor vuurwerk, ze zouden kunnen worden gebruikt voor een revolutie!
De gruwelijke marteldood van de katholieke dader Balthazar Gerards (vergelijk Guy Fawkes in Engeland) heeft van gewone burgers makke schapen gemaakt voor vorst, adel en regenten: ontwapend, godvrezend gereformeerd en prooi voor elke verdwaalde vreemdeling.

Een republiek als na de Franse Revolutie had ons ook meer vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en vooral meer wijsheid opgeleverd, bevrijdt van feodale bevoogding, onrecht en diefstal van de armen. We zijn als Nederlands volk nooit volwassen geworden! 


vuurwerk pyrotechniek


Met welk type militaire scherfbommen vergelijkt de politieman vuurwerk eigenlijk (klik hier)? Hij heeft het over handgranaten, dus metalen omhulsels die fragmenteren en met zware explosieven zijn gevuld om mensen te doden of ernstig te verwonden. Militaire wapens, maar die hebben met vuurwerk NIETS te maken.

Bedoelt hij soms de Nederlandse V40 mini granaat, dode
pyrotechniek vuurwerk ipa splinter fragmentatiegranaatlijk in een straal van 5 meter? Misschien de Zwitserse HG85 - die in Nederland als NR330 bekend staat? Het explosief bevat 155 gram RDX/TNT mengsel.

Of bedoelt hij de Amerikaanse M67 met 180 gram 60/40 RDX/TNT? Detonatiesnelheid: 8000 meter per seconde, ontwikkelde gasdruk tot 300.000 bar. Dodelijk in een straal tot 10 meter met ernstige verwondingen veroorzakend binnen 50 meter.

In een van de artikelen wordt door hem een vuurwerk mortierbom met 165 kruit genoemd (klik hier). Hij zal dan waarschijnlijk een ‘3 inch cilinder saluut schot shell’ bedoelen van het verboden 1.3G vuurwerk (klik hier). Dit soort vuurwerk is bedoeld voor gebruik door professionals in de vuurwerkbranche en is doorgaans van papier en karton gemaakt. In een enkel geval is de omhulling van plastic maar NOOIT van metaal!

vuurwerk pyrotechniekIs kruit in vuurwerk te vergelijken met echte militaire explosieven die tot detonatie overgaan? Nee. De soorten vuurwerk kruit waar Nieuwdorp het over heeft, bestaan tegenwoordig voornamelijk uit perchloraat en aluminium in de verhouding 70/30. Dit kruit heeft een explosieve verbrandingssnelheid van 400 tot 900 meter per seconde.

In vaste stoffen is de effectieve detonatie doorgaans boven de 1500 meter per seconde. In een zwak opgesloten situatie zal de druk niet hoger oplopen dan 10.000 bar.  Alleen in een eenzijdig gesloten stalen vat of ‘concussion mortar’ kan de druk drie keer hoger oplopen. Dat is heel wat maar nog lang geen detonatiesnelheid en ook geen detonatiedruk, die vallen veel hoger uit.
Druk neemt echter exponentieel snel af in afstand gerelateerd aan de lading massa in open veld: 4 tot 5 bar overdruk op korte afstand is dodelijk (klik hier).

Er wordt wel eens vergeleken met de vrijgekomen energie gerelateerd aan die van TNT (TNT wordt zelf steeds meer vervangen door DNAN, NTO en NQ). Dat is het zogenaamde TNT equivalent, en een variatie daarop heet de ‘Relative effectiveness factor’ (klik hier). Daarin heeft zwart buskruit een waarde van 0,55 of zou 2 kg buskruit gelijk zijn aan 1 kg TNT.
Dat beide vergelijkingsmethodes mank gaan voor wat betreft pyrotechnische mengsels, blijkt wel uit het feit dat zelfs met 10 kg ontploffend buskruit een stevige bankkluis vanaf de buitenkant niet open gaat.

Met slechts een 0,5 kg goed geplaatste TNT/RDX holle lading kan dat wel (klik hier). Bij de holle snij-lading met een metaalgevoerde kegelprofiel wordt de detonatieschokgolf toegespitst en loopt de druk aan de voorkant van de straal op tot wel 4 miljoen bar: staal wordt als zachte boter weggedrukt.

 

vuurwerk pyrotechniek ipa


De verbrandingsenergie van pindakaas is 27 megajoules per kg, die van nitroglycerine heeft een 4,5 maal lagere waarde van 6 MJ/kg.
Het gaat echter om de snelheid van de verbrandingsreactie, de energie van de schokgolf en de druk van de expanderende hete gassen, naar een maximale gasdruk in zeer korte tijdspanne die uiteindelijk de brisantie bepaalt. Dit is de detonatiesnelheid en waar bij de waarde van de verbrandingsenergie geen rekening wordt gehouden.

pyrotechniek vuurwerkHet begrip TNT equivalent is een relikwie uit de tijd van de koude oorlog. De sterkte van atoomwapens werd daarmee aangeven, zonder enige rekening te houden met de volkomen andere eigenschappen en gevaarlijke onzichtbare radioactieve straling. En die terecht vanwege de langetermijn effecten en menselijke lijdensweg nog het meeste werd gevreesd. Voor pyrotechnische mengsels zou ander vergelijkingsmateriaal gebruikt moeten worden.

In de Amerikaanse militaire informatie (klik hier) - betreffende de TNT equivalentie - heeft men de gegevens voor de vergelijkende pyrotechnische ladingen behoorlijk gemanipuleerd. Dat wil zeggen dat ver uiteenlopende waarden 'voor het gemak' zijn gecombineerd en zogenaamde explosieve boosters zijn gebruikt om de ladingen te ontsteken. In de praktijk vindt zoiets natuurlijk niet plaats en erg wetenschappelijk verantwoord is het al helemaal niet.

Hierdoor doet zich ook een eigenaardig fenomeen voor, namelijk dat uit de experimenten blijkt dat de ladingen perchloraat / aluminium op een kleinere afstand  minder sterk zijn (50 % TNT eq) dan op een grotere afstand (222 %), althans voor de lading van de 360 g monsters.
R. Wild in zijn onderzoek 'Blast waves by pyrotechnic mixture compared to those produced by high explosives', 1978, komt tot vergelijkbare resultaten.

Een 100 gram flash kruitlading (b)lijkt het meest efficiënt te verbranden. Een verklaring is dat de pyrotechnische lading maar deels tot verbranding komt en dat er nadien nog een naverbranding plaatsvindt, vooral ook door het aluminium dat door de luchtzuurstof alsnog tot ontbranding komt. Overigens heeft TNT zelf ook dit sterke naverbrandigseffect (klik hier).
De theorie dat flitskruit maar een lichte opsluiting behoeft, is uit efficiëntie dus niet helemaal juist. Maar men vergeet er echter niet bij te vermelden dat de pyrotechnische explosie eigenlijk geen echte detonatie is: appels met peren vergelijken!    
 
Of zoals de
eerste echte Amerikaanse MythBuster  Big Bruce ooit zei: “Er is geen enkele vuurwerk shell van welke samenstelling of welk kaliber dan ook waarmee je een stalen bankkluis kunt openen.” Natuurlijk wordt geen blikken nepkluis van de Gamma bedoeld.

pyrotechniek vuurwerk ipa

De snelheid van vrijkomende energie is van groot belang voor de effectiviteit. Een één kilogram zware steen massa (m) met een snelheid (v) van 19 km per seconde heeft volgens de klassieke mechanica een kinetische energie (E) bij binnentreding van de dampkring van 38 kg TNT equivalent volgens de vergelijking E=1/2mv
2. Een dergelijke steen met een diameter van 20 meter betrof de meteoriet boven Chelyabinsk op 15 februari 2013 die in vele stukken uit elkaar spatte (klik hier). 

Bij de lichtsnelheid (c) gaat elke massa (m) over in een enorme hoeveelheid energie volgens de formule afgeleid door Albert Einstein uit zijn speciale relativiteitstheorie, E=mc
2 (klik hier). Eén kg massa met 99% theoretische lichtsnelheid heeft een kinetische energie van 5.47×1017 joules. Dat staat gelijk met 132 megaton aan TNT en dat is 25 % meer dan de aller zwaarste Russische Tsaar atoombom.


Het aluminiumhoudend kruit – dat soms ook met andere oxidatoren en brandstoffen wordt gecombineerd - wordt in tal van producten verwerkt. In toegestaan luchtvuurwerk als knallading. Het zit in trainingsmunitie voor het leger en in ‘stun grenades’ of flashbang die door speciale eenheden van de politie worden gebruikt - een afschrikkingshandgranaat met 'psychisch verdovend' effect door licht en geluid (klik hier).

pyrotechniek vuurwerk ipa

De flits- of blitslichtgranaten zijn niet dodelijk maar moeten wel op de juiste manier worden gebruikt (klik hier), anders kunnen zware verwondingen worden toegebracht. In Spanje deed een politieagent dat door een dergelijke granaat tussen een autobestuurder zijn benen te gooien (klik hier). De misdadige politieagent werd ontslagen en ging een jaar de gevangenis in. Hij moet bovendien een boete van 200.000 euro betalen maar daarmee heeft de automobilist zijn kroonjuwelen niet terug.  

Voor sommige speciale ‘stun grenades’ wordt ook wel magnesium en een nitraatzout gebruikt, dat tevens een verblindende bliksemflits veroorzaakt maar minder krachtig is, de Amerikaanse M84. Ze herladen hem ook (klik hier).

In het Amerikaanse leger zijn ze sinds 2013 op buskruit met aluminium overgestapt in plaats van perchloraat te gebruiken. Dit vanwege milieubezwaren en dit mengsel doet het bijna even goed. Een aanrader voor legaal en illegaal Nederland en met de complimenten van GroenLinks.

 

Alle pyrotechnische toepassingen hier hebben één overeenkomst: ze vertonen géén brisante scherfwerking door een detonatie. Daardoor is een kartonnen vuurwerk mortierbom met 165 gram van dit soort kruit niet dodelijk binnen 10 meter, niet binnen 5 meter en zelfs niet altijd binnen 1 meter (klik hier). Deze is pas dodelijk wanneer het vlakbij het lichaam ontploft (< 0,75 m), bij het hoofd of tegen de borst, bij hart, longen en ingewanden.

Maar pas op, de kracht is voldoende om de hele arm bij een explosie weg te rukken (klik hier). Diverse ongelukken hebben uitgewezen dat dergelijke ladingen niet direct dodelijk zijn, maar wel zwaar lichamelijk letsel toe kunnen brengen bij verkeerd gebruik (klik hier). Maar ze hebben niet met de kracht van een militaire splintergranaat en zeker geen drie!

vuurwerk pyrotechniek ipa

Toen dorpen en steden vroeger nog voornamelijk van houten huizen waren voorzien, waren kaarsen en olielampen ware massavernietigingswapens. Hele dorpen en stadswijken zijn hierdoor al of niet per ongeluk platgebrand.

Werd het branden van kaarsen bij de wet verboden? Bij gebrek aan straatverlichting was er drie eeuwen geleden in London een wettelijke verplichting een brandende kaars voor het raam te zetten. Dat veroorzaakte veel branden. 

Statistisch gezien ontstaat de helft van de ongelukken met relatief klein legaal gekocht vuurwerk uit de winkel. Zoals kleine vuurpijlen en sterretjes die niet gevaarlijk zijn maar vaak met opzet verkeerd worden gebruikt.
Vuurwerk wordt ook onterecht als schuldige aangewezen wanneer ten einde raad een bewoner de boel zelf in brand steekt om de verzekeringspenningen te innen. Dat kan een bedrijfspand zijn maar ook een woning die in deze economische tijd maar niet aan de straatstenen is kwijt te raken.
fietsongelukken Nederland
Maar wat te denken van de 350.000 ongevallen alleen al met fietsen, waarvan 200 dodelijk in 2012?
Veel fietsers weten weinig van verkeersregels, of houden zich er niet aan en rijden zonder verlichting. Vaak nog tegen het verkeer in, en door rood. 

Staan er politieagenten bij de fietsverkoper, of wordt het fietsen verboden? 
Nee, fietsen is gezond, zegt men. Veel mensen fietsen voor hun plezier en schromen er niet voor hun kind ook een fiets te geven.

vuurwerk pyrotechniek ipa

In
Nederland waren er afgelopen jaar 700 ongevallen met vuurwerk en één dode door verboden professioneel vuurwerk 1.3G (klik hier).
Vuurwerk afsteken is dus 200 tot 500 keer veiliger dan fietsen, en wanneer je lekker buiten bezig bent, nog veel gezonder ook!

Op het platteland bestaat voor knalvuurwerk al meer dan een eeuw een alternatief voor de boeren bevolking en ruigere types. Carbid schieten is in vrijwel alle gemeenten op oudejaarsdag toegestaan, met de veiligheidsvoorschriften. 


Tientallen gemeenten in het noorden, oosten en zuiden van het land hebben de regels voor carbid schieten opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening.

GroenLinks en de PvdD willen weer een verbod vanwege de dieren. Op Schiphol hebben vogels in ieder geval al jaren maling aan het gedreun van de  gaskanonnen en vogelverschrikkende pyrotechniek. Voor de omwonenden een opluchting dat die kanonnen niet maandenlang de ruiten doen trillen, ten gerieve van al dat volk dat zonodig veilig op vakantie moet met het vliegtuig.

De PvdD was bij het doden van tienduizenden ganzen op het terrein van Schiphol opeens verdacht afwezig. Want ook de Zevendedagsadventisten gaan graag op vakantie en dan is een vogeltje meer of minder niet zo belangrijk meer. Jezus zijn wederkomst loopt ook gevaar en hij dient natuurlijk onbevlekt zonder vogelpoep door de PvdD te worden ontvangen.

vuurwerk pyrotechniek carbid schieten

En dan GroenLinks: dat is een beweging met een gevaarlijke ultralinkse, communistische en terroristische tak die latent aanwezig is. Zoals de RaRa (klik hier) en Onkruit terreurbeweging in de jaren ’70 en ‘80 en de Antifa. Oud-Tweede Kamerlid van GroenLinks Duijvendak was destijds een van hun leiders en plegers van aanslagen (
klik hier).

Om hun ondemocratische eisen kracht bij te zetten, bedreigden ze ministers, leden van het koninklijk huis, vervuilden ernstig het milieu en zetten ze tal van woningen en bedrijfspanden in de brand (klik hier).

De terreur heeft GroenLinks nooit echt afgezworen. Ze werden heimelijk beschermd door politici, extreem linkse topleden van het OM en bevoorraad met explosieven via de laboratoria van de UvA. Criminoloog Buruma stelde zijn kennis ter beschikking als handlanger teneinde daders buiten justitiële vervolging te houden. Hij is nu lid van de Hoge Raad!

De van oorsprong Duitse topadvocaat van terroristen, mevrouw Böhler, was jarenlang GroenLinks Eerste Kamerlid en is nu hoogleraar aan datzelfde links-communistische bolwerk van de UvA, waar de heks haar gif verspreidt. Verdediging is vanzelfsprekend, maar dat willens en wetens zwaar criminele daden gericht tegen onze democratie onder het tapijt werden geveegd uit eigen politiek idealisme? En de clientèle aanraadt te liegen? Dan ben je zwaar medeplichtig.

Er werd in die kringen in de jaren '80 zelfs gesproken over een coup met behulp van extremistische militairen en politie.
Een gelijke ontwikkeling deed zich in België voor door het plegen van gewelddadige terreuraanslagen om de maatschappij te ontwrichten. Beide groeperingen onderhielden contacten.

Van een dergelijke partij is nooit veel goeds te verwachten en van de valse propaganda-terreur bij RTL en de NOS door hun geestverwanten al evenmin.

Lees verder...

Minder mensen kopen vuurwerk: veel te duur!

Minder mensen kopen vuurwerk: veel te duur!

 

Gratis vuurwerkpakketten voor de arme kinderen van de voedselbank

 

De meeste mensen houden van vuurwerk, maar door de slechte economische omstandigheden zijn steeds minder mensen in staat om vuurwerk te kopen. Of mensen kopen minder.
De rijkeren daarentegen kopen juist des te meer en vooral ook het verboden 1.3G voor professioneel gebruik. Een gevaarlijke ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang is.  

 

Consumentenvuurwerk 1.4G is vooral veel te duur in Nederland en dat is beslist niet nodig. In China is vuurwerk spotgoedkoop: de kosten door 20 delen en je hebt de prijs daar.
Iedereen zou vuurwerk kunnen kopen en alles kan voor de helft minder, en dan verdient de middenstand nog genoeg. De politiecontroles dienen vooral om de binnenlandse markt te beschermen en dat is verboden. De handel en wandel voor de Europeaan is in alle vrijheid mogelijk zonder grenscontroles. We leven niet in een politiestaat. De macht is aan het volk van Nederland, niet aan de elitaire en corrupte bovenlaag.
 
In Duitsland is bij bedrijven als de Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland e.d.  een zeer goede kwaliteit vuurwerk te koop voor slechts de helft van de prijs. Het is volgens de strenge wetgeving goedgekeurd en zeer veilig in gebruik. Alleen de etiketten zijn niet Nederlandstalig. 
Klik dus hier voor Nederlandstalige etiketten om op het vuurwerk te plakken en neem ze mee. 
Het is handiger in de avonduren terug te reizen en niet overdag. Ook de consumentenvuurwerkcontroleurs zijn kleinburgerlijke mannetjes die klokslag om zes uur 's avonds thuis willen zijn.
 

 

Vooral gezinnen met kinderen kunnen niet rond komen. Kinderen hebben kerstvakantie en vinden vuurwerk leuk, vaak is het hun enige afleiding en waar ze het hele jaar naar uitkijken.
Een meerderheid van de Nederlanders zou vuurwerk willen verbieden, zo kopt de Volkskrant, maar dat is slechts kwaadwillende propaganda van GroenLinks die boos is omdat hun intolerante zeur- en treursite dagenlang is gehackt. Hun site is puur bedrog en doorgestoken kaart om de publieke opinie negatief te beïnvloeden. 

In het buitenland wordt daar van alles door de politiek aan gedaan om de armste burgers in bescherming te nemen , maar niet in Nederland. Hier stijgen de belastingen alleen maar en politici zoals Rutte gaan met de zichzelf benoemde misselijkmakende elite als Gort  Kwelder samen op wintersportvakantie of varen in een bootje in een tropisch paradijs. Rutte's advies: koop toch dat huis of koop toch die auto! Waarvan in godsnaam? Rutte meent ook de bijbelbelt godsdienstwaanzinnigen vanuit zijn eigen geloof te kunnen beïnvloeden, door te zeggen dat God niet alleen de kanker, de cholera, de pokken, de mazelen en de tyfus heeft uitgevonden, maar ook een kuur daartegen. Dat zo'n geestelijk bekrompen bullshit ex-verkoper van Unilever ons land vertegenwoordigt, kan het erger?!
Nee, de armen zoeken het verder maar uit maar kom niet aan mijn spullen. Zeg, hoe heurt het eigenlijk? De armen steeds armer en de rijken steeds rijker?

 

vuurwerk pyrotechniek rutte kelder bootje Er wordt ontzettend veel geld verdiend met vuurwerk (klik hier). In enkele gevallen is het bedrag dat zo'n winkel in drie dagen aan vuurwerk omzet nog groter dan wat de winkel door het hele jaar omzet. We praten dan al gauw over enkele tonnen tot een half miljoen euro.
De handel wil woekerwinsten maken en maakt zo de economie kapot. 

De kosten van een vuurwerkbunker van 30.000 euro vallen daarbij in het niet.  De kleine handelaren doen er misschien twee jaar over om uit de kosten te komen, maar daarna is het pure winst. De laatste jaren is er een enorme wildgroei geweest aan het bouwen van vuurwerkbunkers door middenstanders die met hun reguliere handel kennelijk geen enkele winst kunnen maken en de woekerwinsten van het vuurwerk verkiezen. Dat is gauw verdiend in drie dagen verkoop.
 Kassa!

Vreemd is dat de overkoepelende organisaties het steeds hebben over een jaarlijkse  omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Dat klopt niet helemaal met de andere cijfers.
Er zijn zo'n 1500 vuurwerk verkooppunten in Nederland en wanneer je de minimale omzet van 50.000 euro daarmee vermenigvuldigt, is dat inderdaad 75 miljoen. Maar er zijn intussen veel handelaren die minstens het vijf- tot tienvoudige omzetten, of nog meer. Wanneer we uitgaan dat die behoren tot 10 % van het aantal verkooppunten, is de totaalomzet van allen geschat op een dubbel bedrag, namelijk 150 miljoen euro aan reële jaaromzet. 

Van een legaal vuurwerk artikel dat in de winkel 50 euro kost, stopt de winkelier bruto 25 euro zo in zijn zak, alleen door wat te schuiven met dozen. Hij fabriceert niks en loopt geen enkel risico. Ook uit oogpunt van de nul komma nul aan toegevoegde waarde is dat economisch gezien een slechte zaak die de klant uitbuit. Je zou ook van een georganiseerde vorm van oplichting kunnen spreken wanneer er geen normaal verband is tussen werkelijke waarde, winkelprijs en geleverde prestatie.

pyrotechniek vuurwerk voedselbank

 

De importeur verdient van die 25 euro weer de helft, dus bruto 12,50 euro.

In China Hong Kong zit de tussenhandelaar. Die steekt ook de helft van dat bedrag in zijn zak. Er blijft voor de fabrikant in mainland China dus een bedrag van ongeveer 6,25 euro over.

 

Daarvoor moet hij de arbeiders betalen, de grondstoffen kopen en hij moet er zelf wat aan verdienen samen met het verkooppersoneel.

Het arbeidsloon is zeer gering want een Chinees die vuurwerk maakt, verdient niet meer dan 1 euro per dag. Vaak is dat ongezonde slavenarbeid ter vergelijking met de textielindustrie in India en Bangladesh.

De kosten voor het vuurwerk maken zullen hooguit 5 tot 10 cent aan arbeidsloon bedragen.

De grondstoffen zijn wat duurder, voor een 500 grams cake is dat 2 euro voor al de kruitsoorten in totaal. Papier, karton, lont en klei plus wat gekleurd papier en de verzendverpakking kosten hooguit 50 eurocent, in totaal 2,60 euro aan productiekosten. Dat ligt dan voor 50 euro in de winkel. Dat zijn 110 ouderwetse guldens. 

 

De afgelopen decennia is vuurwerk elk jaar duurder geworden, terwijl de inkoop in China nauwelijks in prijs is gestegen. Ook de transportkosten nauwelijks. Alleen de grondstoffenprijzen stegen licht. Tussen productiekosten en verkoop zit een factor 20. Vuurwerk wordt met een brutowinst van 2000 % verkocht. Het meest verdient de winkelier in Nederland die er het minst voor doet. Met eerlijk verdienen van loon naar werk heeft het niets te maken.

De consument moet zijn vuurwerk ergens kunnen kopen. Dat vuurwerk moet van goede kwaliteit zijn, veilig te gebruiken en bovendien niet onnodig duur zijn.

Overheid en winkeliers doen echter niets aan verboden prijsafspraken om de verkoopprijs kunstmatig hoog te houden en laten eerlijke concurrentie niet toe. De NMa doet helemaal niets aan deze schande. 

Als Europees burger moet je de vrijheid hebben om te kunnen gaan en te staan waar je wilt, en ook te kopen wat je wilt in het desbetreffende land van keuze wanneer dat legaal is. De grenzen zijn niet voor niets geslecht, oorspronkelijk en vooral om economische redenen.
  

Hier wringt echter de schoen voor wat betreft Nederland, want overheid en bedrijfsleven hebben samen bekonkeld dat het kwalitatief betere en goedkopere vuurwerk in het buitenland voor aankoop en import verboden is.
Met het fanatisme van de jodenvervolging in Tweede W.O. staan Nederlandse politie en de vuurwerkgestapo weer brave huisvaders met hun kinderen aan de grens van hun Duitse vuurwerkpakketten te ontdoen. Ze ontkomen er nog maar net aan dat ze niet naar de gaskamers worden gestuurd. Vanwaar dat gestoorde gedrag van de Nederlandse overheid terwijl elke echte crimineel uit landen als Bulgarije en straks ook Roemenië geen duimbreed in de weg wordt gelegd?

Steeds meer Nederlanders gaan naar Lidl en Aldi en in Engelanden België is dat niet veel anders. Trouwens, ook de andere producten van die firma's zijn prima kwaliteit. Waar Rutte en grootgrutter Albert Heijn falen om op de kleintjes en bedorven waar te letten, redden Aldi en Lidl het gewone Nederlandse volk van de honger en de armoede. Door Duitse ondernemers, het kan verkeren.

vuurwerk pyrotechniek aldiEen dergelijke verbodsregel is natuurlijk in een vrij Europa volstrekt bespottelijk. Waarom zouden buitenlandse handelaren geen toegang hebben tot de consument in Nederland, en andersom. Juist de vrijheid van personenverkeer en handel hebben Europa gemaakt wat zij nu is.

Elke beperking daarin doet daar natuurlijk afbreuk aan en wekt een anti-Europese sentiment. Wel moeten we van onze politici belastinggeld afdragen aan dat luie corrupte Griekenland. Daarom stagneert de economie ook, door toedoen van de Nederlandse politiek. Elke econoom van naam zegt dat ook.

 

Al zestig jaar lang probeert de Nederlandse overheid de eisen voor vuurwerk in samenwerking met T&O als maar strenger te maken, waardoor het vuurwerk steeds minder is geworden. De pit is eruit en buitenlands vuurwerk is gewoon beter van kwaliteit. Dat is vaak ook Chinees, maar is van een betere producent.

Dat Nederland nu met een probleem zit opgezadeld met zwaar illegaal vuurwerk uit Polen via internet, heeft Nederland vooral aan zichzelf te danken.
Het begon ooit met een verbod op aluminiumhoudend kruit, voetzoekers, op strijkers, op spinners en helikopters die nog wel mochten draaien maar niet meer mochten opstijgen, het te korte of zelfs het te lange lontje, kortom, allemaal geleuter om niks.

Ook de geluidssterkte werd sterk ingeperkt.

 

Verder mochten rotjes alleen nog maar buskruit bevatten en daar Chinezen een slechte kwaliteit buskruit maken met een goedkope papierwikkel, knallen de rotjes uit de winkel niet meer goed. Mensen gaan uit armoede zelf vuurwerk vervaardigen, omdat uit de winkel slecht is en veel te duur. 

 

Voor deze woekerwinstprijzen moet toch veel beter vuurwerk te vinden zijn, en anders wel te fabriceren, met kwaliteitsgrondstoffen. Op een legale wijze. Mensen willen best betalen, maar ze moeten ook waar(de) voor hun geld krijgen, of zoals Amerikanen zeggen: "More bang for the buck".

Chinezen staan weliswaar bekend om hun handelsgeest en gevarieerd vuurwerk, maar niet vanwege de hoge kwaliteit van het product. Chinees vuurwerk is snelle massa-productie van matige tot slechte kwaliteit.
Ook het Chinese groene Visco lont lijkt goed maar is vaak onbetrouwbaar en veroorzaakte een hoop uitval en blindgangers. Dat gaat de klant de keel uithangen en is bovendien gevaarlijk.

Het klinkt misschien ongelooflijk, maar het is een feit dat Chinezen zelfs de kunst van het goed buskruit maken niet (meer) verstaan. En dat terwijl ze zelf de vermeende uitvinders er van zijn. Dat zie je wel vaker, dat niet de uitvinder maar diegene die het product heeft verbeterd, met het succes aan de haal gaat.

 

vuurwerk pyrotechniek aldi lidl kaufhaus edeka  


De Keuringsdienst van Waren van het ministerie heeft jarenlang vuurwerk goedgekeurd als veilig wanneer het steeds minder functioneerde, ervan uitgaande dat geheel niet meer functionerend vuurwerk voor 100 % veilig is. Dat volstrekt onzinnige beleid heeft de handel uiteindelijk naar Oost-Europa verdreven, waar een geheel nieuwe pyrotechnische industrie is ontstaan.

 

Had het ministerie goed naar de wijze raad die zij kreeg in de jaren '90 geluisterd, dan had Nederland zelf die nieuwe vuurwerkbedrijven verwelkomd en hen onder de Nederlandse wetgeving laten produceren. Dan was ook het grote ongeluk in Enschede niet gebeurd. Waar kortzichtige kleinburgerlijke bekrompenheid bij corrupte ambtenaren al niet toe kan leiden. Lees de rapporten van ex-rechercheur Paalman.


Vanaf volgend jaar moet al het vuurwerk in Nederland voorzien zijn van een CE-markering. Dat moet leiden tot meer veiligheid voor de consument.
Dat is even lachen, al het afgekeurde vuurwerk was voorzien van een CE-kenmerk! De geleidelijke invoering van een CE-markering op vuurwerk voorkomt dus niet dat onveilig vuurwerk ook een Europees veiligheidskenmerk krijgt. Bovendien lijkt het China-Export logo exact op dat van Europa. Kortom, weer een grote afgang.

 

Wie in de gemeente Meppel woont en voor zijn wekelijkse boodschappen afhankelijk is van de voedselbank, kan knallend 2013 uit. Een vuurwerkhandelaar in Meppel stelt gratis vuurwerk beschikbaar voor gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.

 

Initiatiefnemer Sebastiaan Oudshoorn: “Zelf beleef ik al jaren veel plezier aan vuurwerk, maar ik besef me dat veel gezinnen met kinderen niet de mogelijkheid hebben om vuurwerk te kopen.”

 

De organisatie Vrolijk Vuurwerk stelt 120 vuurwerkpakketten beschikbaar aan de Voedselbank. De knallers en sierpijlen zijn belangeloos gedoneerd door een aantal importeurs. 

Amersfoortse VVD-raadslid Kees Kraanen alias Kees de Zeiksnor vindt dat er beter speelgoed kan worden weggegeven. Waar bemoeit Kees zich mee en heeft deze kees dan nooit gehoord dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken? We nemen aan dat het niet om afgekeurd vuurwerk van de vuurwerkinspectie gaat.

Waarschijnlijk is die Kees zo'n bullebak en blaaskaak van de VVD die een arme sodemieter een aardigheidje van de plaatselijke middenstand misgunt. Terwijl de ene helft crepeert en onder de armoede gebukt gaat, wordt de andere helft steeds rijker en vreet zich ongans vol. Opzouten Kees, geef zelf eens wat weg aan de armen, volgevreten VVD-vrek.

Kom op heilige heren vuurwerkhandelaren in Nederland, 120 pakketten is wel erg weinig voor alleen Meppel. Er wordt goudgeld aan vuurwerk in Nederland verdiend.
 
Zit er dan ook een gratis veiligheidsbril bij? Misschien komt het toch nog goed. En Kees Kraanen een schop onder zijn achterste, die heeft thuis geen goede opvoeding van zijn ouders genoten. Vast getrouwd met een vuurwerkhater van GroenLinks.

 

Is de vuurwerkramp in Enschede na 15 jaar opgelost?

Is de vuurwerkramp in Enschede na 15 jaar opgelost?
                      
  Dit artikel is bijgewerkt op 17/08/2015


De vuurwerkramp was een tijdbom in een politieke beerput die wel moest afgaan in het niemandsland van armetierige onbenullen

'Oud-directeur Willie Pater voelt zich niet schuldig', kopte het AD op 13 mei 2015, 15 jaar nadat het grootste vuurwerkongeluk ter wereld plaats vond bij Smallenbroek Enschede Fireworks (SEF). Met 23 doden, 950 gewonden en 200 vernietigde woningen als gevolg.

Je moet maar durven, met die typische houding van psychopatische onbenullen als Pater, Rudie Bakker en klusjesman Hennie Kloppenborg die de waarheid verhullen en bovenop een zelf gebouwde illegale bom zaten.
Is het dan nog van belang precies te weten waar het eerste vonkje vandaan kwam? Het was immers een kwestie van tijd, zoals later zou blijken.

Ex-rechercheur Jan Paalman heeft een website over de vuurwerkramp (klik hier). Paalman maakte deel uit van het politieteam dat de ramp onderzocht, het Tolteam. Zijn collega's maakten er een beschamend potje van dat zo de prullenbak in kon (klik hier).

Paalman is nog steeds op zoek naar de oorsprong en er zijn wat open eindjes waar niets mee is gedaan, vindt hij.
Er werden verschillende pallets met het kleine schertsvuurwerk 'ijsfonteintjes' geleverd en volgens de directie betrof het bestellingen van de oude eigenaar Harm Smallenbroek, die ook nog een deel van de opslag in beheer had - en die tevens toegang bood aan zijn zoon. Wat er gebeurd is met een deel van die zendingen is onbekend, en welke rol de zoon heeft gespeeld is buiten beeld gebleven.

Een van de  theorieën is dat de nitrocellulose (NC) - of juister cellulosenitraat - in de ijsfonteintjes een gevaar heeft gevormd of dat het geringe aandeel metaal als brandend magnesium, aluminium of titaan explosief zouden kunnen reageren met (blus)water. 

Vuurwerk is scheikundig gezien een inherent instabiel product, maar wanneer dat niet zo was zou het niet goed functioneren.
De stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het product dienen wel zo groot te zijn dat het niet  voortijdig spontaan ontploft of gedurende opslag tot ontbranding komt. Wel gaat oud vuurwerk achteruit in kwaliteit en grote schommelingen in vochtigheid en temperatuur zijn funest. 
Niemand heeft er belang bij dat vuurwerk onbetrouwbaar is maar men dient er wel steeds voorzichtig en met beleid, dus deskundig mee om te gaan. Dat geldt zowel voor het gebruik als wel voor de opslag en vernietiging van oud materiaal. Fabricage was niet toegestaan.
 
Nitrocellulose is bekend van rookzwak kruit voor munitie, oude nitraatfilms, bepaalde bootlak en celluloïd voor pingpong balletjes. De meeste toepassingen zijn verdwenen - in 1966 was 60 % van de fiets jasbeschermers nog van celluloïd. Het was te brandbaar en verouderde snel.
NC kan spontaan tot ontbranding komen wanneer het onvoldoende van zuurresten is ontdaan in het productieproces. Het moet worden gestabiliseerd tegen ontleding, maar ook dan is de houdbaarheid beperkt.

Onbekend is of de NC in de ijsfonteintjes onvoldoende gezuiverd was of oud NC aanwezig was, bijvoorbeeld van munitie dat eigenlijk zou moeten worden vernietigd. In China maakt men soms gebruik van zogenaamd 'de-militarized gunpowder'. Dat is goedkoop omdat het anders toch wordt vernietigd. Voor militaire kwaliteit NC in bulk partijen met 13,15 % stikstof geldt een TNT-equivalent van rond de 100 % - met uitschieters naar boven en naar beneden (klik hier). NC in bulk mag niet droog worden opgeslagen. Militair schietkatoen van de Amerikaanse Picatinny Arsenal in Dover NJ werd uit veiligheid in partijen van 1 miljoen pond op de bodem van een meer bewaard. Mogelijk is Chinees NC minder zuiver (klik hier).

Bij veroudering van NC worden de stabilisatoren verbruikt en wordt het afbraakproces daarna katalytisch versneld door de stikstofdioxiden die ontstaan - waarna het materiaal pyrofoor kan worden. Men is er vanaf 1850 tot omstreeks 1900 mee bezig geweest om NC met name voor militair gebruik veilig te stabiliseren (klik hier). Er zijn veel rampen mee gebeurd.
In de rapporten werd een bedrijfsvreemde stof genoemd, mogelijk NC van militaire oorsprong. Oneigenlijk gebruik? Door afsluiting kan een fonteintje met NC ontploffen, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Standaard NC is ruim twee keer zo krachtig als gewoon zwart buskruit (klik hier). 

Hoewel een en ander in theorie mogelijk is, zijn de hoeveelheden daarvoor te gering om een rol van betekenis te hebben gespeeld en ook niet voor de grootte van de explosies. Zeker niet voor wat betreft een magnesium- of andere metaalbrand waarbij waterstof ontstaat. Gas moet bovendien mengen met zuurstof om explosief te reageren.

Er was sprake van een stalen vat met titanium metaalschilfers, maar dat was nagenoeg ongehavend gebleven. Wèl is het een belangrijke aanwijzing dat er inderdaad werd gefabriceerd met chemische stoffen. Duitse getuigen vertelden dat er illegaal met 1.1 massa-explosief materiaal op grote schaal werd gewerkt voor titanium saluut shells, op ondeskundig gevaarlijke wijze. Van heinde en verre kwam men bij SEF de saluut shells halen, geen Chinees, Enschedees.

Voor de goede orde: het vuurwerk dat bij de vuurwerkramp in Enschede ontplofte, was voornamelijk 1.3G evenementenvuurwerk voor professionele grote shows en waarvan een flink deel massa-explosief was doordat het verkeerd werd opgeslagen en  samen ondergebracht met 1.1 en 1.2 geclassificeerd materiaal.  Dat soort vuurwerk is vele malen zwaarder dan consumentenvuurwerk 1.4G dat per definitie niet massa-explosief is. Ten onrechte werden bedrijven uitgekocht, verdwenen ze geheel en internationaal ontstond enorme imago schade.

vuurwerkramp enschede

 

Paalman voert  tal van theorieën op die wijzen naar een mogelijke doofpot en corruptie. Veel mensen zouden ronduit incompetent zijn geweest. Alleen Pater en de klusjesman Kloppenborg kunnen daarover uitsluiting geven maar hebben altijd ontkend en gezwegen. Maar ook het 'hadden moeten weten' is incompetentie.
Terwijl de schoonzus van Pater ooit beweerde dat hij wel die zaterdag aanwezig was op het terrein van SEF. 

Het kan zijn dat die zaterdagochtend of vroege middag door de heren wat demonstratiemateriaal werd afgestoken en dat brandend vuurwerk onder een van de containers is geschoten en daar brand heeft veroorzaakt - en wat van buitenaf minder goed zichtbaar is geweest.
Opgehoopt vuil onder de containers kan makkelijk vlam hebben gevat met kruitresten uit verpakkingen, en tussen de naden van de houten vlonders in de containers zijn gaan zitten. Ze vormden daar mogelijk een soort van lont.

Wat vooral opvalt, is de frustratie en ergernis waarmee Paalman zit en de machteloosheid die hij uitstraalt. Op een van de video's is te zien hoe hij vierkant de deur wordt uitgewerkt bij een van de ex-directieleden van SEF.  Hij staat nagenoeg alleen tegenover bureaucraten en een reeks van hotemetoten in een wereldje van machtswellustelingen waarvan hij zelf deel heeft uitgemaakt, te weten de politie, brandweer, justitie, ministeries als wel de gemeentelijke en landelijke politiek en die weinig geïnteresseerd lijken in waarheidsvinding. Ze zijn Paalman liever kwijt dan rijk met zijn geneuzel. 

Dat de bedrijfsleiders Bakker (Moonlight Events) en Pater en de klusjesman van SEF allen gelogen hebben, er het zwijgen toe deden of naar andere oorzaken wezen, die feiten zijn bekend en daar kun je nog inkomen vanuit het mogelijke daderprofiel en de straf die boven hun hoofd hing.
Maar wanneer ambtenaren een loopje nemen met de waarheid of last hebben van zogenaamde tunnelvisie, dan ben je verder van huis en leidt dat vaak tot niks - of weer een zoveelste gerechtelijke dwaling, al of niet met opzet.

Dan gaat het niet over gewone menselijke fouten die worden gemaakt tijdens een onderzoek, maar dat bewust een volkomen verkeerde kant wordt opgestuurd.
Een van de belangrijkste redenen zou volgens Paalman kunnen zijn te voorkomen dat dood door schuld wordt verweten, door nalatigheid en omkoping of corruptie, zowel bij de brandweer en de leiding daarvan als wel bij bureau MILAN van defensie, gemeente- en provinciale ambtenaren en de verantwoordelijke ministeries.
Wanneer je de trap van bovenaf schoonveegt, betrof dat destijds ministers Frank de Grave, Klaas de Vries en mogelijk nog een paar anderen. Dat zou direct tot een kabinetscrisis hebben geleid en een val van het kabinet Kok II (klik hier).  

Want topambtenaren en politici die een groot onderzoek frustreren en de kluit belazeren, dat lijkt op een politieke misdaad.
En het zijn vooral natuurlijk die figuren die het met de waarheid niet zo nauw nemen en graag toewerken naar een eigen bedacht scenario dat hen politiek en qua maatschappelijke carrière het beste uitkomt, die voor de grootste frustratie zorgen.
Daarmee zijn het eigenlijk witteboordencriminelen, inclusief al diegenen die er wel van weten maar het zwijgen toe doen en medeplichtig als zij zijn, de andere kant opkijken.

 

Nu is het te prijzen dat er nog steeds dappere mensen als Paalman zijn die 15 jaar na dato alsnog de onderste steen boven willen zien te krijgen, tegen wil en dank en vaak tegen beter weten in.  Je zou ze ook een soort klokkenluiders kunnen noemen, wanneer ze zien dat het ambtenarenapparaat uit de bocht vliegt en eigen scenario's gaat schrijven om het vege lijf te redden.

Er is intussen een generatie verstreken en bij Paalman lijkt de tijd te zijn blijven stilstaan. Natuurlijk, er is nogal wat gebeurd en hoe een en ander heeft kunnen ontstaan en plaatsvinden is nog steeds niet duidelijk. En dat is buitengewoon frustrerend.
Vooral ook wanneer je weet dat het weinige bewijs dat voor handen is in verklaringen, met moedwil werd vernietigd en goedwillenden het zwijgen is opgelegd of het leven zuur gemaakt.

Vuurwerkramp

Het is bekend dat er tijdens het onderzoek veel is gelogen, gezwegen en verzwegen of 'per ongeluk' vals of onjuist is verklaard, evenals dat rapporten en opnames van gesprekken zijn gewist of verdwenen. De rapportage en geluidsopnames van Paalman zijn documentaire bevestigen dat.
Mensen die zware straffen verdienden, hebben die niet gekregen, en uiteindelijk werd zoals zo vaak dan maar naar een zondebok gezocht.
En dus naar een zonderlinge dorpsgek die tot een zware straf zou worden veroordeeld. Geheel in stijl met het gerotzooi met de waarheid werd de man uiteindelijk ook weer vrijgesproken.  

André de Vries bleef voor velen toch verdacht ondanks vrijspraak, maar dat geldt voor bijna alle verdachten in de gerechtelijke dwalingen.
Het zegt tevens iets van het gebrek aan kennis, wijsheid en slechte oordeelkundigheid van onze rechters, het failliet van ons Nederlands rechtssysteem wanneer daar niets aan veranderd. Daarbij komt ook nog de kwalijke rol van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in tal van zaken die vaak maar wat heeft aangerommeld.

Op de deskundigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van het NFI valt een hoop af te dingen. Het instituut heeft lange tijd ten onrechte een monopolie positie bekleed en was min of meer een verlengstuk van justitie, een bolwerk van geheimzinnige pseudowetenschappelijke manipulatie. Terwijl het een verlengstuk van de onafhankelijke rechterlijke macht zou moeten zijn. Het NFI kiest partij en doet dat vaak met gesjoemel. 

Door een private onderneming heeft het NFI eindelijk concurrentie gekregen, en dit bedrijf lijkt het veel beter te doen dan de NFI. Dit bedrijf is ook geen partij maar opereert onafhankelijk, althans ze doen hun best. 
In het verleden is er bij het NFI nogal eens ondeskundig geknoeid met bewijsmateriaal en zijn ze zelfs belangrijk materiaal kwijgeraakt, of hebben bewijsmateriaal verwisseld (klik hier). 
Een belangrijke oorzaak van deze partijdigheid en gerotzooi bleek het hoofd De Bruyn te zijn, die er zelfs niet vies van is mensen te intimideren, valselijk te beschuldigen of te compromitteren. Hoe kan zo'n onbetrouwbare onnozel hoofd zijn van een dergelijke justitiële organisatie?


Mensen die het echter om de waarheidsvinding te doen is, zoals het officieel ook hoort, zijn tegengewerkt, geïntimideerd of van het onderzoek afgehaald.
Er is gewoon slecht gerechercheerd, al vanaf het begin van het onderzoek. Bepaalde terreinen of objecten zijn niet veilig gesteld zoals het hoort, er zijn door klungelig en ondeskundig gedrag aanwijzingen en belangrijk bewijsmateriaal vernietigd of verdwenen.

Er zijn geen onafhankelijke deskundigen ingezet op het moment suprême (de RIVM, TNO (T&O) en de NFI zijn dat niet), en de Nederlandse mentaliteit is dat er genoeg kennis in eigen huis is om een groot onderzoek bij dit soort rampen te doen.
Blijkbaar is dat dus niet het geval. Bestudeer daarvoor de grote ongelukken en rampen die daarna hebben plaatsgevonden, zoals de cafébrand in Volendam, de branden in het Catshuis en in het cellencomplex op Schiphol, en de brand bij ChemiePack in Moerdijk. Overal is daar vreselijk gebunderd door de overheid en iedereen is ook misleid.

Met name door de overheid worden er geen lessen geleerd. Men werkt langs elkaar heen en er heerst grote ondeskundigheid onder de ambtenaren. Burgemeesters en wethouders weten vaak niets eens wat voor risicovolle bedrijven ze binnen hun gemeente hebben en zijn onvoldoende uitgerust met adequate calamiteitenplannen.
En wanneer die er zijn, zijn ze vaak niet up-to-date en zijn namen, adressen en telefoonummers verouderd. Er wordt niet of nauwelijks geoefend met eventuele rampscenario's. 

Hoe kun je wat van het bedrijfsleven verwachten wanneer er niet, onvoldoende of ondeskundig wordt gecontroleerd en gehandhaafd en je je eigen zaakjes niet op orde hebt? Ook de provinciale overheden falen en nog steeds zijn er problemen met de communicatiemiddelen van de hulpdiensten die maar niet worden opgelost. Kortom, het is een chaos.

 
pyrotechniek vuurwerk ipa vuurwerkramp

Wat opvalt is dat Paalman het voortdurend heeft over ‘vuurwerk’ zonder dit te specificeren of in te delen in de zeer belangrijke gevarenclassificaties voor gevaarlijke stoffen.
Juist hierin zit een groot en belangrijk deel van de problematiek met vuurwerk en de verklaring van de zwaarte van de explosies.
Door alles op een hoop te vegen als zijnde ‘vuurwerk’, gaat hij volledig voorbij aan het belang en de specifieke karaktereigenschappen van bepaalde gevaarlijke stoffen gecombineerd met de onjuiste manier van opslag.

Daarbij wordt ook onrecht gedaan aan gewoon legaal goedgekeurd consumentenvuurwerk 1.4G en dat die grote gevaren niet kent.
Dat wil niet zeggen dat er geen vuurwerk is in Europa dat waarschijnlijk ten onrechte als 1.4G wordt geclassificeerd, maar in Nederland is dit vuurwerk niet toegelaten en illegaal. Net als dat er 1.3G vuurwerk is dat onder bepaalde omstandigheden massa-exlosief is.

Bekend was hoe de klusjesman telkens weer vergeetachtig was op cruciale momenten, maar de geheime beelden gemaakt tegenover de rechter zijn toch schokkend met welk een brutale onbenul de klusjesman zijn volstrekt selectieve gebrekkige en demente geheugen etaleerde.
Maar de vraag is natuurlijk wát hij te verbergen heeft en zomaar wat gissen heeft natuurlijk geen enkele zin. Iemand onder enorme druk zetten kan mogelijk een valse verklaring opleveren die later weer wordt ingetrokken.
Geheime plaatsing van microfoons in de woning draaiden echter uit op een fiasco. Of werden deze opnamen bewust onklaar gemaakt?  

Als opslagplaats voor 1.3G evenementenvuurwerk werden door de gemeente Enschede onterecht zeecontainers toegewezen.
Nu zijn containers wel geschikt om tijdelijk te vervoeren - al zijn de omstandigheden ver van ideaal, maar niet om voor langere tijd vuurwerk op te slaan. 

Vuurwerk dient droog, koel en goed belucht te worden bewaard en in een omgeving die enige tijd (1 uur) weerstand biedt tegen brand van buitenaf.
Dat lukt eenvoudigweg niet in een standaard zeecontainer want op alle fronten faalt deze constructie.
Droog betekent niet een te droge lucht, een minimale relatieve vochtigheid van 65 % wordt aangeraden ter voorkóming van ESD en ter voorkóming van te grote uitdroging van vuurwerk. Koel betekent 5 tot 15 graden C.  Er is echter geen beluchting en met te veel vocht bevordert dat schimmelvorming, oxidatie van metalen, condensatie en herkristallisatie - en dus ontmenging.

container vuurwerkramp enschede

In de zomer kan de container van binnen tot wel 70 graden Celsius of meer opwarmen en in de winter tot -20 graden dalen bij strenge koude - zelfs al tijdens transport (klik hier). Vaak zijn de containers ook nog lek, maar zeker is dat aan de houten onderkant bij de naden. 
Het bestaan van een makkelijk doorbrandende houten vloer werd door de leiding van het Tolteam uit het dossier gehouden en Paalman acht dat van belang in verband met de verspreiding van de brand.

In de meeste standaard zeecontainers zit een dunne houten vloer die bevestigd is op een niet aaneengesloten rij met lichte stalen dwarsbalk profielen (klik hier).
Deze houten vlonder staat dus in direct contact met de buitenlucht en biedt nauwelijks weerstand (ook niet tegen inbraak). Wanneer daar vuur(werk) onder raakt en lang genoeg kan branden, vliegt de inhoud van de container in brand. Testen wezen uit dat dit binnen 10 tot 15 minuten is in het temperatuur ontstekingsbereik van vuurwerk (klik hier).
Er is door het NFI wel onderzoek gedaan maar de bevindingen en rapportage zijn vreemd genoeg nergens te vinden. Maar we weten het antwoord al: de standaard zeecontainers zijn volstrekt ongeschikt als veilige permanente vuurwerkopslag.  
 
Belangrijk is ook dat wanneer een brand plaatsvindt binnenin een opslag, deze brand niet makkelijk wordt verspreid - en dat er ook een vertraging in de constructie aanwezig is. 
Het doorgeven en het verspreiden van het vuur van de ene naar de andere container was echter makkelijk doordat de vorige eigenaar Harm Smallenbroek het bedrijf van een volstrekt ondeugdelijke en niet goedgekeurde en zelf geïnstalleerde blusinstallatie had voorzien waarvan de waterleidingen door gaten in de containers en magazijnen van de ene naar de andere container liepen.

Die waterleidingen stonden bovendien droog en de standaard gemeentelijke kraanwaterdruk en dunne leidingen waren nooit voldoende geweest om enige beginnende brand te bestrijden. De containers waren dus als door lont met elkaar verbonden. Hoe dom kun je zijn en hoe crimineel is het een dergelijke 'installatie' van rijkswege goed te keuren?

Enschede vuurwerkramp

Gebleken is uit de documentaire dat de controlerende brandweer van de gemeente echter een oogje dicht kneep in ruil voor wat gratis pakketten oud-en-nieuw vuurwerk.
De vuurwerkramp heeft dus kunnen ontstaan door corrupte overheidsdiensten, ook al gaat het maar om een relatief klein bedrag. De gevolgen kunnen groot zijn. Daar zijn ook hun eigen collega's door om het leven gekomen.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke grote ramp  ontstond doordat de controlerende brandweer een oogje dicht kneep en publiek en eigen collega's in gevaar bracht.
De grote brand in de nachtclub Kiss in Brazilië januari 2013 kostte 241 mensen het leven. Daarbij zijn acht van de zestien brandweerlieden aangeklaagd wegens dood door schuld vanwege nalatigheid en gebrek aan controle op brandveiligheid, mogelijk door omkoping door de uitbater.
   
Daarnaast blijkt dat er door het Tolteam is geknoeid met het dossier vuurwerkramp, de bewijsvoering en de verdachtmakingen rond zondebok André de Vries.
Er waren twee rode broekjes die rondzwierven binnen het Tolteam en waarvan slechts één van hem was. Wie had die andere broek in het onderzoek gebracht en waarom is diegene niet strafrechtelijk vervolgd?

Overigens moet gezegd worden dat de later vrijgegeven verklaringen die verkregen zijn via een informant in de gevangenis, De Vries bepaald niet vrijpleitten, maar het geheel was te gekunsteld door de informant beschreven. Mogelijk was De Vries een fantast die zich graag belangrijk voordeed, zeker in dat bepaalde milieu waarin hij plots verzeild was geraakt.
Wat de schuld van De Vries zou kunnen ontkrachten, werd echter terzijde geschoven omdat van hogerhand (het OM) was bepaald dat De Vries de dader moest worden. Inmiddels is De Vries op vrij jonge leeftijd overleden. 

Een dergelijke laakbare houding van politie en justitie is niet vreemd en komt wel vaker voor, inclusief ‘het maken of fabriceren van het bewijsmateriaal’ wanneer dit ontbreekt. Bovendien ging de politie zo onprofessioneel met het bewijsmateriaal om, dat het later voor bewijsvoering en het zoeken van sporen volstrekt onbruikbaar was geworden.  De kruitsporen op een broek zeggen ook helemaal niets zolang die sporen niet exact en specifiek toe te schrijven zijn aan een bepaalde unieke gebeurtenis. Wat zegt dat over de opleiding en de professionaliteit van de heren?

 


vuurwerkramp enschede ground zer

Volgens de onderzoekers durfden brandweermannen van de Brandweer Twente niet volledig frank en vrij te verklaren uit angst voor degradatie of ontslag.

Een brandweer medewerker meent zelfs dat de leiding van de brandweer zelf verantwoordelijk is voor het overlijden van de vier brandweermannen op 13 mei 2000. Er zijn verkeerde instructies gegeven en ook uit de documentaire blijkt dat brandweermensen tegen de regels in diverse opslagruimten open hebben gezet in plaats van ze dicht te laten. Kennelijk had men geen enkele specifieke kennis in het bestrijden van branden in en rondom een vuurwerkopslag en zijn ze willens en wetens de dood in gestuurd.

Dit verwijt is op zich niet zo vreemd. Omdat in de wetenschappelijke en beroepsgerelateerde literatuur allang bekend is sinds de jaren '80 en '90 dat bij brand in magazijnen met professioneel groot evenementenvuurwerk van gevarenclassificatie 1.3G het onverantwoord is om te gaan blussen. Dit wisten ook T&O en het NFI.
De Bruyn van het NFI verklaarde in 2003 bij het gerechtshof te Arnhem dat niemand in Nederland wist hoe gevaarlijk vuurwerk was. De Bruyn is niet alleen ondeskundig, maar is ook een leugenaar en pleegde meineed.

De brandweer als wel alle andere hulpdiensten dienen te weten dat bij brand in de opslag van explosieve stoffen 1.3G en zwaarder, men op grote afstand moet blijven - dit naar gelang de grootte van de opslag.
Hier betrof het ook nog eens foutievelijk samengebracht met 1.2 en 1.1 massa explosief materiaal, waaronder buskruit en aluminium houdende kruitsoorten al of niet gemengd met titanium, waardoor een totaal van 40 ton als massa-explosief gold in een opslag van bijna 200 ton. 

Bepaalde soorten 1.3G vuurwerk die zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte bleken bij grootschalige proeven met containerbranden (het CHAF project) bovendien onder bepaalde omstandigheden toch massa-explosief te reageren bij brand. Dit was ook te verwachten.
Helaas werden deze experimenten op een onwetenschappelijke manier door T&O en andere deelnemende organisatie's gemanipuleerd. Onder het mom van: dit wordt een hele grote knal, de 'worst case scenario'.
Wanneer grote bedrijven als Shell en Dow Chemical onder dezelfde extreme omstandigheden zouden worden 'getest' op veiligheid, hadden ze dezelfde dag nog de tent kunnen sluiten. 
Men zou zich moeten schamen. Niet voor niets moest men ook helemaal naar Polen om die proeven te doen, in de  tuin van de vieze overbuurman die toch niet veel om milieu geeft?

Het een gotspe dat T&O er prat op gaat  een belangrijke bijdrage te hebben geleverd inzake de vuurwerkramp.
De oorzaak is nog steeds niet bekend en de gevaren van vuurwerk met een bepaalde samenstelling (grote hoeveelheden aluminiumhoudend kruit en zware mortierbommen) waren al veel langer bekend maar werd door iedereen onder de pet gehouden. Men weet dat of had dat moeten weten uit eigen ervaring en onderzoek, maar ook uit militaire rapporten en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

In zoverre is T&O ook indirect aansprakelijk omdat ze geweten hebben van grote gevaren van bepaald soort vuurwerk in combinatie met verkeerde opslag. In 1991 hadden ze dat bij de ramp in Culemborg ook al een en ander geconstateerd. Het bedrijf heeft echter altijd de kool en de geit willen sparen. Men doet onderzoek voor zowel medestanders als tegenstanders van vuurwerk. Het geknoei met de gevarenclassificatie was al  bekend vanaf de jaren '80 en '90 en het wachten was op dat het een keer fout zou gaan.  Niet alleen in Nederland maar internationaal werd er geknoeid met de classificering. 

Met de gevarenclassificering werd dus ook in Nederland geknoeid en ex-rijksambtenaar en vuurwerkcontroleur Harry Kapel (die tijdens zijn ambt ook op de loonlijst stond van groot-importeur Broekhoff - en o.a. daardoor derhalve oneervol werd ontslagen op het ministerie van VROM) kreeg als secretaris van de vuurwerkbranche zelfs de opdracht om in China daar 'wat' aan te doen (klik hier).

Vervoer onder 1.4G is immers  goedkoper dan onder 1.3G en dat sommig vuurwerk ook massa-explosief kan reageren, wilde natuurlijk niemand graag weten.
Met name Smallenbroek, vorige eigenaar van SEF, had op een bijeenkomst van handelaren daar specifiek om verzocht, om in China een en ander voor elkaar te krijgen. Een dergelijk verzoek kun je wel doen, maar het uitvoeren is verboden, om te knoeien met de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties.

Kapel was door een meningsverschil met Wagenvoort van de VEN (evenementenvuurwerk) in de FVN (consumentenvuurwerkhandel) beland. Deze verenigingen zijn opgezet om de handel te beschermen en belangen te behartigen van de heren handelaren.
Dat betekent in de praktijk vooral de prijzen kunstmatig hoog te houden en niet onderling te concurreren.

Kapel zou zijn zoon ook bevoordeeld hebben met het makkelijk behalen van een bezigingsdiploma.
In feite heeft Kapel niet anders gedaan dan dat wat iedereen al jaren daarvoor in de branche deed, namelijk diplomafraude plegen om makkelijk aan bezigingscertificaten te komen.
Kapel is lange tijd de spin in het web van de branche geweest, de fixer. Hij bemoeide zich niet alleen met alles en nog wat maar was vooral op de hoogte van de veranderde wetgeving en kende de ambtenarij als zijn eigen broekzak. Hij wist wat wel en wat niet kon en hoe je wegen moest bewandelen of bochten kon afsnijden. Kortom, de mazen in de wetgeving.

Vreemd is ook dat Kapel als een van de eersten schijnt te hebben deelgenomen aan een inspectie op het rampterrein en waaraan hij zelfs de leiding gaf. Hij had daarvoor o.a. Gerrit Wagenvoort gebeld van de VEN - met wie hij onenigheid had (klik hier).
Onbegrijpelijk dat onderzoekers van politie, justitie en bewaking van het terrein dit zomaar hebben laten gebeuren. Van wie kwam die opdracht en waarom uitgesproken deze man met vele petten op die niet bij elkaar pasten? Wat hebben ze gevonden en meegenomen?
Kapel verdween wat jaren later in de gevangenis voor grootschalige handel in illegaal vuurwerk.

Directe betrokkenen van de vuurwerkramp werden door het Openbaar Ministerie geïntimideerd of bedreigd met vervolging als een en ander aan het licht zou komen voor wat betreft het tekort schieten van ambtenaren en korpsleiding. En dat betekent o.a. dat dood door schuld vanwege grove nalatigheid en mismanagement wordt verweten.

Verder blijkt dat het enige doel van het Rijksrechercheonderzoek - dat werd ingesteld nadat het Bureau Interne Zaken tot de conclusie was gekomen dat de rechterlijke macht was misleid, was om juist deze conclusie onderuit te halen. Onderzoeker Jan de Bruin, het hoofd van Bureau Interne Zaken politie Gelderland-Midden, praat over zijn bevindingen en frustratie's.

In een kort fragment van de documentaire is ook de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer te horen. Die heeft waardering voor Paalman's werk maar laat weten dat hij de kwestie anders beoordeelt.
Sinds enige tijd is de ombudsman zijn C&A familie aangetrouwd met de koninklijke familie via een neef en heeft hij dus een familierelatie met het regeringshoofd. Via de dochter van de tante van de koning, prinses Irene.
De vraag is gerechtigd of de ombudsman nog langer een onpartijdige functie kan bekleden. Zo onderzocht de ombudsman ook de kwestie Edwin de Roy van Zuydewijn en constateerde hij dat de koninklijke familie hem niet bespioneerde of het leven zuur maakte.

Het zou geen kwestie zijn geweest wanneer in december 2013 blijkt dat de ombudsman heeft gelogen of onwaarheden heeft gesproken - om de koninklijke familie te beschermen, en dat De Roy van Zuydewijn en zijn toenmalige echtgenote prinses Margarita gelijk hadden. Die werden al die tijd voor gek en paranoïde versleten.
Waarom zou de ombudsman niet ook in de vuurwerkramp de zaken wat hebben verdraaid? En heette de 'dissidente' collega rechercheur van Paalman niet toevallig ook De Roy van Zuydewijn, familie van ...?  

Het is natuurlijk wonderbaarlijk hoe snel een oude armoedige volksbuurt in Enschede, in een uithoek liggend vlakbij de Duitse grens en waar eigenlijk niemand in is geïnteresseerd, uit het as is herrezen en plotseling een schitterende prachtwijk is geworden.
Het is de getroffen bewoners natuurlijk meer dan gegund na alle ellende, maar vreemd is het natuurlijk wel dat zoiets pas kan worden gerealiseerd na een grote dubieuze brand en waarbij nagenoeg iedere hoofdrolspeler vrijuit gaat terwijl hij een enorme lading boter op zijn hoofd heeft.

De verklaring moet natuurlijk worden gezocht in het feit dat dezelfde corrupte kliek die de dienst uitmaakt in Nederland en elkaar de hand boven het hoofd houdt, ook toegang heeft tot de sleutel van de schatkist - die kennelijk nooit 'leeg raakt' ondanks de grote tekorten. Net als bij de financiële en mondiale bankencrisis in 2008 is het ook hier zo dat uiteindelijk de belastingbetaler het gelag betaalt.

Leerzaam kan zijn wanneer we naar vergelijkbare ongelukken met vuurwerkopslag 1.3G in het buitenland kijken.
Er valt direct iets op. Mogen de oorzaken en het eerste vlammetje elke keer anders zijn, de rest is nagenoeg gelijk: een onverantwoordelijke verkeerde manier van een veel te grote en niet toegestane opslag waarbij veelal ook materiaal van 1.2 en 1.1 gevarenclassificatie bij elkaar zijn gebracht. Hierdoor wordt de totale hoeveelheid als massa-explosief beschouwd 'omdat de een de ander meeneemt' in de explosieve verbranding (compatibiliteit: klik hier).
Daarbij wordt vaak tegen de regels in gefabriceerd in opslagruimtes of dreigt er een cumulatie van opslag in een werkruimte die vrij van opslag dient te blijven.

Ook zijn veiligheids- en ontsnappingsroutes vaak geblokkeerd of afgesloten en staan deuren van ruimtes wagenwijd open die vanwege brandgevaar gesloten dienen te blijven.
Door de overheid wordt slecht op naleving van regels gecontroleerd en al helemaal niet gehandhaafd. Vaak worden controleurs of brandweer door de directie voorgelogen of op het verkeerde been gezet voor wat betreft de hoeveelheid en de speciale gevaren van de goederen. Of de overheidsinstanties doen bewust een oogje dicht, zijn te onoplettend en zijn daardoor mede aansprakelijk.

Een laatste aspect dat volledig onderbelicht is gebleven, betreft de pyrotechnische opleiding.
De Nederlandse overheid faciliteerde begin jaren '90 beroepsvuurwerkers met een veel te makkelijk te behalen eigen Nederlands bezigingscertificaat.
Men had in de vuurwerkbranche immers helemaal geen diploma's, iedereen knoeide maar wat aan, er was veel ondeskundigheid. De bedrijfsmedewerkers leerden in de praktijk, maar vaak waren de leermeesters ook onder de maat en dat schiet niet op.

Het diploma uit Duitsland was niet op de Nederlandse situatie van de wetgeving gestoeld en er waren taalproblemen om de cursus te volgen.
Na de vuurwerkramp in Culemborg (kaasboer Henk Koolen die overnacht vuurwerker werd) vond men dat er eindelijk eens iets moest gebeuren. Hoofdambtenaar Wagenaar van VROM begeleidde destijds het proces maar moest door de constante schendingen van afspraken door de handel de introductie diverse malen dwingend stilleggen.

Het kwam erop neer dat de brancheorganisatie de bestaande bedrijven hun personeel nagenoeg gratis en zonder veel moeite van diploma's wilde voorzien.
Deze vorm van diplomafraude  leidde door gebrek aan kennis en kunde van de eerste cursisten en door gedoging door de overheid tot één van de oorzaken van de
vuurwerkramp: gebrek aan basale kennis over vuurwerk, maar met name kennis over de gevarenclassificatie en wetskennis ontbrak. De latere directieleden van SEF kregen hun diploma ook op die makkelijke manier toegespeeld. 

De eerste pyrotechnische opleiding had het niveau van de vroegere  lagere technische school, maar even later toen de bedrijven hun werknemers hadden voorzien van certificaten, werd de opleiding opeens MBO niveau genoemd (dat is vier jaarklassen verder) en moest er tevens veel meer geld worden betaald voor de cursus.
Terwijl in het bedrijfsleven menig vuurwerker met justitie in aanraking is geweest door overtreding van wetten en illegale handel, werd voor het nieuwe diploma opeens een Verklaring van Goed Gedrag geëist als toelating.

Dat is toch vreemd, hoe de overheid meehielp bij het witwassen van de louche branchegenoten, deze van toegang verschafte en daarna een slot op de deur deed voor anderen.
Bovendien moeten cursisten stage lopen bij vuurwerkbedrijven en die lieten stagiaires niet toe want die zagen hen als toekomstige concurrenten. Kortom, het was een oneerlijk rotzootje, een puinhoop. Een hoofdmedewerker van de keuringsdienst van het ministerie, die de cursus ook had gedaan, vertelde dat de opleiding in het geheel niets voorstelde.

Nog wat later werd de opleiding opeens vanuit een HBO locatie verzorgd(weer vier jaarklassen verder) en zelfs als post-HBO bestempeld en deed T&O mee om de cursus wat meer kunstmatig elan en status te geven en alles nog meer overbodig duur te maken. 
Hun medewerker Rutger Webb stond voor de klas. Was hij de jaren daarvoor nog bezig geweest als aanvoerder met illegale vuurwerkactiviteiten rond Fort de Hel waar ernstige ongelukken uit voortkwamen, nu groeide hij uit tot nog een nieuwe spin in het web, Mr. Vuurwerk II de nieuwe fixer. Het onderzoeksinstituut heeft geen gelukkige hand in het dossier vuurwerk en lijkt elke keer weer de vingers te moeten branden. Aan het bedrijf Evuco werden hand- en spandiensten verleend in China. Het succesvolle bedrijf  ging echter plots zomaar failliet met tal van onbetaalde rekeningen achterlatend.

Waarom oriënteert het onderzoeksinstituut uit Rijswijk zich niet beter op de mogelijke malafiditeit van bedrijven en de betrouwbaarheid van mensen, en waarom laat men zich voor bijna elke klus inhuren? Heeft dat met schijnheiligheid of met het economisch moderne verdienmodel te maken om van twee walletjes te eten? Wie betaalt die bepaalt: de resultaten en uitkomsten van die zogenaamde 'toegepaste wetenschap' heeft vooral te maken met de gunstige onderzoeksresultaten voor diegene die de rekening wordt gepresenteerd. Gemanipuleerde wetenschap is natuurlijk geen echte wetenschap wanneer de betaler bepaalt wat er wordt onderzocht en wat er uit het onderzoek komt.

Webb is wijselijk van het rampdossier vuurwerk gehaald en zit nu op de afdeling Defensie en Veiligheid.
Wanneer je als medewerker mede wetgeving bepaalt op basis van allerlei rapporten en praktijk 'onderzoek', geeft het geen pas wanneer je nog steeds relaties onderhoudt met beroepslieden in de vuurwerkerij die het niet zo nauw nemen met de wetgeving.
Ook niet dat je lid bent van de Amerikaanse PGI waar nogal wat leden illegaal vuurwerk maken, ongelukken veroorzaken en regelmatig met politie en justitie in aanraking komen (klik hier).

Mag dat schijnheilig heten? Ja, dat mag hypocriet en huichelachtig heten. Overigens heeft Webb als koning Eenoog in het land der blinden last van zelfoverschatting en zelfverheerlijking. Behalve de Nobelprijs die nog ontbreekt, zijn het vooral de dubieuze jaren die keurig zijn schoongepoetst en lijken de kleuterjaren op de paardendekens bij Kees Boeke belangrijker op de CV. Bestaan er daar ook doofpotten en papierversnipperaars?
Een bekend verhaal over ijdelheid en hoogmoed is het verhaal van
Lucifer. De ijdelheid veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan.
  
Defensie heeft sowieso een slechte naam op het gebied van veiligheid. Ter herinnering kan de zaak van de heer Fred Spijkers met de ondeugdelijke munitie worden genoemd, één van de eerste klokkenluiders.  T&O was destijds een half staatsbedrijf dat indirect betrokken was bij de hele schertsvertoning. Dat past niet bij het zogenaamde 'onafhankelijke en wetenschappelijke' karakter en bovendien maakt men misbruik van haar geheimhoudingsplicht wanneer er mogelijk criminele sporen te vinden zijn in de 'onderzoeken' en rapportages.

De vruchten van de allereerste pyrotechnische opleiding bleken dus tamelijk wrang door verregaand gebrek aan kennisniveau van de cursisten en de diplomafraude. Bijna alle bedrijven van destijds waren bij 'de grote schoonmaak' betrokken.
B
eide partners, de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven veegden snel hun straatje schoon vlak na de vuurwerkramp. Een ambtenaar adviseerde VEN voorzitter Wagenvoort zo snel mogelijk alle bewijsmateriaal te vernietigen (klik hier). 
Wagenvoort was ook de bezigingscursusleider namens de branche (zijn zoon werd trouwens jaren later door de politie opgepakt voor grootschalige illegale handel).

Waarom zou een ambtenaar van het ministerie Wagenvoort waarschuwen zonder dat daar 'een vriendendienst' tegenover staat? Zou dat net als bij de brandweer met gratis oud-en-nieuw vuurwerkpakketten zijn geweest of was daar meer voor nodig?
Vanuit het ministerie van VROM kwamen beschuldigingen als zou 90 % van de legale handel zich ook met de illegale handel van vuurwerk inlaten en werd dit deel als de 'vuurwerkmaffia' betiteld.

Overigens was de kennis rondom vuurwerk bij de rijksambtenaren destijds belabberd te noemen, dus zelf was men niet veel beter. Dit had alles te maken met een ruzie tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM, want vervoer ADR lag als vanouds bij V & W maar het gebruik en de opslag moest door reorganisatie bij VROM worden ondergebracht. En daar hadden de heren niet zoveel trek in.  


Het is te bizar voor woorden dat ambtenaren elkaar op die manier tegenwerken en elkaars werk saboteren, met alle gevaren van dien. Alles verdween in de bekende doofpot en de papierversnipperaar was geduldig en maakte overuren. 

Des te triester is dat voor de bonafide bedrijven die wel hun best doen om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Zij worden voortdurend gewantrouwd,  vaak oneerlijk behandeld en onjuist bejegend. Meestal met een hoop ambtelijke getreiter en tegenwerking. Op het ministerie van VROM moest men niets van vuurwerk en importeurs hebben, en sinds de vuurwerkramp zijn alle producenten van vuurwerk uitgekocht, vergunningen ingetrokken en hun bedrijf opgedoekt. Bevooroordeelde negatieve pers en onjuiste berichtgeving deden de rest van de afbraak. De fout lag niet bij de echte kunstvuurwerkfabrieken die allen zijn opgedoekt.

Dat falende en corrupte ambtenaren niet worden vervolgd, is geen nieuws meer sinds het Pikmeerarrest (klik hier), en in die zin is ook de rechterlijke macht schuldig. Iedereen in het verhaal, teweten de
bedrijfsdirectie, de gemeente, brandweer, defensie, T&O en landelijke overheden, allen kwamen weg met de gemeenschappelijke leus: 'Wir haben es nicht gewusst' en men deed er verder het zwijgen toe.  De opleiding Beziging Groot Evenementenvuurwerk kwam uiteindelijk ook in handen van particulieren en de KEMA /Kiwa controleert het examenniveau.

 

De documentaire  over de vuurwerkramp brengt helaas geen echt nieuws maar dat was misschien ook teveel gevraagd. Hij toont wel ondubbelzinnig een politieke doofpotaffaire  in een land met een onbetrouwbare corrupte overheid die niet onder doet voor een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek. Chaos en onmacht om zaken gewoon fatsoenlijk te regelen. Of is deze openbaring landverraad? 
Met dat verschil dat in een bananenrepubliek na 13 jaar nog dezelfde puinhopen bestaan maar dankzij ons nijvere en propere volkje alles is opgeruimd, schoongeveegd en weggepoetst, inclusief al het bewijsmateriaal en zaken die het daglicht niet goed verdragen.

Tal van mensen zitten echter op belangrijke posities die ze niet verdienen, mentaal niet aankunnen en die ze misbruiken om macht uit te oefenen en er zelf beter van te worden.  
Niks in dienst van het volk of voor de wetenschap, puur eigen belang. Geruzie op departementen, collega's die elkaar tegenwerken en vooral veel gemis aan kennis en de wil om zaken  op te lossen en tot een goed einde te brengen. 
Ambtenaren voelen zich veilig in een omgeving waar ze slechts collectieve schuld hebben en nooit strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor hun luiheid, gemakzucht en algemeen falen.

Inmiddels zijn 13 jaar na dato de zaken wat veranderd, maar niet veel. Het oude VROM ministerie bestaat niet meer en sinds 2010 zijn Ruimte en Milieu samengevoegd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De FVN transformeerde eerst in de BCN en heet nu opeens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. De leden zijn echter dezelfde als voorheen. De belangen van de pyrotechniek als kunst en wetenschap vertegenwoordigen ze niet, integendeel. Het is weer eenzelfde vereniging voor het veilig stellen van handelsbelangen, onderlinge prijsafspraken te maken en concurrentiebeding tegen te gaan. Dit is nog steeds verboden bij de wet. 

Duiding wordt gegeven aan wat in alle opzichten een kwalijke beerput is geworden die stinkt aan alle kanten en waarvan de rol van de eerst direct verantwoordelijken, de directie van SEF, onderbelicht is gebleven.
Daar ligt namelijk de eerste verantwoordelijkheid en zij hebben in Enschede een explosieve situatie laten ontstaan van  een veel te grote hoeveelheid niet toegestaan vuurwerk van diverse verkeerd gecombineerde hoge gevarenclassificaties. Mogelijk werd er geproduceerd en dat was al helemaal niet  toegestaan.

Een deel van de schuld betreft zeker ook de vorige eigenaar van SEF. Hij heeft bewust regels  overtreden en opdracht gegeven tot manipulatie met de gevarenclassificatie van gevaarlijke stoffen. Dat is verboden en levensgevaarlijk.

Er is ook geen enkele goed excuus te vinden om een dergelijk gevaarlijk bedrijf midden in een woonwijk te plaatsen. Of dat rondom met behuizing wordt dichtgebouwd. Men is in Enschede ziende blind en horende doof geweest en had van andere bedrijven en van de geschiedenis een hoop kunnen leren.

vuurwerk pyrotechniek leidse buskruitramp

Reeds in 1555 brandde een groot deel van Medemblik af doordat  een buskruitschip explodeerde, maar de brand en het eerste vlammetje waren ontstaan door blikseminslag in de stadhuistoren.
In 1646 in Bredevoort vond een ramp plaats toen de buskruittoren ontplofte, weer veroorzaakt door blikseminslag.

De Delftse donderslag vindt 
 plaats op 12 oktober 1654 nadat de beheerder van het kruithuis een ongeluk veroorzaakt met een brandende olielamp als lichtbron: 43 ton buskruit gaan de lucht in. Een ongeluk vergelijkbaar met de ramp in Enschede.

In 1680 slaat weer de bliksem in, nu in de buskruittoren van Heusden. 
In 1742 ontploft voor het eerst een deel van de buskruitmolen in Delft.
Het maken van kruit, het verwerken daarvan evenals de opslag wordt als een gevaarlijke omstandigheid gezien en moet ver buiten de stadsmuren plaatsvinden. Er komt speciale wetgeving.

Het duurt een tijd voordat men erachter komt dat niet Gods hand noch die van de duivel in dit soort ongelukken betrokken is, maar een natuurkundig verschijnsel. De bliksemafleiding wordt ontdekt door Benjamin Franklin in
1752 door een experiment met een vlieger en nat vliegertouw tijdens een onweersbui.

In Nederland wordt de eerste bliksemafleider in 1782 geplaatst door
Cornelis Krayenhoff, echter niet op een kruithuis maar op de toren van de Martinikerk van Doesburg. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.


In 1807 vindt de buskruitramp in Leiden plaats door een binnenvaartschip met 18 ton buskruit aan boord. Was dit toch de hand van God of een onvoorzichtige schipper die op open vuur zijn potje kookte? (klik hier) Ook toen was er sprake van een doofpot.

Daarna worden de opslagplaatsen buiten of aan de rand van steden geplaatst.
Vuurwerk, dat van oorprong op buskruit was gebaseerd, wordt veel krachtiger en fraaier door het gebruik van stoffen als chloraat (Berthollet 1785). Vuurwerk wordt helaas daardoor ook chemisch minder stabiel waardoor zich nieuwe problemen voordoen, zeker in combinatie met specifieke stoffen en metaalpoeders.
 

Dat in de loop van de decennia dergelijke risicovolle bedrijven zijn omringd en dichtgebouwd met behuizing voor gezinnen en andere bedrijven, is vooral de politiek te verwijten die kennelijk over een slechte langetermijn geheugen beschikt.

Dat niemand van de overheid SEF daarbij iets in de weg stond en zelfs uitbreiding toestond, is een kwalijke zaak die eerder lijkt op een vorm van politieke schizofrenie. 
De vraag is of het zomaar weer kan gebeuren want er is weinig geleerd en de mentaliteit en moraal zijn nauwelijks veranderd. Verkeerde tolerantie, onkunde, corruptie en laksheid alom, en domheid is van alle tijden. 

Het eerste vlammetje is eigenlijk van secundair belang. Wanneer niet door een domme demonstratie van vuurwerk  - wie haalt dat in zijn hoofd vlakbij een gevaarlijke opslag? dan was het wel geweest bij de illegale productie van vuurwerk en waarvan een Duitse afnemer  o.a. getuige was.

Een vergelijkbare vorm van blikseminslag is de vorming van statische elektriciteit (ESD) en dit is een gevreesde vorm van voortijdige ontsteking bij de omgang met vuurwerk. ESD ontstaat door wrijving, met name bij droog weer met weinig vocht in de lucht. Er kunnen hoge voltages door worden ontwikkeld (klik hier).

Blikseminslag is vrijwel uitgesloten want het was uitstekend lenteweer die dag, maar had wel op een ander moment kunnen plaastvinden zoals ook uit de geschiedenis blijkt. Was het bedrijf dan wel tegen blikseminslag beveiligd, waarschijnlijk niet. Voor elektrische kortsluiting is geen bewijs gevonden.

 


Wat de oorzaak ook geweest is, het blijft elke keer weer verbazen hoe leidinggevenden bij een potentieel gevaarlijk bedrijf volstrekt ondeskundige asociale klunzen en onbenullen blijken te zijn die relatief makkelijk hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ontlopen door te zeggen: "We hebben het niet geweten".  
En gewoon weer op de oude voet doorgaan.
 
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de vuurwerkramp in Enschede met onbetrouwbaar vuurwerk weinig te maken heeft, noch met de hand van God, maar alles met onbetrouwbare mensen die hun verantwoordelijkheid niet kennen, corrupt zijn en alle regels overtreden
Verregaande ondeskundigheid en criminele inslag is te vinden bij: de directie en medewerkers van het vuurwerkbedrijf, inclusief de vorige eigenaar, de VEN en FVN handelsverenigingen, de corrupte ambtenaren bij politie, de brandweer, de gemeente, de provincie, het rijk, de betrokken ministeries en de politiek, justitie en de rechterlijke macht.

Daarbij speelden medewerkers van organisatie's als T&O en het NFI ook een dubieuze rol en deden alsof ze van niets wisten. Om later vervolgens een belangrijke rol op te eisen bij de verklaring, omdat ze wel beter wisten. De kool en de geit.
Er is nagenoeg geen enkel fatsoenlijk onderzoek geweest door een capabele wetenschaps- of onderzoeksjournalist die goed op de hoogte was van de materie, en de rest schreef vaak maar wat en droeg aldus bij aan nog meer speculatie en verwarring.

Daar kun je weinig anders aan doen dan beletten dat die onbetrouwbare figuren op belangrijke en verantwoordelijke posities komen te zitten, zowel in de ambtenarij, politiek, wetenschap als in het bedrijfsleven.
Een speciale opleiding voor het runnen van dit soort bedrijven zou een goede zaak zijn, niet alleen dus alleen voor hen met een bezigingsvergunning.

Voor falende ambtenaren zou een streng strafrecht moeten gelden in plaats van dat ze bijna altijd vrijuit gaan en nooit verantwoording hoeven af te dragen. Dit soort bescherming en beloning door promotie en overplaatsing
werkt alleen maar laksheid en corruptie in de hand. &

Het Lake Elsinore vuurwerk ongeluk van Calabrese

Het Lake Elsinore vuurwerk ongeluk van student Calabrese

Dit artikel is bijgewerkt 17/04/2014

Een onveilige situatie: het bedrijf, brandweer dienst en politie faalden ernstig

Het was 31 augustus
2012 in het zuiden van de staat Californië, USA, halverwege tussen Los Angeles en San Diego. Media meldden dat als gevolg van een vuurwerk ongeluk tijdens de voorbereiding van een kleine vuurwerkshow, een medewerker zwaar gewond raakte door een explosie. Hij overleed twee dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bij het voorbereiden van vuurwerk werd een
4 inch
shell per ongeluk ontstoken tijdens de vervanging van een elektrische ontsteker. Dit veroorzaakte brand en een aantal explosies. Aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat de man bij wie het ongeluk gebeurde, om het leven was gekomen. Naar later bleek het een student te zijn die daar aanwezig was - en eigenlijk alleen maar naar de instructie zat te kijken, het leven had gelaten. Wat was daar gebeurd dat het zo uit de hand kon lopen?

pyrotechnics fireworks ipa elsinore accident


De explosie verwondde ook een man van de brandweer, de brandpreventie technicus van de Riverside County Fire Department die aanwezig was en twee van de drie mannen van het bedrijf Fireworks America (FA) uit Lakeside.
Een van de mannen was dus de onfortuinlijke  20-jarige student William Calabrese uit San Diego, die later overleed als gevolg van ernstige brandwonden over 90 % van zijn lichaam. Hij was aldus de  FA website, een pyrotechnisch assistent die onlangs bij het vuurwerk bedrijf was komen werken. De andere mannen hadden slechts kleinere verwondingen opgelopen.

Volgens het brandweer rapport (klik hier) toonde de gemachtigde ‘operator’ voor het afsteken van groot professioneel vuurwerk, de heer Luhnow, aan de heer Will Calabrese die daar werkte als stagiair in zijn vakantie, hoe je een e-match moet vervangen. Dit is een elektrische ontsteker met een soort van luciferkop die een stuk vuurwerk zoals een mortierbom of 'exhibition display shell' doet ontsteken, lanceren en in de lucht doet exploderen met de gebruikelijke kleuren- en bloempatronen.

pyrotechnics fireworks ipa Steve Luhnow verwijderde de oude ontsteker door het papieren snellont onder de kop van de oude e-match door te knippen, zo stelt het rapport. 'Vervolgens schreeuwde Steve.’
De kreet was bedoeld om iedereen in de buurt te waarschuwen - dat per ongeluk een ontsteking van vuurwerk had plaatsgevonden.
Steve
gooide vervolgens de brandende shell achter hem, wat werd omschreven als 'in een vrije ruimte'.
‘Vervolgens ontplofte de shell. Iedereen nam een vlucht naar de veiligheid’, stelt het rapport.

De ontploffing startte een kettingreactie van vuurwerk explosies die uiteindelijk de mannen verwondde. Er raakte door de verspreidende brand voertuigen beschadigd en er verbrandde ongeveer een halve hectare droog grasland. De resulterende branden werden snel gedoofd door de opgeroepen brandweerlieden.

Het andere rapport dat altijd moet worden opgemaakt door het vuurwerkbedrijf zelf, is een vragenlijst, het Post Display Report (klik hier) en werd ingevuld door Michael Mulligan, de andere pyrotechnische operator met licentie die namens het bedrijf aanwezig was. Er waren volgens hem geen schendingen van de Health and Safety Code of de regelgeving met betrekking tot de openbare vertoning van vuurwerk.
‘Alle werklieden waren wel eens eerder op deze plek geweest en werkten voor de show met Mulligan of een andere operator’, vermeldt het rapport.
 
fireworks pyrotechnics ipa elsinore accident


Jim
Amonette, office manager voor Fireworks-America (FA klik hier), zei dat zowel Mulligan en Luhnow contract aannemers zijn met een licentie (in Nederland mensen met een bezigingsvergunning voor professioneel groot vuurwerk) die werden ingehuurd door het bedrijf om de show af te mogen steken. 
Tony Guevera van het kantoor van de staatsbrandweer zei dat CalFire nog steeds in het proces van onderzoek is naar het incident. Hij zei niet wanneer dat definitieve rapport klaar zou kunnen zijn voor publicatie. Fireworks America is een gerespecteerd lid van de American Pyrotechnics Association (niet bekend bij de APA Heckman klik hier) en Amonette zei dat de toevallige explosie het eerste ongeluk was binnen het bedrijf.

Het politierapport schijnt intussen opgemaakt te zijn, maar is voor de openbaarheid niet beschikbaar. De vraag is of daar nieuwe feiten in te vinden zijn, zoals een onderzoek naar de verklaring van Luhnow. Dat moet dan wel direct na het ongeval plaatsvinden en anders is het de bekende doofpot. Het terrein moet voor eventueel strafrechtelijk onderzoek en het vinden van bewijsmateriaal veilig worden gesteld. Mogelijk is dat de politie volledig uitgegaan van de rapportering van de brandweer. Of de politie alsnog rekening houdt met grove nalatigheid, dood door schuld en verwijtbaar gedrag, dat lijkt er niet op.

Een belangrijk document betreft een onderzoek naar de algemene veiligheidsproblemen bij het gebruik van e-matches (klik hier). Op pagina 5 links onderaan staat duidelijk beschreven dat vanwege de veiligheid alle werkzaamheden met elektrische ontstekers dienen plaats te vinden wanneer de mortierbom, de shell, in de mortierbuis zit. Dat betekent dus dat de shells niet buiten - maar ook niet óp de mortierbuizen geplaatst dienen te worden, iets wat men steeds vaker ziet maar zeer onveilig is (zie foto).

pyrotechnics fireworks ipa elsinore

Een daarop volgend onderzoek betreft de effecten van de beschermende hulzen rondom de e-matches op de gevoeligheid (klik hier). Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van deze huls (shroud) erg belangrijk is voor de veiligheid. Het is daarom ook belangrijk voor een bedrijf een goede kwaliteit ontstekers aan te schaffen en waarbij de beschermende huls niet makkelijk kan worden verwijderd.  

Verder is er nog een groot nieuws artikel over het ongeluk maar dan gerapporteerd in het UK (klik hier), en het
 laatste bestand betreft een verklarende woordenlijst van vuurwerk termen om de pyrotechnische lingo te helpen begrijpen (klik hier).

Wat gebeurde er op de plaats van het ongeval en wat kan worden geleerd om de veiligheid van de te volgen procedures in de toekomst te verbeteren?

Opgemerkt wordt in het operator rapport dat 'als zijnde in herinnering van Mulligan (werknemer # 3) en zijn collega
Steve Luhnow (werknemer # 2), dat vlak voor het moment dat de situatie volkomen verkeerd ging, hij een korte veiligheidsinstructie gaf over ‘squibing shells’ - oftewel het aanbrengen van elektrische ontstekers aan de snellont leader, en begon met 4 inch shells van verschillende soorten verbonden in keten of ketting (chain) door middel van snellont.
De CalFire inspecteur (I) van de brandweer was gearriveerd en begon zijn inspectie.


pyrotechnis fireworks elsinore accident Calabrese


Will (e # 1) en
Steve (e # 2) zitten aan de tafel naast de rechterzijde van de Ryder truck (zie tekening), en hadden vier met elkaar verbonden 4 inch
shells op tafel geplaatst.
'We zijn begonnen met een doos van
4 inch
shells van verschillende soorten kleur in ketens' (zodat ze in één keer tegelijkertijd kunnen worden ontstoken).

Michael Mulligan (e # 3) schreef: ‘Het was uit een doos van 4 inch shells. Mulligan schreef letterlijk: ' Steve , die is een gemachtigd operator is, had Will de stagiair met hem aan tafel zitten, ‘squibing shells’, zodat hij hem over de verschillende manieren zou kunnen instrueren en zijn taak goed kon vervullen. Ik (Mulligan) nam de taak op me van het plaatsen van de shells in hun juiste plaats in de (mortierbuis-) rekken.'

De brandweer inspecteur (I) was aan de achterzijde van de truck (naast Will).
Steve
en Will hadden vier shells op tafel gelegd om te worden ‘gesquibd’.
'
Steve pakte een 4 inch
shell die eerder was ‘gesquibd’ en was (e-match) leader tekort. En in het proces van het tonen aan Will hoe de e-match vervangen moet worden, knipte hij (e#2) de papierlont door, onder de kop van de oude e-match.'

pyrotechniek vuurwerk ipa

Foto: Squibing door het insnijden of met een priem doorboren van de snellont of quickmatch shell leader en het plaatsen van de e-match, zodat de shell elektrisch kan worden ontstoken. Merk op dat de beschermende mantel of plastic huls (shroud) van de e-match kop zichtbaar is teruggetrokken. Vaak leidt dit tot het aanbrengen van de e-match zonder beschermende huls – zeker als de huls niet gemakkelijk past in de papieren huls van de snellont van de shell. Dit kan aanleiding geven tot potentieel gevaar van vroegtijdige ontbranding als gevolg van wrijving. Dit gevaar is inmiddels algemeen bekend door de ongelukken die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Merk op dat Mulligan het woord  'onder' onderstreept in het rapport. Waarom doet hij dat? Hoe weet hij dat zeker, je kunt niet naar binnen kijken in het papier, en Luhnow die eigenlijk dat werk deed, kan dat ook niet zeker geweten hebben, maar hij zal dat wel nadrukkelijk naderhand hebben gezegd tegen Mulligan.  
Pas na het ongeval kan een onafhankelijke persoon dat hebben kunnen onderzoeken en constateren. Bijvoorbeeld door de overblijfselen van de elektrische bedrading en de deels doorgeknipte e-match te vinden - en die doorgaans niet geheel verbranden, maar dit is kennelijk niet gedaan en dat is een belangrijke omissie in het proces van onderzoek. Heeft het politie-onderzoek dit misschien wel gedaan zoals het hoort?

'Vervolgens roept
Steve
hard ‘DET. SHELL’ of ‘HOT SHELL’, wat ‘detonatie’ betekent, die we gebruiken als een indicator van dat er per ongeluk een shell voortijdig is ontstoken.'
Meteen gooide hij de shell achter zich in de vrije ruimte. Vervolgens kwam de shell tot ontploffing. Iedereen nam de vlucht naar de veiligheid. De explosieve brand verspreidde zich als een kettingreactie naar alle producten.' Einde van het Milligan verslag.

Merk op dat vaak in jargon het woord 'detonatie' wordt gebruikt. Er zijn echter duidelijke wetenschappelijke verschillen tussen een detonatie en een explosie. In vuurwerk vinden detonaties meestal niet plaats, ook niet wanneer ze ongewild zijn. Hooguit kan men spreken van supersonische luchtverplaatsing waarbij de optredende plotselinge drukverschillen aan de grond  tot aanzienlijke schade kunnen leiden. 

De soorten kruit die in vuurwerk de hoogste verbrandingssnelheid kunnen bereiken - en de hoogste drukverschillen, zijn de zogenaamde 'flash powders' afgeleidt van de oorspronkelijke foto-flits kruitsoorten die in de oude fotografie werden gebruikt - of bij militaire toepassing. Het zijn mengsels gebaseerd op een sterke oxidator en een metaalpoeder, meestal aluminium of magnesium, of een legering daarvan. De te bereiken snelheden - zonder gebruik van een militaire inleidingsspringlading - gaan de 900 meter per seconde niet te boven (klik hier), en er ontstaat ook geen schokeffect met bijbehorende brisantie zoals bij een detonatie.

Wel kan in opgesloten toestand de druk aardig oplopen, tot zo'n 30.000 bar voor bepaalde aluminiumhoudende sassen. Daarmee hebben dergelijke sassen een aanmerkelijk vernietigende kracht, maar het is onterecht deze met die van dynamiet o.i.d. te vergelijken. Vanaf zo'n 50 gram exploderen de metaalhoudende sassen ook zonder opsluiting door fysieke inertie - en bij de snel brandende thermietreacties is dat zelfs bij een massa van minder dan 25 mg.
Ware explosieven hebben echter een detonatiesnelheid die oploopt van 1500 m/s tot zo'n 10.000 m/s en waarbij de druk kan oplopen tot circa 480.000 bar. Ter vergelijking: in het binnenste van de aarde heerst een druk van 3,6 miljoen bar, de nucleaire detonatie van de W80 bom levert 64 miljard bar en in een zwart gat is de druk 4,63×10108 bar (bij die druk heeft de massa van de aarde de grootte van een
glazen knikker).
Mortierbuizen voor vuurwerk en gefabriceerd van kunststof of dik karton kunnen meestal een kortstondige overdruk aan van 25 tot 50 bar, stalen naadloze buizen zijn vaak bestand tot 200 bar constante druk - een en ander natuurlijk afhankelijk van kwaliteit en wanddikte. In de drukkamer van een vuurwapen loopt de druk op tot 3000 bar en hoger. Zover de vergelijkingen.
pyrotechnics fireworks ipa
De brandweer inspecteur zijn observatie was echter enigszins afwijkend, als volgt: 'Terwijl de werknemer # 2 (Luhnow) bezig was met een vijf (5) inch shell, riep hij plotseling 'HOT DET' en snel wierp hij de shell met zijn linkerhand over zijn schouder. Voordat de shell zijn lichaam verliet, was een luide explosie te horen, gevolgd door een tweede luidere explosie ongeveer 3 tot 5 seconden later. Deze eerste reeks van ontploffingen werd snel gevolgd door een intensieve reeks van meerdere explosies van andere shells, onderdelen daarvan en vlammend materiaal in alle richtingen gedurende ongeveer 30 seconden.’
Verder in dit rapport: 'Werknemer # 1 (student Will Calabrese) ontruimde kennelijk niet het ontploffingsgebied, tot ongeveer 25-30 seconden later kwam hij langzaam lopend verscheen rond de voorkant van de Ryder truck, in ernstig verbrande toestand en met zijn armen in een uitgestrekte positie.’

Niet iedereen nam dus de vlucht naar de veiligheid: waarom was de student zo achtergelaten? Waarom kon de leerling / student/ stagiaire niet zelf wegkomen? Wist hij niet wat hij moest doen, of is er iets gebeurd wat hem tegen hield? Was de zogenaamde vrije ruimte waar de brandende shell terecht kwam, wel zo vrij, immers kan Luhnow hem nooit echt ver weggegooid hebben over zijn schouder? Bovendien was de shell verbonden met nog 3 shells op de tafel. 

Op de vrachtwagen is als stille getuige de grote brandplek te zien en kan min of meer worden verklaard dat deze met name is ontstaan door de shell die Luhnow weggooide; de linkerkant is veel lichter en minder geblakerd. Gecombineerd met de sporen op de grond - een luchtfoto was handig geweest - kan men zien dat de explosie deels ook werd ingevangen door de stand van de pickup truck van Luhnow. Daar bleef dan ook weinig van heel.

vuurwerk pyrotechniek ipaDe eerste explosie moet van de aandrijfsas of lift lading zijn geweest die bestaat uit gekorreld buskruit en onder aan de shell apart is aangebracht. De tweede zwaardere explosie ontstond toen hij de shell over zijn schouder gooide. Dit is de eigenlijke explosie van de shell die door de binnenste tijdvertragingslont is getimed van 3 tot 5 seconden – naar gelang de te bereiken hoogte, waarna brandende sterren zich explosief verspreidden.

Stagiair Will Calabrese moet zijn ‘gevangen’ tussen de vrachtwagen en de tafel, zittend in een lage stoel (van nylon stof over ijzerdraad?) en waar hij kennelijk niet snel genoeg uit weg kon komen. Hoewel hij een zeer atletische sportieve jongeman was en sterk gebouwd. Wat kan zo lang hebben geduurd om de plaats van onheil te verlaten?
Toen hij langzaam lopend verscheen, nam hij de langere weg via de voorkant van de truck. Dat is vreemd, want hij had eerder gebruik kunnen hebben gemaakt van de open achterkant van de vrachtwagen - die veel dichterbij was en waar de eerste explosie niet plaats vond, of hij had zich kunnen proberen te verbergen onder de truck en zo te ontsnappen aan de vuurzee.

Calabrese wist dus niet de veilige weg te vinden; misschien was hij verrast en wist niet wat er gebeurde, verbijsterd en aan de grond genageld, misschien geklemd tussen de tafel en truck waar hij oorspronkelijk zat. Hij kan aan het hoofd zijn geraakt en tijdelijk bedwelmd of bewusteloos geraakt door de drie 4 inch shells die nog op de tafel lagen en vlak voor hem met kracht ontploften. Mogelijk heeft hem dat duizelig en gedesoriënteerd gemaakt, er is helaas geen informatie over wat hij misschien later nog heeft gezegd toen hij nog aanspreekbaar was.
Mogelijk zou een scan in het ziekenhuis - indien deze heeft plaatsgevonden, aanwijzing hebben gegeven over schade en zou de vertraagde gang van Calabrese mede kunnen verklaren. Kleine vuurwerkexplosies veroorzaken doorgaans geen schade aan het lichaam door luchtdrukverplaatsing, maar wel ernstige brandwonden.

De vraag is natuurlijk ook waarom drie professionele mannen die kennis en ervaring hebben en op de plek bekend waren, Calabrese niet in een iets eerder stadium hadden kunnen helpen. Welke training en ervaring had de student met dit soort gevaren en had hij überhaupt wel een veiligheidstraining gehad? Wat was hem geleerd te doen bij calamiteiten en hoe was hij verder opgeleid en begeleid? Wat in het brandweerrapport staat vermeldt klinkt wel mooi, maar is allemaal achteraf gepraat, zogezegd 'too little too late', waar Calabrese natuurlijk niets meer aan had. De student was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats, en misschien ook nog met de verkeerde collega's.

Was Calabrese een echte stagiair of gewoon een hulpje voor de feestdagen tijdens de vakantie? Was hij een betaalde werknemer, wat was precies zijn status? Was hij een officiële cursus aan het volgen, was hij van plan op termijn om een ​​professionele pyrotechnicus en operator te worden? Waarschijnlijk niet want buiten de vakantiebaantjes om studeerde hij de rest van het jaar aan de universiteit van UC Santa Barbara. 
Of werd hij misschien alleen voor het sjouwen van dozen en plaatsen van mortierbuizen ingehuurd? Misschien was hij wel een onbetaalde kracht waar zo vaak bedrijven graag van gebruik maken, maar als het misgaat, is niemand thuis noch verzekerd.
 
Er is ook geen officiële melding gemaakt van wat de heren als professionals geloven wat de oorzaak van de initiële ontsteking dan wel is geweest. Ze weten kennelijk heel zeker wat het NIET is geweest.
Het zou het belangrijkste punt van zorg moeten zijn in de veiligheidsbeleving van een pyrotechnicus, hoe veiliger te handelen in de toekomst wanneer een ongeluk is gebeurd.
Mulligan heeft uitdrukkelijk vermeld en onderstreept dat Luhnow onder de kop van de e-match heeft geknipt of gesneden. Dat kun je nooit zeker weten zonder onderzoek te doen.
Het knippen in de wrijvingsgevoelige kop van de e-match - of wrijving van de door een plastic huls onbeschermde ontstekingskop met de ruwe buskruitlont binnen in de snellont - zou met redelijke zekerheid leiden tot ontsteking van de pyrotechnische lading - en dat van de snellont dat naar de tijdlontontsteker van de shell leidt.

Dit handelen van Luhnow is op zijn minst onvoorzichtig te noemen en ook waarschijnlijk nalatigheid omdat dergelijke handelingen horen te gebeuren wanneer de shell in de mortierbuis zit. Dat weet iedereen of behoort iedereen te weten, al gebeurt dat in de praktijk vaak niet uit gemakzucht of tijdwinst. Daarbij is een stagiair niet op de hoogte gebracht van belangrijke veiligheidsregels en ook anderen in gevaar gebracht.

pyrotechniek vuurwerk ipa Wat kan er anders zijn gebeurd? Een mogelijkheid is ESD of statische elektriciteit dat makkelijk bij lage luchtvochtigheid kan ontstaan, zeker in combinatie met plastic – zoals de stoelen, verpakkingsmateriaal e.d., maar ook dáárvoor waren geen maatregelen getroffen ter preventie – zover bekend. pyrotechniek vuurwerk ipa
Maar ook het materiaal van de schaar is van belang. Een gewone schaar met twee metalen bladen is niet geschikt om lont te knippen vanwege vonkvorming en wrijving van metaal op metaal. Tussen de metalen bladen komt onherroepelijk brandbaar materiaal en door de beweging komen metaaldeeltjes van de schaar vrij. Niet al het lont is gebaseerd op zuiver buskruit - in China komt regelmatig vervuiling met chloraat voor - en sommige lontsoorten zijn extra gevoelig voor wrijving. Hoe komt het toch dat mensen dit soort eenvoudige veiligheidsregels niet in acht willen nemen?

Een veilige schaar is de zogenaamde anvil-cutter, een aambeeld schaar met maar één scherp en gehard stalen snijvlak - soms met verwisselbare mesjes - en een kunststof gripvlak op het aambeeld (ook wel takken- of snoeischaar genoemd, soms met instelbare hefboom- of ratelfunktie op de duurdere types). Maar ook daarmee kun je niet veilig per ongeluk dwars door een pyrotechnische ontstekingskop knippen, al is de kans wel kleiner op ontbranding. Veel aambeeld snoeischaren hebben een teflon coating voor vermindering van de wrijving en weerstand die vuilafstotend werkt als anti-kleeflaag (klik hier).

pyrotechniek vuurwerk ipaPer ongeluk ontstoken door wrijving, dan wel ESD of een verkeerde schaar, wanneer de shell in de mortierbuis had gezeten dan was het ongeluk beperkt gebleven en had het niet deze omvang en ernst aangenomen.
Andere overwegingen als de mogelijkheid van elektromagnetische straling door zenders - ook de GSM - of vanuit de ruimte - meestal gevormd door uitbarstingen aan het oppervlak van de zon - worden buiten beschouwing gelaten, omdat de kans daarop gering is. 

Dat wil overigens niet zeggen dat dergelijke gevaren niet serieus moeten worden genomen. Wanneer met vuurwerk en elektrische ontstekers en bedrading wordt gewerkt, dienen GSM telefoons en andere radiozender communicatiemiddelen voor de veiligheid uit te staan. En bij dreigend onweer dient niet te worden doorgewerkt. Remote control systemen zijn ook niet 100 % betrouwbaar - al is er minder draad - en het wachten is op glasvezel gebaseerde telecommunicatie en laser ontsteking. Deze systemen zijn minder vatbaar voor elektromagnetische interferentie (RFI) en statische elektriciteit (ESD).  

Menselijke fouten worden vaak ten onrechte geprojecteerd op zogenaamd product(ie)-fouten en technische of elekt(ron)ische storingen. En misschien heeft officieel geen overtredingen van de veiligheidscode (hoe luidt die: klik hier) plaatsgevonden, er waren slechte veiligheidsvoorzorgen en er was/is absoluut geen besef dat iets verkeerd werd gedaan - of dat andere procedures beter waren geweest. pyrotechniek vuurwerk ipa
De Amerikaanse NFPA (National Fire Protection Association) geeft zogenaamde 'codes and standards' aan voor de beziging van professioneel vuurwerk (document 1123 klik hier), maar ook de Canadese overheid heeft een document (klik hier paragraaf 5.4.4. pagina 31) en waarin duidelijke veiligheidsregels staan gesteld. 
Ten onrechte zijn dat niet dwingend opgelegde regels en al helemaal geen wettelijke verplichtingen, en kan een bedrijf naar believen ook onveilig bezig zijn - tot het moment daar is om zich vervolgens in allerlei bochten te wringen om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te ontlopen.

Ook in Nederland zijn tal van ongelukken te wijten aan de verkeerde omgang met elektrische ontstekers, die vaak binnenshuis bij de bedrijven aan vuurwerk worden bevestigd - om pas daarna te worden vervoerd naar een evenement. pyrotechnics fireworks ipaWaar doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed, is de betrouwbaarheid en de gevoeligheid van de ontsteker die niet recht evenredig hoeven te zijn. Eerder laat de lage prijs vaak een grote rol spelen. Het moet gezegd worden dat de ontstekers van Foti een positieve uitzondering zijn (klik hier), die vooral goed scoren in de ongevoeligheid voor slag en wrijving en toch een grote betrouwbaarheid van ontsteking laten zien.

Een veilig alternatief voor mensen die niet weten om te gaan met de gevoeligheid van elektrische ontstekers met een pyrotechnische lading, zijn de Talon of Falcon ontstekers die slechts bestaan uit een soort wasknijper met een gloeidraad - ook wel 'electric safety igniter' genoemd. Het principe is al heel oud en werd voor de hobby markt gebruikt.
Het voordeel is dat ze volledig veilig zijn in gebruik, vervoer en opslag en gewoon bij vuurwerk kunnen worden opgeslagen. Ze kunnen gewoon met de post worden verzonden en hebben geen vergunning nodig.  

Het nadeel is dat ze trager reageren bij de overdracht van de warmte, direct contact nodig hebben, niet goed afsluitbaar zijn tegen vocht en ook niet overal inzetbaar zijn - zoals daar waar de gloeidraad hitte onvoldoende is, zoals bij dikwandig waterbestendige Visco. Bovendien werken ze niet bij een dikke gloeidraad in combinatie met een elektrische puls of stroomstoot als van een leeglopende condensator, maar hebben een constante elektrische stroom nodig van doorgaans 6 - 12 volt en enkele ampère - naar gelang het aantal dat gelijktijdig moet worden ontstoken.

vuurwerk pyrotechniek ipa

Een mogelijkheid zou zijn om een draad of folie te gebruiken die uit twee reactieve metalen bestaat zoals bij Pyrofuze (klik hier) of Nanofoil, maar die hebben een relatief hoge ampèrage nodig. Enkelvoudig metaalfolie van aluminium of titanium kan natuurlijk ook in combinatie met een grote stroomstoot - door een condensatorontsteking, en geeft op explosieve wijze een wolk van hete metaaldeeltjes. Zoiets hoeft niet duurder te zijn dan de bestaande methoden. Te denken valt dan aan een kunststof staafje dat omwikkeld is met de te verdampen metaalfolie en makkelijk in snellont aangebracht kan worden.
Dat staafje zou ook een hol plastic rietje kunnen zijn dat van binnen gevuld is met zwart buskruit - dat weinig gevoelig is voor slag of wrijving - want de overdracht van vuur door hete gassen is bij dit soort ontstekers toch wel vaak een gemis. 

Het laatste grote ongeluk in Engeland betrof een fout met maar één enkele simpele e-match - die ruw werd verwijderd door de zoon van de baas van Festival Fireworks, de Marlie Farm Explosion in 2006 (klik hier). Het hele bedrijf brandde af doordat alles open stond: tien mensen werden gewond, twee brandweerlieden kwamen om het leven en uiteindelijk werden vader en zoon tot resp. 7 en 5 jaar gevangenis veroordeeld. Dat laatste kwam vooral doordat ze de autoriteiten tegenwerkten en tal van leugens verspreiden -waaronder het verstrekken van onjuiste infomatie over de inhoud en gevarenclassificatie van het opslagen vuurwerk.

Vergelijk dat eens met de straffen die uitgedeeld zijn in de Enschede zaak. Het blijft toch elke keer weer verbazen hoe - net als bij de Enschede ramp - de leidinggevenden bij een potentieel gevaarlijk bedrijf volstrekt ondeskundige asociale klunzen blijken te zijn die relatief makkelijk hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ontlopen. In het geval van Enschede waren de heren Onbenul na hun ongewoon korte detentie gewoon weer met professioneel vuurwerk in de weer alsof er niets was gebeurd. Zowel in Nederland als in Engeland ontbrak het ook aan regelmatige goede controle door de overheidsinstanties -mede waarschijnlijk mogelijk gemaakt door een combinatie van incompetente en corrupte ambtenaren, en blijkt er al die jaren dus niets van elkaar geleerd.

Ja, de onverantwoordelijke onbenullen werken dus ook bij de overheid en semi-overheidsdiensten en wanneer beide groepen elkaar treffen is de ramp niet te overzien. Waardoor zitten er zoveel mensen met zo weinig kennis van zaken en lage moraal op zoveel verantwoordelijke posities? Hoogmoed komt voor de val, en politici vormen een belangrijke negatieve factor in de corrupte brei van verkeerde benoemingen en nepotisme.

pyrotechnics ocracoke In de Verenigde Staten deed op 4 juli 2009 zich een ongeluk voor op een parkeerplaats, met 4 doden en een gewonde op Ocracoke Island NC, in een met vuurwerk afgeladen vrachtwagen (klik hier) van Melrose Pyrotechnics. Na onderzoek bleek dat de betrokkenen ter voorbereiding op het Onafhankelijkheidsfeest elektrische ontstekers in het vuurwerk duwden, binnen in de vrachtwagen (voor het ATF rapport klik hier en video klik hier).

Een groot punt van veiligheid – of juist: de onveiligheid - betreft natuurlijk de bewerking van het zogenaamde ‘squiben’ zelf. Alle rapporten, documenten en tijdschriftartikelen van deskundigen spreken zich expliciet uit over het feit dat juist voor de veiligheid, het aanbrengen van de elektrische ontstekers moet gebeuren buiten in de open lucht wanneer de shell in de mortierbuis zit. En voor het verwijderen dienen overeenkomstige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Het excuus van 'dat hebben we altijd zo gedaan en het ging altijd goed' kan voortaan op het condoleancekaartje bij de bloemen. 

Daarnaast dient voorraad in dozen, kisten of magazijnen met vuurwerk zoveel mogelijk afgesloten te blijven - afdoende geborgen en op afstand, zodat zo min mogelijk gevaarlijk materiaal open en bloot komt te liggen. Ook dat was niet het geval in Elsinore - noch in Marlie Farm of Ocracoke.
Dit zijn geen nieuwe regels maar hele oude en zeer begrijpelijke. Ze worden vaak overtreden: 90 % van de ongelukken met vuurwerk wereldwijd gebeurt waar vuurwerk wordt samengesteld - in een voorraadkamer, of dat voorraad wordt opgebouwd in ruimte waar vuurwerk wordt samengesteld. In dit laatste geval willen de handarbeiders of ambachtslieden vaak laten zien wat zij op dezelfde dag geproduceerd hebben,  maar daar zijn vast veiliger methodes voor om de baas van de ijver te overtuigen. Dikwijls ontbreekt het aan voldoende ruimte en is het zichtbaar een rotzooi. In dat soort gevallen dient de inspectie in te grijpen, indien die er überhaupt is of niet door corruptie beïnvloedt en afwezig is.

Het vuurwerk ongeluk in het Nederlandse Culemborg in 1991 bij MS Vuurwerk van Henk Koolen vond ook plaats doordat vuurwerk samengesteld werd in een grote opslagruimte vol met vuurwerk. Er werd gewerkt met los buskruit dat valt onder gevarenclassificatie 1.1. Wanneer er dan iets mis gaat - mogelijk ook met ontstekers, slaat het vuur over naar de hele voorraad en niemand kan ontsnappen.
In Enschede kon deze overdracht plaatsvinden doordat alle containers van gaten waren voorzien waardoorheen een ondeugdelijke zelf gefabriceerde sprinklerinstallatie buizensysteem liep en zo met elkaar in verbinding stonden. De blusinstallatie werkte niet omdat er geen water was aangesloten en bovendien zou de standaard waterdruk te laag zijn geweest.

Wanneer de brandweer dan zo'n installatie niet controleert en afkeurt - en dus de gemeente het bedrijf niet dwingend sluit, dan zou je toch ook daar van grove nalatigheid of corruptie kunnen spreken? Waarom kunnen ambtenaren niet worden vervolgd in Nederland? Is Nederland als staat waar de ambtenaar heilig is verklaard misschien corrupt? Ambtenaren die de fout in gaan worden overgeplaatst, weggepromoveerd, krijgen een gouden handdruk of gaan met vervroegd pensioen. De zaak gaat meestal in de doofpot maar zoals in Enschede is zelden vertoond: de burgemeester Mans kwam terug als pseudo-held, maakte een rentree of comeback met zijn plotselinge daadkracht, terwijl hij natuurlijk achterstevoren gezeten op een ezel met pek en veren de stad had moeten worden uitgestuurd. Hij wist niet eens dat er een vuurwerkbedrijf in zijn gemeente was.
  
De controlerende brandweerman in Elsinore had al de ontbrekende veiligheidsmaatregelen toch moeten opvallen en moeten melden. In zoverre hij dit heeft nagelaten te doen, is hij als vertegenwoordiger van de brandweerdienst deels aansprakelijk voor de gevolgen. Wat heeft inspectie anders voor een zin wanneer deze onbetekenend, vrijblijvend en slechts voor de vorm is?
Onlangs werd bekend dat bij de grote brand in de nachtclub Kiss in Brazilië - waarbij 241 mensen omkwamen door illegaal gebruik van vuurwerkfonteintjes die het plafond in brand zetten, 8 van de 16 mensen die aangeklaagd zijn, brandweerlieden betreft (klik hier). 
Waar hebben we dat meer gehoord, een plafondbrand door relatief onschuldig vuurwerk - maar fout gebruikt, bij de Volendamse cafébrand in 2000 misschien? Maar daar werden ten onrechte alleen de eigenaar en zijn dochter aangeklaagd, niet de aanstichter met zijn gebundelde sterretjes noch ambtenaren die in de fout gingen.

Wanneer uit gemakzucht – of wat dan ook, zoals warm weer - niet een tafel en stoelen waren verkozen om zittend te gaan werken, maar gewoon aan deze eerste professionele vuurwerk veiligheidseisen was voldaan, dan had Will Calabrese met hoge waarschijnlijkheid nog geleefd. Zittend werk verrichten dat risico's met zich meebrengt, is bovendien gevaarlijker dan wanneer deze staand worden verricht. Dat weet men ook uit andere risicovolle omgevingen.
Vreemd is het dan nergens in de Amerikaanse pers te kunnen vernemen dat er van een gevaarlijke, onveilige situatie sprake was. Zijn journalisten dan tegenwoordig zo lui of dom dat ze niet eens de moeite nemen zich deskundig te laten voorlichten, of zelf wat literatuuronderzoek te doen? Het goedkoop kopiëren van elkaars - vaak foutieve - oppervlakkige berichten is met name op het internet schering en inslag. 

vuurwerk pyrotechniek ipaVreemd is dus dat de brandweerman die aanwezig was, niets heeft gezegd of heeft waargenomen van de slechte veiligheidsomstandigheden tijdens zijn inspectie en de werkzaamheden had stopgezet of verboden. Om die redenen kan Calabrese noch door de professionele operators, noch door de brandweerman op de onveilige situatie zijn gewezen. De gevaarlijke situatie was hem niet bewust gemaakt. En hij was er nog wel om te leren.

Opmerkelijk is verder ook dat in het rapport van de brandweer te lezen is dat de brandweerman beschermende Nomex kleding droeg, terwijl Calabrese gewoon in zijn korte broek en t-shirt aan tafel zat waar het vuurwerk lag. Waarschijnlijk is brandvertragende kleding door de verzekeringsmaatschappij voorgeschreven, maar hoe zit dat met personeel van vuurwerkbedrijven, of stagiaires en gelegenheidshulpjes? Vaak denkt men ten onrechte dat ter voorbereiding geen extra bescherming nodig is, alleen tijdens het afsteken van vuurwerk. 
 

Overigens biedt ook de standaard kleding en uitrusting van de brandweerman onvoldoende bescherming tegen de bijzondere gevaren van groot professioneel evenementenvuurwerk, zoals bij brand in of bij een opslagruimte (klik hier, pagina 11). Deze gegevens waren al bekend ruim voor de Enschede ramp en andere grote ongelukken met vuurwerk. Op pagina 13 van dezelfde bron staat duidelijk te lezen: 'Remember that display fireworks are explosives, and in general, fires involving explosives should not be fought.'

Wanneer er tijdens een brand één of meerdere grote explosies met een vergelijkbare energie van minstens 0,5 kg TNT equivalent met hoge waarschijnlijkheid dreigen plaats te vinden - 'equivalent' met 2 kg buskruit (afhankelijk van kwaliteit) en gevarenklasse 1.1, dienen hulp- en bestrijdingsdiensten op afstand te blijven. Die afstand zou minimaal 100 meter tot zo'n 900 meter moeten zijn, niet zozeer vanwege gasdruk en hoge temperatuur als wel vanwege het gevaar van vliegende brokstukken die in de praktijk bij grote magazijnen en installatie's meer dan een kilometer ver weg komen. Blussen heeft bovendien weinig zin bij vuurwerk, niet vanwege mogelijke reacties met water maar gewoonweg omdat vuurwerk zelf het benodige zuurstof levert. Natuurlijk spreken de windrichting en de uitstoot van giftige stoffen ook een belangrijke rol.

Bij de Enschede ramp was deze equivalente hoeveelheid TNT o.a. door TNO geschat op ongeveer 6  ton vanwege de diameter van de twee vuurballen uit de ontploffende magazijnen, maar de volledig aangerichte schade was vele malen groter dan alleen daardoor kon worden verklaard. Doordat er een aanzienlijke hoeveelheid massa-explosief 1.1 materiaal aanwezig was dat niet was gescheiden van het 1.2 en 1.3G materiaal, werden deze in de explosies meegenomen. In zoverre zouden de schattingen in totaal eerder tegen de 40 ton TNT equivalent bedragen. 
De berekening en vergelijking met hoog explosieve energie als die van TNT is echter onbruikbaar voor vuurwerk en ook onwenselijk. Zelfs bij de vergelijking met kiloton of megaton TNT aan vrijgekomen energie bij nucleaire explosies gaat dit 'politiek correcte' model mank, daar veel hogere temperaturen, drukverschillen en snelheid van reactie worden gemeten die een factor 1000 hoger liggen, inclusief natuurlijk de enorme schade van fallout en radio-actieve stralingsenergie.

Per definitie komen echte detonatie's bij vuurwerkexplosies nauwelijks voor, dus waarom zou je met een mililtair hoog explosief als TNT vergelijken dat nagenoeg altijd tot zware detonatie komt. Een gelegenheidsduo o.l.v. Van de Heuvel in Enschede kwam destijds ook aan een andere waarde. Het begrip is niet duidelijk en  niet goed bruikbaar om de totale  schade te kwantificeren wanneer het om 1.3G vuurwerk gaat. Dit soort vuurwerk heeft het karakter dat het vuur door wegslingerende brandende en exploderende onderdelen steeds verder wordt verspreid, niet door plaatselijke brisantie en waarvoor elk bewijs ontbrak. De relatief kleine krater die was ontstaan bij ground-zero was voornamelijk veroorzaakt doordat onder de betonnen beplating zich een lege ruimte bevond. Anders zouden ook veel meer slachtoffers te betreuren zijn geweest.

Gebleken is wel dat bepaald 1.3G vuurwerk onder omstandigheden  massa-explosieve karaktereigenschappen heeft ondanks de verpakking en gerekend moet worden onder 1.1 hoogste gevarenklasse, waaronder de salute shells - en waarmee bij SEF ook geëxperimenteerd werd gezien de getuigenverklaringen. Met de gevarenclassificatie werd al tientallen jaren gesjoemeld, internationaal, en iedereen wist ervan, ook TNO. Maar wie betaalt, die bepaalt en in het land der blinden is Eénoog koning die zowel de kool als de geit probeert te sparen.

Berekeningen daaromtrent zijn moeilijk te maken niet vanwege de hoeveelheid opslag en explosieve energie, maar vooral door factoren die berusten op toeval en de aard van het vuurwerk zoals de shells. Wáár is het vuurwerk bijvoorbeeld naartoe weggeslingerd en brandend terechtgekomen, was het droog of nat weer i.v.m. de ontvlambare vegetatie en type dakbedekking, stonden veel ramen en deuren open vanwege de buitentemperatuur (een drukgolf levert dan juist minder gevaar, brandend vuurwerk veel meer), welke dag van de week en uur van de dag was het i.v.m. drukte van wegen, wat was de windsterkte en richting en waren er misschien inversielagen in de atmosfeer - en wat is het effect op de verspreiding, enzovoort.

Men komt tot de eigenaardig constatering dat in een 'gemiddelde nette opslag' van 1.3G vuurwerk per 40 kg massa ongeveer 1 kg TNT equivalent aan potentiële explosieve energie aanwezig is. In de praktijk is het grootste gevaar echter de opslag van de grote diameter shells en de zogenaamde salute shells, waar zich de zware explosieve haarden bevinden en de sterkte wordt vergeleken met minstens 0,5 kg TNT eq. per kg. Wanneer 1.1, 1.2 en 1.3G dan niet goed van elkaar gescheiden zijn zoals het hoort, loopt die waarde op tot 1 kg TNT eq. per 5 kg opslag.

Over de aanwezigheid en omvang van dit extra zware vuurwerk blijken bedrijfsleiders in de politie- en brandweerrapportage opvallend vaak grote leugens te vertellen, net als de grote leugenaar Bakker destijds bij SEF met zijn spook- en fantasieverhalen teneinde zijn eigen illegale praktijken te verdoezelen. Ieder ander had de schuld behalve hij, de vunzige crimineel. Ook andere theorieën over metaalbranden met water en aanwezigheid van nitrocellulose in ijsfonteintjes berusten op geen enkele wetenschappelijke toegevoegde waarde. Daarvoor zijn die effecten te gering.

Bij de vuurwerkramp in Enschede bleek  door ondeskundig geknoei met een ondeugdelijke zelf geïnstalleerde  blusinstallatie  dat de magazijnen met elkaar door lege waterleidingen als doorvoerlont in verbinding stonden. Zoiets doms en frauduleus verzin je in je stoutste dromen niet en heeft bijgedragen tot de omvang, evenals de onverstandige opstelling van de containers. De kracht en omvang van de ramp is volledig toe te schrijven aan de verkeerde opslag van een enorme hoeveelheid zwaar vuurwerk en 1.1 geclassificeerd massa-explosief materiaal. Een vat met titanium metaal was een aanwijzing dat er ook illegaal zwaar vuurwerk werd gefabriceerd en dat niet eens in de berekeningen is meegenomen. brand chemiepack

Het is meestal verstandiger een brand uit te laten woeden omdat een verticale kolom van hete gassen ontstaat die als schoorsteen dient - ter vernietiging, afvoer en verdunning van eventuele schadelijke stoffen. Voortijdige beëindiging betekent vaak een veelheid van schadelijke en potentieel gevaarlijke producten die nog aanwezig zijn. Koeling met water heeft op het juiste verbrandingsproces bij hogere temperaturen ook geen gunstig effect.

Jammer toch dat organisaties die moeten waken over de veiligheid en waarvan het personeel op branden wordt afgestuurd, zoals brandweer, politie, ambulancediensten en GGD, de wetenschappelijke en beroepsgerelateerde literatuur niet bijhouden. In het bijzonder geldt dat voor leden van de vrijwillige brandweer die vaak slechter zijn opgeleid en voorbereid. Dat had menig leven kunnen redden en is een ernstig verwijt aan de leidinggevenden van al deze organisaties. 

Het lijkt er een beetje op dat in het Amerika van de claim-cultuur - die in de miljoenen aan schade-eisen kan oplopen, vuurwerkbedrijf en brandweer elkaar de hand boven het hoofd lijken te houden. Omdat ze beiden een lading boter op het hoofd hebben, en daar moet je vooral niet mee onder de warme Californische zon gaan lopen.

Op 4 juli 2013 deed zich bij het dichtbij gelegen Simi Valley opnieuw een vuurwerkongeluk voor waarbij nogal wat toeschouwers werden verwond. Er zou sprake zijn van een voortijdige explosie van een shell in een mortierbuis. Wanneer dan toeschouwers gewond raken, of gewond kúnnen raken, staat het vuurwerk gewoon te dicht bij de toeschouwers en is dat een kwestie van de veiligheidsregels niet respecteren.
Het vuurwerkbedrijf probeerde de verantwoordelijkheid bij de fabrikant van het vuurwerk neer te leggen, maar dat is natuurlijk onzin want je behoort altijd met een dergelijke gebeurtenis rekening te houden. Bovendien valt zoiets niet te bewijzen en kan het ook een fout van het personeel betreffen die de mortierbuis verkeerd heeft geladen - of de shell heeft beschadigd. Schade aan vuurwerk kan ook ontstaan tijdens het vervoer of door verkeerde opslag.
 
Ondertussen hebben talloze schadeclaim advocatenbureaus zich de zaak op het internet al brutaal toegeëigend - nog zonder dat er maar iets door de familie is toegezegd. Van hun verhaal klopt vaak helemaal niets (klik hier). Een haast pathologische ontwikkeling die geen voorbeeld verdient. 
Het vuurwerkbedrijf lijkt er verstandig aan te doen de familie Calabrese volledig schadeloos te stellen, en zich niet te beroepen op liefdadigheidsinstellingen en vrijwillige giften van derden - zoals een bericht op hun website daarvan getuigd (klik hier). 

Tragisch blijft het voor de jonge student, zijn familie en vrienden. Om dit soort ongelukken te voorkómen, moeten de bestaande veiligheidsregels te allen tijde worden nageleefd. Een bedrijf dat daar maling aan heeft doet er beter aan de tent zo spoedig mogelijk te sluiten.

Ook in Nederland en België vinden dat soort onveilige situaties regelmatig plaats. Politie en brandweer die meestal aanwezig zijn tijdens evenementen, controleren niet omdat het niet direct tot hun taak behoort, maar ook omdat de kennis ontbreekt. Die kennis van zaken is zo ingewikkeld nog niet maar vraagt wel de nodige aandacht.
Zelfs bij de dienst Gevaarlijke Stoffen van de Amsterdamse en Rotterdamse politie zijn het de onbenullen die graag voor een gratis doos oudejaarsvuurwerk een oogje dicht knijpen, of gaan er gemakshalve van uit dat alles wel naar behoren zal worden uitgevoerd. Dat is dus vaak helemaal niet zo.

Rijkscontroleurs komen steevast overdag op bezoek, niet 's avonds, en zoeken dikwijls spijkers op laag water in plaats van zich met de belangrijkste zaken bezig te houden.
Buitenlandse vuurwerk- en special effects bedrijven die op bezoek zijn in Nederland voor een publieksevenement of filmopname, worden vaak helemaal niet gecontroleerd. Dat betekent echter niet dat ze hun zaakjes beter op orde hebben, maar meer discriminerende willekeur van de controlerende ambtenaren, ongemak met het spreken van een buitenlandse taal en onbekendheid met de in het buitenland geldende regels.

Zo kan het gebeuren dat in landen waar geen pyrotechnische opleiding als voorwaarde voor beziging van professioneel groot evenementenvuurwerk wordt vereist, deze lieden in Nederland gewoon aan het werk kunnen. Volstrekt onaanvaardbaar natuurlijk. Wanneer voor Nederlanders diploma's en gedegen opleiding wordt gevraagd, geldt dat natuurlijk ook voor buitenlanders.
Op die manier zouden Nederlanders zich kunnen onttrekken aan die verplichtingen door zich in het buitenland te registreren. Dat doen dan velen ook met de opslag.

Omgekeerd gebeurt het ook, dat wanneer Nederlandse vuurwerkbedrijven in het buitenland een show verzorgen, vanwege de ontbrekende wetten en regels aldaar - of de gemakzucht van de Hermandad, zij bijna alle veiligheidsnormen aan hun laars lappen.
Zo werd door één van hen in Nederland een minimumafstand van 100 meter aangehouden dat de mortierbuizen van het publiek staan - afhankelijk van de grootste shell diameter afgeschoten, terwijl in België dat nog geen 10 meter was.

Bij navraag zei de Nederlandse baas dat 'Belgen daar niet op letten'.
Dat is natuurlijk klinkklare nonsens, die regels zijn er niet voor niets en zelf als vuurwerker heb je je eigen verantwoordelijkheid en morele overwegingen. Levensgevaarlijk is een dergelijke situatie wanneer je beseft dat de grootste diameter 30 cm was en alle stalen mortierbuizen bovengronds stonden - en dus niet ingegraven of van zand- of aardewal voorzien.
Ga je dan wachten tot er een ongeluk plaatsvindt? En inderdaad na een ongeluk werden in België de afstanden tot het publiek aangepast.

Merkwaardig toch, die flexibele moraal die sommigen erop na houden: als het kalf verdronken is, dempt men de put.

Waarom het vuurwerk uit China vaak zo slecht is

Waarom het vuurwerk uit China vaak zo slecht is

Over bedrog, uitbuiting, overheidsterreur en georganiseerde misdaad

Mensen hebben het er vaak over dat vuurwerk en China onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, omdat vuurwerk in China waarschijnlijk zijn oorsprong vond. Maar de echte kenners weten wel beter: goed vuurwerk komt meestal niet uit China.

Waardoor komt het dat veel producten zoals vuurwerk uit China zo slecht zijn gemaakt en onbetrouwbaar zijn, in relatie tot de hoge prijzen die hier in Nederland voor worden gevraagd. Wie wel eens naar Aziatische gebieden reist, kent de enorme prijsverschillen en het transport kan het verschil niet verklaren. Chinees vuurwerk zou eigenlijk veel goedkoper moeten zijn.

Met andere woorden, waarom kunnen de importeurs van vuurwerk de Chinezen niet bewegen een constant hoogwaardig product af te leveren dat voldoet aan alle eisen van kwaliteit, gevarenclassificatie en productveiligheid? En waarom kan de onderlinge concurrentie - en de controlerende overheidsorgaan als de NMa - er niet voor zorgen dat een fatsoenlijk aanvaardbaar prijspeil wordt gehandhaafd? 

Er is zelfs een bekende importeur die er groot belang aan hecht dat hij geen rotzooi meer krijgt toegestuurd van de Chinezen. Niet alleen vanwege zijn kieskeurige vuurwerk clientèle, maar ook door de ergernis die het veroorzaakt en zijn eigen broze gezondheid. Hij heeft al eens sterk concurrerende lage prijzen willen invoeren, maar werd toen zowel door zogenaamde collega's in de handel als wel door de overheid op een oneerlijke manier tegengewerkt.
Hij loofde een aanzienlijke salaris uit plus een ruime vergoeding voor de gemaakte onkosten - bij een halfjaarlijks oriëntaal verblijf, om eens en voor altijd orde op zaken te stellen.

Maar wat de beste man vergat was dat naast de hardnekkigheid en onuitroeibare wijsheid van de eeuwenoude filosoof Confucius, er ook nog zoiets bestaat als de lange arm en monopolie van de maffia, en de corrupte overheden van de desbetreffende import- en exportlanden. 
Het is daardoor vaak niet eens nodig de chemische en pyrotechnische kennis en kunde van de Chinezen te verkennen, want ze weten zelf vaak wel wat er mis is met hun gebrekkige vuurwerk. Hun vuurwerk wordt vaak niet eens door henzelf op werkzaamheid en deugdelijkheid getest - ook de importeur doet dat niet, en veelal wordt het vuurwerk nog voordat het goed en wel gedroogd is, op transport gesteld. Een dergelijke haast kan natuurlijk nooit goed zijn.

Bekend is dat de gebruikte chemische grondstoffen meestal te onzuiver zijn - omdat die goedkoper zijn in aanschaf. De metalen in de sassen zijn vaak te grof (aluminium fijnmalen is duur) of onvoldoende gecoat en weinig corrosie bestendig (magnesium, vaak deels vervangen door magnalium). Zelfs de groene Visco-lont is in de goedkope variant chemisch instabiel en langdurige opslag onder vochtige omstandigheden vormt een groot probleem.
Daarnaast zijn de kwaliteit van papier, karton en de rol- en verlijmingstechnieken abominabel - die niet alleen onderdeel uitmaakt van de verpakking, maar nog veel belangrijker, vaak essentieel voor het vuurwerk is vanwege het te bereiken effect.

Niet onbelangrijk is dat vuurwerk met veel te grote haast en dus met weinig nauwkeurigheid in elkaar is gefranseld. Overheid en vuurwerkimporteurs waarschuwen de consument vooral niets uit elkaar te peuteren. Voor het gevaar? Nee, je zou er eens achter kunnen komen hoe slecht en goedkoop het vuurwerk is opgebouwd en dat het meeste uit lucht, papier, karton en klei bestaat. Nog geen 5 tot 10 % bestaat uit pyrotechnische mengsels, de sassen genaamd.

Het maken van echt kunstvuurwerk vraagt echter een grote mate van kunstvaardigheid en aandachtige vakmanschap, zoals men de kunst verstaat in landen als Italië en Japan.
Dat consumentenvuurwerk tegenwoordig in mooi blinkende, uitdagende en veelkleurige grote dozen en andere verpakkingen zit opgesloten - naast het belachelijke en volstrekt overbodige zware 'webb-oudendag-kodde' metaalgaas draadwerk!, zegt dit natuurlijk helemaal niets en maakt het alleen maar nog meer deel uit van Het Grote Bedrog.

Volgens de Chinese leer van Confucius is iedereen gelijk en moet je altijd en overal rekening houden met de ander. Dat is natuurlijk mooi meegenomen wanneer je daar heilig in gelooft, vooral in een druk bezet land. En wel zo eerlijk en fatsoenlijk, maar de praktijk leert vaak anders en we leven nu eenmaal niet in een ideale wereld.
In het Westen zijn mensen egoïstischer en streven als bezetenen naar een betere kwaliteit van leven, ook wanneer dat ten koste gaat van een ander zijn vrijheid en levensgeluk. Dat zijn de asociale nare aspecten van een kapitalistische consumptiemaatschappij, maar ook bij het communisme ziet men dezelfde menselijke hebzucht.
Haast dodelijke in ontwikkeling en vooruitgang is echter de gelatenheid van de Oosterse levenswijsheid zoals 'wat komt dat komt', 'het is zoals het is' en 'morgen zien we wel weer'. Dit soort wijsheden of levensinstelling werkt destructief op het arbeidsproces en is slecht voor de algemene arbeidsmoraal - en dus alles wat de kwaliteit van de productie zou kunnen verbeteren. 

Natuurlijk is er een enorme onderlinge competitie, maar dan gaat het erom wie de goedkoopste is of de klant het best om de tuin kan leiden, niet wie kwalitatief beter is.
Misschien wordt niet in de kunst en wetenschap beknibbeld, maar kennelijk is 'kwalitatief slecht' goed genoeg voor de industrie en handel. Zo zijn de Chinezen 5000 jaar veelal geïsoleerd blijven stilstaan in hun kwalitatieve ontwikkeling. Een gelaten, weinig in kwaliteitsverbetering geïnteresseerde levensinstelling en  arbeidsethos, waarbij het decennia langdurige communisme zeker ook geen goed heeft gedaan om te strijden voor een kwalitatief beter, betekenis- en zinvoller leven. Dat betekent niet dat Chinezen niet hard genoeg werken - want dat doen ze juist wel, maar het afleveren van constante kwalitatief hoogwaardige arbeid en de bijbehorende voortdurende verbetering van kwaliteitsproducten horen daar vaak niet toe.


pyrotechnics fireworks China

Maar zijn alle Chinezen wel zo eerlijk, welopgevoed en sociaal als de leer van Confucius voorschrijft? Bekend of beter berucht zijn inmiddels de vele schandalen in China van vergiftigde of ondeugdelijke producten: melamine toevoegingen in babymelkpoeder, loodverf op speelgoed, cadmium in sieraden voor meisjes, antivries in tandpasta, besmet voedsel voor huisdieren, gevaarlijke fietsen, roestende nieuwe brommers met uiteenvallende onderdelen zoals ongeharde ‘stalen’ kogellagers, asbest in nieuwe Japanse auto's (en waarvan de giftige remblokken in China waren vervaardigd). Geknoei met vlees en ander voedsel op de eigen interne markt, onbetrouwbare illegale namaak of nepmedicijnen zonder werkzame middelen - en waarvan alleen het uiterlijk en de verpakking overeenkomen met de echte medicijnen (klik hier), etc., de lijst gaat maar door. Soms zijn de producenten zelf zo door en door slecht dat je alleen nog maar kunt spreken van gewetenloze criminelen.  Hoe kun je dan nog wat behoorlijks van de producten en diensten van geboefte verwachten?

Voorbeelden van gevaarlijk vuurwerk in Nederland zijn nog goed te herinneren: op de grond exploderende vuurpijlen door een productiefout bij het drogen – waardoor scheuren in de aandrijflading ontstonden, of gevaarlijk giftige witte fosfor in het kindervuurwerk TwigBang. Witte fosfor is wettelijk al meer dan 100 jaar verbannen uit consumenten producten - zoals bij de lucifer, rode fosfor op het strijkvlak is de veilige vervanging voor gevaarlijke witte fosfor in de kop, maar China heeft daar kennelijk geen enkele boodschap aan.
Er schijnt nog steeds minstens één vuurwerkfabriek te zijn die heimelijk verboden stoffen als witte fosfor verwerkt. Een Chinese voorlichtster van wie het e-mailbericht werd onderschept, bleek familielid van de eigenaar van die fabriek. Ze vertelde vol trots dat de oom de enige vuurwerker was die nog het verboden witte fosfor verwerkte in de producten.

Toen in Europa en de VS door de chemicus R. Pützfeld van de Nederlandse Pyrotechnische Vereniging halverwege de jaren '90 via internet internationaal alarm werd geslagen - en de TwigBang werd verboden, dumpten de Chinezen het giftige vuurwerk massaal onder de naam 'Watusi' op de Philippijnse markt. Voor 1 cent per stuk in plaats van de oorspronkelijke 10 cent, zonder de gekleurde verflaag of luxeverpakking, in een anoniem dichtgeniet plastic zakje zodat de fabrikant en importeur onbekend blijven. Wederom als kindervuurwerk verkocht via snuisterijenzaakjes, met zeer ernstige gevolgen van dien (klik hier), (klik hier nogmaals), (klik hier nog een keer). De Watusi schijnt inmiddels ook als zelfmoordwapen te worden gebruikt, o.a. door een verwarde lijmsnuiver met liefdesverdriet (klik hier). Om aan te geven hoe gevaarlijk de TwigBang of Watusi is: het voorwerp ter grootte van één Zwaluw lucifer bevat voldoende witte fosfor om vier achtjarige kinderen te doden.

Ondertussen is anno 2013 de Twig Bang weer terug, zowel in originele naam als onder andere fantasienamen, en dook  het vorig jaar in België op bij Zena onder de naam van Rubbing Bang. De samenstelling zou gewijzigd zijn, maar of dat zo is en of er nog steeds gevaarlijke stoffen zijn gebruikt, is niet bekend. Vreemd dat een dergelijk artikel na zoveel ellende en internationale opspraak te hebben gezorgd, zomaar zonder keuring of analyse-rapport wordt toegelaten. Doorgaans zit de inspectie en keuringsdienst van het ministerie ook het overgrote deel van het jaar te slapen en worden de ambtenaren alleen wakker voor een plezierreisje op uitnodiging van T&O of pas laat in december, om brave huisvaders aan de Duitse grens tegen te houden. Vaders die wat vuurwerk van de Duitse Aldi en Lidl hebben gekocht.
Overigens een uitstékende kwaliteit vuurwerk voor de helft van de prijs waarvoor het normaal wordt aangeboden. Wat dat betreft zijn Aldi en Lidl voorbeeldige bedrijven die het durven op te nemen tegen de gevestigde 'orde' en vuurwerkmaffia - die ook in Duitsland aanwezig is. In Nederland en België werden beide bedrijven hevig tegengewerkt, iets waar de beide overheden en de NMa in Nederland direct iets tegen zouden moeten ondernemen. En anders moeten die bedrijven de zaak bij het Europese Parlement aankaarten. Het kan natuurlijk niet zijn dat de vuurwerkmaffia vrij spel heeft en bedrijven onder druk kan zetten om niet te mogen concurreren.

pyrotechnics fireworks watusi twig bang toxic dangerous
In plaats dat de Nederlandse overheid zeer dankbaar was dat niet in Nederland honderden kinderen werden vergiftigd door gevaarlijk rotzooi dat ze zelf tot de markt zonder controle had toegelaten - de NPV waarschuwde niet alleen de Keuringsdienst van het ministerie, maar ook de betreffende importeurs en alle GGD's in Nederland, zorgde dezelfde vuurwerkmaffia dat de overheid de boodschapper ter verantwoording riep en strafte. In het politiedossier was te lezen dat 'meneer zelfs fosforhoudend vuurwerk in bezit had', en terloops werd een Turkse klusjesman als terrorist aangemerkt. Putzfeld werd door justitie ten onrechte in het verdachtenbankje geplaatst, de Nederlandse staatsterreur ten top.

Partijdige journalisten van bedenkelijke omroepen maar ook kranten en weekbladen wisten te melden van raketten en munitie, terwijl het om oefen- en demonstratiemateriaal, papier, karton en dummies ging, en dat de man reeds bijna dertig jaar munitieverzamelaar was met een officiële licentie. De niet onafhankelijke NFI nam de tijd en had er 7 maanden voor nodig om erachter te komen dat de materialen en chemicaliën onschuldig waren - en nam de mogelijkheden te baat uitvoerig hun nieuwe analyse-apparatuur te testen. Ja, uiteindelijk moest de overheid meer dan 30.000 euro schadevergoeding aan Putzfeld betalen, maar dat berichtte het linkse journaille niet.

Eigenaardig ook dat een journalist als Knip van de NRC zijn destijds toegekende ere-doctoraat voornamelijk te danken heeft aan zijn deskundige raadgevers en informanten (klik hier), zodat hij eerder was dan T&O (klik hier) met de enige juiste conclusie. Maar om een grote internationale schande van de Watusi - en de terreur van de vuurwerkmaffia en de overheid - te openbaren, nee, dan is meneer als (wetenschappelijk) onderzoeksjournalist niet thuis. Waarschijnlijk is het zo dat wanneer je eenmaal deel uit gaat maken van het elitaire establishment, je geen tijd meer hebt voor het aardse en vooral je vingers niet wilt branden. De vraag is, waarom de fabrikanten van de melamine vergiftigde melk wel de doodstraf krijgen, en de Chinese fabrikant en handelaren van de Watusi de dans ontspringen - die willens en wetens honderden Philippijnse kinderen op hun geweten hebben?

Nee, de simpele zielen wisten zelfs geen onderscheid te maken tussen rode en witte fosfor, voor verstand van zaken moet je niet bij journalisten noch bij justitie zijn en onrecht bij Vrouwe Justitia is tegenwoordig heel gewoon sinds alle blunders van gerechtelijke dwaling. De blinddoek is allang geen symbool meer voor 'zonder aanziens des persoons', maar eerder symbool voor blinde onbenul, onoordeelkundigheid en bovenal partijdigheid door de ziekelijke ambitie van de corrupte justitieambenaren die koste wat kost hogerop willen. Wat wil je ook wanneer een oud-kraker en Amsterdamse Onkruit-extremist Buruma zich via de UvA een zetel heeft weten te bemachtigen in de Hoge Raad? Die UvA is een oud broeinest van terreur en extremisten, wie zou daar nou een ere-doctoraat van willen ontvangen?

In China verbaast niets meer en de lange arm van de maffia heeft niet alleen daar, maar zelfs politie, justitie en de rechterlijke macht in Nederland in de corrupte houdgreep. De tijden dat de Chinese misdaad Nederland in zijn greep had - in de jaren '60 en '70, komen weer terug, goeddeels nu via het internet. Het pleit niet bepaald voor de intelligentie en de algehele moraal wanneer de media ook nog recentelijk berichtten dat de gemiddelde Nederlander geen probleem heeft dat hij afgeluisterd wordt via de telefoon en internet (klik hier).  Niet echt iets om met trots van de daken te schreeuwen en het getuigt niet van realiteitszin dat ook de Tweede Kamer buitengewoon naïef is met betrekking tot spionage (klik hier).

Met de bestrijding van terrorisme heeft dat allang niets meer te maken, maar veel meer met DDR stasi en Big Brother praktijken - dat de ene helft van de bevolking de andere helft in de gaten houdt. En natuurlijk met militaire en industriële spionage waar bijna elk land zich schuldig aan maakt, vooral ook een land als China. Niet voor niets maakt de V.S. als een bezetene jacht op klokkenluiders die de vuile was buiten hangen, maar wie ondermijnt nu de democratie met wat? Dat net de eerste zwarte president als Obama zijn beloften niet nakomt en zich gedraagt als een blanke slavendrijver die zijn 'gevluchte' plantagemedewerkers' als Edward Snowden (klik hier) koste wat kost probeert terug te halen. Recent werd de president van Bolivia nog gegijzeld om hetzelfde doel (klik hier), een beschamende vertoning van internationale overheidsterreur. Wanneer we het over groot onrecht hebben komt al gauw Guantanamo Bay in beeld.

Laten we ons vooral geen angst aanpraten voor gevaren die er niet zijn, een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Dat men winnaar wordt van de loterij en miljoenen wint is statistisch vele malen groter dan de kans slachtoffer te worden van een terroristische aanslag. Er zijn meer mensen om het leven gekomen door overheidsterreur tegenover eigen bevolking dan dat er  soldaten sneuvelden op het slagveld. 

Wat de strijd tegen terrorisme met vuurwerk te maken heeft? Helaas tegenwoordig alles, want al meer dan 20 jaar wordt vuurwerkhobbyisme geheel ten onrechte in één adem genoemd met 'het maken van bommen'. Sinds de Boston marathon terroristen in het voorjaar 2013 kinderlijk primitief gebruik maakten van kruit uit leeggehaald vuurwerk - en waardoor de bom niet al te krachtig was maar de ophef des te groter, staat de vuurwerkhobbyist internationaal ook in het verdachtenbankje. De FBI waarschuwt voor verdachte kopers van 4 juli vuurwerk voor de onafhankelijkheidsviering (klik hier). Burgemeester Bloomberg van de stad New York wil zelfs sterretjes verbieden en misbruikt daarvoor op schandelijke wijze een mislukte terreuraanslag in 2010 - en indirect dus ook die in Boston (klik hier).

In de V.S. is het in de media gebruikelijk om niet meer te praten van vuurwerk, maar van explosieven, met dank aan de bedenkelijke journalistiek van de Amerikaanse media - de Nederlandse en Belgische journalisten zijn niet veel beter - die een hoop lawaai verkiezen boven zakelijke, feitelijke en fatsoenlijke berichtgeving die streeft naar objectieve waarneming en waarheidsvinding. Maar nee, het gaat vooral om sensatiezucht, kijkcijfers, lezers en vooral verkoop van commerciële advertenties. Dat lijkt allemaal niet zo belangrijk voor Nederland, maar wat in de V.S. politiek of maatschappelijk nu gebeurt vindt meestal ook plaats in Nederland, maar dan 10 tot 20 jaar later. Maak dus de borst maar nat, want net als met het roken van tabak en drinken van alcohol, zijn alle maatregelen die daar getroffen zijn uiteindelijk ook 20 jaar na dato in Nederland ingevoerd.

Om nog even in de V.S. te blijven als Nederland's grote voorbeeld, een bekende Amerikaanse importeur heeft in de afgelopen jaren met de bedrijfsvoerders van vuurwerkfabrieken in China geprobeerd een goede persoonlijke band op te bouwen. Om door deze 'vertrouwensband' hopelijk een betere kwaliteit vuurwerk geleverd te krijgen. Maar zelfs bij meerdere bezoeken per jaar aan China en de controle over de daar ingeladen en verscheepte goederen, hebben niet kunnen voorkomen dat hij voortdurend wordt 'opgescheept' met slechte kwaliteit rommel waar hij niet om heeft gevraagd. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, daar zit kwade wil en opzettelijke bedrog achter.
Als doorgewinterd stoïcijns zakenman verkoopt hij de toegestuurde troep vervolgens dan weer door aan de Amerikaanse consument - meestal met de kleine toevoeging dat 'de waar' niet helemaal voldoet aan de verwachtingen en gewenste standaardeisen. De extra korting die hij bij de Chinezen heeft bedongen geeft hij dan wel eens door aan de klant. Zo gaat dat in de praktijk.

pyrotechniek vuurwerk ipa


Het antwoord op de kwaliteitsproblematiek ligt zowel bij de vraag- als aanbodzijde, als bij de wetgeving en controleurs van overheidswege.
Zowel de Europese importeurs als de Chinese producenten voeren een strijd om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Daarbij worden met name door de importeurs en winkeliers exorbitante woekerwinsten gemaakt door alleen maar wat te schuiven met dozen, terwijl de Chinese arbeider het meeste werk verzet en het gevaarlijkste werk doet tegen slechts een heel schamele betaling van rond omgerekend 1 euro per dag. 
Maar ook de betrokken overheden treffen blaam omdat ze onvoldoende controleren en andere maatregelen nemen om te voorkomen dat de markt verzadigd raakt met gevaarlijke en ondeugdelijke rommel. De Nederlandse overheid vindt het bovendien niet erg dat vuurwerk duur is (lees: duur wordt doorverkocht) want anders zou er nóg meer vuurwerk worden verkocht. Het standpunt van de overheid is hypocriet: wel verdienen aan belasting, maar het gebruik ook willen inperken. Vergelijk dezelfde schijnheiligheid met de verkoop van alcohol en tabak.

Daarnaast is de wetgeving in Nederland dusdanig onredelijk streng, dat kwaliteitsvuurwerk - met name uit de omringende Europese landen - niet de kans krijgt om op de markt te worden toegelaten. Dit is een vorm van verboden bescherming van eigen binnenlandse handel. Rijks vuurwerkcontroleurs en warenwet dienaars keuren ook iets niet goed, alleen maar af en het meest veilige vuurwerk is in hun ogen vuurwerk wat het vooral níet doet. Daar heeft de consument dus helemaal niets aan.

Ook de weinige ondernemers die nog zelf vuurwerk maakten in eigen land, zijn allemaal weggedreven of uitgekocht door de angstige overheid. Alles vanwege de ramp in Enschede in mei 2000, terwijl dit ongeluk niets met consumentenvuurwerk en alles met ondeskundig geknoei met groot professioneel 1.3G vuurwerk te maken had (inclusief goederen van de hoogste 1.1 gevarenklasse) - en waarbij de overheid ook een lading boter op het hoofd had door geen controle uit te oefenen. Zelfs de burgemeester wist niet eens dat hij een gevaarlijke vuurwerkopslag in zijn gemeente had. Niemand neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en iedereen wijst vooral naar de ander om de problemen op te lossen, een besmettelijke ziekte, waarbij ambtenaren strafrechtelijk altijd vrijuit gaan.

fireworks pyrotechnics blaster ballsLaten we eens kijken wat het produceren van vuurwerk kost in een land als China. Een artikel dat nog niet zolang geleden als schertsvuurwerk werd verkocht, waren de Blaster Balls of Crack Balls. De twee keramische ballen van 2,5 tot 3 cm doorsnee moeten tegen elkaar worden geslagen of gegooid om een kleine knal te veroorzaken. Er wordt beweerd dat ze zeker 200 keer meegaan, maar na 100 keer zijn ze al aardig uitgewerkt. Ze kosten in de verkoop zo rond de 3 euro gemiddeld, met uitschieters naar boven van 4 euro en naar beneden van 2 euro.
Op de ballen is een 0,3 mm dun laagje kruit van chloraat en zwavel aangebracht, met nog wat lijm en andere toevoegingen zoals een kleurstof en stabilisator (klik hier voor het patent). De dikte van de laag ligt nogal gevoelig, want naar mate de laag dikker wordt, is ook de knal harder en het effect spectaculairder door de vonken. In 2005 werd om die reden in de U.S.A. het artikel van de markt gehaald na een recall van de bekende B.J. Alan uit Ohio (klik hier). Het gevaar viel wel mee maar maakte het artikel ongeschikt voor kinderen om in de hand te houden.

Gezuiverd zwavel kost per kg ongeveer 1 tot 2 euro, maar het ongezuiverde zwavel van vulkanische oorsprong (Indonesië) kost zelfs minder dan 10 eurocent en is ook goed te gebruiken (klik hier). Chloraat (de kalium variant voor vuurwerk) kost 3 tot 4 euro per kg -  in Europa worden de prijzen door de chloraat-maffia kunstmatig hoog gehouden (klik hier), maar de wereldmarktprijs per ton is meer in de richting van 1 euro per kg, afhankelijk van de zuiverheid.  
De hoeveelheid kruit bedraagt nog geen gram aan knalsas - per knal wordt 5 tot 10 mg sas verbruikt, de kosten uit een kruitmengsel van ongeveer 3 euro per kg zijn dan 0,3 cent! Bij een gewicht van 30 gram per bal is de pyrotechnische lading dus nog geen 3,3 % van het totaalgewicht.
De keramische bal kost niet meer dan 3 cent per stuk - mogelijk minder bij grote afname (er zijn wereldwijd miljoenen van verkocht), de kartonnen blister verpakking kost ook ongeveer 4 cent inclusief bedrukking (alleen een doosje is zelfs nog goedkoper, 1 tot 2 cent).

Een Chinese arbeider kan 10.000 ballen per werkdag verwerken; hij verdient per dag 1 euro (verdient dus geen bal...), per bal kost dat 0,01 cent. Totale kosten 10,62 eurocent per twee ballen in de kant-en-klare toonbank blisterverpakking. In een doosje 8,62 cent. De fabrikant biedt ze aan voor ongeveer 20 cent per paar, meestal twee maal de kostprijs.
De verkoopprijs in de winkel bedraagt 3 euro, dat is 3,00 / 0,20 = 15 - dus het vijftien-voudige van de inkooprijs, of 3,00 / 0,17 = 18 - of het achttienvoudige, een aanzienlijke brutowinst voor de importeur en winkelier in Nederland. De fabrikant zal voortdurend beknibbelen en bezuinigen op de kosten, ook wanneer dit tot een lagere kwaliteit leidt. Aan de kruitlading en de personeelskosten zal het niet liggen, die zijn in China minimaal. Importeur en winkelier dragen niets bij aan het productieproces en voegen niets aan waarde toe - behalve dan het transport en de opslag - en waarvan nog maar moet worden afgewacht of deze het product niet hebben geschaad door transportschade of te vochtige opslag.

Een rekenvoorbeeld van hoe de kosten,verdiensten en pijn zijn verdeeld bij de Chinese knalrol. Een 100.000 tau Chinese rol (tau is een 'maat' van afschrikking in geluid)van ongeveer 10 meter lang bevat ongeveer 6000 rotjes in verschillende maten. Een Chinese arbeider doet om 4 rollen te maken daar een werkdag van 10 tot 12 uur over. Dat is 25 euro cent aan arbeidsloon per rol. In een Chinese rol gaan 2 tot 3 kg kruit, afhankelijk van de kwaliteit en fabriekmerk. Inferieur Chinees zwart buskruit dat doorgaans wordt gebruikt, kost in de laagste categorie ongeveer 1 euro per kg om dat te maken; de goedkoopste kwaliteit chemicaliën worden daarvoor met een bezem op een betonnen vloer door elkaar gemengd - door heen en weer te vegen. Een inferieur aluminium houdend flash kruit met bariumnitraat en chloraat kost ongeveer 2 tot 3 euro per kg, maar daar is veel minder kruit voor nodig per rotje; afhankelijk van de kwaliteit 10 tot 100 keer minder om hetzelfde aantal dB(A) aan geluid te produceren. Zowel het Europese kwaliteitsbuskruit (Duitse Wano Schwarzpulver of Goex uit de V.S.) als het flashkruit op basis van perchloraat en Duitse pyroschliff aluminium (Eckart) zijn veel beter in kwaliteit, maar ook veel duurder, tot wel zo'n tien maal zoveel. Wanneer beide kruitsoorten beter worden met een hogere kwaliteit aan grondstoffen, en er ook nog betere hulzen worden gebruikt, gaat uiteraard dus ook de prijs van het complete product navenant omhoog.  

vuurwerk pyrotechniek ipa
In Nederland is alleen de Chinese rol op basis van buskruit toegelaten. Dat levert een extreem lage tau-waarde op die niet interessant is voor de Chinese markt. Gaan we uit van 2 kg lage kwaliteit Chinees buskruit per rol en een arbeidloon van 25 cent, dan komen we uit op de productiekosten van 2,25 euro. Daar komen dan nog de kosten van papier, touw, klei en een kartonnen doos bij, kosten nog eens 25 cent. Totaal aan kosten 2,50 euro per rol. Wanneer de Europese kwaliteit buskruit zou worden gebruikt en een betere opsluiting in kwaliteitshulzen, zou een veel beter product met een hogere tau-waarde worden verkregen.
De Chinese rol wordt voor 4 tot 6 euro per rol door de fabrikant aan de importeur aangeboden, de prijs afhankelijk van de kwaliteit en het merk of 'brand'.
De importeur moet de rollen per zeecontainer vervoeren, de prijs geldt per volume, niet per gewicht. De containers worden dan tot de nok toe volgestouwd. Per rol is dat ongeveer 1 euro aan vervoerskosten. De containers moeten ingeklaard worden bij de haven. Er komen kosten bij voor vervoer en opslag in Nederland. Dan moet er nog winst worden gemaakt en belasting betaald. De importeur verkoopt de Chinese rol voor 30 tot 35 euro per stuk aan de winkelier. De winkelier legt daar doorgaans nog eens 100 % bovenop, inclusief de 21 % BTW (3,2 % inflatie, gefeliciteerd regering!), en verkoopt de rol voor rond de 70 tot 80 euro. Dat is nagenoeg het 17 tot 20-voudige. 

De winkelier verdient per verkochte Chinese rol dus 140 tot 160 keer meer dan de Chinese arbeider, die er veel meer werk voor moet verzetten en alle gezondheidsrisico's loopt. Maar ook de Nederlandse overheid verdient 64 keer meer door geheven belastingen. Zo liggen ongeveer de behoorlijk scheve verhoudingen. Vaak verkoopt de winkelier de rest van het jaar een product waar hij onvoldoende zijn brood mee kan verdienen. De verkoop van vuurwerk slechts drie dagen aan het eind van het jaar moet de boekhouding vaak uit de rode cijfers halen. Dat is natuurlijk bespottelijk en zielig tegelijk, een ondernemer die met zijn fietsen, bouten en moeren of tuinartikelen niet rond kan komen en de superwoekerwinst van de Chinese slavernijhandel nodig heeft. Wie daaraan twijfelt, zou daar eens zelf moeten gaan kijken. En ook naar de winkelprijzen informeren in China.
 
Met de prijs en prestatie-verhouding van professioneel vuurwerk van de 1.3G klasse is het veel minder ongunstig gesteld en krijgt men meer waar voor zijn geld, of zoals Amerikanen zeggen, 'more bang for the buck'. Immers is het gehalte aan pyrotechnische sas relatief veel groter en worden er veel meer en andere grondstoffen gebruikt die in consumentenvuurwerk vaak niet zijn toegelaten. In principe is bijna alles toegestaan en wordt er hier helemaal niet gecontroleerd op inhoud.
Maar ook bij professioneel vuurwerk zijn de verschillen en kwaliteiten groot. Zeker wanneer men de inkoop vergelijkt (klik hier) met wat men voor een kleine show uiteindelijk doorgaans moet betalen.

Tegenwoordig schijnt het in Nederland heel gewoon te zijn om in een zogenaamde professionele show ook 1.4G consumentenvuurwerk cakes, batterijen en boxen te gebruiken. Tenzij de klant dit weet of specifiek er om heeft gevraagd, is dit soort praktijken een armoedige en beschamende vertoning, een echte professional onwaardig. Veelal bestaat een goedkope show slechts uit het afsteken van wat gespreid staande kant-en-klare flowerbeds van een paar honderd euro, en moet men als klant daar een paar duizend euro voor neerleggen. Een kind kan de was doen. 
Het gebruik van vrijwilligers die noch geld verdien noch een pyrotechnische opleiding volgen, de kruitsnuivers en zwaveldamp-verslaafden die zich regelmatig aan de afzetting van het vuurwerkterrein aandienen, is een kwalijke zaak. Het zijn lieden die zich gratis ter beschikking stellen en graag voor niets de hele dag meewerken, maar officieel mag dit niet. Ze zijn ook niet verzekerd tegen ongelukken. Het zijn geen serieuze hobbyisten, want die zijn veel beter op de hoogte van de pyrotechniek en die passen er meestal voor om zich op die manier te laten misbruiken. 

Men hoeft geen socialist te zijn om te begrijpen dat met rechtvaardigheid de enorme prijsverschillen niets van doen heeft. Zelfs voor een VVD-er die meent dat loon betaald moet worden naar werken, is dit erg oneerlijk.
Daarbij komt ook nog eens dat met name in Nederland er sprake is van vaste prijsafspraken. Uit oogpunt van eerlijke concurrentie en niet toegestane prijsopdrijving, zijn deze praktijken verboden bij de wet, maar de Nederlandse Mededingings-autoriteit NMa heeft in al die jaren nog niets aan dit soort praktijken gedaan. De overheid schuift aan en 'eet heerlijk mee' aan dit rijke diner, door de hoge belastingen die worden geheven. Ook hier is de vuurwerkconsument dus weer de dupe. De vraag is dan ook waarom die consument dat pikt. En waarom wordt er geen vuurwerk meer in Noord-Europa vervaardigd, terwijl dit wel in Zuid-Europa plaatsvindt? En er dus ook veel beter vuurwerk voor de consument daar voor handen is?


Laten we voorop stellen dat de importeur eerst verstand van vuurwerk moet hebben voordat hij überhaupt over vuurwerk gaat praten en gaat onderhandelen. De meeste importeurs hebben echter geen verstand van zaken  en willen alleen goedkoop vuurwerk komen kopen. Een dom en zeer slecht uitgangspunt waarbij het eenvoudig is door de Chinezen een oor te worden aangenaaid.
Bovendien kost een betere kwaliteit altijd meer geld door beter materiaal, beter opgeleide mensen, betere veiligheidsomstandigheden, betere productiemethoden en eindcontrole voordat het de fabriek uitgaat. 
De Europese importeurs willen echter zo goedkoop mogelijk vuurwerk importeren zodat ze maximale winsten kunnen boeken bij de verkoop in de winkel. Een slechte eigenschap.

Importeurs zijn alleen in een betere kwaliteit geïnteresseerd zolang het niets extra’s kost en verder zijn ze over het algemeen weinig benieuwd naar nieuwe producten of andere effecten. Alles lijkt vreselijk op elkaar en is 'één pot nat'. Ook de veiligheid en deugdelijkheid van het product staan niet op de eerste plaats. Laat staan dat men geïnteresseerd is in het wel en wee van de fabrieksarbeider die zeer weinig verdient, vaak niet eens zijn gezin kan onderhouden wanneer hij 10 tot 12 uur per dag hard moet werken en vaak grote gezondheid- en veiligheidsrisico’s loopt. Met de regelmaat van de klok gaat vuurwerk van de fabrieken voortijdig de lucht in, dikwijls met verlies van lijf en ledematen. Dergelijke erbarmelijke omstandigheden nodigen nu niet bepaald uit je best te doen om de kwaliteit te verbeteren.

 

Waardoor komt het toch dat Chinese producenten van alles beloven maar hun beloften uiteindelijk niet waar (kunnen) maken of grof gezegd, vaak de boel lijken te belazeren?
Het boek Poorly Made in China van Midler onthult vele industrie geheimen, waaronder de gevaarlijke praktijk van de kwaliteits ‘fade’ - de opzettelijke en geheime gewoonte van Chinese fabrikanten om de winstmarges te verruimen door de gestage vermindering van de kwaliteit. Alsof de klant dat niet merkt wanneer bij een gloednieuwe Chinese auto reeds bij het nemen van de eerste bocht de carrosserie door de wielen zakt. De auto is reeds verkocht, dus dat lijkt op een winst, maar dit soort 'succes' is slechts van korte tijd. De slechte naam die de Chinese fabrikant maakt, zal op termijn veroorzaken dat er geen Chinese auto meer zal worden verkocht.

Dit proces van verslechtering van de producten omwille van de winst is een typisch management probleem in een plotseling opkomende economie. De baas wil snel rijk worden en schroomt geen enkel middel, maar er is ook veel onkunde. Heel veel arbeid wordt uitbesteed aan nog onbetrouwbaarder figuren, kleine fabriekjes of zelfs ongecontroleerde huisarbeid. Niet zolang geleden werden nog lieden betrapt die schoolkinderen het gevaarlijke werk lieten doen, en ook worden vaak bejaarden ingezet om vuurwerk te maken.
Importeurs - ook die van goede wil, hebben vaak geen schijn van kans en krijgen  meestal geen enkele grip op dit soort schandelijke situaties.


pyrotechniek vuurwerk ipa


Midler bericht over Chinese leveranciers: die vinden dat ze weinig te verliezen hebben door de productveiligheid voor de consument te verwaarlozen, mensen in gevaar te brengen omwille van een grotere winst. De corruptie is groot en voor wat extra geld houden controlerende ambtenaren - zo die er zijn, hun mond dicht en kijken de andere kant uit. Maar wat moet je ook in een land waar de mensenrechten dagelijks worden geschonden?

Waar is het morele besef van de importeurs om in een dergelijk land handel te drijven? Natuurlijk, er zijn importeurs die het werkelijk niets uit maakt wat voor rotzooi ze doorverkopen, schamen zich er niet voor geen verstand van vuurwerk te hebben en zijn al gauw in een voor hen vreemd land onder de indruk - mede veroorzaakt door de jetlag, een reizigersdiarree door het eten van bedorven voedsel en de algemene cultuurshock. Het maakt ze niet uit van wie ze kopen, onder welke gevaarlijke omstandigheden en tegen lage salaris de arbeiders haast slavenwerk moeten verrichten, welke armoedig lage kwaliteit aan producten ze leveren.

Of dat ze door de Chinezen of wie dan ook worden belazerd, het zal ze een zorg zijn, áls ze er zelf maar genoeg geld aan verdienen bij de doorverkoop in een land als Nederland. Men betitelt dit soort handelaren zonder kennis van zaken, zonder gewetensbezwaren noch enig moraal als de vuurwerkmaffia. Er is er helaas nogal wat van dat soort, op het psychopathische af zijn ze vooral en alleen in eigen belang geïnteresseerd en hebben wereldwijde vertakkingen en connecties. De kans is groot dat ze zich ook met de verkoop van illegaal vuurwerk en andere criminele activiteiten bezig houden waarbij de veiligheid en gezondheid van de consument - laat staan belangen als productkwaliteit - compleet worden verwaarloosd.

Een goed voorbeeld hoe Aziatische oplichting en bedrog doorwerkt naar de klant, betreft iets waar we allemaal mee te maken hebben maar misschien niet zo bekend is: de bekende coax kabel voor hoogfrequente signalen zoals voor TV, radio, video, sommige computernetwerken en soms ook geluidsapparatuur en telefoon. Er zijn nogal wat klachten over slechte signaalontvangst - en dus ook over slecht TV- of videobeeld, slecht geluid of een slechte telefoon- of skypeverbinding, en dat heeft veelal te maken met Chinees bedrog. Voor het bekijken van mooie vuurwerkopnamen is  ook dat een crime!

De coax kabel bestaat uit een koperen draadkern, daaromheen een kunststof diëlektricum, daaromheen een laagje metaalfolie met een gevlochten koperen buitengeleider en tenslotte de kunststof buitenlaag ter isolatie en bescherming. Deze kabels waren oorspronkelijk van goede kwaliteit en zeker de moderne groene zogenaamde schuimkabel, voor radio en TV is de impedantie 75 ohm, voor computernetwerken 50 ohm. Om reflectie van het signaal te minimaliseren, dient een afsluitweerstand of terminator. coax cable pyrotechnics fireworks ipa

Maar in de loop van de tijd heeft de Chinese fabrikant stiekem zitten bezuinigen op materialen en grondstoffen. Zo ziet de kabel er van buiten nog steeds hetzelfde uit, maar van binnen is het kwaliteitsverschil beschamend. Importeurs van de slechte rommel zijn DHZ bouwmarkten als Gamma en Praxis, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Minder koper in de koperen kern (soms wordt koper deels vervangen door ijzer dat kans geeft op vroegtijdige erosie en oxidatie), minder folie, en veel minder gevlochten koperen buitengeleider en waarvan de draden ook nog eens veel dunner zijn. Weliswaar is modern digitaal signaal minder afhankelijk geworden van de kwaliteit van de kabel, we willen niet opgezadeld worden met rotzooi wat al weer na een paar jaar vervangen zou moeten worden. Een goede coax-kabel gaat rustig minstens 30 jaar mee.
 
Pure oplichting, want de kabels zijn nog steeds relatief duur in aanschaf. Zowel de diameter, de isolatie als de dikte en kwaliteit van het koper en aluminiumfolie dragen bij aan een goede functionering, dan wel signaalverlies. Het bedrog wordt uiterlijk gemaskeerd door een dikkere plastic buitenlaag, waardoor de kabel van oorspronkelijke Europese goede dikke kwaliteit lijkt. Een dunner diëlektricum inclusief slechtere bedrading zijn niet direct zichtbaar. Zo wordt de consument weer eens flink opgelicht en omdat ze hieraan ook verdienen, werken de importeurs mee aan de instandhouding van dit soort fraude. Het griezelige is dat importeurs méér verdienen aan de verkoop van Chinese rotzooi omdát de winstmarges daar vaak hoger zijn.

Poorly Made in China vertelt over de enorme snelheid waarmee zo veel productiecapaciteit van hoge kwaliteit is getransplanteerd uit Europa en Noord-Amerika naar fabrieken in China. Het is genoeg om iedereen te desoriënteren: in China is men is er nog lang niet aan toe met de gemiddelde scholing en lage opleiding, maar vooral ook niet mentaal, cultureel en qua lage productiekwaliteit. Maar de importeurs hebben vooral dollars in hun ogen en nemen de vele nadelen op de koop toe. Hoewel er natuurlijk meer dan genoeg mensen rondlopen in China om vooral kwantiteit te leveren, het verhogen van de hoeveelheid heeft weinig zin wanneer dat inhoudt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit - die toch al zo laag is.

Midler staat met een Chinese fabrieksmanager op een dag uit te kijken over een landschap vol met stinkende fabrieken van waaruit een krachtige, onaangename, maar ondefinieerbare geur naar voren komt. "Wat is die vieze geur?" vraagt Midler. "Dat is de geur van geld," blaft de manager terug. "Ik ruik maar één ding, heel veel geld!"
Wanneer dit soort managers zich terugtrekt in hun eigen hol, is door de airconditioning en luchtfiltering vaak niets meer te ruiken. Ja, bij het tellen van de dikke pakken met bankbiljetten gaat zelfs een strontlucht naar parfum ruiken. In China wordt haast niets gedaan aan milieuvervuiling en de arbeidsomstandigheden voor de loonwerkers zijn vaak slecht en ronduit gevaarlijk.

pyrotechnics fireworks|

Buitenlandse importeurs worden vaak rondgeleid in niet-bestaande fantoomfabrieken vol keurige "werknemers", en waarvan de werknemers verdwijnen zodra de importeurs de hielen hebben gelicht en op de terugweg zijn voor een welkomstborrel in hun luxueuze vijf sterren hotel.
Een andere truc is om langzaam klanten in een positie te brengen waar ze volledig afhankelijk worden van de vaak wispelturige en ongeduldige fabrikanten die vervolgens hun prijzen manipuleren, bochten afsnijden en  de kortste weg nemen, met andere woorden aanknoeien en overdrijven, opscheppen om toch maar vooral de opdracht binnen te slepen. Ze beloven heilig de goederen te maken volgens de 'allernieuwste specificaties’ en die nog niemand anders heeft gezien. Die vaak alleen maar kunnen leiden tot een ondeugdelijk en ook nog gevaarlijk product. De naam van het spel is list en bedrog, met grote meedogenloosheid.

De Chinese overheid kent onvoldoende regulering om de fabrieken die deze praktijken bezigen en gevaarlijke producten maken, veranderingen af te dwingen of met sluiting te dreigen. Bedrijven zijn wel afhankelijk van vergunningen die door de overheid zijn afgegeven, maar verder zegt dat niets. Hooguit dat de Chinese overheid nastreeft bedrijven groter te laten zijn om zo efficiënter te werken. Maar dat gaat in de vuurwerkerij gewoon niet op, mede uit oogpunt van veiligheid. Laat staan dat men zich inzet voor een beter minimum salaris voor de handarbeiders, algemene hygiëne en bedrijfsveiligheid op het werk.

Zelfs in het geval van de melamine vergiftiging heeft de doodstraf voor de twee hoofdschuldigen weinig uitgehaald. Steeds vaker worden bij milieudelicten zware straffen opgelegd (
klik hier).
Met wel als gevolg dat Chinezen hun eigen waren niet meer vertrouwen en massaal hun melkproducten voor kinderen uit het buitenland halen, zelfs tegen een drie tot vier maal hogere prijs uit het verre Nederland. Zodat een producent als Nutricia niet meer aan de vraag van Nederlandse moeders kan voldoen. Inmiddels hamsteren de Chinezen de hele wereldvoorraad aan babymelkpoeder bij elkaar (
klik hier). Over de fantastische mogelijkheden van die vermaledijde globalisering gesproken en kan het die bedrijven wat schelen?

De Chinese overheid wil de productie koste wat kost verhogen, gewoon om snel meer geld te verdienen en het land machtiger en invloedrijker te maken, tot de grootste succesvolle economie op aarde. Waar communisme al niet toe kan leiden. De veiligheid van het product, de kwaliteitscontrole en de veiligheid en gezondheid van de mensen die het maken en gebruiken, staan op een veel lager plan, of worden doorgaans genegeerd.

Het gaat allemaal om de vervaardiging van producten tegen de laagst mogelijke kosten. Dat kan niet anders dan leiden tot de productie van rotzooi die tot overmaat van ramp over de hele wereld wordt uitgestrooid. Was de tendens van de naoorlogse westerse generatie vooral  het leveren van betere kwaliteit spullen in plaats van alsmaar meer van hetzelfde, de productie in China heeft geleid tot een overvloed aan goedkope en vooral slechte of vergiftigde rotzooi. De fabrieken besteden meestal deeltaken uit en huren de goedkoopste, minst opgeleide werknemers in en maken gebruik van de goedkoopste en minst veilige materialen.

Wanneer de importeur zijn goederen tzt ontvangt, zijn deze meestal al betaald en valt er weinig tot niets meer af te dwingen. Van het retourneren is contractueel vaak al helemaal geen sprake en juridische procedures aanspannen heeft geen zin door het onvoldoende ontwikkelde rechtsstelsel van wetgeving en rechtspraak in China. Ook bij namaak of inbreuk op patentrecht krijgen zelfs grote multinationals geen enkele poot aan de grond. China is nog steeds te vergelijken met het oude Amerikaanse Wilde Westen, nu dus het Chinese Wilde rechteloze Oosten.

Wil de serieuze en goed bedoelende importeur meer geld betalen voor een betere kwaliteit product, dan is die hogere kwaliteit niet lang gegarandeerd. Immers, de Chinese fabrikant zal voortdurend marchanderen door tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Dat betekent dat vroeg of laat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 
Tenzij de importeur daar in China zelf het productieproces ter hand neemt, of in ieder geval nauwgezet begeleidt en voortdurend controleert - vooral ook de grondstoffen en halffabricaten analyseert, contractueel de zaak van alle kanten dichttimmert en beveiligt EN pas in laatste instantie betaalt wanneer de afnemer geheel tevreden is met de aan het bedrijf in Nederland afgeleverde waar. Maar ook dan is de kans aanwezig dat als vanouds ergens mee wordt gesjoemeld - omdat dit nu eenmaal in de aard ligt van de Aziatische handelspartner.

Natuurlijk vinden er ook positieve veranderingen plaats in China en stijgt het gemiddelde levenspeil. Onderbetaalde arbeiders komen massaal in staking en de mensen pikken niet meer alles wat de overheid hen dwingend voorschrijft. De consument protesteert massaal tegen de slechte en gevaarlijke producten in de winkel en spreekt schande over de gebrekkige voedselveiligheid. Er moet wat veranderen en ook Chinezen worden kieskeurig.

Er zijn gelukkig ook een paar vuurwerkbedrijven die hun best doen producten af te leveren met een goede kwaliteit, zoals Lidu en Vulcan Pyrotechnics (klik hier), al blijft het beeld toch soms wisselvallig, mogelijk doordat ze steeds afhankelijk zijn van onderaannemers. Hoe toevallig is de salesmanager een Nederlander,  Erik Vermeulen, oud-werknemer en logistieke chef van Schuurmans in Leeuwarden. Zijn Chinese vrouw Cindy houdt zich bezig met de design en choreografie van vuurwerkshows. Cindy haar vader richtte Vulcan veertig jaar geleden op vanuit het vrije Britse Hong Kong, als een import maatschappij van vuurwerk uit het communistische vasteland van China. Zie hier de elegante oplossing voor de problemen met de kwaliteit van Chinese producten: innige Chinees-Nederlandse samenwerking op het persoonlijke vlak.

Vulcan wordt een beetje door pech achtervolgd (klik hier): in het Canadese Montreal hadden ze juli 2013 grote problemen met hun draadloos Galaxis afvuur ontstekingssysteem. Zeker 17 van de 57 modules faalden, mogelijk door storingen met de antennes, hoewel ze een controle van de systemen hadden doorgevoerd. Draadloos is natuurlijk leuk en de hobbyisten deden dat al 20 jaar geleden bij de Nederlandse Pyrotechnische Vereniging. Maar blijkbaar werken zelfs zogenaamde professionele draadloze systemen nog steeds niet feilloos: antennes blijven toch gevoelig voor atmosferische storingen en hindering - maar sowieso is elektronische computerapparatuur dat. De vraag is of het verstandig is professionele apparatuur op de zeer veel gebruikte frequentie 433/434 MHz van de amateur- en consumentenelectronica band te laten draaien. 

Elektrisch ontstekers kunnen voortijdig worden ontstoken: zendmasten en hoogspanningskabels zijn bekende veroorzakers van  elektro-magnetische straling.
Activiteiten van de zon zoals zonnevlammen en de zonnewind kunnen niet alleen verstoren, maar ook apparatuur vernietigen door de elektro-magnetische straling en stortvloeden van geladen deeltjes (klik hier).
De toename van draadloze apparatuur en afgenomen bandbreedte van de beschikbare frequenties leiden steeds vaker tot het tijdelijk wegvallen van de zend- en ontvangstsignalen. Terugvallen op een computer met een kabelsysteem die wel werkt is dan geen optie, om maar niet te spreken van de onmogelijkheid van het oude handwerk met de fakkel. 

De Japanners werken vaak nog gewoon met een ouderwetse spijkerplank en een auto-accu om elektrisch te ontsteken, en alles werkt fantastisch, niet naar een kunstmatig klokritme, maar naar het gevoel, de interactie met het publiek en temperament van de mens. In Spanje ook trouwens, net als Malta en Zuid-Italië, allemaal plekken waar uitzonderlijk goed vuurwerk is te zien. Nee, de computerontsteking is zeker niet alles zaligmakend, is erg storingsgevoelig en allesbehalve foolproof. Om maar niet te spreken van die vaak verschrikkelijke muziek: goede wijn behoeft geen krans. Dikwijls wordt een slechte vuurwerkshow met goedkope troep opgeleukt met wat schallende muziek en laserlicht.
Quelle terreur terrible!

Overigens, de producten van Vulcan waren al voor de komst van Vermeulen goed te noemen en het is dus niet direct zijn verdienste, maar het is toch positief nieuws dat Nederlanders bij bedrijven werken die wel hun best doen en ook aan internationale competities deelnemen. Cindy Cheung kwam onlangs met een verklaring over de tegenslag in Montreal (klik hier). Er ontbreekt kennelijk niets aan een goede continuïteit en communicatie, bravo!

De productiekosten voor sommige bedrijven in China worden echter zo duur, dat Westerse bedrijven overwegen weer te vertrekken naar landen waar de lonen nog lager zijn; de arbeidsomstandigheden er nog slechter en de handarbeiders nog rechtelozer zijn. Zoals India en Bangladesh. In dergelijke landen zitten ook al jaren de grote textielverkopers als H&M en C&A, die dankzij de bespottelijk lage kosten en halve slavenhandel multimiljardair zijn geworden. Het geeft toch te denken dat de familie Brenninkmeijer van C&A recentelijk aangetrouwd is met de koninklijke familie via de dochter van de tante van de koning, prinses Irene. Zo stellen de gefortuneerden hun familiekapitaal en adellijke erfenissen anno 2013 veilig en vullen ze hun zakken nog steeds op een weinig ethische manier als 300 jaar geleden met moderne slavernij. Een grote brand in een dergelijk bedrijf openbaarde de schrijnende toestanden. De minister in Nederland was er direct als de kippen bij om geld ter beschikking te stellen. Wat een misselijkmakende schijnheiligheid, als het kalf verdronken is dempt men de put! (klik hier)

Ondanks de beschreven ellende loopt de economie van China op volle toeren, mede doordat in het westen men meer en meer is gaan leven in een economie van relatief laagwaardige wegwerpproducten. Mag de ontwikkeling ervan hoog technologisch zijn - zoals bij de smartphone, door de gebruikte goedkope materialen, bezuinigingen en slechte productieprocessen zijn de producten vaak een kort leven beschoren. Natuurlijk, dat is vuurwerk per definitie ook, maar daarvoor dient vóór het aansteken, het vuurwerk over minstens een ruim voldoende mechanische als chemische stabiliteit te beschikken.

Het verstand vraagt juist echter om meer veilige, minder giftige maar gezonde, milieusparende en minder verspillende duurzame productieprocessen. Technologisch zijn de Chinezen bezig met enorme spoed een grote inhaalslag te maken, maar falen op haast alle andere terreinen. In het buitenland heeft China tal van bedrijven overgenomen. In Portugal zijn dat ook nutsbedrijven zoals waterleidingbedrijven. Die leveren  schoon kraanwater als eerste levensbehoefte nu tegen een hele hoge prijs. Zoiets staat bij de uitverkoop en ongebreidelde privatisering ook Nederland te wachten. Buitenlanders maken dan de dienst uit.

In de ruimtevaart - jarenlang het paradepaardje van Amerikanen en Russen, maken de Chinezen grote vorderingen, al hebben ze nog een hele weg te gaan. De Amerikaanse media meldden onlangs dat de grootste supercomputer tegenwoordig in China staat (
klik hier). Nu maar hopen voor hen dat ze bij het bouwen van die computer geen inferieure materialen hebben gebruikt en hun eigen milieu zwaar hebben vergiftigd.

Voor wie  de hoop nog niet heeft opgegeven,  is het boek van Midler een uitstekende aanrader (klik hier).
Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bronnen: o.a. telegraph.co.uk en pyrotechniek.blogse.nl

Europa schiet onveilig vuurwerk af?

Europa schiet onveilig vuurwerk af?    

De dubieuze dubbelrol van TNO die de ware kunst verloochent

Met de kwaliteit van de nieuwsverslaggeving in Nederland is het bijzonder slecht gesteld. Dat bewijst maar weer eens een artikel van de ErasmusJournalisten.nl. Uitgesproken een site voor aankomende academisch geschoolde journalisten verdraait en vermengt feiten en meningen en neemt het met de wetenschap en waarheidsvinding niet zo nauw.

 

Zo staat boven het artikel te lezen: ‘Europa schiet onveilig vuurwerk af’ (klik hier).

Is dat ook zo? En wat is een gemeenschappelijk ‘Europa’ als voor ieder land andere regels gelden - en dat al 4 eeuwen lang. En dat Europa eigenlijk niet bestaat,  slechts een slordige geografische aanduiding is van een immer uitdijende megalomane groep van landen? Een obesitas van landen die gezondheidshalve niet economisch, maar vooral qua cultuur, mentaliteit en geloof niet bij elkaar horen? 
Vuurwerk is nauw verbonden met de katholieke geloofsbeleving in het zuiden van Europa, terwijl het Calvinisme niets met vuurwerk heeft.  
Is het vuurwerk in Europa overal hetzelfde, moet dat zo zijn, met welke bedoeling? Is het  overal onveilig? Is kwalitatief uitstekend Italiaans vuurwerk (we hebben het hier niet over de Fyra) te vergelijken met de Chinese geïmporteerde laagwaardige rotzooi? Het is als vergelijken van appels met peren, de Italiaanse appels fraai en de Chinese peren vaak ook nog rot.

Wat zou dat een grote ramp zijn voor de cultuurbeleving, de kunst, wetenschap, ja, de diversiteit en kwaliteitsrijkdom wanneer uitgerekend het bekrompen Nederland namens de EU de toon zou zetten voor de standaardisering van een geïmporteerd slecht uniform product, een vies smakende eenheidsworst van het type oude DDR en Noord-Korea.
Dat er onderling ook geen culturele verschillen meer mogen bestaan in uitingsvormen, schoonheid en temperament. Dat bizarre idee van Nederland doet de rest van de landen in Europa huiveren en tegen de Europese gedachte ageren. Ook in Nederland trouwens zijn er genoeg verstandige mensen te vinden die dat geen goed idee vinden. Kunst- en cultuurbarbaren!
Wil elk groot katholiek land in Midden- en Zuid-Europa zich de kleinburgerlijkheid van een kleine Calvinistisch-bekrompen gereformeerde geest als die van het kille Nederland laten welgevallen, dat kikkerland dat niet  eens over een eigen vuurwerkindustrie beschikt en geen verstand van echt kunstvuurwerk heeft?

vuurwerk pyrotechniek

Wie meer ervaring en verstand van zaken heeft en in Europa rondgereisd heeft langs de belangrijkste vuurwerkfabrieken en echt grote internationale competitieshows, weet dat dit verhaal op pure nonsens is gebaseerd. Een volkomen uit het verband gerukt kletsverhaal van ondeskundigen.

Oké, niet al het Chinese vuurwerk is even slecht, er is af en toe best wat goeds tussen te vinden, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Veelal komt het door het slechte aankoopbeleid en de ondeskundigheid van de weinig geïnteresseerde handelaar. Echter ook door de abominabele manier waarop het vuurwerk in zeecontainers wordt geperst om het maar zo goedkoop mogelijk te vervoeren. Vooral echter wordt het vuurwerk onder slechte condities langdurig opgeslagen. Niet alleen het vuurwerk zelf en de chemische samenstelling gaan achteruit in kwaliteit door oxidatie van metalen en ontmenging, maar ook papier en karton worden door schimmel en bacteriën aangetast. Elektrische, elektronische onderdelen en zelfs bedrading hebben te lijden.

Van slecht gefabriceerd groen Viscolont bijvoorbeeld, waarvan de viscosedraad niet goed chemisch is nabehandeld - en dat doorgaans in ook China wordt vervaardigd, is bekend dat het verouderingsproces de buskruitkern dusdanig kan aantasten, dat het binnen een termijn van vier jaar niet meer dan voor hooguit 50 % functioneert. Om die redenen zou Chinees vuurwerk niet ouder mogen zijn dan hooguit twee jaar om nog een redelijke betrouwbaarheid van 80 % tot 90 % te garanderen. Voor een goed technisch product een beschamende vertoning, maar voor consumentenvuurwerk uit China een 'tolerantie' die doorgaans geldt als toegestane afwijking. Vuurwerk dat het helemaal niet meer doet wordt door de vuurwerkinspecteurs als ongevaarlijk geclassificeerd, maar voor de vuurwerkconsument is dat natuurlijk puur bedrog.

Verplichting om de datum van productie en samenstelling te vermelden zou kunnen helpen, maar ongetwijfeld zal ook daar weer mee worden gesjoemeld. Wie belet de vele producenten daar verkeerde informatie op aan te brengen, net als dat het al 50 jaar de gewoonte is met enige regelmaat in opdracht van de klant verkeerd te classificeren. Wie dat bij TNO ontkent dat dit veel eerder dan in het jaar 2000 (Enschede) aan de hand was, is een flinke jokkebrok met een lading boter op het pseudo-wetenschappelijke hoofd.

 

Het artikel is geschreven naar aanleiding van de komende veranderingen in de Europese regelgeving op vuurwerkgebied dat onlangs is gepubliceerd (klik hier).

Mogelijk zijn de twee betrokken 'journalisten' de Engelse taal ook niet machtig, want in het Nederlands was nog geen vertaling aanwezig en hebben ze de inhoud van het artikel niet goed begrepen. Nog even afgezien van het feit dat de inhoud van het EU artikel zelf aan alle kanten rammelt en zij daar geen enkele deskundige kritische noot bij laten horen.

pyrotechniek vuurwerk ipa

Nergens in het artikel staat namelijk te lezen dat Europa onveilig vuurwerk afschiet. Begrijpend lezen op de middelbare school is niet aan journalisten besteed, zelfs niet aan politici. Dat het onderwijs zwaar beneden pijl is bleek onlangs door het feit dat hoogleraren protesteerden tegen de middelbare schoolexamens Nederlands op alle niveaus (klik hier). Zeer verontrustend is ook de golf van recente fraudes met middelbare school examens, waarbij op een Islamitische school in Rotterdam maar liefst 15 eindexamens bleken gestolen en op het internet gepubliceerd. Hoe stom kun je zijn? Dit soort examen- en diplomafraude waarvan de overheid op de hoogte was en ook nog meewerkte om het tot stand te brengen, heeft er mede toe bijgedragen aan de vuurwerkramp in Enschede.

Onlangs kreeg minister Jeroen van Dijsselbloem in het tv programma van Pauw en Witteman nog de prijs voor 'welsprekendheid' in het Engels toebedeeld, vergetend dat diezelfde man als nieuw financieel topman in de Europese Unie een geweldige kapitale blunder maakte doordat hij de Engelse taal niet machtig is. Hij kende het woord 'template' niet, verontrustte daardoor de kapitaalmarkt en wordt inmiddelsbeschuldigd van partijdigheid: hij lijdt aan Hollanditis en overgiet alles met een 'Dutch'  sausje, ruikend naar bedorven spruitjes en boerenkool.

Nederland prijst vooral zichzelf, net als onderzoeksinstituut TNO (T&O) vooral zichzelf prijst en op de borst slaat, maar in het buitenland maakt Nederland vooral een slechte indruk. Onbegrijpelijk ook dat de medewerkers lid zijn van een organisatie als de PGI waar de leden illegale activiteiten ontplooien en regelmatig de oorzaak zijn van ernstige ongelukken (
klik hier). Hoe kun je aan de ene kant deel nemen aan allerlei serieuze organisatie's en ook nog schijnheilig lid zijn van clubs met een dubieuze clientèle? Of de controleurs van de vuurwerkinspectie van VROM uitnodigen voor een luxe snoepreisje naar een zonnige ISF bijeenkomst, en tegelijkertijd omgang hebben met heren en handelaren die het niet zo nauw nemen met de regels. En dan moet uitgerekend Nederland het goede voorbeeld zijn?

De Calimero die maar niets begrijpt dat anderen weinig rekening met hem houden, niet alleen vanwege de geringe omvang maar vooral ook vanwege het gebrek aan kennis, de lage culturele status, maar vooral de schaamteloze onbenul en morele schijnheiligheid die ten toon wordt gespreid. Want het onderzoeksinstituut mag er prat op gaan dat ze 'kennis leverden omtrent de Enschede-ramp', zelf stonden ze destijds met de handen in het haar en nog steeds is geen verklaring gevonden voor het ontstaan van de brand die leidde tot de vele explosies. Ze hebben daar in Rijsijk nog nooit een bijdrage geleverd die het er überhaupt toe deed in de pyrotechniek. Dertig jaar lang zei men 'trots' de elektrische ontstekers te hebben geleverd voor Amerikaanse en later de Ariane raketmotoren. Tjonge, alsof de Amerikanen en de Fransen de Nederlanders nodig hadden voor een doosje lucifers om hun dure vuurpijlen te verschieten.

De kracht van de explosies is vooral te herleiden door het grootschalig gebruik van aluminiumpoeder houdende sassen in vuurwerk sinds de 20e eeuw - en het effect van opsluiting door schaalvergroting bij massa opslag, maar dat was al veel langer bekend en zeker geen vondst van T&O. Gewoon de wetenschappelijke literatuur bijhouden is al voldoende, of dat nu van militaire dan wel van civiele oorsprong is. Tegenwoordig heeft het Amerikaanse Defense Technical Information Center ook voor buitenstaanders een deel van hun waardevolle en vertrouwelijke informatie via het internet openbaar beschikbaar gesteld, en valt er zelfs van oude rapporten nog een hoop te leren. Maar dan moet je het wel wíllen lezen!

 

De aankomende journalisten denken dat Nederland een belangrijke voortrekkersrol speelt, en dat de ‘ervaring’ met een ongeluk als in Enschede de Nederlanders wijzer doet zijn dan de rest. Dat doet denken aan de knoeiers met vuurwerk die gehandicapt raken en even later als volleerde 'ervaringsdeskundigen' gaan praten voor schoolklassen. Alsof die iets weten van de veilige omgang en verstand hebben van vuurwerk. Ze hebben vooral géén verstand.

Niets is dus minder waar en het ongeluk in Enschede is vooral een puur Nederlandse schandvlek. Nederland is door de vuurwerkramp de kampioen onder de onbenullen door het vertoonde amateurisme: wanbeleid van de overheid, mismanagement en gevaarlijke geknoei van zogenaamde professionals. Het heeft ook niets met consumentenvuurwerk te maken, maar wordt daar wel op afgerekend. In het buitenland trekken landen niet ten onrechte heel weinig aan van het angstvallige Nederland dat de verkeerde keuzes maakt. Die bangheid en paniek heeft in Nederland vooral met grenzeloze ondeskundigheid, onwetendheid en onverantwoordelijkheid te maken, zowel bij de handelaren, als bij de overheid en organisaties als het Rijswijkse instituut.

In Enschede was een zeer grote hoeveelheid professioneel vuurwerk van gevarenklasse 1.3G - en waarschijnlijk ook losse kruitsoorten vallend onder de allerhoogste gevarenklasse1.1 - op onverantwoordelijke wijze volstrekt ondeskundig en dus onveilig opgeslagen. En waarvoor ook geen vergunning was afgegeven. In een dichtbevolkte woonwijk bovendien, waarbij het waarschijnlijk zo is geweest dat tegen de regels in ook werd gefabriceerd en op zeer gevaarlijke wijze met chemische grondstoffen werd geknoeid.

Er werd vuurwerk regelmatig door de bedrijfsmedewerkers op het terrein vlak bij de opslag van vuurwerk gedemonstreerd of uitgeprobeerd en in de brand gestoken. Zowel de bedrijfsleiding als de controlerende overheid faalden op alle terreinen van controle en handhaving, maar niemand werd afdoende gestraft en alle kosten van meer dan een half miljard euro werden op de Nederlandse gemeenschap verhaald. Door de lokale overheid, politie en justitie werden tal van stommiteiten uitgehaald en etaleerden zij wederom hun onkunde door slechts naar zondebokken te zoeken en elkaars onderzoek te frustreren. Politieagenten werkten elkaar tegen en ook de brandweer gaat niet geheel vrijuit en maakte fouten. Bewijsmateriaal werd zoek gemaakt of vernietigd door onoordeelkundig geknoei en onbetrouwbare personen hadden als eerst de gelegenheid het gehavende bedrijfsterrein te doorzoeken.

 

Waarom zouden Zuid-Europese grote landen als Frankrijk, Spanje en Italië met een eigen 400 jaar oude traditie, rijke vuurwerkcultuur en ongeëvenaarde vuurwerkindustrie zich aanpassen aan de bekrompenheid, ondeskundigheid en angstvallige kleingeestigheid van een miniatuurland als Nederland dat niet eens een eigen vuurwerkindustrie heeft? Een land als dat van kabouter Plop, dat voortdurend alles verkeerd begrijpt en ongelooflijk hardleers is, keer op keer alles fout doet en bovendien nog steeds leeft met het oude spook van de onopgeloste vuurwerkramp van Enschede? Nederland wordt nooit volwassen.

pyrotechniek vuurwerk ipa

Dat dit ongeluk vooral te danken is aan eigen domme falen van alleen Nederlanders, is kennelijk nog niet in alle geledingen doorgedrongen. Incompetentie op alle mogelijke terreinen, zoals ook een falende pyrotechnische opleiding omdat deze zonder noemenswaardige kennis, ervaring en examinering is afgenomen door eigen leden van de heren handelaren: de eigen volk moest eerst makkelijk aan papieren worden geholpen, waarna de opleiding aanmerkelijk werd verzwaard en duurder werd voor concurrerende outsiders. De slager die zijn eigen vlees keurt en een ondeugdelijke opleiding verzorgde, met alle schadelijke gevolgen van dien. De overheid stond erbij en keek er naar, maar ondernam niets aan deze vorm van diplomafraude, met als gevolg de ramp van Enschede en de eeuwige schande.


Toppunt van de gotspe is de conclusie aan het eind van het artikel, waarin gesteld wordt dat Nederlandse handelaren blij zouden zijn met verscherpte regelgeving en voor de consument een eerlijkere concurrentie binnen de Europese vuurwerkindustrie zouden willen!
Wat een schaamteloze brutaliteit, dat is natuurlijk beslist niet zo. Bij de betreffende ministeries staat het overgrote deel van de Nederlandse vuurwerkhandel vooral als crimineel te boek, dat naast de legale handel ook de illegale handel beheer(s)t en al jaren daar met de naam 'vuurwerkmafia' wordt betiteld. Het gaat hen alleen om geld, veel geld. De kunst, techniek en wetenschap van vuurwerk zal ze een zorg zijn. Ook de veiligheid interesseert ze geen biet, want zelf zorgdragen voor productcontrole is er niet bij: dat laten ze ten onrechte liever aan de overheid over. Het intelligentie-, beschavings- en opleidingsniveau onder de heren handelaren is bedroevend. 

Wil dat zeggen dat ambtenaren en vuurwerkcontroleurs vrijuit gaan? Nee, integendeel, het verleden heeft bewezen dat de grootste boeven zich juist onder die corrupte ambtenaren bevinden. Een  bekende en inmiddels beruchte rijksvuurwerkinspecteur stond jarenlang ook op de payroll van een van de grootste handelaren in het midden van het land, en toen hij werd ontslagen en een bedrijfje voor zichzelf begon, ging hij zo zwaar in de fout dat hij voor jarenlang achter slot en grendel verdween. Maar ook de medewerkers van T&O hebben een pak boter op het hoofd als semi-ambtenaren. De corruptie onder ambtenaren tiert zo welig dat de meeste misdrijven in Nederland niet worden opgelost. Dat moet vooral naar buiten toe geheim blijven, want dat zou de bevolking wel eens flink kunnen verontrusten. Vaak krijgen niet-deugende ambtenaren en politici geen ontslag maar worden ze weggepromoveerd of uit het zicht overgeplaatst. Zo wordt misdaad beloond en blijft de organisatie rot als een mispel.

Het zijn juist diezelfde Nederlandse handelaren die jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt om elke concurrentie tegen te gaan en aan prijsopdrijving hebben gedaan zodat woekerwinsten konden worden gemaakt. Mede dankzij een corrupte overheid en een falende Nederlandse mededingingsautoriteit NMa die moet toezien op verboden prijsafspraken.

De vuurwerkconsument alsmede vuurwerkminnend Nederland worden bedrogen, al vele jaren. De overheid en het onderzoeksinstituut in Rijswijk werken daaraan mee om deze door de vuurwerkmafia gecreëerde wantoestand te behouden. Juist in het buitenland is vuurwerk beter van kwaliteit, goedkoper door meer concurrentie en daardoor ook veiliger in gebruik. Frankrijk, Spanje en Italië hebben hun eigen eeuwenoude vuurwerkindustrie die kwalitatief in veel hoger aanzien staat dan de door Nederlandse criminele woekeraars gedomineerde windhandel van geïmporteerde onbetrouwbare Chinese rommel.  

Bronnen: erasmusjournalisten.nl  europa.eu en pyrotechniek.blogse.nl

Luchtverontreiniging vuurwerk wederom zeer gering

Luchtverontreiniging vuurwerk wederom zeer geringDe luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hogere concentraties fijn stof (PM10) gemeten. De concentraties zijn lager dan vorig jaar en toen waren de concentraties in vergelijking met andere jaren daarvoor ook al aan de lage kant.

De hoogste uurgemiddelde concentratie van 1094 µg/m3 (= 1,1 mg per kubieke meter of 1,1 ppb) is in het eerste uur na middernacht gemeten in Utrecht.
Op slechts één stedelijk station lag het daggemiddelde fijn stof boven de 50 µg/m3 (= de daggemiddelde concentratie die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden).

Boven 50 µg/m3 wordt er in Nederland gesproken van matige smog. De grens voor ernstige smog (200 µg/m3) is niet overschreden.

Vuurwerk wordt steeds milieuvriendelijker, maar ook de plastic onderdelen kunnen nog makkelijk vervangen worden door afbreekbare materialen als papier, karton, lijm, touw en hout en waarvan het vuurwerk van eeuwen geleden was opgebouwd. Het wachten is dus op de eerste verantwoorde import zonder overbodig plastic, heren handelaren.

Helaas moet worden geconstateerd dat steeds meer dorpen en steden geen vuurwerk afsteken met koninginnedag, door gebrek aan financiële middelen en door de rechter opgelegde verboden die afgedwongen zijn door de PvdD. Te verwachten is dat bij de overgang naar de koningsdag na de abdicatie daar weinig verandering in zal komen. Ten onrechte wordt dus door GroenLinks gesteld dat publieke professionele shows de plaats in zouden kunnen nemen van consumentenvuurwerk wanneer dat zelf afsteken van vuurwerk door hen verboden zou worden. Puur bedrog en volksverlakkerij dus van GroenLinks.  

Bron: Ministerie van VWS / RIVM en pyrotechniek.blogse.nl

Pdf rapport beschikbaar via  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:202604&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

pyrotechniek vuurwerk vrede van utrecht 1713

Hoe zijn de vuurwerkregels in het buitenland?

Hoe zijn de vuurwerkregels in het buitenland?

Over heidense vuurrituelen,  de eeuwige strijd der religies en vooroordelen

Vuurwerkliefhebbers stellen vaak  de vraag hoe de vuurwerk wetgeving is geregeld in andere Europese landen. Die buitenlandse regels zijn niet alleen interessant om te weten voor op vakantie - of misschien wel voor een geplande enkele reis naar een vuurwerkparadijs, maar ook ten opzichte van onze eigen wet- en regelgeving - om die te vergelijken.

Alvorens te bekijken van wat zoal wel of niet kan in andere landen, is het van belang te weten waar die onderlinge verschillen eigenlijk vandaan komen. Uit geschiedkundig onderzoek is gebleken dat het gebruik en de toelating van vuurwerk - of juist de strengheid van het verbod - in de cultuurbeleving door de eeuwen heen langs religieuze lijnen verloopt, dat wil zeggen de scheiding tussen de katholieke en de protestantse geloofsbeleving.

Veel oude vuur-rituelen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens waren van heidense oorsprong - hetgeen niet wil zeggen dat deze volkeren ongelovig waren, ze geloofden immers vaak in meerdere goden - die om de volkeren te winnen voor het christendom, werden geïntegreerd in de katholieke viering en verering van de heiligen. De vuur-rituelen dienden vaak het einde van de winterperiode aan te kondigen en de komst van de nieuwe lente te vieren.

pyrotechniek vuurwerk ipa

Vanwege de mogelijke gevaren bij onjuist gebruik van vuurwerk, waarschuwen de overheid en vuurwerk verkopers ons regelmatig  aan strikte regels te houden.  Veelal willen ze eerst en vooral de eigen belangen en economische situatie veilig stellen - het alleenrecht met het maken van woekerwinsten - alvorens zich druk te maken over de volksgezondheid. 

Met vuurwerk wordt door de handel verschrikkelijk veel geld verdiend. Ten onrechte, daar het meeste geld wordt verdiend zonder dat daar toegevoegde waarde tegenover staat. Tussen de winkel verkoopprijs hier en de productiekosten in China zit een factor twintig. Dus als vuurwerk in China omgerekend 2,50 euro kost, ligt dat hier voor 50 euro in de winkel. De winkelier verdient er 25 euro aan door alleen wat te schuiven met dozen. Er zijn winkeliers die met drie dagen vuurwerk hun jaaromzet zien verveelvoudigen. Geen loon naar werk dus.
Vuurwerk maken voor de Chinees is halve slavenarbeid, ze verdienen niet meer dan één euro per dag voor tien uur arbeid.
Net als in de textielindustrie in Aziatische lage loon landen waar de Brenninkmeijers van C&A multimiljardair mee zijn geworden.


De consument moet zijn vuurwerk ergens kunnen kopen. Dat vuurwerk moet van goede kwaliteit zijn, veilig te gebruiken en bovendien niet onnodig duur zijn.
Overheid en winkeliers doen echter niets aan verboden prijsafspraken om de verkoopprijs kunstmatig hoog te houden en laten eerlijke concurrentie niet toe.
Als Europees burger moet je bovendien de vrijheid hebben om te kunnen gaan en te staan waar je wilt, en ook te kopen wat je wilt in het desbetreffende land van keuze wanneer dat legaal is. De grenzen zijn niet voor niets geslecht, oorspronkelijk en vooral om economische redenen.  

Hier wringt echter de schoen voor wat betreft Nederland, want overheid en bedrijfsleven hebben samen bekonkeld dat het kwalitatief betere en goedkopere vuurwerk in het buitenland voor aankoop en import verboden is. Een dergelijke regel is natuurlijk in een vrij Europa volstrekt bespottelijk en ook verboden. Waarom zouden buitenlandse handelaren geen toegang hebben tot de consument in Nederland, en andersom. Juist de vrijheid van personenverkeer en handel hebben Europa gemaakt wat zij nu is. Elke beperking daarin doet daar natuurlijk afbreuk aan en wekt een anti-Europese stemming op.

pyrotechniek vuurwerk groenlinks ipa

Ook de politiek eenzijdige anti-vuurwerk acties van GroenLinks of oproepen om te doneren voor goede doelen in plaats van vuurwerk te kopen, snijden geen hout en dragen niet bij tot een goede verstandhouding met het volk. De ene keer is het het milieu, dan weer de broedende vogels, dan de koeien of weer een asiel voor opgevangen huisdieren (klik hier). Ze verzinnen er maar op los. Ooit wel eens naast een asiel gewoond? De buren klagen meestal steen en been over het lawaai van het hondengeblaf. Honden blaffen vaak zonder dat er echt aanleiding toe is.

Nee, de mensen worden moe van het eeuwige gezeur en gejammer van extreem-links, en de grootste vernietiger van belastinggeld in Rotterdam is de malloot van dezelfde partij (klik hier).
Wereldwijde geboortebeperking is de enige manier om wat te doen aan groeiende milieuproblemen. Want in plaats van iedereen te vragen of hij of zij wat minder wil ademen, wat minder wil consumeren en minder plezier wil maken, is vooral de grote wereldse ongebreidelde bevolkingsaanwas het grootste probleem.

GroenLinks zou zelf het goede voorbeeld moeten geven door het krijgen van kinderen in hun eigen gelederen sterk af te raden en te propageren dat de subsidiëring door middel van kinderbijslag wordt afgeschaft. Zo'n fokpremie op het krijgen van als maar meer kinderen is natuurlijk absurd wanneer je beseft dat door de enorme aanwas van mensen de afgelopen 50 jaar de aarde verstikt raakt door de overbevolking. Honger er dodelijke epidemieën breken voortdurend uit. De Club van Rome heeft daar vaak voor gewaarschuwd, evenals onlangs de beroemde Engelse natuurvorser Sir David Attenborough, die de overbevolking van de mens op aarde zo langzamerhand een ware plaag noemde. Dat klinkt natuurlijk niet leuk maar duidt wel de aard aan van de verkeerde desastreuze ontwikkelingen.
  
Nederland is in de wereld bovendien al jarenlang nummer één in het geven van geld aan goede doelen, en er gaat nergens ter wereld zo'n groot bedrag van het BNP naar ontwikkelingssamenwerking als in Nederland.
De toenemende beperkingen voor vuurwerk hebben er alleen maar toe bijgedragen dat er een toename van illegaal vuurwerk uit Oost-Europa is te bespeuren.
Een mens wil zich wel eens ontspannen, ter recreatie en gewoon omdat het leuk is, van mooi vuurwerk genieten. Zelf afsteken is voor heel veel mensen een leuke bezigheid ééns per jaar.

Juist in landen waar het meest is toegestaan, is de overlast met illegale vuurwerk minimaal, zoals in België. Dat geeft toch te denken tegenover een land als Nederland waar een streng beleid wordt gevoerd en waar de overheid voortdurend rept over een ongehoorzaam volk. Voor de duidelijkheid, dat is dus al eeuwen zo want sinds de 17e eeuw zit de overheid de vuurwerkliefhebber op zijn hielen (klik hier).

Nee, dan is het toch veel interessanter om te lezen dat de kernloze, zich niet geslachtelijk voortplantende oerbacterie Archaeoglobus fulgidus - en waarvan de oerouders al leefden in het precambrium, heeft geleerd te leven van chloraat en perchloraat (klik hier) en deze stoffen omzet in het neutrale chloride. Hoewel media moord-en-brand schreeuwden over perchloraat-vervuiling, bleek perchloraat heel natuurlijk aanwezig en werd het in Nederland mede geïntroduceerd d.m.v. de salpeter importen uit Chili als nitraat kunstmest. 
 
Bovendien, België maakte ooit deel uit van de Nederlanden, wat zouden Belgen zoveel anders zijn dan Nederlanders dat zij een grotere vrijheid verdienen? Of is het misschien dat Nederland voornamelijk protestants is en België katholiek? Het meer katholieke Zuid-Europa - waar de katholieken in Europa tijdens de Reformatie naar toe werden gedreven - is traditioneel vrijer met vuurwerk en is daar ook vaker gerelateerd met de katholieke geloofsbeleving en de verering van de heiligen.

Het betreft  'een strijd' die in wezen is gebaseerd op de oude tegenstellingen tussen het vrijer, gemoedelijker en bourgondische gemakzuchtiger katholicisme en het meer godvrezende, angstvallige en kleinburgerlijke protestantisme dat zich in Nederland vooral kenmerkt door het streng gereformeerde en schijnheilige: genieten van het leven mag niet en kan alleen maar in het geniep. Dat wordt dan moeilijk met echt vuurwerk, wil men niet alleen naar de verleidelijke plaatjes kijken!
 

pyrotechniek vuurwerk ipa

In de Scandinavische landen is men echter toch liberaler dan Nederland, ondanks dat die landen een zeer grote aanhang van 80 % protestantisme kennen.
Het verschil zit waarschijnlijk in het feit dat in Scandinavië de protestanten aanhangers zijn van Luther, en in Nederland van Calvijn. Tussen Maarten Luther en Johannes Calvijn ligt het grote verschil in de mening over de redding van de mens. Volgens Luther had de mens zelf invloed op zijn redding. De mens zou behouden blijven door het geloof in God, het lezen van de Bijbel en het verrichten van goede werken.
Calvijn was aanhanger van de leer van de predestinatie.

De predestinatieleer stelt dat God voor de geboorte van iemand al heeft bepaald of deze in de hemel komt of in de hel van het vuur. Volgens Calvijn wordt de verlossing niet dichterbij gebracht door het doen van goede werken.
Buiten de discussie om over de zin en onzin van het geloof, de predestinatie komt ook in andere geloven voor, zodanig dat het de halve wereld verlamt en verarmt. Waarom zou je je best doen wanneer van te voren is bepaald dat er alleen maar goede en slechte mensen bestaan en dat je dat niet uit keuze kunt bepalen; noch dat de opvoeding, karakter, arbeid of de omgeving daar iets mee te maken heeft. En dat de 'slechte' mensen bij de geboorte dat als ongeneeslijk genetisch defect hebben meegekregen. 

Dit heeft er kennelijk ook toe bijgedragen dat veel Nederlanders buitengewoon oneerlijk, lafhartig en vals zijn, zoals ook tijdens de Tweede W.O. is gebleken. Er zijn in een land niet zoveel Joden, onderduikers en verzetsmensen verraden als in Nederland, en de overheid zoals bestuurders, politici, politie, justitie en andere ambtenaren deden daar gewoon aan mee. Volgens onderzoek van Dr. L. de Jong was 90 % van het ambtenarenapparaat fout en onbetrouwbaar. Is dat anno 2013 zoveel anders, het laagje van beschaving is maar dun en de slechte mens heeft zijn vergiftigde genen als wel de aangeleerde slechte eigenschappen reeds aan het nageslacht overgedragen.

Vast en zeker bevinden de vuurwerkliefhebbers zich - altijd al graag dicht bij het vuur - bij die laatste categorie. Over het begrip 'slechte' mensen: dat zijn natuurlijk allen niet behorende tot de aanhangers van Calvijn. 
Verder zou volgens Calvijn God alle vogelwichelaars, goochelaars, raadplegers van beschermengelen, dodenbezweerders, aanhangers van magie en tovenaars veroordelen tot de doodstraf. Als kunstvuurwerk liefhebber zul je al gauw onder één van aanhangers van de magie, toverkunst en goochelaars worden gerekend, of beoefenaars van de oude alchemie waaruit zich de moderne scheikunde en pyrotechniek ontwikkelden. Nee, volgens de gereformeerde dominee is vuurwerk slecht (klik hier). 

En hebben de Calvinisten zich in Nederland vooral geschaard onder  de strenge maar schijnheilige schoolmeesters, dominees, bestuurders, rechters, Officieren van Justitie, de politie en de vuurwerk controleurs van het ministerie, de oude adel, om maar een paar te noemen, met de wetenschap bemoeien zij zich ook. De Evangelische Omroep heeft het woord 'pyrotechniek' al jaren in de ban gedaan. En over de afdeling Pyrotechniek bij TNO: ook bij hen  houdt sinds 1950 men zich niet alleen met toegepaste wetenschap bezig, maar vooral ook met politiek die in haar dubieuze experimenten en rapporten wordt meegenomen. Het Prins Maurits Laboratorium zou eigenlijk het Reformatorhuisje van Johannes Calvijn moeten heten, of anders kortweg het Prins Friso Lab vanwege de vegetatieve toestand waarin het vaak verkeerd. 

De predestinatie aanhangers in deze beroepen zouden stelselmatig geweigerd en verwijderd moeten worden, daar hun levensfilosofie volstrekt strijdig is met de algemene rechten van de mens en specifiek die van het individu. Ieder mens is gelijk voor de wet en dit jaar wordt ook korte metten gemaakt met het volstrekt idiote begrip van 'weigerambtenaar'. Calvinisten en andere notoire geloofslieden met gelijkluidende predestinatie dogma's dienen hun door de wetenschap achterhaalde vooroordelen thuis te laten, en niet etaleren noch uit te dragen in hun dagelijkse beroepsuitoefening. Overigens bestaat er tegenwoordig ook zoiets als de weigercassière: dat is een moslima die weigert bij de kassa varkensvlees en alcoholhoudende drank af te rekenen. Voor hen geldt natuurlijk precies hetzelfde: opzouten en terug in het hondenhok of naar de achterlijke berggeiten. 
 

Calvinisme dat wordt gepraktiseerd en uitgevoerd - en dat ook af en toe in de reageerbuis terug te vinden is - is de dood van de rechtsstaat. Gelukkig ziet ook de wetenschap religieus fundamentalisme steeds meer als een afwijking en een mogelijk te genezen ziekte (klik hier), al zou het volkomen fout zijn het Islamisme daarbij voornamelijk alleen onder de loep te nemen: in alle religieuze bewegingen zijn hysterische neurosen  gecultiveerd. Maar strikt genomen komen dergelijke verschijnselen ook onder niet-religieuze groeperingen voor wanneer bijvoorbeeld 'een grote leider' tot in het ziekelijke wordt aanbeden. Wie denkt na het leven het beter te krijgen in 'het hiernamaals', daarvoor is het geloof de opium van het volk (Marx).

pyrotechniek vuurwerk ipa

Vergeleken met wat in andere landen mogelijk is, komen we er in Nederland  bekaaid af. Duitsers, Belgen, Polen en Tsjechen bijvoorbeeld, die zijn etnisch aardig verwant aan ons. Zodat we veilig kunnen aannemen dat ze fysiek niet gemiddeld anders zijn en een veel dikkere huid of sterkere botten hebben dan wij Nederlanders. Zijn ze misschien veel intelligenter, zoals onze overheid dat graag wil doen geloven? Zijn Nederlanders dommer dan Belgen en Polen? Waarom is vuurwerk waar zij in die andere landen wel over mogen beschikken, niet geschikt en dus gevaarlijk voor Nederlanders?

Waarom keurt de Keuringsdienst van de Nederlandse overheid om de meest onbenullige pietluttigheid ons consumentenvuurwerk af?
En waarom gaat de door het gereformeerde Rutte-rijk zwaar gesubsidieerde TNO (T&O) vuurwerkexperimenten doen in het voor 90 % katholieke Polen - omdat daar alles mag en je rotzooi kunt trappen en het land kan bevuilen?  Om vervolgens wat te zeggen en te bepalen over het Nederlands vuurwerk, terwijl ieder ander land zijn eigen conclusie daaruit heeft getrokken - en die onderling volstrekt ongelijk zijn?

Waarom heeft T&O aan de overheid en het publiek nooit laten weten dat de wettelijke maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ramp in Enschede, dat deze op onterechte gronden zijn gebaseerd? Wat is T&O als onderzoeksorganisatie dan nog waard, wanneer de overheid verkeerde beslissingen neemt op basis van hun gegevens? T&O klopt zich graag zelf op de borst, maar er is niemand die naar hen verwijst als zijnde belangrijk. Dat zijn ze dus ook niet, ze vinden vooral zichzelf belangrijk, maar lopen slechts achter de feiten aan en waaien met alle winden mee. Het hangt er alleen maar vanaf wie ze betaalt en voor welk onderzoek. Die afhankelijkheid van de broodheer maakt ze volstrekt ongeloofwaardig, een soort van prostituee.

In Denemarken, Finland, Oostenrijk maar ook in Zwitserland zien ze de risico's voor de volksgezondheid kennelijk toch heel anders.  En inderdaad, deze landen hebben bijvoorbeeld, zoals wij ooit hadden, vaak nog een dienstplicht en dus vertrouwen ze hun eigen burgers om te gaan met meer gevaarlijke voorwerpen en substanties dan vuurwerk.  Horen we dan nooit dat de inwoners van die landen massaal hun handen en vingers verliezen of hun huizen opblazen? Nee, allemaal bangmakerij van de Hollandse betutteling dus die de eigen burgers wantrouwt, bespioneert en criminaliseert.

Die bemoeizucht is in historisch perspectief sterk verweven met de onverdraagzame protestants gereformeerde beweging en de bijbehorende schijnheiligheid. Of zullen het al die miljoenen blindgangers van explosieven en gasgranaten zijn die tijdens de eerste W.O. bij onze zuiderburen zijn blijven liggen in de loopgraven, die de Belgen minder bang maken dan 'den Ollander'? Of zijn veel Nederlanders misschien watjes, slappelingen die niets durven en aan wie niets is te  toevertrouwen?
 

pyrotechniek vuurwerk ipa

We kunnen als Nederlanders ons op 17e jarige leeftijd wel voor de militaire beroepsdienst melden - om te sneuvelen voor volk en vaderland , maar we kunnen ons geen rotjes van het type 'strijker' veroorloven want die zijn gevaarlijk omdat ze geen lontje bevatten!  Eigenaardig, want veel oefenmunitie maar ook de echte brisante splintergranaten zijn allemaal van een onzichtbaar werkende lont als tijdvertrager voorzien. Waarom zien de ambtenaren van de Keuringsdienst het Nederlandse volk als een stelletje randdebielen? Of zijn het juist de randdebielen bij de overheid die het volk tekort doen en voortdurend kinderlijk vermanend toespreken?

Wanneer iemand een aluminiumhoudende sas rotje uit België (60 % katholieken) of uit Polen (90 % katholieken)  op de grond legt, met een gestrekte arm ontsteekt en zich snel verwijderd tot op minstens
10 meter afstand, loopt hij geen enkel risico op letsel.  Natuurlijk, dit soort rotjes is bij verkeerd gebruik gevaarlijk. Maar dat is ook een groot scherp keukenmes van de Nederlandse Blokker of een heggenschaar bij de Gamma die in de aanbieding is. Je moet daarmee veilig leren omgaan. Wie leert er thuis of op school trouwens veilig omgaan met scharen, messen en ander gevaarlijk gereedschap? Of met gevaarlijke chemische stoffen die o.a. in het keukenkastje of de garage terug te vinden zijn? 

Gebeuren er veel ongelukken met messen, tuingereedschap zoals heggenscharen en boormachines e.d.? Ja, genoeg, zelfs met onschuldig ogende stoelen en wankele keukentrapjes, dat zijn er duizenden per jaar. Om maar niet te spreken over de gevaren en blessures bij sport.
Toch wordt het sporten, het snijden met messen of het knippen van de tuinhaag niet wettelijk verboden. Sterker nog, het sporten wordt ons van harte aanbeloven, terwijl er jaarlijks regelmatig mensen door het sporten overlijden en duizenden gewond raken - en waarvan een behoorlijk aantal blijvend invalide. Ongelukken maken heeft dus met de beperkingen van de mens te maken en veel minder met iets als vuurwerk.

In het verkeer komen elk jaar in Duitsland ongeveer 6000 mensen om, in Nederland zijn dat ongeveer 800 tot 1000 die helaas worden gedood. Wordt het autorijden, het fietsen of het brommer rijden verboden?  In Nederland gaan er twee maal zoveel mensen dood aan medische missers dan in het verkeer, en dat aantal stijgt. Maar de overheid en inspectie houden die getallen en gevallen angstvallig geheim, zoals onlangs is gebleken. Worden alle ziekenhuizen gesloten, en medische operatie's verboden?


Niet alle risico's kunnen worden verbannen uit het dagelijks leven.  We moeten verstandig leren omgaan met de gevaren en uitdagingen van het leven. Leren van onze fouten, een verbod werkt averechts. Toen de automobiel met benzinemotor de paardenkar verving gaandeweg de 20e eeuw, en er steeds harder op de openbare weg werd gereden, dacht men dat het onmogelijk zou worden om in de toekomst veilig de weg over te kunnen steken. Inmiddels weten we allemaal dat we goed moeten uitkijken en regels moeten hanteren. Ja, er komen jaarlijks mensen om het leven bij het oversteken van de weg, maar wordt het oversteken verboden?

De betuttelende overheid heeft in de loop van de jaren een goed deel van de eigen verantwoordelijkheid van de burger ontnomen. Dat is een slechte zaak, want diezelfde burger heeft een vreemde afhankelijkheid opgebouwd. Men hoeft immers niet meer na te denken en op te letten, dat doet de overheid wel voor ons! Onzin natuurlijk.
Tegenwoordig wordt onder de dwang van een bezuinigende overheid en een stagnerende economie – dankzij de onverantwoordelijke zakkenvullers en bankencrisis – de eigen verantwoordelijkheid dwingend opgelegd. Mensen moeten zich in toenemende mate maar zelf zien te redden, te beginnen met de gehandicapten en de ouden van dagen. Er wordt flink op die sector gekort. Makkelijk ook, want die weten zich moeilijk vertegenwoordigd.


Er zijn argumenten genoeg te vinden om het voortaan anders te gaan doen.  Laten we kijken naar de regelgeving van de meeste andere landen om ons heen, hoe werkt de democratie daar en wat wil hun volk en hoe fatsoenlijk gedragen zij zich.  Wat kan daar zoal wel of juist niet, wat wordt aan eigen verantwoordelijkheid overgelaten? Hoe zit dat met die mede door de overheid gecultiveerde Calvinistische angstcultuur die ons hier wordt aangepraat, en waarom is het pervers om ergens van te mogen genieten?

Volgens sommige kranten, nieuwsrubrieken en ook onze eigen Hilversumse NOS en RTL nieuws is het in andere landen allemaal veel strenger, en bij ons is alles toegestaan. De dames en heren van de politiek linkse nieuwsgaring doen ons dat graag geloven maar niets is minder waar. In de Verenigde Staten zijn de meeste staten vóór het gebruik van vuurwerk voor consumenten.

Ze bedriegen ons met deze slechte informatie en schotelen onjuiste en verdraaide feiten voor. Nederland is op vuurwerkgebied het strengst en het minst liberale land in Europa: het heeft het duurste vuurwerk van een matige kwaliteit, door het ontbreken van eerlijke concurrentie. De kosten voor vuurwerk in Nederland rijzen de pan uit door de verboden prijsafspraken van de handel.
Dat zijn de feiten.
 

pyrotechniek vuurwerk ipa apa usa

Een kort overzicht van de 18 Europese landen, anno 2013.

Nederland: verkoop het hele jaar verboden, alléén verkoop drie dagen aan het eind van het jaar, afsteken verboden, alléén op 31 december van 10 uur ’s morgens tot 2 uur ’s nachts, verkoop vanaf de leeftijd van16 jaar. Bezit van vuurwerk is buiten deze periode illegaal, dus ook het bewaarde is strikt genomen illegaal vuurwerk. Overtredingen bij jongeren via Bureau Halt, ouderen zijn direct strafbaar via justitie. Nederland heeft een vuurwerk cultuur, maar er zijn geen echte fabrieken meer. Alleen vuurwerk vriendelijk op 31 december, daarbuiten tamelijk vuurwerk onvriendelijk. Veel koninginnedag vuurwerk is afgeschaft door bezuinigingen en door de rechter vanwege de PvdD en het vogel broedseizoen;

België: verkoop, bezit en afsteken het hele jaar toegestaan behoudens knalwerk, waarvoor een vergunning bij de politie moet worden aangevraagd. Per stad of regio kan een aparte regeling gelden. België was voor buitenlanders een vuurwerk paradijs maar is dat niet echt meer. Zelf hebben ze geen echte vuurwerk cultuur meer.  

Duitsland: verkoop van kleinvuurwerk en vuurwerkmunitie cat. I en II het hele jaar toegestaan en vrij af te steken. Cat. III staat gelijk met ons 1.4G consumentenvuurwerk, dat mag alleen de laatste drie dagen verkocht en afgestoken worden. Dit vuurwerk mag ook gedurende het jaar afgestoken worden voor bij een feest, maar men dient daarvoor een goedkeuring bij de politie te verkrijgen. Meestal wordt die wel afgegeven. Duitsland mag toch wel vuurwerk vriendelijk heten vergeleken met Nederland en had een echte vuurwerk cultuur, doch die wordt steeds minder en wordt vervangen door Chinese import.

Polen: verkoop en afsteken van vuurwerk het hele jaar door toegestaan. Zelf hebben ze geen vuurwerk cultuur, maar ze zijn vuurwerk vriendelijk. 

Tsjechische Republiek: verkoop en afsteken het hele jaar door toegestaan, leeftijdsgrens 18 jaar. Geen echte vuurwerk cultuur, wel vuurwerk vriendelijk. 

Luxemburg: verkoop het hele jaar, het afsteken het hele jaar buiten de steden meestal toegestaan, vanaf 18 jaar. Geen vuurwerk cultuur, wel vuurwerk vriendelijk. 

Denemarken: afsteken alleen op 31 december, verkoop echter het hele jaar door toegestaan, leeftijd vanaf 18 jaar, losse rotjes zijn verboden, maar knalwerk in samengesteld vuurwerk in potten, cakes en boxen e.d. mag. Hadden een aardige vuurwerk cultuur, wel vuurwerk vriendelijk; 

UK: het Verenigd Koninkrijk heeft oude wetten die sinds de late middeleeuwen door onze Willem III van Oranje de stadhouder in 1698 zijn ingevoerd. Prins Willem kwam de Engelsen behoeden voor het katholieke gevaar, maar bezorgde de burgers als koning getrouwd met de Engelse Mary een zwaar en eeuwenlang durende juk van Hollandse protestantse bekrompenheid en betutteling.

De verkoop is inmiddels het hele jaar door toegestaan, afsteken voornamelijk op Guy Fawkes Day 5 november (de katholieke verrader wiens executie wordt gevierd) en alleen buiten de steden - tenzij op feestdagen, maar er zijn regels dat het na elven ’s avonds overal in het land rustig en gesloten moet zijn. Ook zijn er tal van vreemde regels over hoe elk stukje vuurwerk moet werken, en hoe lang. Zonnetjes mogen bijvoorbeeld maar 60 seconden branden. De UK heeft een oude vuurwerk cultuur, vuurwerk vriendelijk land ondanks de oude vreemde wetgeving; 

Frankrijk: verkoop het hele jaar, afsteken alleen toegestaan op feestdagen, zoals op 14 juli en 31 december, maar ook andere feestdagen doet men niet moeilijk. Wanneer je de burgemeester persoonlijk goed kent, is alles mogelijk. Frankrijk heeft een rijke oude vuurwerk cultuur en is vuurwerk vriendelijk. Deze cultuur is in belangrijke mate beïnvloed door de Italiaanse vuurwerkmakers uit Bologna, de gebroeders Ruggerie die in de 18e eeuw naar Frankrijk kwamen om daar aan het koninklijke huis in Versaille te dienen als hofleveranciers van vuurwerk;

Zwitserland: klein knalvuurwerk is verboden.  Verkoop het hele jaar, afsteken alleen op feestdagen, 1 augustus en 31 december, afhankelijk van het kanton ook op andere dagen. Vóór 2009 was zelfs professioneel vuurwerk van klasse 1.3G vrij toegestaan, doch daar is verandering in gekomen door Europese wetgeving. Zelf hadden ze er nooit problemen mee, want de Zwitserse mannen zijn dienstplichtig tot hun 55e jaar en krijgen permanent hun legerwapens en munitie mee naar huis.  Geen echte vuurwerk cultuur, was wel erg vuurwerk vriendelijk. Maakt als centraal liggend land niet deel uit van de EU en dus heeft die EU wetgeving iets minder invloed.

pyrotechniek vuurwerk ipa

Spanje: verkoop het hele jaar toegestaan, afsteken ook dat wil zeggen, afhankelijk van de specifieke bepalingen per provincie. Valencia heeft vanwege de vuurwerkcultuur een speciale regeling en is zeer liberaal, er is zelfs een dag tijdens de Fallas dat illegaal vuurwerk mag worden afgestoken en gratis ter beschikking wordt gesteld. Spanje heeft een echte haast onverwoestbare vuurwerk cultuur en in het bijzonder de provincies Valencia en Castelonië zijn een vuurwerk paradijs;

Portugal: verkoop en afsteken het hele jaar toegestaan. Sommige mensen maken hun eigen vuurwerk. Oude vuurwerk cultuur, vuurwerk vriendelijk;

Oostenrijk: verkoop het hele jaar door, afsteken buiten steden overal toegestaan, steden alleen op 31 december. Vanwege galm en echo in bergachtig gebied zijn er geluidsbeperkingen voor alles wat geluid maakt en overlast kan bezorgen. Hadden een vuurwerk cultuur, redelijk vuurwerk vriendelijk; 

Zweden:  verkoop het hele jaar door toegestaan, leeftijd 18 jaar, afsteken alleen op 1 mei en 31 december. Redelijk vuurwerk vriendelijk, hadden een vuurwerk cultuur;

Noorwegen: verkoop in principe het hele jaar toegestaan, afsteken alleen op feestdagen in de steden, in landelijk gebied het hele jaar mogelijk. Net als in Denemarken zijn sinds 2010 vuurpijlen, los vuurwerk e.d. verboden, alleen grondwerk en cake boxen. Wat minder vuurwerk vriendelijk, hadden een vuurwerk cultuur;

Finland: verkoop het hele jaar toegestaan, afsteken in steden op feestdagen, in landelijk gebied altijd toegestaan. Leeftijd 18 jaar. Vuurwerk vriendelijk, geen echt bekende vuurwerk cultuur;

Italië: verkoop het hele jaar, afsteken meerdere malen per jaar beperkt per stad / regio en/of feestdag, levering aan personen ouder dan 14 jaar. Zware rotjes met flash kruit alleen vanaf 18 jaar te koop. Paradijs voor de kunstvuurwerk liefhebber. Grote oude en rijke vuurwerk cultuur en historie, waar een deel van de oorsprong van de ontwikkeling van kunstvuurwerk ligt. Een zeer vuurwerk vriendelijk land; 

Griekenland: aankoop en gebruik het hele jaar toegestaan, vuurwerk echter vaak moeilijk verkrijgbaar en duur. Op sommige plaatsen wordt daarom zelf vuurwerk gemaakt voor de jaarlijkse religieuze feesten, o.a. met vuurpijlen. Gemeenschappen beschieten daarbij elkaars kerkklokken! Hebben een oude vuurwerk cultuur, vuurwerk vriendelijk;
 

Turkije: gebruik en de verkoop worden toegestaan, het hele jaar door. Sommige gemeenschappen maken hun eigen vuurwerk. Oude tamelijk onbekende vuurwerk cultuur, vuurwerk vriendelijk; 

Malta; wordt beschouwd als een klein vuurwerk paradijs. Ze verkopen echter niets, importeren niets, ze maken alle vuurwerk ambachtelijk op de ouderwetse manier zelf en steken het hele jaar af, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in de viering en verering van de talrijke katholieke heiligen.
Consumentenvuurwerk bestaat er niet, alleen georganiseerd groot vuurwerk. Zelf maken en afsteken kan wanneer je als Maltees minimaal 18 jaar bent en lid wordt van een club waarvan er minstens 35 zijn - met elk hun eigen vuurwerkfabriekje. Redelijk oude vuurwerk cultuur die gebaseerd is op de Italiaanse fabricage methodes, zeer vuurwerk vriendelijk voor volwassenen. Omdat kinderen geen vuurwerk mogen gebruiken - en dat gebeurd ook niet, zijn ze in dat opzicht echter vuurwerk onvriendelijk. 

Concluderend zou je kunnen zeggen dat Spanje en Italië de twee landen bij uitstek zijn met een rijke en vooral ook zeer bestendige vuurwerk cultuur die sterk is verweven met de katholieke geloofsbeleving en de verering van de heiligen. En bijzonder is dat ze zowel tegenover kinderen als volwassenen vuurwerk vriendelijk zijn.
In de meeste landen mag je vuurwerk beperkt afsteken - de zwaarte varieert per land, maar wel meer dan één keer per jaar en is vuurwerk bijna overal het hele jaar te koop. 
Nederland vormt daarop een rare uitzondering met die volstrekt verkrampte wetgeving en betutteling die ook zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw.

Het ziet er niet naar uit dat andere landen het voorbeeld van Nederland gaan volgen, integendeel. Er is géén één enkele land waar vuurwerk verboden is. Het enige land waar consumentenvuurwerk verboden is, is Malta, maar op Malta maakt men het vuurwerk zelf en daardoor is het een vuurwerkparadijs voor volwassen liefhebbers.
Nederland zou er goed aan doen het beleid aan te passen aan dat van de meeste andere landen in Europa, en haar burgers een grotere mate van vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfbeschikking terug te geven. Maar dat geldt niet alleen voor vuurwerk. Nu de opvoeding nog.

Bron: FeuerwerksVitrine.de
pyrotechniek.blogse.nl en mens&milieu.nl

Auteurscollectief Jeejeezus J.J. de Bom

Is onze rampenprins Pieter van de 'vuurwerk' pot gerukt?

Is onze rampenprins Pieter van de ‘vuurwerk’ pot gerukt? 
  
En het volk: het volk wil brood en spelen

Pieter van Vollenhoven was weer eens in het nieuws, over vuurwerk waar hij een hekel aan heeft. Van hem hoeft vuurwerk niet, hij heeft er niets mee. Pieter voorziet een ramp met vuurwerk. Alweer? En wat is Pieter zijn expertise en achtergrond als vuurwerk 'deskundige'? 

De reden van Van Vollenhoven's toer langs de media had een hoog politiek gehalte en leek op ouderwets veldwachter-bromsnor-gemopper, zo kenmerkend voor het traditionele Hollandse gezeur in december. Die aandacht verdwijnt dan vervolgens  weer, veilig, droog en buiten bereik van kleine kinderen opgeborgen voor de resterende elf maanden.

Ja, dan is het goed poepen vanaf het dakterras van heerlijkheid paleis Het Loo, met die prachtig aangelegde tuinen, pronkkamers en exclusieve keukenbrigade. "Zeg Margriet, schat, wil je nog een toastje kaviaar, dan roep ik de lakei".
"De serene rust is weer teruggekeerd op het paleis na die paniekvoetbal van jou over vuurwerk, ha ha ha ...", zegt Margriet lachend tegen Pieter.
pyrotechniek vuurwerk beatrix margriet vollenhoven kaviaar"De Geelbonte Griffioen en de Kaneelvogel zijn weer terug van weggeweest", weet boomcommunicatiespecialist Irene, en vraagt: "Wanneer is het barokke vuurwerk van Henk Koolen?"
"Videla is fideel", zegt Willem-Alexander, waarna Maxima toevoegt: "Nog steeds een beetje dom".
Beatrix, die ook aanwezig is, grapt ondeugend: "Mag ik een vorkje meeprikken, ik ben dol op champagne en kaviaar." Terwijl Beatrix een met rode nepkaviaar - ja, er moet ook dáár bezuinigd worden - volgeplempt toastje  tussen de vingertoppen neemt, roept ze: "Ik ben de abdicatie en mijn kerst- en nieuwjaarsboodschap aan het voorbereiden voor het volk, wat vinden jullie van deze zin: 'Hè bah, de onvrede van het volk overschaduwt alles: heb verdomme geloof, hoop en liefde!' "  
Waarna het hele toastje in één hap bij Haremaje naar binnen glijdt. Maar dan heb je wat en er volgen een grote luidruchtige champagneboer en een vette roomboter souvlaki scheet. "Dat lucht op", zegt Beatrix.

Margriet zucht: "Geef die boer een stoel, maar de woorden 'hè bah' en 'verdomme' zou ik weglaten, voor de rest is die zin veur-tref-fe-luk. Kijk, wanneer er niet meer wordt geneucqt of gesport, hopen die gassen zich alleen maar op. "
Het in Frans-België geboren lakeihoofd - ook wel rondom december door intimi de hoofdpiet genoemd - en die zich net aandient met een extra grote bouteille Dom Pérignon 2005 White Gold Jéroboam, heeft het tafereeltje met Beatrix goed verstaan en gadegeslagen, en roept met hoge stem ontsteld uit: "Mais majesté, le peuple ne veut pas la religion, l'espérance et l'amour, le peuple demande du pain et les jeux du cirque!"

Vrij vertaald betekent dat:
Maar Uwe Majesteit, het volk wil geen geloof, hoop en liefde, het volk wil brood en spelen!
Dat laatste nog vrijer vertaald: voor het volk een goor klef broodje van de McDonalds en de ordinaire kijkpulp van John de Mol, en het gepeupel blijft rustig en weg van de straat. Beide ondernemers zijn miljardair door het verkopen van 'goetcoop volksvermaeck ende illusie' en worden binnenkort koninklijk onderscheiden in de orde van de Poepbruine Kouseband - en ontvangen mogelijk ook de Nobel-prijs voor de Vrede - voor hun anti-revolutionaire, slaapverwekkende  en cholesterol en obesitas opwekkende  uitvindingen. Banken zoals SNS-Reaal zullen hun activiteiten graag financieren daar ook zij meest gebaat zijn bij het in slaap laten sukkelen van het klootjesvolk, zodat de grote graaiers wederom ongemerkt en ongestraft kunnen toeslaan.

Vuurwerkhandelaren (verenigd in de BPN) zouden blij zijn met het meldpunt tegen vuurwerkoverlast van GroenLinks (
klik hier).

Het zijn vooral GroenLinks stemmers die het meldpunt vullen met gefingeerde klachten, net als toen met de petitie tegen vuurwerk enkele jaren geleden. Zolang de cijfers niet werkelijk overeenkomen en gelijke tred houden met de meldingen bij de politie in dezelfde tijdsperiode, is het meldpunt doorgestoken kaart. Er zijn ook minder problemen dan de jaren daarvoor, en die tendens zet zich voort. Wat is zo'n meldpunt waard, helemaal niets. GroenLinks misbruikt het meldpunt voor overlast en vervuilt de discussie door hun politieke wil over het afschaffen van vuurwerk dwingend op te kunnen leggen en door te drammen - ongeacht de democratische keuze van het volk.

Het argument van de BPN is natuurlijk ook onzin, ze zijn helemaal niet blij, als zou de overlast alleen illegaal vuurwerk betreffen dat niet bij hen in de winkel is gekocht. Kun je dat van een afstand zien of horen dan? Veelal steken baldadige jongeren legaal consumentenvuurwerk af dat is overgebleven van vorig jaar - gekocht in de winkel, zo gaat dat al tientallen jaren vanaf 1950. Omdat dit buiten de wettelijke periode wordt afgestoken - 31 december, is ál het vuurwerk dat wordt afgestoken illegaal, ook het legale. Zo zit de wetgeving nu eenmaal in Nederland in elkaar.
Maar het is verstandig om rekening te houden met een regenachtige oudejaarsavond, zodat op nieuwjaarsdag nog wat kan worden afgestoken. Anders blijft veel vuurwerk over.

Volgens de schijnheilige BPN zou het vuurwerk dit jaar beter van kwaliteit zijn en minder duur, zelfs goedkoper dan in Duitsland. vuurwerk pyrotechniek ipa tnoDat is beslist niet waar, de kwaliteit is even matig als de jaren daarvoor. De slager BPN die zijn eigen vlees keurt!
Nee, Duitsland is met bijna alles veel goedkoper en beter, vooral door accijnsverschillen. Met name de alcoholische drank - die juist voor de grootste problemen zorgt - is daar 20% tot 30 % goedkoper. De Duitse Aldi, Lidl en Kaufland hebben een uitstekende kwaliteit vuurwerk voor 50 % minder kosten dan in Nederland, en dat al weer enkele jaren lang. (Print de Nederlandstalige etiketten uit om op het Duitse vuurwerk te plakken, dan voldoet het vuurwerk in ieder geval aan deze norm.)

Sommige vuurwerk artikelen in Nederland zijn goedkoper geworden - zoals de Chinese rol met buskruitrotjes, maar die produceren zo bedroevend weinig geluid dat geen énkele boze geest daardoor wordt weggejaagd. Er is dan ook geen Chinees die dit soort vuurwerk koopt, want dat brengt alleen maar ongeluk en tegenspoed voor het nieuwe jaar.
De meeste artikelen zijn duurder geworden of hoogstens gelijk aan die van vorig jaar gebleven. Sommige importeurs letten wel wat meer op de kwaliteit dan anderen, maar veel vuurwerk is over het algemeen onder de maat - ook al is het door de overheid goedgekeurd. De goedkeuring van veiligheid door de overheid is absoluut géén kwaliteitskeurmerk! Het meest veilige vuurwerk doet het immers helemaal niet meer. De doorsnee vuurwerkhandelaar heeft geen enkel verstand van vuurwerk en is slechts alleen geïnteresseerd in de enorme winst.
Waar is SBS6 Rob de Geus van 'daar word ik niet vrolijk van' met een volstrekt objectieve vuurwerk-kwaliteits-politie?

De NOS doet ook regelmatig een duit in het zakje om het volk verkeerd voor te lichten, met gemeenschapsgeld wel te verstaan. Zo berichtten ze onlangs dat ook legaal vuurwerk vaak gevaarlijk is (klik hier). Dit deel mag dan niet worden verkocht, melden ze.
Dat deel komt dus niet in de handel, begrijpen we, waarom dan die melding, als zou er gevaarlijk legaal vuurwerk worden verkocht?  Dit ruikt naar manipulatie door de media. Bovendien, de handelaren zelf zijn aansprakelijk voor de onbetrouwbare troep die ze importeren, waarom moet de overheid die keuren? Dat moet de handel natuurlijk zelf doen en wanneer ze daar niet in slagen, gaan ze gewoon voorgoed op slot. Dat zal ze leren.
Dit jaar is er minder afgekeurd dan de afgelopen 2 jaar (21 procent), meldt de NOS. De afgelopen acht jaar werd gemiddeld 24 procent van het vuurwerk onveilig verklaard. Met andere woorden, het vuurwerk wordt steeds veiliger, niet gevaarlijker!

De NOS berichtte ook over het feit dat de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van vuurwerk zou worden geschonden (klik hier). Politici en andere gelegenheidsdieven sprongen er gelijk bovenop. Dit aan de hand van wat cijfers van bewuste aankopen door 'mystery shoppers' van 15 jaar.
Zou hier nou het grote probleem van de ongelukken met vuurwerk liggen? Zie je duidelijk een verschil tussen 15 en 16 jaar? Natuurlijk niet, in de praktijk blijken juist lagere school kinderen van rondom 11 jaar - en die het vuurwerk van hun ouders krijgen, er veiliger en serieuzer mee om te springen. Ze worden vaak ook op de school voorgelicht over de gevaren.
Het zijn juist die gasten die alcohol- en drugsgebruik met vuurwerkmisbruik combineren, in de leeftijd van 15 jaar tot 19 jaar, die de problemen veroorzaken. Je hoeft daarvoor geen raketgeleerde te zijn, ga gewoon eens kijken op de straat wanneer de problemen zich voordoen. Het is ook juist de leeftijdscategorie waarbij de ouders de minste verantwoordelijkheid over hun kroost lijken te hebben, en de kinderen ongecontroleerd op straat maar wat laten aanknoeien. 
Het probleem is natuurlijk dat de ouders hun taak vaak niet naar behoren uitvoeren, ga daar eens aan werken in de wetgeving, dames en heren politici.

Volksverlakkerij dus om moord en brand te schreeuwen van de NOS. En waarom berichten de media over schade veroorzaakt door vuurwerk, alsof vuurwerk over een eigen wil zou beschikken om schade te veroorzaken (klik hier). Er staat hier letterlijk in het bericht: Verlaat vuurwerk vernielt brievenbus. Wat een alliteratie! Wanneer er iemand met een mes wordt neergestoken, staat er toch ook niet: Broodmes steekt man drie keer in de borststreek?
Nee dames en heren links journaille met een slechte opleiding, we willen niet alles van het soort mes weten, de mensen willen weten wie het heeft gedaan, waar hij of zij woont, wat de achtergronden zijn en waarom of waardoor iets plaatsvond. Wat boven het krantenbericht had moeten staan, is: De 22-jarige Peter Vrieskramp wonende op de Koeweide 14 in Hoogezand vernielt postbus. Hoe hij de bus heeft vernield - met zijn blote handen, een hamer of vuurwerk, doet niet ter zake. In het verhaal zou dan verder kunnen staan dat de 22-jarige nog thuis woont, werkeloos is, een crimineel verleden heeft en dat toen de politie de ouders aansprak,  beide echtelieden in laveloze toestand verkeerden. En dat de schade op de dader zal worden verhaald en dat hij een maand onvoorwaardelijk celstraf krijgt. Zo heeft het bericht duiding, ruim voldoende gerichte inhoud en veel toegevoegde waarde door de opvoedende kracht die ervan uit gaat. Naming and shaming heet dat in de angelsaksische cultuur.
Nog interessanter wordt het bericht natuurlijk wanneer kan worden vermeld dat de vader van de crimineel een Officier van Justitie is die nog niet zo lang geleden met kinderporno werd betrapt, hij een poster van GroenLinks op zijn slaapkamer heeft hangen, lid is van de PvdD en dat hij een neef blijkt te zijn van Oberkapo Zeiksnor Bonte. Dan weten we ook meteen waarom hij het heeft gedaan en hij waarschijnlijk toch niet zal worden vervolgd - of er met een slappe taakstraf vanaf komt. 

Ten onrechte worden berichten uit binnen- en buitenland over ongelukken aan vuurwerk toegeschreven, zoals onlangs over brand in een trein (klik hier). Dit soort hysterie ontstaat meestal door figuren die moord en brand schreeuwen om politieke redenen. 
Het zijn vooral randdebielen die expres rondom oud en nieuw relletjes trappen en schade berokkenen, het gebruik van vuurwerk is slechts een van de vele mogelijkheden die deze criminelen benutten om hun anti-maatschappij-terreur bot te vieren. Pak ook de ouders aan wanneer het om jeugd gaat en noem hun naam in de krant, met foto's erbij.
Ja, dan hoef je nog maar een ruggegraatloze slappe D66 of GroenLinks-rechter te hebben die het speciaal ingevoerde snelrecht niet benut, niet uitvoert en geen adequate straf oplegt, ook weer uit politieke motieven. Je vraagt je af of dit soort rechters wel met beide benen in de maatschappij staat, of mogelijk worden bedreigd en gechanteerd? Waar zou de Nederlandse samenleving deze disfunctionele rechters mee kunnen straffen, wanneer ze hun taak niet naar behoren uitvoeren? Dat zijn de werkelijke zaken van grote zorg die de democratie bedreigen: slechte politici laten de uiteindelijke keuze en beslissing steeds vaker over aan de incapabele linkse rechterlijke macht, die uit is op politieke destabilisatie.

Waarom zou GroenLinks zich druk maken om wat geluidsoverlast in de maand december? GroenLinksers vinden vuurwerk milieuvervuilend en huisdieronvriendelijk. Het komt erop neer dat mensen en dieren kunnen schrikken. Maar melkbussen met carbid geven veel meer lawaai, een oude boerengewoonte die de laatste jaren nieuw leven is ingeblazen - zelfs binnen een wettelijk kader. Dieren kunnen ook gewennen aan vreemde geluiden. Bij Schiphol krijgen ze met veel lawaai van het carbidkanon steeds moeilijker de vogels verjaagd, waardoor de ganzen nu bij de tienduizenden de nek om moet worden gedraaid. De PvdD wil ook geen vuurwerk meer op koninginnedag (klik hier), iets waar ze al jaren over zeuren maar dat nu opeens actueel is omdat er in 2013 de laatste viering zal zijn en in 2014 op 27 april een koningsdag zal worden gehouden.

Denk vooral ook maar eens aan de politiepaarden die elk jaar opnieuw op het Scheveningse strand worden getraind voor Prinsjesdag, door expres  met vuurwerk te gooien. Nooit iemand gehoord die tegen een dergelijke dierenmishandeling protesteerde, inclusief de PvdD. Sterker, op Schiphol wil ook GroenLinks graag veilig met vakantie, dus die knijpen - net als de PvdD - een schijnheilig als altijd, oogje dicht. En in Scheveningen wordt het geheel van terreur graag gadeslagen door een enthousiaste menigte van jong en oud die nóg meer lawaai maakt.
En dat niet uit noodzaak, gewoon als overbodige traditionele poppenkast van een malle ouderwetse rij- en zwaaitoer met een protserige gouden koets (N.B. Lang leve de democratie, de waxinekaarshouder-gooier heeft twee jaar in de gevangenis gezeten, de oude Sovjetunie of de voormalige DDR is daar niets bij vergeleken, wanneer het om politieke gevangenen gaat en repressie van vrije meningsuiting gaat).

Een ander voorstel van GroenLinks betreft het afsteken van professionele shows op oudejaarsavond, dus geen consumentenvuurwerk meer. Dat lijkt sympathiek, maar is een volstrekt onzinnig voorstel daar de Nederlandse wetgeving er juist voor heeft gezorgd dat het aantal shows per jaar zienderogen is teruggedrongen. Door de zeer strenge regels en omdat de opslag van 1.3G professioneel vuurwerk voornamelijk in het buitenland plaatsvindt, sinds 'Enschede', zijn kwalitatief goede grote vuurwerkshows volstrekt onmogelijk. 
Het argument van milieuvervuiling en overlast voor dieren blijft dan overeind. Immers zit er relatief meer kruit in professioneel vuurwerk per kilogram, en de geluids- en flitslichtproductie is navenant veel groter.
We hebben 415 gemeentes in Nederland, dus dan moet in elk een vuurwerk van minstens 10.000 euro worden afgestoken. Maar in grote steden is dat veel te weinig en een mager budget, daar zouden op meerdere plekken grotere shows moeten zijn van 20.000 euro minimaal (in het buitenland zijn budgetten van 50.000 tot 100.000 euro of meer heel normaal per show, met uitschieters naar enkele miljoenen voor één show in de Emiraten).
Wie gaat dat betalen, en de vuurwerkbedrijven hebben daar absoluut niet de capaciteiten voor. Nog even afgezien van de opslag, gigantische distributie en andere logistieke prolemen die moeten worden opgelost in één dag, ook het goed opgeleide personeel is niet aanwezig - en dat de rest van het jaar niet meer nodig zou zijn. 

Overigens, wanneer consumenten de shows zouden betalen, zijn ze wel veel goedkoper uit: 'more bang for the buck'. Geven consumenten nu 70 miljoen euro uit aan klein vuurwerk, voor shows zou dat zijn: 415 x 10.000 = 4,15 miljoen. Voor de grotere steden komen daar extra shows bij, zeg 80 steden gemiddeld 60.000 euro extra, dat is 4,8 miljoen. In totaal dus bijna 9 miljoen. Op zich is dat een klein bedrag. Zouden de shows relatief klein, simpel en compact blijven, dan zouden brandweerlieden opgeleid kunnen worden om het vuurwerk af te steken, of elektrisch te doen ontsteken. Immers hebben de bedrijven die hoeveelheid goed opgeleid personeel niet.

Maar handelaren verdienen aan consumentenvuurwerk véél meer: middenstand en importeurs verdienen zes maal zoveel dat ze vast niet willen missen. De winstmarge op professioneel vuurwerk is veel kleiner. Vooral de winkeliers maken consumentenvuurwerk erg duur.
Doorgaans doen importeurs van consumentenvuurwerk niet aan professioneel vuurwerk, en andersom, maar er zijn er bij die in beide handelen.
Wat zou de overheid en de middenstand mislopen? Van de 70 miljoen verdienen de winkeliers bruto 35 miljoen en de overheid vangt minstens 15 miljoen aan belastingen. De importeurs houden een bruto bedrag van ongeveer 18 miljoen over. De Chinezen die het vuurwerk maken en alle risico's lopen, verdienen het minst, vooral de Chinese arbeiders verdienen niet meer dan één euro per dag. Door een Nederlands vuurwerkverbod zouden 27.000 laag geschoolde Chinezen op jaarbasis geen brood - rijst is goedkoper - meer op de plank hebben. Dat zou je als een soort van ontwikkelingswerk kunnen zien voor met name de arme Chinese bevolking. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de problemen van personenvervoer naar het vuurwerk, dat moet lopend kunnen, of met de fiets. Wanneer mensen verplicht zijn massaal een auto te nemen om de show te bezoeken, is er vast en zeker het probleem met verkeer en het alcoholgebruik dat weer opdoemt. Wie gaat dat in goede banen leiden? Bovendien zal er een grote illegale markt van klein vuurwerk ontstaan, nog groter dan die nu al is. Politie en controlerende instanties kunnen die aanwas niet aan.
De hoge prijs en lucratieve winstmarge zal de handel in vuurwerk net als zwaar belaste goederen als tabak en alcohol  in de handen van de internationale mafia drijven, zo deze al niet plaatsvindt.

vuurwerk pyrotechniek zeiksnor Bonte GroenLinks meldpunt overlastNee, de extreem-linkse figuren van het vuurwerk-overlast-meldpunt  proberen gezamenlijk met vijftien andere GroenLinks fracties alleen maar politieke onrust te veroorzaken. We weten inmiddels van de ondemocratische methoden van hun oud-communistische terreurcompanen uit het verleden.
We brengen even in herinnering de GroenLinks raadsleden die in Amsterdam jarenlang  auto's bekrasten omdat ze tegen auto's waren- vooral dure; GroenLinks Marijke Vos de verantwoordelijk wethouder die het gifschip de Probo Koala uit de haven liet varen, zodat het giftig afval bij Ivoorkust in de natuur kon worden gedumpt; en niet te vergeten de kraker en ex-Tweede Kamerlid voor GroenLinks 'de heer' Duyvendak die als kopstuk van de extreem-linkse RaRa terreurbeweging diverse aanslagen had beraamd, waaronder een inbraak bij een ministerie. De meesten van hen zijn nooit opgepakt of veroordeeld, dat komt mede doordat op hoog justitieel niveau GroenLinks was vertegenwoordigd en als 'dekmantel' diende. Een van die Rara kopstukken die mede een aanslag beraamde op het huis van de toenmalige minister van Justitie, heeft zich zelfs genesteld in de Hoge Raad. En wie kan zich niet de talloze keren herinneren dat door deze lieden de leden van het koninklijk huis werden bedreigd, onder andere met een uitvoerig plan voor ontvoering - en indirect de gijzeling van de democratie?

Het enige wat GroenLinks heeft bewerkstelligd is dat er vanwege milieumaatregelen nergens meer in Nederland - behoudens de peperdure restaurants en de illegale handelaar - verse betaalbare vis te vinden is in onze winkels. Dat kan er onder meer toe leiden dat er grootschalige vergiftiging optreedt - zoals de met Salmonella besmette zalm van Foppen, die aan veel grootgrutters levert zoals Albert Heijn. GroenLinks heeft liever dat mensen dood gaan aan bedorven vis dan dat er vis bedreigd wordt door overbevissing. En Nederlandse garnalen worden eerst naar het onhygiënische Marokko getransporteerd om gepeld te worden, waarna het besmet terugkeerd en met een sloot aan chemicaliën moet worden behandeld tegen poep-bacteriën (Ecoli).
 
Oproep aan
veldwachter en Oberkapo Zeiksnor Bonte - die permanent 365 dagen per jaar een veiligheidsbril draagt - en alle andere watjes en plofhomo's van de Gillende Keukenmeiden Brigade van GroenLinks: ruim vooral je eigen randstedelijke rotzooi op en bemoei je niet met het overgrote deel van de Nederlandse bevolking dat zich wèl weet te gedragen, en zelf vuurwerk wenst af te steken, zoals we dat al vier eeuwen lang met veel gevoel voor traditie doen. Tegenover honderdduizend klagende GroenLinks stemmers van een wegkwijnende partij staan vele miljoenen mensen die graag wel oudejaarsavond traditioneel met eigen afgestoken vuurwerk vieren.

Laat het aan de mensen zelf over om vuurwerk in de winkel te laten liggen wanneer er in de woonplaats ook professioneel groot vuurwerk te zien is. Maar draai het niet om door onder valse voorwendselen consumentenvuurwerk eerst te verbieden en dan pas daarná 'misschien' ergens een grote vuurwerkshow te organiseren - en waarvoor de mogelijkheden voor algehele invoering volledig ontbreken. 
GroenLinks heeft liever dat alle scharen en messen worden verboden, zodat alle opgesloten gekken kunnen worden vrijgelaten. Nee, haal het schorem van de straat zodat alle fatsoenlijke burgers weer over meer vrijheid kunnen beschikken.
Dit zowel in letterlijke als overdrachtelijke betekenis.

Natuurlijk is het prima wanneer een bekend iemand als de rampenprins waarschuwt voor de gevaren, zeker in de relatie tot het gebruik van alcohol of drugs, maar vertel vooral geen onzin en onwaarheden. Dat is niet alleen irritant, maar de persoon in kwestie verlaagt zich ermee en doet ook de discussie rondom het onderwerp geen goed.
Waarom heeft Van Vollenhoven het niet over alcohol en drugs die niet samengaan met het veilig afsteken van vuurwerk? Vuurwerk is ook niet het echte probleem, het zijn steeds  alcohol en drugs
 die leiden tot vele honderden doden en duizenden gewonden. Niet met vuurwerk, in het verkeer wel te verstaan.

Een recent onderzoek in de Europese Unie heeft uitgewezen dat van de jaarlijkse 30.000 dodelijke slachtoffers in het verkeer,  7500 doden door alcoholgebruik worden veroorzaakt (klik hier) en als tweede oorzaak het gebruik van drugs.
Het lijkt dus verstandig juist eerst de oorzaak aan te pakken en dáárvoor te waarschuwen. Het zijn de alcohol en drugs in relatie tot het verrichten van bepaalde handelingen - zoals auto rijden, vuurwerk afsteken of het bedienen van machines. Je gaat toch ook niet het autorijden  verbieden omdat er mensen zijn die met alcohol op, zich in het verkeer  begeven?

De politie heeft ook niet een beste naam wanneer het om veiligheid gaat. In 2012 veroorzaakte de politie bijna 10.000 aanrijdingen (klik hier). Waren trouwens de meest in het oog springende criminele zaken waarbij politieagenten betrokken waren, niet allemaal alcohol- en drugs-gerelateerd, zoals de zaak Millie Boele en de zaak in Kekerdom - waarbij de politiechef een grote hennepplantage runde en dood en verderf zaaide met zijn dienstpistool? Er zijn er veel meer, het is slechts een topje van de ijsberg, maar het overgrote deel haalt meestal het nieuws niet en verdwijnt in de doofpot. Of mensen worden in hun functie met eventuele degradatie elders te werk gesteld, of ' weggepromoveert' zoals dat heet. Er is een flink percentage bij de politie dat om alcohol, drugs en ander wangedrag wordt ontslagen, in Rotterdam en omstreken is dat zelfs meer dan 10 % geweest.


Wat weten we over de heer Van Vollenhoven? Pieter is
nooit echt populair geweest onder de Nederlandse bevolking. Dat heeft hij vooral aan zichzelf te danken. Hij is een beetje een watje die al schrikt van een muis.  Hij gedroeg zich lange tijd als een uitslover met zijn piano en wilde overal voorrang hebben met politie-escorte - omdat hij met een prinses was getrouwd. Een brekebeen die het vaak nodig vond om onnodig gebruik te maken van de vluchtstrook op de snelweg, op weg naar huis - zijn paleis Het Loo in Apeldoorn. Te hard rijden had hij inmiddels van schoonvader Benno geleerd, en zijn kinderen namen die eigenschap weer over. De rijkswegen in de bossen rondom Apeldoorn waren nooit zo onveilig als toen, door wegracende Van Vollenhovens en Oranjes.

pyrotechniek vuurwerk google ipa En Pieter wilde ook prins worden. Hij heeft ‘zijn ongeluk en falen’ op dit terrein altijd oud-koningin Juliana verweten, geheel ten onrechte want dat was overheidsbeleid destijds: geen uitbreiding van de adelstand.
Pas na zijn zestigste jaar verloor hij zijn kortzichtige blik en navelstaarderij, en ging hij zich meer voor de publieke zaak inzetten. Hij werd bekend als ‘de rampen-prins’ omdat hij zich vooral met ongelukken, rampen en veiligheid ging bezig houden. Soms liep hij als voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid de eerste hulpverlening echter behoorlijk in de weg, zoals bij het neergestorte Turkse vliegtuig bij Schiphol. Sinds zijn afscheid bij de OVV heeft hij niet veel meer te doen, al heeft hij nog wel een stichting waaraan hij verbonden is.

Opeens komt Van Vollenhoven dus weer  in het nieuws na een bijna fatale dubbele longontsteking te hebben opgelopen in november.
De NOS berichtte half december dat Van Vollenhoven niet verbaasd zou zijn als vuurwerk uit de hand loopt à la Haren.
Desgevraagd bij Pauw en Witteman die avond: of hij ooit vuurwerk had afgestoken? Van Vollenhoven gaf te kennen dat hij niets van vuurwerk moet hebben – en er dus eigenlijk een hekel aan heeft. Goed om dat te weten, die vooringenomen partijdige houding. Dan krijgt zijn kritiek ook een heel andere lading. Wordt zijn rust op het paleis te veel verstoord?

Wat
hebben de facebook-rellen in het Groningse Haren met de viering van Nieuwjaar en met consumentenvuurwerk te maken? Als één ding duidelijk is geworden bij dit incident, dan is het wel dat  nogal wat jongeren gewoon uit verveling uit zijn op relletjes. En onder invloed van alcohol en drugs de perken te buiten gaan en de boel vernielen, ja zelfs mensen ernstig molesteren. Wanneer de burgemeester, politie en justitie daar ook nog eens verkeerd op reageren - door slechte voorbereiding, miscommunicatie en onbegrip, zijn de rapen gaar. De politie faalde schromelijk (klik hier). Waarom stapt er nooit een ambtenaar op of wordt hij of zij gedegradeerd (klik hier)? Hier ligt één van de fundamenten van maatschappelijke verrotting en corruptie, een bedreiging voor de democratie. Onze democratie is niet zelf-reinigend. Wat moet je dan van de burger verwachten wanneer bestuurders keer op keer falen en gewoon blijven zitten, of wegpromoveren naar een beter betaalde baan in de schaduw?

Wat ervan te denken om het bedrijf van Facebook voor de rechter te dagen, in plaats van vuurwerk te verbieden dat mogelijk werd gebruikt om te gooien? Bakstenen en stoeptegels werden namelijk ook gebruikt als projectiel. Facebook is medeverantwoordelijk voor de escalatie omdat het bedrijf  niet bereid is - of in staat - de privacy-instellingen van de accounts te verbeteren (klik hier); vindt ook de Duitse minister van consumentenzaken. Zijn de bestuurder hier soms bang voor de Amerikanen met hun wanproducten, of voor die schatrijke Mark Suckerbuck van Feestboek?
Facebook is gewoon een slecht product dat kennelijk mede allerlei randdebielen met elkaar verbindt en Project X feestjes mogelijk maakt, waardoor de hele wereld wordt uitgenodigd. Een meisje dacht alleen haar klasgenootjes te hebben bereikt met haar oproep.  Het zou even fout zijn het meisje te beschuldigen van het opzetten van een volksopstand (in de middeleeuwen was ze zeker veroordeeld vanwege hekserij).
Facebook was oorspronkelijk ontwikkeld om studenten van de universiteit(en) met elkaar te laten communiceren.
Overigens hebben wetenschappers en echte intellectuelen daar geen enkele behoefte aan. Facebook was meer een dating-site en bleek aantrekkelijker voor pubers van  lagere en middelbare scholen. Wanneer dat ook voor Jan en alleman geldt, zonder de nodige aanpassingen, is dat overdrachtelijk gesproken 'het
 kruitvat' waar je alleen nog maar het lont in hoeft te steken. Er wordt intussen behoorlijk wat misbruik via Facebook gemaakt, zeker in verband met pestgedrag.

Wanneer we echter naar het NOS-bericht luisteren (klik hier), horen we een vreemd, verwarrend en onsamenhangend verhaal van Van Vollenhoven. Hij spreekt met een zwaar aangezette stem en op gebiedende wijs, dat klinkt dramatisch en deskundig voor het lekengehoor. Maar is dat zo en wat zijn de feiten?

vuurwerk pyrotechniekZo zegt Pieter van Vollenhoven door de burgemeesters van de grote steden te zijn benaderd – in deze Van Aartsen in Den Haag - of ‘we’ ons zorgen moeten maken over de oudejaarsavond traditie.
Wie zijn toch altijd die ‘we’, is dat diezelfde akelige ‘we’ van Mart Smeets?
Van Vollenhoven heeft dat verkend, zegt hij – hoe, waar, wanneer, op welke wetenschappelijk verantwoorde manier? - en dat er geen eensluidend antwoord op is. Dus toch?
Maar de hulpverleners – politie, brandweer en ambulance - hebben echter wel hun handen vol en kunnen weinig uitrichten volgens Van Vollenhoven. Zodoende zou de burger zelf het initiatief moeten nemen door vermanend op te treden.

Van Vollenhoven maakt een aantal fouten in zijn betoog, die hij vermengt met oude waarheden die we al lang wisten – en waar de overheid niets aan doet en anderzijds veel geld aan accijns mee wordt verdiend. Er ooit wel eens aan gedacht dat zuiver ethanol hooguit één euro per liter aan productie kost, maar dat er in de winkel het veertigvoudige voor moet worden betaald, voornamelijk door belastingen?
Van Vollenhoven heeft het over consumptie vuurwerk, maar consumptie heeft vooral betrekking op eten en drinken. Hij bedoelt natuurlijk consumentenvuurwerk, feestvuurwerk voor particulier gebruik. Verder heeft hij het over het overmatige alcoholgebruik op oudejaarsavond, ja die consumptie bedoelt hij natuurlijk.

De overlast is kennelijk beperkt tot de vier grootste steden. Dat is dus het probleem van de anonimiteit en grote groepen, een goede reden om grote steden niet verder te laten groeien omdat het tal van sociale problemen veroorzaakt en de onderlinge sociale controle minimaal is. Waarom dan generaliseren?

Pieter doet een beroep op de burgers om in te grijpen wanneer vuurwerkgebruik uit de hand loopt - mede gevoedt door alcoholmisbruik. Indien dit burgerinitiatief niet zou helpen, zou het wel eens kunnen gebeuren dat vuurwerk voor het zelf afsteken wordt verboden.
Waar hebben we dat meer gehoord, was dat niet bij GroenLinks vóór de teloorgang van hun partij?
De vier grootste steden, het betreft hier een bevolking van 2,2 miljoen inwoners, terwijl het totale aantal inwoners in Nederland een kleine 17 miljoen inwoners bedraagt. Moet een minderheid van de jongeren in de grote steden het verpesten voor de overgrote meerderheid? Dat lijkt zeer onredelijk en dat is het ook. Maak het probleem niet groter dan dat het is, de hobby van twee extreem-linkse GroenLinks moralisten die raadslid zijn in Rotterdam en Den Haag.

In Amsterdam heeft de GroenLinks fractie destijds tégen het amendement gestemd om consumentenvuurwerk te verbieden. Dus geldt dat niet voor de hoofdstad Amsterdam, en wordt het aantal stedelingen teruggebracht naar 2,2 miljoen minus 800.000 is 1,4 miljoen, dus 8 % van de bevolking. Gaan we uit van zo'n 1000 raddraaiers, dan is dat slechts 0,08 % van de grootstedelingen, en landelijk is dat percentage zelfs  0,006 %. Wanneer dat steeds dezelfde bekende figuren zijn, zoals vaak ook voetbalhooligans dat blijken te zijn die vuurwerk naar stadions meenemen, dan zouden deze lieden preventief kunnen worden opgepakt - al of niet met een meldplicht. Een fenomeen dat zich internationaal voordoet, is de emancipatie van vrouwen ten opzichte van vuurwerk. Mogelijk had een Russische vrouwelijke hooligan het illegale vuurwerk in haar lichaam verborgen - voordat ze het op het voetbalveld gooide (klik hier).  
Vuurwerk - zelfs het tamelijk onschuldige als bengaalse fakkels, hoort natuurlijk niet thuis in een volgepakt voetbalstadion; de kans is groot dat makkelijk ontvlambare jassen in brand vliegen, en alleen al paniek kan dood en verderf zaaien zoals we weten. Ná een vuurwerkshow in het Afrikaanse Ivoorkust, vielen er veel slachtoffer toen mensen elkaar verdrukten en onder de voet liepen (klik hier). De tragedie had niéts te maken met de vuurwerkshow, al waren Nederlandse media er als de kippen bij om er wel een verband mee te leggen. 

Alcoholgebruik en misbruik zijn een algemeen probleem en is van alle tijden, niet alleen op oudejaarsavond en niet alleen in Nederland. Sommige landen hebben zelfs een 'drooglegging' gekend - een algeheel verbod dus, zoals de VS in de beginjaren van de 20e eeuw (klik hier).
Maar ook de leden van het koninklijk huis zijn niet vies van alcohol, zo heeft het verleden ons geleerd, waarbij de nodige ongelukken zijn gebeurd. Die van wijlen prins Bernhard zijn berucht, maar met name van koningin Beatrix en  prinses Maxima zijn daarbij in de doofpot verdwenen - zoals het de goede Nederlandse rechtsstaat betaamt. Maxima riep daarbij zelfs de hulp in van de vrouwelijke advocaat Böhler die er berucht om staat extreem-linkse figuren in hun terreurdaden te hebben bijgestaan - en over dezelfde sympathieën lijkt te beschikken. De koning(in) is onschendbaar, en kennelijk zo ook haar wil en overtuiging. De familie en de reputatie behoren te worden 'gerespecteerd'. Straks hebben we een nieuwe koningin, wéér een met een fascistische vader! Arm Nederland.
 
Zomers wordt er in Nederland meer alcohol gebruikt.
Alcohol heeft dus niet specifiek met  vuurwerk te maken, net zoals afstekers van vuurwerk niet onder de notoire alcoholisten vallen. Het is het alcohol- en drugsmisbruik dat vuurwerk gevaarlijk kan maken, net als dat dit het geval is bij autorijden en andere vormen van verkeersdeelname. Of welke arbeid of handeling dan ook waar een helder verstand en een nuchter  reactievermogen nodig is. Alcohol veroorzaakt bij misbruik vroegtijdige dementie, dementia alcoholicus.
Het ligt dus niet aan het vuurwerk, maar aan het drank- of drugsmisbruik. Drugs zijn niet gelegaliseerd maar door de gedoging heeft Nederland behalve een enorm moreel probleem, vooral een opvoedings- en gezondheidsprobleem die zwaar worden onderschat en toekomstige generaties mogelijk blijvend op achterstand brengen.

Van Vollenhoven heeft het ook over illegaal vuurwerk. Consumentenvuurwerk en het zware illegale vuurwerk zijn echter onvergelijkbare grootheden: ze hebben niets met elkaar te maken.
Ze hebben meestal een ander distributiecircuit en een geheel andere clientèle. Illegaal vuurwerk wordt steeds meer door mensen zelf uit Polen gehaald, of vanaf daar per post of besteldienst opgestuurd naar Nederland. Meestal betreft het geen Chinees vuurwerk maar wordt het ter plaatse vervaardigd, of elders in het voormalige oostblok.

Vuurwerk is pas illegaal wanneer het in Nederland arriveert - en niet aan de eisen van onze wetgeving voldoet. Dat kan zelfs het ontbreken van een Nederlandstalig etiket of gebruiksaanwijzing zijn; nogal kinderachtig omdat het voor tal van andere producten niet geldt en niet nodig is. De benaming 'illegaal vuurwerk' uit België, Duitsland, Polen of China is daarom een beetje krom. Het vuurwerk uit die landen is dáár wel legaal en geen énkel probleem om veilig te worden gebruikt.
Zijn Nederlanders soms niet opgewassen tegen het buitenlandse vuurwerk, of buitenlandse producten in het algemeen? Raar om in Europa buitenlandse producten te verbieden. Of is het de overheid die ten onrechte de eigen markt beschermd, geheel tegen de richtlijnen in van een gemeenschappelijk Europese economische vrijmarkt? Die bescherming is niet alleen verboden en handelsbelemmerend, maar drijft tevens de prijs van vuurwerk in Nederland gigantisch op.

Vuurwerk in Nederland is daardoor veel te duur en de kwaliteit is nog matig tot slecht ook. Van de woekerwinsten die de handel op vuurwerk in Nederland maakt door alleen maar wat te schuiven met dozen - aan de fabricage verdienen Chinezen nagenoeg niets, kunnen de heren handelaren makkelijk gratis veiligheidsbrillen ter beschikking stellen. Oogletsel wordt met name door heel klein vuurwerk veroorzaakt en waarvan de nare gevolgen makkelijk had kunnen worden voorkómen. 

Pieter van Vollenhoven heeft het meerdere malen over explosieven en handgranaten.
Hij bedoelt daarmee het zware illegale knalvuurwerk. Maar een vergelijking met granaten gaat daarbij niet op: granaten zijn van metaal en bedoeld als militair wapen om te doden door brisante scherfwerking. Daarvan is bij het commerciële illegale vuurwerk ook geen sprake: alle omhulsel is van papier en karton. Buskruit en metaalpoederhoudende kruitsoorten als flash kruit worden niet als ware explosieven beschouwd omdat ze onder normale omstandigheden niet tot een detonatie kunnen komen. Een onjuiste voorstelling van zaken dus.

Van Vollenhoven zegt ook dat de vuurwerktraditie vaak eindigt ‘met een vuurpijl door het raam’ of vuurwerk in de brievenbus. Is dat waar? Vaak? Waar is het onderzoek dat dit aantoont, mijnheer Van Vollenhoven?
Onzin, wanneer de 6000 ton afgestoken consumentenvuurwerk goed wordt beschouwd en dat in Nederland elk jaar in een paar uur tijd wordt afgestoken, dan komt het slechts zelden voor dat een pijl afdwaalt en een huis binnen schiet. Die keren dat dit wel is gebeurd, bleek het vaak dubieus of was er sprake was van moedwillige brandstichting - mede vanwege de te ontvangen verzekeringsgelden.
Maar de brievenbusincidenten zijn in heel Nederland op een paar handen te tellen. De post neemt al decennia lang zelf initiatief om de postbussen in december af te sluiten of de opening te verkleinen. Dat zou met privébussen ook kunnen.

vuurwerk pyrotechniekMoeten vanwege dat wangedrag van enkele gestoorde randgroepjongeren al die honderdduizenden brave mensen en gehoorzame kinderen hun plezier tot het zelf afsteken van consumentenvuurwerk worden ontzegd?

Van Vollenhoven doet een beroep op de bevolking. Hij meent dat het zeggen van de zin “Jongens dat moeten we niet doen”,  ter waarschuwing - dit een afdoende methode is die zou kunnen werken tegen ongehoorzaamheid onder de jeugd. "Namen van degenen noteren die over de schreef gaan", zegt hij resoluut.

Zou dat lukken wanneer je niet weet wie die personen zijn, en heb je die macht als burger? Luisteren ze wel naar je, en word je dan juist belaagd of uitgescholden? "Als dat niet lukt, dan de politie bellen", zegt Van Vollenhoven krachtdadig.
Ja, dat is nu juist het probleem. Pieter begon zijn betoog met dat de politie de handen vol heeft en dat hulpverleners er steeds vaker aan denken dan maar niet uit te rukken. En wat doet de politie naderhand met die genoteerde namen?
Bij winkeliers die zijn beroofd en die videobeelden en zelfs namen hebben van de criminelen, doet de politie al jaren helemaal niets. Het is vooral de politie en justitie die het laten afweten, en wanneer een zaak toch voor de rechter komt, doet de rechter de zaak af met een slappe taakstraf: koffie zetten in een bejaardentehuis. Leuk trouwens voor die oudenvandagen om door draaideurcriminelen te worden verzorgd - als ze niet een nog makkelijker prooi vormen om bestolen te worden.

Is het probleem eigenlijk niet dat  steeds vaker ouders falen in de opvoeding van hun eigen kinderen? (klik hier)  En dat die ouders vaak even asociaal zijn en ook problematische drank of drugsgebruikers zijn. Of voormalige gastarbeiders die geen vat meer hebben op hun kroost. En dat de ellende daarvan op het bordje wordt gelegd van de leraren op school, bij de sportclub (een gedode grensrechter) of de maatschappij, in deze de politie?
De politie is 's avonds altijd al onderbezet, en bij de politie zit men met oudjaarsavond liever ook gewoon thuis, achter de oliebollen en champagne. 
Is dat niet sowieso het geval, dat op het moment dat de meeste misdaad en bijvoorbeeld ook inbraken plaatvinden, namelijk 's avonds en in het weekend, de politie traditioneel onderbezet is - of ziek thuis zit, zoals onlangs bekend werd?
De politie zou het gewone dag en nachtritme voor de actieve surveillance natuurlijk moeten omkeren, en gelijk moeten laten lopen met die van de activiteit van criminelen.

Overigens is burgerinitiatief niet nieuw, dat gebeurt in elk land waar men voor criminaliteit vreest en de politie het laat afweten.
Wanneer gaat Van Vollenhoven trouwens eens met pensioen, of wanneer bemoeit hij zich eens alleen met zaken waar hij echt verstand van heeft, en die niet politiek gemotiveerd zijn? Of waarvoor een veel hogere prioriteit bestaat?
Waarom bemoeit hij zich überhaupt met politiek, en met zaken waar mensen vrij in willen zijn om zelf te kiezen, hun eigen leven in te richten?

Verbod van consumentenvuurwerk is in het recente verleden vooral alleen een GroenLinks discussiepunt geweest, waar geen enkele andere partij de handen aan heeft willen branden, en we weten al hoe dit is afgelopen voor GroenLinks. Daarentegen heeft de VVD zich vóór het behoud van vuurwerk ingezet, met als resultaat tot twee maal toe een groot verkiezingssucces.  

vuurwerk pyrotechniek fireworks pyrotechnics ipaWanneer gaat de heer Van Vollenhoven zijn tijd eens zinvol besteden, zeker sinds hij geheel ten onrechte en onverdiend het predicaat van ‘professor’ cadeau heeft gekregen? Want is is hij werkelijk gepromoveerd door studie en wetenschappelijk onderzoek, of door uitnemendheid in bepaalde kennis, kunst of vaardigheid? Noblesse obligé,
prince catastrophes! Volgens de media kreeg hij zijn leerstoel aan de Universiteit van Twente in 2005, dezelfde instelling die de malle MythBusters in 2011 een dubbele doctoraat toekende. Een schande, want deze plofhomo's zijn totaal niet verantwoord wetenschappelijk bezig, het betreft allemaal sensationele flut-onderzoekjes die het misschien goed doen op TV, maar verder stelt het niets voor. Maar dit even daargelaten.

Een paar cijfers en statistieken waar de heer Pieter van Vollenhoven zijn tanden op kan stukbijten.
Wat te doen aan het eeuwig tragische gepest op school of op het werk, maar ook in het gezin, waar door ouders, leraren op school of bij bedrijven niets of in onvoldoende mate tegen wordt ondernomen.
Door pesten blijven jaarlijks in Nederland ongeveer 5000 kinderen langdurig van school. In Nederland plegen rond de 1500 mensen per jaar succesvol zelfmoord – dat is twee keer zoveel als er in het verkeer omkomen; en doen 50.000 mensen een wanhopige poging daartoe die mislukt of slechts invaliditeit ten gevolge heeft. Intussen wordt op de psychische gezondheidszorg bezuinigd. In Nederland worden 50 tot 75 kinderen per jaar door hun ouders zó getreiterd dat het tot de dood leidt, en deze terreur van ouders in het gezin betreft tussen de 50.000 en 100.000 kinderen per jaar. Duizenden kinderen raken daardoor blijvend psychisch beschadigd en moeten daardoor op een speciale school voor moeilijk lerende kinderen. Jeugdzorg is een puinhoop in Nederland. Ga daar alstublieft wat aan doen, want er gebeurt ondertussen niets. 
En kijk eens wat er gebeurt wanneer een psychische geval zoals in Alphen aan de Rijn aan vuurwapens kan komen - waarbij de politie van Bijzondere Wetten in opdracht van de commissaris trouwens de gegevens van de dader verdonkermaande? 
In plaats van dat de politie het boetekleed aantrok, werden alle schietverenigingsleden de dupe door nog zwaardere eisen.

Werk genoeg dus voor onze bejaarde Pieter, maar over welke 'grote problemen' heeft prince catastrophes Van Vollenhoven het in godsnaam?
Weer wat harde feiten: het gebruik van alcohol in het openbaar verkeer is de afgelopen tien jaar zelfs met de helft verminderd (klik hier), net als dat de ongelukken met vuurwerk sterk zijn gedaald (klik hier). Alcoholconsumptie is in Nederland over het geheel gezien sinds 1980 gedaald, niet gestegen (klik hier).
Dit zijn de werkelijke cijfers.

Ja, natuurlijk moet er hard worden opgetreden tegen vandalisme, asociaal gedrag en criminaliteit.
Maar wat doen we met al die slappelingen van politieagenten, rechters, officieren van justitie en politici, die niet willen inzien dat we al tientallen jaren lang een groot alcoholprobleem hebben onder de jeugd en jonge volwassenen? Waarom worden er geen filialen als die van Albert Heijn gesloten wanneer toch alcohol aan jeugdigen wordt verkocht? En waarom worden de ouders van jongeren daarop niet aangesproken, en wettelijk vervolgd wanneer het uit de hand loopt met hun kroost, want dat is ook een vorm van kindermishandeling?
Minister Asscher van Sociale Zaken schijnt zich alleen druk te maken om de champignons van Albert Heijn, wat een zak (klik hier). Hoe dacht hij dat oprichters en eigenaars van bedrijven als C&A, H&M en Mexx zo schatrijk konden worden van kleding gemaakt in India en China? Zolang de uitbuiting maar ver van ons bed plaatsvindt, is er toch niets aan de hand? Over de C&A dynastie, de Brenninkmeijers, al decennia lang de rijkste familie van Nederland, daar zul je geen kwaad woord over horen in de pers of politiek, sinds de familie vorig jaar is aangetrouwd met de koninklijke familie (klik hier). Het lijkt wel op de Hollandse gouden eeuw waarbij de arme adel zich inkocht door huwelijk bij de rijke kooplieden.

Trouwens, jongeren kunnen in het nieuwe jaar weer makkelijker aan alcohol komen (klik hier), doe daar wat aan minister, wanneer het beleid niet alleen maar goedkope symboolpolitiek is!
vuurwerk pyrotechniek googleOndertussen zaten zowel RTL als de NOS vanuit het Holland Heineken House in London de beelden te verzorgen van de olympische spelen. Wat heeft een grote multinational als Heineken - die zowel bier als sterke drank verkoopt over de hele wereld, te maken met sportbeoefening, jeugd en gezondheid?
En waarom zijn deze tegenstrijdige belangen zo innig met elkaar verweven?Het gaat al lang niet meer om sport maar om geld, veel geld. Politici en het bedrijfsleven zijn allang blij dat het gewone volk zich aan de onzin - en bedrog - die topsport vaak is, laaft, een ongezond kunstje met talrijke blijvende blessures die de volken onderling moet weerhouden ten strijde te trekken en oorlog te voeren. Oorlog of de voorbereiding daarop, heeft toch zo zijn voordelen, zeker op het gebied van wetenschap en technologie. Denk maar eens aan het internet, encryptie van gegevens en GPS satellietnavigatie, to name a few. 

Ging Beatrix met de koninklijke familie niet altijd gratis op reis met de dure jacht van de oude heer Heineken? Zoon Willem-Alexander ging lang door het leven als prins-pils. Heineken dreigt een monopolist te worden op de wereldmarkt door tal van grote overnames (klik hier), geheel tot tevredenheid van de beleggers. Heineken bepaalt al jaren de prijs van bier door verboden prijsafspraken te maken met concurrenten als Grolsch, en verplicht café eigenaren tot het afnemen van alleen Heineken bier - dat duurder is dan hetzelfde bier bij de supermarkt. En waarom trekt niemand zich daar wat wat van aan en vindt iedereen dat verkeerde voorbeeld kennelijk normaal?
Is dat niet ongelooflijk schijnheilig, een dubbele moraal waarmee de jeugd reeds jong wordt vergiftigd? Hoeveel doden, gewonden, blijvend invaliden, gebroken gezinnen, kortom hoeveel geruïneerde levens heeft Heineken wereldwijd al op zijn geweten met hun alcoholische gifproducten?  
Verkopers en producenten van alcoholische drank behoren geen sponsors van sport of andere jeugdevenementen te zijn, zijn ze nou helemaal van de pot gerukt?


Het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede was afgerond, zo berichtte men (klik hier). Vreemd. We weten nog steeds niet waardoor de ramp is ontstaan, terwijl tal van mensen ten onrechte als dader werden aangemerkt. Net als bij elke ramp in Nederland werd er ontzettend geblunderd door bijna alle betrokkenen. De verantwoordelijke figuren ontliepen echter de dans, zowel bij het bedrijf als bij de verschillende overheden. De enorme schade werd zoals gewoonlijk op de belastingbetaler verhaald. Hoezo afgerond onderzoek?

Onlangs werd bekend dat de Raad voor de Luchtvaart in Nederland destijds bij het onderzoek naar de vliegtuigramp in Faro Portugal - 19 jaar gelden, belangrijke feiten bewust in de doofpot heeft gestopt. Deze Raad voor de Luchtvaart ging op in de Onderzoeksraad voor Veiligheid die tot vorig jaar werd voorgezeten door Pieter van Vollenhoven. Was hij destijds toen ook niet verbonden aan die Raad voor de Luchtvaart en wat weet hij van deze kwalijke praktijken?

Sinds 2011 is de Onderzoeksraad voor Veiligheid in handen van Tjibbe Joustra, een professionele brokkenmaker die eerst bij terroristenbestrijding betrokken was - met lachwekkend naiëve spotjes, bespottelijke raadgevingen en ridicule website.
Daarna moest Tjibbe bij de UWV verdwijnen vanwege de 'toiletpotten-affaire', oftewel het grootschalig verspillen van gemeenschapsgeld.
Een man met nóg minder verstand van zaken, nog minder visie en nog véél minder onafhankelijkheid. Het is dus bedroefend gesteld in Nederland. Dat belooft wat voor de toekomst, wanneer deze brekebeen zich met consumentenvuurwerk gaat bemoeien.

Vuurwerk, een spreekbeurt voor gevorderden


Vuurwerk, een spreekbeurt voor gevorderden


Wie belangstelling heeft voor kunst en wetenschap en wel eens een museum bezoekt of een goed boek leest, weet dat vuurwerk een rijke ontwikkelings- en reisgeschiedenis kent. Vuurwerk is dus geen traditie van vlak na de Tweede Wereldoorlog, zoals soms wel eens wordt gedacht. Via de wereldzeeën bereikte kennis over vuurwerk in de 14e en 15e eeuw Europa en vanaf de 16e eeuw werden nieuwe technieken vanuit Italië verspreidt.
pyrotechniek vuurwerk ipa
In heel Europa is kunstvuurwerk rondom het jaar 1650 gemeengoed, en in de tweede helft van de 17e eeuw wordt feestvuurwerk ook regelmatig door gewone burgers afgestoken.
In de loop van de 18e eeuw wordt vuurwerk door het volk steeds vaker tijdens de jaarwisseling gebruikt.

Je kunt dus spreken van vroeg oudejaars consumenten vuurwerk, al was de keuze toen beperkt tot vuurpijlen,  de klakkebus (voetzoeker), fonteinen en donder- of klaterbussen (klap- of slagbus) - rotjes dus zoals de kanonslag of de klap op de vuurpijl. Al het vuurwerk is nog gebaseerd op de verbranding van buskruit. Het woord 'rotje' zou volgens het Etymologisch Woordenboek al sinds 1871 zijn ingeburgerd, afgeleid van het woord 'rot' of 'rat' vanwege de kleine afmeting en snelle beweging - of ontploffing. Het is niet ondenkbaar dat de begrippen 'voetzoeker' en 'rotje' ten onrechte door elkaar werden gehaald.

De overheid riep burgers, buitenlui en geestelijkheid regelmatig op om hun vreugde te vieren en blijdschap te tonen. De artillerie en militieleden speelden een belangrijke rol. Er werd vuur(werk) gemaakt en afgestoken, kerkklokken geluid en gebulder van kanonnen was te van verre te horen. Ook de Admiraliteit (later de marine) deed vaak een belangrijke duit in het zakje met vuurwerk en kanonvuur, met name bij oorlogsoverwinningen, vredesverdragen en bij gebeurtenissen betreffende de hoge adel - zoals geboortes, voor inhuldigingen en trouwpartijen (klik hier).

Nederland heeft als belangrijke oude zeevarende natie hierin dus een rijke traditie voort te zetten van 400 jaar kunstvuurwerk cultuur. De meeste kinderen vinden vuurwerk prachtig.
 
Kunstvuurwerk is nog steeds populair in Nederland, zowel voor het eigen gebruik op 31 december, als in professionele shows zoals op koninginnedag. De feestelijke vertoningen bestaan meestal uit een combinatie van intense licht- en geluidseffecten, een variatie in afwisselende kleuren van uiteenschietende sterren met bijbehorend gebulder. De uitvoering is opgezet als een hemelsbreed dynamisch schilderij met fantasierijke uitingsvormen: fraaie bewegingspatronen van waaiende wilgen of palmbomen en uitdijende bloemmotieven van chrysanten en pioenen.
In grote shows is vuurwerk steeds vaker computer gesynchroniseerd met muziek - soms ook gecombineerd met laser, met een duidelijke opbouw van begin, middenstuk en finale, meestal niet langer durend dan in totaal 20 minuten. Zijn er meerdere shows op een avond, dan worden ze zeker onderbroken door een pauze.

pyrotechnics fireworks ipa vuurwerk pyrotechniekPer onderdeel is er sprake van een enkelvoudig of samengesteld apparaat, zoals vuurwerk mortierbommen (shells), Romeinse kaarsen, stermijnen, fonteinen en vuurpijlen. Brandbare stoffen en zuurstofleveranciers reageren na ontsteking chemisch exotherm waarbij veel energie vrijkomt in de vorm van warmte, licht en expanderend gasdruk. Door de specifieke vormgeving en samenstelling ontstaan kleurenlicht, vonken, rook, geluid en expressieve bewegings- en uitingsvormen.
De lichtkwaliteit wordt onder andere beïnvloed door de kijkafstand, de beweging en atmosferische omstandigheden zoals vocht, stof of rook in de lucht, afgezien van de chemische compositie van de sassen. Rook kan storend zijn voor vuurwerk, maar laserlicht heeft juist weer wat mistdruppeltjes of stofdeeltjes nodig om zichtbaar te zijn.

Kenmerkend is ook altijd dat door het grote verschil tussen de lichtsnelheid en de geluidssnelheid in lucht - een kleine miljoen of een factor 860.000 lager, bij 10 graden C, de explosie altijd later hoorbaar is dan het optredende lichteffect - een halve seconde voor een kijkafstand van 170 meter, terwijl explosie en lichteffect nagenoeg gelijktijdig plaatsvinden. Door hoge gebouwen, holle ruimten of bergen kunnen nog nagalm en echo ontstaan door terugkaatsing en vervorming van het geluid.
In grote open vlakke ruimte zoals bij water kunnen lichteffecten reflecteren maar zullen geluiden juist sneller verdwijnen. Hierdoor hebben de geografische omgeving, de afstand tot het vuurwerk en de atmosfeer grote invloed op het vuurwerk. De vuurwerker die het vuurwerk zelf ontsteekt en zich vlakbij de mortierbuizen begeeft, zal dus een andere gewaarwording hebben dan het publiek dat op twee- of driehonderd meter afstand staat. Het is belangrijk daar rekening mee te houden.

De kwaliteit van de vuurwerkshow kun je beoordelen aan de hand van een aantal criteria: de algehele presentatie, opbouw en choreografie, de keuze en combinatie van vormen en kleuren, de originaliteit, de kwaliteit, keuze en volgorde van de combinatie van verschillende vuurwerkonderdelen, en indien aanwezig de synchronisatie en samenspel van effecten met de al of niet juiste keuze van de begeleidende muziek. Muziek speelt steeds vaker een rol maar dit moet geen methode zijn om een show met lage kwaliteit vuurwerk kunstmatig op te waarderen. Slechte keuze van te harde vervormde muziek dat niet synchroon met het vuurwerk verloopt is de dood in de pot voor elke vuurwerkshow, zelfs wanneer de kwaliteit van het vuurwerk goed is. Muziek mag niet plaats maken voor de natuurlijke geluiden waarover die de effecten individueel beschikken. 

Hoewel men geneigd is zo dicht mogelijk bij het vuurwerk te gaan staan - waardoor de effecten directer, grootser en indrukwekkender waarneembaar zijn, geldt meestal een minimale veiligheidsafstand afhankelijk van de grootste maat mortierbommen of shells. In de praktijk is dat 100 tot 150 meter en ideaal is helder onbewolkt weer met een licht briesje in de rug zodat de rook wegwaait. Ook dient men rekening te houden met de fall-out zone, dus waar vuurwerkafval of blindgangers terecht kunnen komen. Het is gevaarlijk zich in dit gebied te begeven, ook vlak na een show wanneer het terrein nog niet is vrijgegeven.

Voor foto- of filmopnamen is het zelfs beter de afstand te vergroten tot 200 á 300 meter en een deel van de omgeving en horizon mee te nemen. Nog mooier is het natuurlijk om met twee of drie camera's op verschillende afstanden opnamen te maken en daarna een fraai gemixte compositie te maken van afwisselende shots. Fotografie van vuurwerk en het opnemen van video is niet moeilijk maar vraagt wel wat aandacht en voorbereiding (klik hier). Kleuren en met name geluid komen vaak niet goed en niet natuurgetrouw over. Voor video geldt: houd de camera zoveel mogelijk stil (statief), beweeg heel langzaam - indien nodig, gebruik de zoom niet, schakel de automatische scherpinstelling uit en praat zo min mogelijk.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaMeestal vormt het omhulsel een functioneel onderdeel waardoor de chemische reactie snel - bij opsluiting - of juist geleidelijk kan plaatsvinden.
Een andere belangrijke eigenschap van vuurwerk is dat de brandstof en benodigde zuurstof in gebonden vaste vorm in het pyrotechnische mengsel of 'de sas' innig zijn verenigd en daardoor min of meer onafhankelijk is van de zuurstof in de atmosfeer - waardoor de verbranding sneller en met meer intensiteit kan plaatsvinden.
Het is uiteindelijk aan de pyrotechnische wetenschap en de kunst welke functionele vormgeving en resulterende bewegingsstructuur of choreografie daaraan wordt gegeven en hoe deze cultureel wordt geapprecieerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kunst-, lust- of feestvuurwerk en ernstvuurwerk. De laatste betreft toepassingen als noodseinen, airbags, reddingslijnwerpers, ongediertebestrijding, e.d. en in de militaire pyrotechniek de vorming van nevel en rook, gebruik van oefengranaten, infrarood fakkels voor de bescherming van militaire vliegtuigen en helikopters, of de verspreiding van traangas(granaten) door politie. De productie van lucifers behoort ook tot de pyrotechniek (klik hier).
Modelbouw van raketten zou strikt genomen onder vuurwerk of pyrotechniek kunnen vallen, maar door een handigheidje vanwege het type ontsteking is dit buiten deze wetgeving gehouden. Door de komst van high-power rocketry zal de wetgeving weer moeten worden herzien.

pyrotechnics fireworks vuurwerk pyrotechniek ipa 1.4GLust- , feest- of kunstvuurwerk wordt weer onderverdeeld in vuurwerk voor consumenten (gevarenklasse 1.4G), dat deels uit fop- of schertsvuurwerk bestaat (scherts: voor de grap, om te spelen) en het hele jaar mag worden verkocht (zoals ijsfonteintjes, sterretjes, klappertjes, knalerwten, trekbommetjes), en ook wel 'kindervuurwerk' wordt genoemd. Daarnaast bestaat er het grote en zware professionele evenementen kunstvuurwerk (1.3G) dat alleen door speciaal opgeleide vuurwerkers mag worden afgestoken, zoals tijdens shows op Koninginnedag.

Consumentenvuurwerk 1.4G voor de viering van Nieuwjaar mag in Nederland alleen de laatste drie dagen van december worden verkocht en moet volgens de wetgeving aan een aantal eisen van samenstelling en veiligheid voldoen (klik hier). Alles wat daarbuiten valt of buiten de afsteekperiode wordt afgestoken, geldt als verboden of illegaal.

Kunstvuurwerk komt rond het jaar 1570 nog nauwelijks voor in Noord-Europa. Maar er wordt wel al een Nederlander uitgenodigd omstreeks 1600 om vuurwerk aan het Engelse hof als privé-docent van de kroonprins te vertonen: Cornelius J. Drebbel, een veelzijdig en inventief mens (klik hier). Hij is een van de eerste pyrotechnici in de wereld met internationale faam bij adellijke hoven.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEerder in 1543 gingen de twee Hollandse wapensmeden Brand en Van Cullen hem voor, door de Engelse koning Henry VIII speciaal ontboden. Zij ontwikkelden de eerste uiteenspattende granaat voor oorlogsdoeleinden, te verschieten uit een kanon, en waaruit wat later ook de vuurwerkbom en meerslagbom werden ontwikkeld. 

In de vroegere Nederlanden, in de 17e en 18e eeuw de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geheten - afgekort De Republiek, werd in 1702 vuurwerk vertoond. Op 13 december vond op de Haagse Vijverberg een viering plaats (klik hier) van de voorspoedige ontwikkelingen in de Spaanse Successie-oorlog. De burgerij was gevraagd tekenen van blijdschap te tonen door vreugdevuren te ontsteken en klokken te luiden. De artillerie verzorgde het vuurwerk en schoot kanonnen af. Op de prent is duidelijk het gebruik van kanonnen te zien voor het verschieten van vuurwerkbommen, verticaal opgesteld.

pyrotechniek vuurwerk ipaIn London, Parijs, Bologna en St. Petersburg is rond 1650 vuurwerk gemeengoed. 
In Den Haag wordt er op de Grote Bierkade vuurwerk afgestoken op 15 oktober 1745, ter ere van Maria Theresia, koningin van Hongarije en Bohemen en Roomse Keizerin, tevens regerend vorstin over de Nederlanden destijds.
Er moest natuurlijk behalve geld ook een goede aanleiding voor zijn om iets te vieren. Het eerste vuurwerk is vaak nog beperkt tot tableau vuur met vuurpotten, geschilderde allegorische taferelen op houten panelen, vuurfonteinen en het afschieten van vuurpijlen.
Vaak is het vuurwerk aan of zelfs in het water - drijvend, niet alleen voor de veiligheid, veelal voor de reflectie - de weerkaatsing waardoor de lichteffecten in aantal worden vermenigvuldigd, maar vooral dat de notabelen een goed zicht zullen hebben op het vuurwerk.


vuurwerk pyrotechniek ipaDat Nederland in de ban van hervormer Calvijn altijd streng in de leer is geweest, bewijst het vuurwerkverbod voor de burgerij van de gemeente Leiden uit 1735. Dat stelde een boete op overtreding van 30 zilveren guldens, omgerekend naar nu ruim 1200 euro of een maand salaris van een geschoolde arbeider (klik hier). En dat vlak voor oudejaarsavond voor het afsteken van een vuurpijl, pop of klaterbus (de benamingen komen nog voor in West-Vlaanderen, klik hier voor de kaart).

Klein vuurwerk was in die tijd vooral huisvlijt. Op 4 oktober 1702 te Den Haag werden 'ter Kamere der Burgermeesteren' vormen van bekende baldadigheid en straatschenderij met vuurwerk aldus omschreven en strafbaar gesteld: 'Het gooien van klakkebussen onder de rokken van een troepje keuvelende vrouwen!' De klakkebus (klik hier) was in de provincie Holland een voetzoeker met of zonder eindknal, een soort vuurwerk dat pas in de jaren '70 van de 20e eeuw - dus 270 jaar later - werd verboden 'vanwege het onvoorspelbare karakter'. Hetgeen de bedoeling was van het langzaam en laag bij de grond vliegende vuurwerk, de verrassing en hilariteit na het bereikte effect was altijd groot. In Engeland werd de 'flying squib' of 'chaser' in 1972 verboden.

pyrotechniek vuurwerk voetzoekers ipa
  

Ook de stad Utrecht kende op 15 februari 1736 een verordening tegen het gebruik van klakkebussen en andere 'speelgoed' - inclusief hoepels - die gevaarlijk werden geacht (klik hier). De bemoeizucht en paternalistische betutteling van de overheid in die jaren was groot.
In 1748 volgt de aankondiging van verwachte feestelijkheden te Middelburg bij de geboorte van de prins van Oranje: "Wij goedgevonden hebben ... daar over publieke vreugde te bedrijven." Er wordt gewaarschuwd voor wangedrag en buitensporigheden 'dikwijls bij dier gelijke gelegentheden voorvallende zullen worden nagelaten als geenszins passende ...' met daaruit volgende vernedering en boetedoening - het volk is kennelijk van nature ongehoorzaam en de 'goede ingezetenen - de rijken?' in de minderheid? Zou alcohol niet de spelbreker zijn geweest, net als tegenwoordig? Vuurwerk is ondanks de risico's dus kennelijk toch synoniem met feestviering en blijdschap, en géén vuurwerk staat gelijk met de treurigheid, somberheid, kortom de armoedige sleur en onderdrukking
pyrotechniek vuurwerkvan het alledaagse bestaan. Was de Renaissance dan niet allang begonnen?

Eerder in 1689 regeerde Willem III van Oranje - de Hollandse stadhouder- in Engeland als Koning getrouwd met Mary Stuart (klik hier). Dit na een invasie in Engeland door Willem en zijn vrouw met behulp van een leger van 14.000 huursoldaten in Nederlandse dienst en 7000 man bestaande uit Franse Hugenoten en Engelse en Schotse vrijwilligers - via de marinehaven van Hellevoetsluis. De armada bestond uit 53 oorlogsschepen en 400 transportschepen, een operatie die naar de huidige maatstaven minstens een half miljard euro zou hebben gekost - maar mogelijk een veelvoud daarvan.
Bij de kroning van het paar werd een enorme hoeveelheid grote vuurwerken ontstoken in tal van plaatsen, zoals in London, Leiden, Maastricht, Den Bosch en Haarlem, in Amsterdam zelfs op meerdere plaatsen waaronder aangeboden door de Admiraliteit en de Engelse handelsvertegenwoordiging (zie tekeningen).

Hoe populair grootvuurwerk ook was bij William en Mary, kleinvuurwerk voor de consument werd in Engeland voor het gewone volk echter verboden en het is dus aan deze Nederlander te danken dat de Engelsen van oorsprong zo'n strenge vuurwerk wetgeving hebben. Per Parlementair decreet een algemeen verbod op 25 maart 1698 op straffe van zware boetes en dwangarbeid, of men nu man was of vrouw, ongeacht leeftijd, rang of stand! Niet van toepassing op de schutterij, de ambachtslieden, de koninklijke militietroepen en de artillerie.
pyrotechniek vuurwerk ipaDe boete bedroeg 5 Engelse ponden in Sterling zilver - een maandsalaris, naar hedendaags begrippen en dagkoers ongeveer 1167 euro.
Te uitbundige anti-katholieke sentimenten in de nadagen van de Engelse Reformatie werden op die manier ook ingedamd, tot het slechts branden van een waskaars of olielantaarn voor het raam. Bij gebrek aan straatverlichting werd dat tijdens de donkere dagen van het jaar sinds 1716 in London zelfs verplicht gesteld (klik hier).

vuurwerk pyrotechniek ipa fireworks pyrotechnics
Echter speelde in belangrijke mate mee dat behalve koets- en trekpaarden op hol konden slaan door vuurwerk - met alle gevaren van dien, men vooral bang was dat buskruit in handen kon vallen van revolutionairen - buiten controle van de overheid. Dat zou de zittende macht niet ten goede komen. Immers werd op 5 november 1605 door Guy Fawkes in de Engelse House of Lords al een aanslag met buskruit gesmeed en ternauwernood verijdeld. (Guy Fawkes wordt niet alleen als vijand van het Britse volk gezien, maar de katholieke Fawkes streed als militair tot twee maal toe - in totaal tien jaar lang - aan de zijde van de Spanjaarden tegen de voorstanders van de Nederlandse opstand en protestantse reformatie - aangevoerd door prins Willem van Oranje.)

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaIn 1713 schreef de bekende Engelse schrijver Richard Steele in The Guardian, nadat hij prachtig vuurwerk op de Thames had gezien: "I am considering how most of the great phenomena, or appearances in nature, have been imitated by the art of man. Thunder is grown a common drug among chemysts. Lightning may be bought by the pound. If a man has occasion for a lambent flame, you have whole sheets of it in a handful of phosphor. Nothing could be more astonishing than the pillars of flame, clouds of smoke and multitude of stars mingled together in such an agreeable confusion. " (klik hier, blz. 76)

Uit de berichtgevingen van toen blijkt echter dat ondanks de zware straffen - het in-vieren-delen door trekpaarden hoort daar nog net niet toe, het gewone volk veelal maling had aan het vuurwerkverbod. Er ontstond zelfs een ingewikkelde juridische zaak doordat iemand een rotje gooide en via twee anderen die het rotje op hun beurt weer weggooiden, een vierde persoon werd verwond (klik hier voor de Scott versus Shepherd zaak in 1773, 'the famous squib case'). Een goede reden om het lontje aanmerkelijk in te korten.
Het verbod gold echter voor lange tijd tot 1861 - resp. 1875, toen de Gunpowder and Fireworks Act werd aangenomen. In de laatste aanpassing werd ook meteen het verbod op chloraat in combinatie met zwavel - Order in Councel 15 - opgenomen, in 1894. Daarmee is er mede een einde gekomen aan de omstandigheden dat vuurwerk in woonhuizen als huisvlijt werd vervaardigd en met de benodigdheden daar ook werden opgeslagen. 

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEr kon in Europa in de 17e en 18e eeuw dus voornamelijk in hoge adellijke kringen en rijke vorstenhuizen in ruime mate vrijelijk van vuurwerk worden genoten. In zuidelijk Europa vooral oorspronkelijk aan de katholieke geloofsbeleving verbonden, en in processies ter ere van de beschermheiligen.
Kost tegenwoordig een eenvoudige vuurwerkshow tussen de 5000 en 10.000 euro, de oude adel gaf omgerekend rustig 200.000 tot 400.000 euro per vuurwerk. Aan het hof van de Tsaar in het Russische St. Petersburg op 27 januari 1733 kostte het vuurwerk omgerekend zelfs meer dan 4 miljoen euro! Er hadden 2000 man 10 weken aan gewerkt.

Maar het gewone volk wilde naast arbeid en voeding, ook de recreatie met sport, spel, vermaak en ontspanning: brood en spelen. In Frankrijk streed men voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Niet zo vreemd dus dat ook de emancipatie van vrouwen een logisch gevolg was. 
Ene mejuffrouw Saint - André in Parijs adverteerde als zelfstandig ondernemer in 1760 in de hoedanigheid van  'artificière du roi' en meende op wetenschappelijke aanbeveling en goedkeuring te kunnen rekenen met reeds 20 jaar ervaring. Grootspraak of gevoel voor humor? Durf had ze wel en ze was waarschijnlijk ook de eerste die speciaal 'indoor fireworks' aanbood voor vermaak in het gezin. Geraffineerd vervaardigd tafelvuurwerk op minuscuul formaat voor gebruik binnenshuis (klik hier: l'Avantcoureur 1767 blz. 803 Artifices d' Appartemens, en klik hier: l'Avant. 1765 blz. 750 Pyrotechnie).

Overigens was dat voor die tijd kennelijk niet uitzonderlijk. Op Duitse schilderijen uit dezelfde periode, ziet men net geklede galante dames en heren beide rustig siervuurwerk afsteken (klik hier) - vooral bedoeld voor parken en pleziertuinen. De pretparken met muziek, café-terrassen, boetieks en theater waren er in de grote hoofdsteden als Londen en Parijs: de  Ruggieri en Torré hadden er zelfs een eigen vuurwerkpark. Het vuurwerk is er vaak kleiner en vriendelijker van omvang, geschikt om zelf door de gewone burger af te steken: consumentenvuurwerk!
Daar werd steeds meer reclame voor gemaakt, ook door mensen als Charles Diller - een Nederlandse instrumentmaker, pagina 30 (klik hier) - die 'vuurwerk' nabootsten met kunstig gefabriceerde apparaten die o.a. werkten op verdampt ether - toen nog brandbare 'lucht' geheten, dat geheel nieuw was en schoon genoeg om binnenshuis te gebruiken. Bepaalde chemische verbindingen  zorgden voor gekleurde lichtjes (klik hier: Pyrotechnics, the history and art of fireworks making van Brock). Diller's rondgang langs internationale beurzen en demonstratie's voor koninklijke adel moet hem niet alleen financieel gewin hebben gebracht, maar ook industriëlen op het idee hebben gebracht om gas als licht- en energiebron door een buizenstelsel door de stad te transporteren.

In Engeland was Mrs. Sara Hengler een bekende verschijning. Samen met haar uit Duitsland geëmigreerde man verzorgden ze vuurwerk vertoningen en vanuit hun woning in London de workshops. Na de dood van haar man John in 1802 neemt zij de zaken waar, samen met haar dochter, schoonzoon en later ook met haar kleinzoon. Ze reisden voor het vuurwerk het hele land door, van de ene naar de andere kermis en circus-achtige attractie of tentoonstelling. In 1821 wordt ze geacht als 'the celebrated pyrotechnic to His Majesty'. Ze laat het leven in 1845 na een brand door een olielamp in haar atelier - terwijl zij daarboven op een etage zit waar ze op haar oude leeftijd niet meer weg kan komen (klik hier). 
pyrotechnics fireworks pyrotechniek vuurwerk ipa
In de 19e eeuw schieten commerciële vuurwerkbedrijfjes als paddestoelen uit de grond en trekken artiesten rond met hun entourage en kunstvuurwerk . De onderlinge rivaliteit is enorm. In London golden namen als Pedralio, Torré en waarvan Clitherow waarschijnlijk het indrukwekkendste visite 'kaartje' heeft gehad.

Van de geheimzinnige betovering en aantrekkingskracht van het vuurwerk wil iedereen wel genieten, man en vrouw, jong en oud, arm en rijk. De macht dus aan het volk!
Niet voor niets werden macht en de privileges van adel en geestelijkheid teruggedrongen en ontstond als eerste in Frankrijk een grote volksopstand. De ultieme aanleiding was het financiële bankroet van de staat vanaf 1787 waardoor er ook geen geld meer is voor vuurwerk.
De Franse Revolutie wordt dan ook elk jaar op 14 juli met de bestorming van de Bastille en heel veel vuurwerk gevierd.

In Frankrijk komt Napoleon aan de macht, en hij houdt van vuurwerk. Het grondvuurwerk wordt steeds kunstzinniger. Naast het luchtvuurwerk en het horizontaal en verticaal roterende vuurwerk, is er het tableau werk van pyrotechnisch gekleurde bengaalse lans lichtjes dat opvallend en indrukwekkend is.
In Engeland zijn dat vooral uitbeeldingen van beroemde gebouwen of gebeurtenissen, en in 1879 zijn dat portretten van adellijke hoogheden die voor het eerst vanuit de koninklijke loge elektrisch worden ontstoken.

pyrotechniek vuurwerk V&D ipaIn de eerste helft van de 20e eeuw staat vuurwerk vooral in het teken van de militaire toepassingen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw is er weer plaats voor beperkt kunstvuurwerk. Het consumenten vuurwerk is wel heel erg beperkt en simpel, armoede troef, maar alles beter dan niets (1960 advertentie van V&D).

Groot professioneel vuurwerk verandert gaandeweg in nagenoeg uitsluitend luchtvuurwerk. Niet alleen om een groter publiek te bereiken, maar het grondvuurwerk - statisch of draaiend op lange palen, is vooral ook erg arbeidsintensief en dus duur. Bovendien vraagt het om meer kunstzinnigheid, opleiding en kennis van zaken. Gaandeweg gaat deze vorm van pyrotechische kunst na 1970 in Noord-Europa bijna geheel verloren. 

Tegenwoordig, als het om consumentenvuurwerk gaat, is men in de ons omringende landen als Engeland, Frankrijk, België en Duitsland - maar ook in de rest van Europa - minder streng en mag vuurwerk van een bepaald type ook buiten dit seizoen 'liberaal' vrij worden verkocht - of zelfs het hele jaar. Maar om dit ook te mogen afsteken, dient men dan soms bij de politie een vergunning aan te vragen - vooral als het om luidruchtig vuurwerk gaat. In Nederland bestaat dat - nog - niet.
Dat dit goed werkt blijkt uit België, waar haast geen overlast met vuurwerk plaatsvindt. In Duitsland idem dito.
Europa - en dus ook Nederland - heeft een vuurwerktraditie die uit de late middeleeuwen stamt. Juist in Nederland waar het strengst is gereguleerd via wetgeving - ook al sinds de middeleeuwen, is de overlast het grootst. De psychologie van de mens is kennelijk in 500 jaar nog niet tot de wetgever doorgedrongen.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaHet 'vuurwerkseizoen' is in Nederland traditioneel met de jaarwisseling eind december - meestal in de kou, maar in andere landen is het grote vuurwerkfeest van het jaar vaak op een ander moment. Zoals in Engeland met de viering van (de veroordeling van) Guy Fawkes op 5 november, in Frankrijk is dat in de zomer bij de viering van de revolutie en de Bestorming van de Bastille op 14 juli, en in de Verenigde Staten is dat op 4 juli met Onafhankelijkheidsdag. In Australië viert men met veel kwalitatief goed vuurwerk de nationale feestdag op 26 januari - de dag dat de eerste koloniale vloot het land bereikte in 1788, het is daar dan hartje zomer met barbecue op het strand. 
En het allergrootste vuurwerkfeest is natuurlijk in China en veel andere Aziatische landen en China-towns: daar viert men het Chinese nieuwjaar of het lentefeest volgens de Chinese kalender - in 2012 is het daar het jaar 4709 - elk jaar op een ander dag in januari of februari, afhankelijk van de nieuwe maanstand. Het begint met draken- of leeuwendansen die de boze geest uit zee - een mens-etend prooidier dat de huizen binnendringt en ongeluk brengt - met hard geluid, vuurwerk en de kleur rood verjaagt. Het feest duurt officieel 15 dagen en eindigt met het lantaarnfestival.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa

Nederlanders zijn misschien wel de Chinezen van Europa met per hoofd van de bevolking de grootste omzet van consumentenvuurwerk.  In de Spaanse provincie Valencia vindt echter elk jaar in maart de Fallas plaats, een week lang het grootste vuurwerkfestival van Europa. En Malta is het land van pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks irdiedenEuropa met de mooiste vuurwerktraditie: ze maken al hun kunstvuurwerk helemaal zelf en de kwaliteit is ongeëvenaard. Ze hebben speciaal geluids- en rookvuurwerk voor overdag, vroeg in de avond vuurwerk voor vrouwen en kinderen met schitterend draaiend grondvuurwerk op palen (klik hier: een oude traditie die we hier niet meer zien en oorspronkelijk door de gebroeders Ruggieri werd geïntroduceerd), en laat op de avond de beroemde mortier meerslagbommen met hun perfecte timing - die ze zelf 'mounted shells' noemen. De samengestelde mortierbommen zijn soms wel twee meter hoog en hebben het gewicht van een volwassen man.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaMaltezen maken hun vuurwerk dus zelf. Wanneer je dat met beleid, kennis van zaken en gezond verstand doet, is dat een goed alternatief voor de import van slechte Chinese import rommel en de peperdure prijzen die de woekerwinsthandel er voor vraagt. Want de grondstoffen zijn relatief goedkoop wanneer je groot of gezamenlijk inkoopt.

Vuurwerk
bestaat uit een constructie van simpele basis materialen zoals karton, papier, hout, touw, lijm, klei, plastic of soms metaal, met daarin (of erop) brandbare mengsels van chemische stoffen, sassen genaamd, met de bedoeling daarmee een bepaald pyrotechnisch effect te bereiken. Daarbij komt bij ontsteking in korte tijd grote hoeveelheden energie vrij in de vorm van gasdruk, licht en warmte dat goed kan worden benut.

vuurwerk pyrotechniek ipa schuurmans leeuwarden 1930Om de kunst voor de vuurwerker onder de knie te krijgen, is het goed om met de vuurpijl te beginnen. Dit is ook de basis voor de eenvoudigste modelraketten die in de jaren '60 enorm populair waren door het Apollo programma van de NASA.
De vuurpijl, waar bij verbranding van buskruit - dat uit kaliumnitraat, houtskool en zwavel bestaat - de gassen kooldioxide en stikstof worden gevormd voor de voortstuwing. Per 10 gram kruit stroomt 2,5 liter gas door een kleine opening in de huls naar buiten en krijgt de vuurpijl een impuls in de omgekeerde richting en vliegt weg. De andere helft van de verbrandingsproducten vormt vaste rookdeeltjes in de vorm van kaliumcarbonaat en kaliumsulfaat, volgens de scheikundige vergelijking:

10 KNO3 + 8 C + 3 S → 6 CO2 (gas) + 5 N2 (gas) + 2
K2CO3 + 3 K2SO4

pyrotechniek vuurwerk ipa

De eerste vuurpijlen verschijnen in Europa na 1453, ingezet bij Constantinopel, voor oorlogsdoeleinden door het Ottomaanse leger, en werden gebruikt in de 15e eeuw  zowel in de aanval als in de verdediging, in Italië, Frankrijk en in de Zuidelijke Nederlanden.
Aan het eind van de middeleeuwen dacht men dat salpeter een stof was die 'lucht' vasthield en bij verhitting los liet voor de verbranding. Zonder toen te weten om welke gassen het precies ging, was dat niet zo gek, want het bevat stikstof en zuurstof - de hoofdbestanddelen van lucht.

Siemienowicz, Luitenant-Generaal van de Artillerie der Koning van Polen, schreef in 1650 een boek 'The Great Art of Artillery" (klik hier), dat handelt over zowel militair als civiel vuurwerk (klik hier).
Buskruit heeft zo zijn voordelen, maar door de snelle brandbaarheid ook zijn nadelen. I
n 1654 vond een ongeluk plaats met buskruit, de Delftse Donderslag (klik hier), dat de dichter Joost van den Vondel inspireerde tot het maken van een gedicht (klik hier), 'Op het Onweder van 's Lants Bussekruit te Delft'.
In 1807 vindt de Leidse buskruitramp plaats, met een binnenvaartschip (klik hier).

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaDe Engelse Kolonel Sir William Congreve (1772 - 1828, klik hier) doet de oorlogsvoering met vuurpijlen nog eens dunnetjes over en breidt het militair arsenaal flink uit met de ontwikkeling van steeds groter wordende projectielen: de vuurpijlen varieerden van een gewicht van 1,5 kg tot 140 kg! (klik hier) Zijn ideeën zijn vooral geïnspireerd op het gebruik van vuurpijlen door de Sultan van de Mysoren (klik hier), de troepen die vochten tegen de Engelse heerschappij in India.


vuurwerk pyrotechniek ipaBuskruit bestaat uit kaliumnitraat (ook wel salpeter geheten), houtskool en zwavel in de gewichtsverhouding 75:15:10.
Kaliumnitraat is in zuivere vorm een witte kristallijne stof, houtskool is verkoold hout, en zwavel is een geel kristallijn of amorf poeder dat ook in gesmolten en daarna gestolde vorm wordt gevonden. Zwavel kan zowel als een brandstof dan wel als een oxidator reageren, maar keert in buskruit voor een deel in neutrale vorm terug. Je zou kunnen zeggen dat zwavel er eerder voor zorgt dat de verbranding makkelijker en bij een lagere ontstekingstemperatuur verloopt.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaZwavel komt in zuivere vorm op aarde voor in de nabijheid van vulkanen, in Europa op Sicilië bij de Etna. Tegenwoordig wordt het echter in grote hoeveelheden geproduceerd door het ontzwavelen van  aardolie brandstoffen.
Salpeter werd vroeger gewonnen als zout bij mestvaalten - de salpetermannen of verzamelaars van rijkswege waren berucht -, waarna het biologisch werd vervaardigd in meststapels of salpeterbedden op lang gestrekte akkers. Salpeter werd ook gevonden als delfstof in grotten, in India en Bengalen bij Tirhût en in de Atacama woestijn in Chili (waar het de tot de salpeter-oorlog leidde: klik hier). Tegenwoordig wordt het synthetisch bereid door de katalyse van stikstofbinding via het Haber-Bosch- en Ostwaldproces. (klik hier) Hierbij wordt eerst ammoniak gevormd dat daarna vuurwerk pyrotechniek ipawordt geoxideerd tot stikstofdioxide, waarvan met water salpeterzuur kan worden bereid (klik hier).

Van groot belang is de kwaliteit en de soort houtskool voor de fabricage van buskruit. De ontwikkelde rook bij verbranding van vuurwerk heeft doorgaans geen functie en kan een storend effect hebben omdat het zicht wordt ontnomen en kleuren niet volledig tot hun recht komen.


pyrotechniek vuurwerk ipa
Kleurenlicht wordt gevormd door gebruik van bepaalde chemische elementen, zoals barium en borium voor groen, koper voor blauw, strontium en lithium voor rood en natrium voor oranje-geel.

Buskruitverhoudingen tussen de drie stoffen kunnen behoorlijk verschillen. Zo bestaat een standaard mengsel uit kaliumnitraat, houtskool en zwavel in een gewichtsverhouding van 75:15:10 voor het produceren van een explosie, terwijl een verhouding van 60:30:10 wordt gebruikt in vuurpijlen omdat het buskruit anders te fel brandt.
De bestanddelen moeten innig met elkaar worden vermengd.

                Ingenieur Drs. P. Boskruydt

De geschiedenis van het vuurwerk

De geschiedenis van het vuurwerk

Heel vroeg in de menselijke beschaving op aarde, is het schouwspel van spelend vuur en opvliegende gloeiende houtskooldeeltjes door kampvuren als eerste 'vuurwerk' te beschouwen.
vuurwerk pyrotechniek ipaGefascineerd was de mens door het vuur, dat enerzijds beschermde, verlichting bood voor het zien in de duisternis (klik hier), een wapen was of verwarming en comfort bood - vooral ook voor het veilig bereiden van eten -maar ook een groot gevaar kon betekenen en alles ongecontroleerd kon vernietigen.

De pyrotechnische uitvinding van de betrouwbare lucifer zou lang op zich laten wachten - pas in Europa in de 19e eeuw. Maar ver daarvoor wist men al vuur te gebruiken door het brandend te houden wanneer het was ontstaan door natuurlijke omstandigheden - zoals blikseminslag of van vulkanische oorsprong.
Uit ervaring bleek dat door wrijving van droog hout ook warmte kon worden ontwikkeld, of vonken konden ontstaan door het slaan van steen tegen ijzer die droog gras of mos lieten branden.

Gebruik van vuur was de voorbode voor de beschaving, immers kon met vuur verschillende metalen uit ertsen worden gehaald door reductie en daarmee werktuigen en gereedschappen worden gesmeed.
De vuureffecten kunnen wilde beesten afschrikken, of onzichtbare demonen hebben bezworen, rituelen bij geboorte, dood of andere gebeurtenis hebben begeleid met zang en dans.

Brandende ronde balen hooi en stro die van een heuvel werden gerold, zoals tijdens de Germaanse Paasfeesten, slingeren prachtige vonken rond. Door de heftige luchtbewegingen verspreiden gloeiende houtskooldeeltjes zich. Vochtig of veel harshoudend hout en vooral ook bamboe dat in het vuur wordt geworpen, knettert en knalt behoorlijk hard door de plotselinge vrijkomende gasdruk.

pyrotechniek vuurwerk ipaOok verschillende soorten aarde, mineralen en ertsen die in het vuur worden geworpen, geven kleurveranderingen aan de vlam, zoals koperhoudende aarde voor de kleuren blauw-groen, natriumhoudende zoals keukenzout voor geel-oranje en calciumhoudende voor oranje-rood.

Uit de oertijd moeten zeker de wijdverbreide rituelen zijn voortgekomen om met vuur niet alleen wilde beesten te verdrijven, maar vooral ook alle onzichtbare Boze geesten en ongeluk en tegenspoed te verjagen, en het geluk een welkom te heten. Toen het christendom zich in Europa verspreidde, werden de van oorsprong heidense vuurrituelen vooral door het katholieke deel van Europa behouden. Bekend zijn tegenwoordig de grote zomerse vuurwerkfestivals in Duitsland, Frankrijk maar vooral natuurlijk vooral Italië, Malta en Spanje (Valencia), vaak ter ere van de beschermheiligen.

De ontwikkelingsgeschiedenis van het vuurwerk zoals wij dat kennen, en die van het buskruit en de toepassingen daarvan in wapens, lopen parallel. Voor vuurwerk is ook vaak buskruit nodig. Het is onduidelijk waar de uitvinding van het buskruit het eerst is gedaan, maar buskruit is ook niet plotseling ontstaan. Velen hebben eraan bijgedragen om buskruit te verbeteren, zowel in verhouding als in intensieve zuiveringsmethoden van de grondstoffen, fijne verdeling bij menging en bereiding e.d.
De sterkste aanwijzingen heeft China omdat daar veel op schrift is gesteld en zij een 5000-jarige beschavingsgeschiedenis hebben.
De kennis werd in de 13e eeuw via de met Chinezen handel drijvende Perzen en  Mongolen door de Arabieren overgenomen en verder verspreid.
In de eerste helft van de 14 eeuw zouden de vervaardiging en het gebruik van buskruit en ontwikkeling van vuurwapens zich langzaam door Europa  uitbreiden en voortzetten (klik hier), en zich tot een ware industrie ontwikkelen. 

Hoewel een soort van vuurpijl al gauw bekend was in de 12e eeuw in China, werden  de eerste echte  grootschaals gemeld in de strijd van de Chinezen tegen de Mongolen in 1232. In 1264 was er sprake van een zogenaamde grond-rat, een stuk vuurwerk dat aangedreven werd door buskruit en een grote gelijkenis had met de latere voetzoeker of serpent. De naam van het rotje zou zijn afgeleid van dezelfde soort vuurwerk, eveneens afgeleid van het woord 'rat'. De vuurwerk mortierbom werd pas ontwikkeld nadat kanonnen voor oorlogsdoeleinden in Europa werden geproduceerd en ingezet en de eerste mortiergranaten waren ontwikkeld, zo'n driehonderd jaar later. 

pyrotechnisc fireworks vuurwerk pyrotechniek ipaIndia en Bengalen spelen zeker een rol in de geschiedenis. Immers was daar salpeter direct voorradig als delfstof dat aan het oppervlak ligt, o.a. in de delta van de Ganges (waar de VOC in de 18e eeuw zelfs een raffinaderij bouwde) en in India bij de grotten van Madurai en Tuticorin. De Hollanders waren daar in de 17e eeuw ook; de Portugezen probeerden daar al sinds 1588 salpeter te bemachtigen (klik hier). Sommig grotsalpeter was zo zuiver dat het maar één of twee keer gezuiverd of geherkristalliseerd hoefde te worden.
Het is goed voor te stellen dat reeds vroeg daarvoor in de salpetergrotten mensen hebben gewoond die daar ook vuur stookten. Toen men de grond gebruikte om het vuur te doven, wakkerde dat juist het vuur weer aan - door de salpeter en het vrijkomen van zuurstof. Het effect is gelijk aan het aanblazen van vuur met de mond, waardoor de gedachte moet zijn geweest dat salpeter vastgehouden 'lucht' bevatte. Die 'lucht' was het gas zuurstof, nodig voor de verbranding.

Op die manier is makkelijk voor te stellen dat men mengsels van houtskool en salpeterhoudende grond maakte, niet alleen in India en Bengalen, maar ook in China en elders in de wereld. Dit kruit werd niet alleen voor 'Bengaals' licht gebruikt, maar ook als medicijn. Ongetwijfeld is houtskool dan het werkzame bestanddeel.
China beschikte in de provincie Hunan over uitgestrekte velden die rijk zijn aan salpeteraarde. Niet toevallig ontstond daar de vuurwerkindustrie, met name rondom Liuyang.
Hoewel de geheime kennis waarschijnlijk een reis om de wereld heeft gemaakt, en ook via de Mongolen werd verspreid die met op buskruit gelijkend materiaal oprukten tot aan Polen en Hongarije in 1241, werd omstreeks diezelfde tijd in Europa het buskruit op twee plaatsen herontdekt. Die herontdekking leverde de ontwikkeling van het Europese kanon op - via de klokkengieterijen - en de eerste vuurwapens waaruit de vuurwerkerij zou ontstaan.

Mogelijk is het geheim van het buskruit reeds verspreid met de kennis van het maken van papier. Toen het uitbreidende Arabische Rijk in het oosten het Chinese keizerrijk ontmoette omstreeks 740 na Chr., werden Chinese gevangenen gemaakt en belangrijke procesgeheimen ontfutseld.
De uitvinding van het buskruit wordt voorlopig dus toegeschreven aan de Chinezen. Buskruit heeft een lange ontwikkelingsgeschiedenis doorgemaakt. Door het ontbreken van de juiste samenstelling wordt het nog niet als echt buskruit beschouwd, maar als proto-buskruit gezien, een voorloper, nu zo'n 16 eeuwen geleden. Buskruit in de huidige samenstelling is echter van ongeveer 5 eeuwen geleden en de huidige verhoudingen pas de laatste 100 jaar praktisch ongewijzigd. Overigens heeft elk land waar buskruit wordt geproduceerd, zijn eigen samenstelling die iets afwijkt van de standaard receptuur verhouding van 75:15:10. 

De kennis in China werd zover bekend grotendeels doorgegeven door Taoïstische monniken (klik hier).
Zo beschrijft de Taoïstische monnik Ko Hung (265-317 na Chr.) een mengsel, bestaande uit steenzout (ongezuiverd salpeter), zwavel en azijn. Azijn had mogelijk de functie voor het uitwassen van onzuiverheden in salpeter en zwavel, zoals kalk dat daardoor in oplossing gaat.
De eerste vermelding van salpeter vindt men in de Ji Ni Zi in de 4de eeuw. Op het einde van de 5de eeuw werd salpeter geïdentificeerd en dat als hoofdbestanddeel zo veel als mogelijk gezuiverd diende te worden.

vuurwerk pyrotechniek ipaHet woord salpeter zoals wij dat gebruiken, komt van de Latijnse woorden sal (zout) en petrae (stenen), zout van steen, omdat het zout oorspronkelijk van de stenen rondom stallen en mestvaalten geschraapt werd - en daar als een bloemig wit gevederde kristalgroei aanwezig is. De samenstelling van deze kristallen is opvallend rijk aan kaliumnitraat -  vaak zo'n 95 %, en de rest is carbonaat en magnesium-, calcium en ammoniumnitraat. 
Salpeter is als sediment te vinden in minerale zout grotten en steengroeven - door bacteriële inwerking op urine en uitwerpselen van dieren en als percolatiewater, dat door bodemwater is oplost en uitkristalliseert. Dit soort salpeter is vaak  vermengd met andere kalkzouten zoals fosfaat, carbonaat, sulfaat en klei, maar kan eveneens van hoog gehalte zijn. Natuurlijke bronnen bevatten salpeter in verschillende samenstellingen en verhoudingen, afhankelijk van de vindplaats. 

Om deze salpetersoorten om te zetten tot bruikbaar salpeter voor buskruit, kalisalpeter of kaliumnitraat dat minder vochtaantrekkend is, moeten deze chemisch worden omgezet door het bijmengen van potas, as dat het overblijfsel vormt na houtverbranding en dat voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaat. Door ionenwisseling ontstaat het kaliumzout. Kalium wordt ook wel potash in het Engels of potassium genoemd in het latijn. Van deze zouten is kalisalpeter het minst hygroscopisch (wateraantrekkend), waardoor de eigenschappen van het buskruit aanzienlijk worden verbeterd.

In zijn Ben Cao Jing Ji Zhu (492 n. Chr.) schreef Tao Hong Jing dat er een blauw purperen vlam ontstond als men salpeter in het vuur strooide. Salpeter moet echter gezuiverd worden want anders is het onbruikbaar in buskruit mengsels. De salpeter werd verzameld en opgelost in potten met water. Daarna werd het water gekookt en na de indamping en uitkristallisatie werden de onzuivere elementen weggenomen via de oplossing of 'moederloog'.

pyrotechniek vuurwerk ipaVan groot belang is ook de kwaliteit van de gebruikte houtskool. Niet elke boom- of plantensoort is geschikt. De beste houtskool voor grotere gasproductie in buskruit is van de zachtere houtsoorten met een minimale asvorming, zoals van de wilg of de linde boom. In Japan zweren ze bij houtskool van de hennep plant. Voor vonken is houtskool van de pijnboom meer geschikt - waaruit barbecue houtskool grotendeels bestaat. (klik hier voor een video over de productie van houtskool).

In Europa werd het buskruit door alchemisten dus herontdekt, mogelijk via oude geschriften. Dankzij hun vele experimenten en hun drang naar kennis op zoek naar het onsterfelijkheids elixir en de geheime formule om onedele metalen zoals lood om te zetten in goud en zilver, de Steen der Wijzen, ontdekten zij veel nieuwe chemische elementen en verbindingen die zeer nuttige grondstoffen vormden of de aanleiding tot nieuw onderzoek. En ontwikkelden zij nieuwe technieken om stoffen beter te zuiveren of te scheiden.
Waarschijnlijk gebruikten ze chemicaliën die analoog waren met de bestanddelen van buskruit. Salpeterzout in een vuur geworpen, doet de verbranding verhevigen.

pyrotechniek vuurwerk ipa

De herontdekking van het buskruit in Europa zou worden toegeschreven aan Marcus Graecus in zijn Latijns boekwerk, en wederom twee monniken, de Duitse Franciscaner monnik Berthold Schwarz (1313?) en in Engeland aan de monnik Roger Bacon een eeuw eerder (1214 - 1294) die beide in de alchemie experimenteerden. Bacon gaf ook les en was bekend als Doctor Mirabilis.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEr wordt echter steeds meer getwijfeld aan dit verhaal. Schwarz staat in de annalen van de Duitse stad Freibrug vooral bekend vanwege het gebruik van buskruit voor vuurwapens en door een vuurwerkboek (klik hier). Bacon zou honderd jaar daarvoor zijn informatie hebben gehaald uit oude geschriften die via het Grieks en Latijn zijn vertaald uit het Arabisch. Ook zou hij eerder kennis hebben gemaakt met Chinees vuurwerk, maar het buskruit dat hij maakte, had niet de explosieve samenstelling en kracht.
 
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaVooral van groot belang is de militaire ontwikkeling en toepassingen van buskruit als aandrijfmiddel in kanonachtige wapens om projectielen te verschieten. Hoewel het eerste kanonachtige geschut waarschijnlijk in China tijdens de Song dinastie werd vervaardigd, werd de eerste kanon in Europa op het Iberische schiereiland ingezet tegen de Moren. Onduidelijk is echter of de kennis niet van Arabische origine was, daar de Moorse cultuur destijds in hoger aanzien stond. 

Zowel alchemisten als de lieden die zich met de techniek van wapens en kannonnen bezig hielden, hadden grote invloed op de pyrotechniek of vuurwerkerij, zowel voor oorlogsdoeleinden als voor kunstvorm, amusement en recreatie. Ontdekkingsreizigers als Marco Polo en familie brachten het Chinese en Mongoolse vuurwerk naar Italië - alhoewel boze tongen beweren dat Polo mogelijk nooit in China is geweest, van waaruit Italianen de kunst verbeterden met nieuwe vondsten en de kunst in Europa en in de jonge Verenigdse Staten verder verspreidden.

Samen met de schutterij, kanonniers, ambachtslieden en onderzoekers ontwikkelden zij  nieuwe pyrotechnische effecten.
Nieuwe ontdekkingen zoals die van het geheimzinnige elementaire witte fosfor in de 17e eeuw was zó groot, dat ook
pyrotechniek vuurwerk ipagerenommeerde natuuronderzoekers geïnteresseerd veronderstelden dat veel natuurverschijnselen te verklaren waren met de pyrotechniek - in plaats van andersom. Wanneer het onweerde, dacht men, waren de geest van nitraat, zwaveldampen en fosfor in de lucht.

Zelfs bij de ontdekking van statische elektriciteit en de uitvinding van de Leidse Fles, dacht men in termen van buskruit en explosies. Het is dan ook niet zo vreemd dat omstreeks deze tijd de liberale stroming van de verlichting steeds meer invloed kreeg. Het doen van experimenten en objectief onderzoek op basis van waarneming was van belang, de rede en filosofie, in tegenstelling tot de eeuwenoude hegemonie van dogma's uit de theologie en bijgeloof in het onverklaarbare.

De zuivere en toegepaste wetenschap speelde dus een steeds belangrijkere rol.
In Frankrijk was de laatste beroemde alchemist Antoine Laurent Lavoisier (Parijs,1743 – 1794), ook wel de vader van de moderne scheikunde genoemd, die zich tevens namens de Franse koning met de productie van buskruit in de maalmolens van Essone bezig hield.
Lavoisier leidde ook Éleuthère Irénée du Pont de Nemours op (klik hier), die later vluchtte i.v.m. de Franse Revolutie en buskruit zou gaan maken in de V.S. De kwaliteit van het buskruit kon bepalend zijn of een oorlog werd gewonnen of verloren, zoals tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (klik hier). Voor de landontginning, exploratie en ontwikkeling en aanleg van wegen was buskruit ook van groot belang. Hij kreeg belangrijke opdrachten van president Jefferson en werd zo de grootste fabrikant van o.a. de bekende DuPont explosieven.
Lavoisier zelf stierf tijdens de Franse Revolutie op de guillotine, als royalist en belastingpenning inner des Konings.

pyrotechniek vuurwerk ipaMaar ook de beroemde Franse chemicus en natuurkundige Louis Joseph Gay-Lussac (1778 – Parijs, 1850) was met de productie en zuivering van salpeter bezig, ten behoeve van de grote vraag naar buskruit; zowel gebruikt voor oorlogsdoeleinden die in belang voorop gingen, als in vredestijd voor de ontwikkeling van  waterwerken en in de mijnbouw).

De biologische nitrificatie methode om salpeter te maken door middel van rottende stapels stalmest en urine, vermengd met bouw- en steenresten, slachtafval, e.d. en afgedekt met lagen stro, was een bekende techniek maar behoefde verfijning. Door bacteriële inwerking wordt ammoniak door oxidatie omgezet van nitriet in nitraat. Het stinkende mengsel van organisch en anorganisch afval bleef in stapels van
1,5 meter hoog op grote akkers een jaar rotten, waarna het materiaal werd 'geoogst' en met heet water werd behandeld, met potas werd vermengd en vervolgens werd uitgekookt. Na herhaaldelijke herkristallisatie ontstond redelijk zuiver kalisalpeter. Deze methode was het meest efficient bij een themperatuur van 35 graden C en viel stil in de winter.

Er zijn volgens Johan Verachtert in zijn studie over de middeleeuwen voldoende aanwijzingen dat kennis over buskruit in de 13e eeuw door de Mongolen en Arabieren via handelsroutes en oorlogswegen zowel over zee als over land, intellectuele uitwisselingen en boekvertalingen en grensconflicten, van China naar Europa is gebracht. pyrotechniek vuurwerk ipa
De geheimen van speciaal Chinees kunstvuurwerk zijn door oude zeevarende ontdekkingsreizigers en handelsnaties uit Holland, Engeland, Spanje, Portugal en Italië met hun contacten aldaar, per boot via de zeeroute vanaf China en India naar Europa gebracht. In Europa heeft de ontwikkeling van het kunstvuurwerk zich verder voltrokken, voornamelijk geïnspireerd en gedomineerd door Italiaanse methoden, hun beroemde kunstzinnigheid en gevoel voor stijl.

Reeds in de 17e eeuw had Nederland een ambassade in China, de kolonie Deshima in Japan en VOC handelsposten o.a. in India en Bengalen (klik hier: Patna en Chhapra voor  salpeter als delfstof; er stond zelfs een salpeter raffinaderij).  De ambassadeur berichtte regelmatig van het prachtige Chinese vuurwerk, dat vooral op gebruik van buskruit en fijne ijzerdeeltjes bleek te berusten. De Hollanders en later de Engelsen leerden de Japanners weer over vuurwerk, dat ze daar nog niet kenden.

Aan het Hof van de rijke adel, de koningshuizen van Frankrijk (Bourbon in Versailles), Engeland (Tudor en Hanover in London) en Rusland (Romanov in St. Petersburg), werden in de 16e en 17e eeuw grote kunstvuurwerk spektakels vertoond. Duitsland verspreidde de kennis vooral naar het Russische hof, Italianen naar het Franse Hof en Nederlanders en Denen naar het Engelse Hof (klik hier).

pyrotechniek vuurwerk ipaIn het begin van de 16e eeuw bestonden de Nederlanden uit gebieden met eigen wetten en regels. Over deze gebieden heerste de Habsburgse landsheer Karel V. Zijn vader, hertog Filips de Schone, was een telg uit het geslacht van de Bourgondiërs dat vanaf de 14e eeuw een groot aantal hertogdommen en graafschappen in de Nederlanden had verworven. Zijn moeder was de erfgename van de Spaanse Aragon en Castilië. Filips stierf toen Karel nog jong was. In 1515 werd hij als 15-jarige al heer der Nederlanden, een jaar later ook koning van Spanje en over de bezittingen in de Nieuwe Wereld, en in 1519 volgde zijn verkiezing tot keizer van het Duitse Rijk.

In de 16e eeuw had bijgeloof vele mensen in hun greep. Zo geloofden mensen in tovenarij, boze geesten en heksen. Volgens de kerk was tovenarij een daad van de duivel en het kwaad. Wanneer een oogst mislukte, door ziektes vele dorpelingen stierven of andere tegenslagen plaatsvonden, werd dit gezien als een straf van God. En de mensen zochten dan een zondebok, iemand aan wie ze de schuld konden geven. Dit leidde tot beschuldigen van hekserij. Vuurwerk was nog vrij onbekend en werd in die tijd vaak als iets beangstigends ervaren. Zeker bij de gewone burgerij die vaak onaangekondigd werd verrast met licht- en geluidseffecten die veel leken op natuurlijke donder en bliksemschichten, en hemels vuur als van een regen van meteorieten. Vuurwerkers werkten dan ook voornamelijk voor de adel, de koningen en nieuwsgierige prinsen, in hun opleiding. Van de angst voor het onbekende van vuurwerk maakte de adel graag dankbaar gebruik: om hun overwicht en macht te bevestigen tegenover het gewone volk, alsof zij tevens heer en meester waren over de krachten der natuur. 

De voor ons bekende Cornelis Drebbel (Alkmaar 1572 - Londen 1633) hield zich met veel zaken bezig: hij was alchemist, ontdekker, goochelaar, ingenieur en uitvinder. Hij kan zeker ook tot de eerste internationaal bekende en erkende pyrotechnici van de wereld worden gerekend, een eeuw eerder dan de gebroeders Ruggieri bekend zouden worden aan het Franse hof. Vuurwerk in die tijd was nog voornamelijk op buskruit en het gebruik van wat exotische mineralen gebaseerd en had nog weinig kleur. Dat is ook op vele schilderijen uit die tijd te zien.

pyrotechniek vuurwerk ipaIn Engeland verzorgde Drebbel voor de Prins van Wales de Koninklijke vuurwerken en werd hij tevens bekend door het gebruik van magische trucs, het zogenaamde ´fulminerend goud', ook wel knalgoud, kraakgoud of klatergoud genoemd (zie p. 399 Beginselen der natuurkunde, van Winkler uit de 18e eeuw), zowel voor 'lust ende vermaeck' als voor militaire marinetoepassingen zoals in expeditie bij het Franse La Rochelle in 1628 - waar de Engelsen de Franse Hugenoten bescherming wilden bieden.
Mogelijk wist Drebbel ook zuurstof te ontwikkelen uit salpeter in zijn eigen ontworpen duikboot, hoewel zuurstof als gas nog niet officieel was ontdekt - men dacht eerder aan opgesloten 'lucht'.

Eerder had de Duitse alchemist Sebald Schwaertzer in zijn Chrysopoeia Schwaertzeriana in 1585 van het knalgoud melding gemaakt (
klik hier). Drebbel had met het 'Aurum Fulminans' een fantastisch magische tovertruc, want door middel van de explosieve ontledingskracht van het poeder kon hij een muntstuk met een knal hoog laten opvliegen. Een ieder in grote verbazing achterlatend, in het voor de late middeleeuwen zeer geheimzinnige en onbekende krachtenspel.

Overigens is fulminerend goud niet hetzelfde als de zuivere verbinding fulminaat (-ONC), die in de vorm van zilverfulminaat wordt gebruikt als explosief in bepaalde knalerwten, zoals Pop-pop of Tricky, waarbij zakjes grof zand zijn afgevuld met 1,5 mg zilverfulminaat. Knalgoud betreft een stel van complexe amorf polymere goud-stikstof-waterstof verbindingen dat kan variëren in samenstelling naar gelang de uitgangsstoffen, de overmaat en de mate van zuivering door uitwassen met water of ammonia. Het zijn hoog explosieve verbindingen die in gevoeligheid sterk variëren en kunnen detoneren, in tegenstelling tot buskruit.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaHoewel het element ijzer al lang bekend was, werd het in fijn verdeelde vorm pas in vuurwerk gebruikt toen men ontdekte dat Chinezen dit in hun vuurwerk verwerkten voor briljante effecten. Rond het jaar 1740 hielden vijf Italiaanse broers Ruggieri zich bezig met de ontwikkeling van fraai roterend grondvuurwerk en verhuisden zij vanwege hun grote kennis op pyrotechnisch gebied definitief naar Frankrijk, om daar aan het Hof van Versailles in hoge adellijke kringen het allernieuwst ontwikkelde kunstvuurwerk te vertonen.

Hoewel de komst van buitenlandse pyrotechnici zowel in Engeland als in Frankrijk soms leidde tot jaloezie en ruzie, o.a. tussen de Parijse vuurwerkfamilie Dodemant en Pietro Ruggieri - waarbij in 1749 tijdens rivaliserend opgestelde vuurwerken voor het stadhuis zelfs veertig doden en driehonderd gewonden vielen, werd de oudste broer Petronio toch benoemd door de Franse Louis de XV als de Vuurwerker des Konings. Gaetano Ruggieri bleef in Engeland na het grote vuurwerkspektakel in London's Greenpark als docent bij de Woolwich Royal Laboratory.

Ontdekkingen en uitvindingen zoals die van statische electriciteit en de Leidse fles leidden in de 18e eeuw aanvankelijk nog tot het verkeerde idee dat vuurwerk en buskruit iets te maken hadden met het natuurkundige verschijnsel, immers was er licht als 'vuur' en geluid van een knal bij ontlading.
Belangrijk was de ontdekking in 1786 van kaliumchloraat door de Franse graaf Claude-Louis Berthollet (1748 - 1822), arts en later chemicus. In eerste instantie wilde hij het 'Berthollet-zout' als vervanging voor salpeter gebruiken in buskruit, maar na een zware explosie bleek het daar veel te gevoelig en instabiel voor.
Met name in combinatie met ongezuiverd en zuurhoudend zwavel.

Chloraat werd bereid door chloorgas door een warme alkalische oplossing te leiden. Na de ontdekking en de ontwikkeling van elektriciteit, werd het goedkoper elektrolytisch uit een gewone zoutoplossing bereid bij waterkrachtcentrales.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaMet chloraat was het pas goed mogelijk fraai kleurenlicht te produceren, niet alleen vanwege de hogere verbrandingstemperatuur, maar omdat chlorides vaak een geschikt kleurenspectrum bezitten.
Kleurenlicht producerende verbindingen van de elementen strontium en barium waren ontdekt en vuurwerkers met name in Italië en Frankrijk experimenteerden ermee.
Chloraat werd aanvankelijk voor de ontwikkeling van explosieven gebruikt. Tevens was het van belang voor de ontwikkeling van slaghoedjes, waardoor de ontsteking van buskruit opeens veel makkelijker werd - met name in vuurwapens.

Voor de ontwikkeling van veiligheids lucifers is het chloraat zelfs onontbeerlijk gebleken. Het betreft hier een nauwkeurig balans die niet zo makkelijk af te lezen is van het op zich eenvoudige concept.
Ook de Chinezen waren de eerste die een soort van lucifers maakten, bamboe flinters gedoopt in gesmolten zwavel. Er was wel eerst vuur nodig om ze aan te steken.
vuurwerk pyrotechniek ipaIn Europa was het vele eeuwen later de Ierse alchemist en filosoof Robert Boyle (1627 - 1691) die houtjes doopte in witte fosfor - dat toen was ontdekt. Witte fosfor is bij 40 graden C makkelijk ontvlambaar aan de lucht.  In zijn Sceptical Chymist uit 1661 doet Boyle nog geen verslag (klik hier), dat zou duren tot 1680. Later werd fosfor en chloraat gecombineerd, een gevaarlijke sas die bij wrijving ontbrandt. Pas toen later door een Zweedse uitvinding het veel veiliger rode fosfor werd gescheiden van het chloraat in de luciferkop, ontstond de veiligheidslucifer. 
 


Na de dood van Petronio Ruggieri in 1794 nemen zijn zoons Michèl-Marie en Claude-Fortuné de zaken waar als vertegenwoordigers van de volgende generatie vuurwerkers. C-F benaderde de pyrotechniek op een meer wetenschappelijke basis en probeerde met de zich ontwikkelende moderne chemie een brug te slaan. Hij publiceerde diverse belangrijke werken, waaronder Elémens de Pyrotechnie in 1801 (klik hier), Pyrotechnie Militaire in 1812, Principes de Pyrotechnie in 1821 - dat ook in het Engels werd vertaald -, Notes Explicites in 1825 en Précis Historique in 1830.

Geen Flogiston theorie en rare geheimen, maar voortaan degelijke natuurwetenschap op basis van ook door andere wetenschappers controleerbare experimenten!
De Duitse chemicus Justus von Liebig (1803 - 1873) wordt beschouwd als de pionier op het gebruik en de ontwikkeling van kunstmest, waaronder salpeter. Hij stopte met zijn apothekersstudie na een ongelukkig experiment met knalkwik en werd later in Parijs een leerling van Gay-Lussac. 
Voor salpeter werden nieuwe import mogelijkheden gevonden in de vorm van Chili-salpeter (klik hier) uit de woestijnen van het droge noorden en grensend aan Peru en Bolivia. Dit salpeter is ook een uitstekende kunstmest en voor voldoende voedselaanwas zorgde. Voor buskruit diende het natronsalpeter nog wel te worden omgezet.

Na de ontdekking van nitrocellulose (1832) en nitroglycerine (1847) kwam cordiet in plaats van buskruit (
klik hier). Het 500 jaar bekende buskruit voor militaire doeleinden, de wegen- en mijnbouw, werd vervangen door de veel efficiënter werkende organische nitraten als cellulosenitraat (nitrocellulose) en glyceroltrinitraat (nitroglycerine). Bij de verbranding worden grotendeels gasvormige producten gevormd die veel meer energie opwekken. Hoewel Alfred Nobel niet de eerste was die nitroglycerine synthetiseerde (dat was Sobrero), was hij wel de eerste die de uitvinding van het goed bruikbare Dynamiet groots ontwikkelde en er een fortuin mee maakte.

Cellulosenitraat wordt in de vuurwerkerij echter maar met mate gebruikt, als kruit in ijsfonteintjes met microsterren of verkocht als flitswatten (schertsartikelen) en als flashpaper voor goochelaars. Cellulosenitraat kan niet altijd buskruit vervangen, omdat NC goede afsluiting nodig heeft voor de benodigde drukopbouw. Daardoor is het geschikter voor moderne munitie. NC is een instabiele stof en heeft stabilisatoren nodig die de katalytische afbraak tegengaan. Buskruit is echter nog steeds een belangrijke basis in de kunstvuurwerkerij. Oud buskruit waarbij het nitraat onder invloed van vocht door uittreding, migratie en herkristallisatie slechter is geworden in kwaliteit, kan makkelijk weer worden opgewerkt. Dat kan niet met NC. Men werkt echter aan methoden om NC ook voor vuurwerk aandrijving te gebruiken.

pyrotechniek vuurwerk ipaIn de 19e eeuw speelde de wetenschap met talrijke ontdekkingen en vindingen een grote rol, de industriële revolutie: met de stoommachine, gas en elektriciteit, de telefoon, elektronica als de draadloze zender en radio, de elektromotor, de dynamo, de wasmachine, de benzine- en dieselmotor en auto, het vliegtuig en ook in de chemie - met tal van aardolieprodukten als plastics en synthetische medicijnen - die de periode van de alchemie en haar geheimzinnige hocus-pocus achter zich had gelaten.

Voor de grote vraag naar kleurstoffen was de ontwikkeling en productie van anilinekleurstoffen in het vooroorlogse Duitsland van belang. In 1909 in Duitsland werd het chemische stikstofbindingproces (Haber-Bosch) ontwikkeld voor de synthese van salpeterzuur door oxidatie van ammoniakgas, van belang voor zowel de productie van explosieven als voor de nitraten in kunstmest.
Salpeterzuur en anorganische nitraten konden vanaf nu synthetisch en goedkoop in chemische fabrieken op grote schaal worden bereid. De biologische productiemethode en de import van salpeter als delfstof waren niet langer nodig. Daardoor kon vooral Duitsland zelf ook de productie voor de oorlogsindustrie opvoeren zonder afhankelijkheid van andere landen. De benodigde stikstof komt immers uit de ons allen omringende lucht.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaKunstv
uurwerk was niet langer het domein van de aristocratie, de mensen met het geld en de geheimzinnige zonderling. Het gewone publiek werd via drogisten en apothekers bekend met vuurwerk, o.a. door Loeff in Den Haag zo rond einde 19e eeuw. Zij waren immers gewend te mengen en te roeren met chemicaliën en kenden de receptuur. Apothekers die in de handel gingen - doordat naar hun mengsels en producten grote vraag was, werden groot in de farmaceutica, lichaamsverzorging en cosmetica.
De opkomende fotografie in de 19e eeuw zorgde voor blitslicht chemicaliën zoals magnesium, en in 1886 werd in Zwitserland bij een waterkrachtcentrale de eerste elektro-chemische chloraat-fabriek gebouwd. De electro-chemie produceerde ook aluminium en magnesium. De ontwikkelingen leidden tot foto flashlight kruit, dat sinds begin de 20e eeuw in veranderde samenstelling als 'flash' vaak buskruit vervangt in knalladingen voor vuurwerk.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa
De eerste kunstvuurwerkfabrieken in Nederland waren G.J. Ruijsch in Utrecht eind 19e eeuw - die op 8 augustus 1886 een groot vuurwerk aankondigde tijdens de wielerwedstrijd in Nijmegen in de voorloper van de (auto-)kampioen (klik hier), Ruijsch later de Nederlandsche Pyrotechnische Fabriek geheten, A. J. Kat in Leiden en Schuurmans in Leeuwarden, die Italiaanse vuurwerk fabricagemethoden introduceerden. Hun waar in consumentenvuurwerk was zeer beperkt.

Er ontstaan in heel Europa vuurwerkbedrijven, de handel bloeit op en men verzint de vreemdste producten om aan de man te brengen. In Duitsland verkoopt men in 1908 zelfs allerlei kunstvuurwerk voor op de fiets(!), inclusief rotjes om zich tegen tegen lastige honden te verweren (klik hier). Fietsers in de 20e eeuw werden nogal eens door dolle honden belaagd, ook in Nederland. Al gauw kwam men er achter dat het meer met opvoeding van het dier te maken had - bij mensen is dat overigens niet veel anders. 

pyrotechniek vuurwerk ipa Tijdens de 1e en 2e W.O. schakelen vuurwerkbedrijven over op productie voor de oorlogsindustrie - als zij toch al niet voor het leger opdrachten uitvoerden, zoals de fabricage van parachute-vuurpijl lichtfakkels - de Deense uitvinding dateert al van 1820.
Na de 2e W.O. hebben de mensen hun handen vol aan opruimen van resten munitie en het opbouwen van het land. Oude munitie vormt ook een gevaarlijke hobby voor menige jongen. Voor het publiek werd het een jaarlijkse gewoonte om kant-en-klare rotjes, vuurfonteintjes, voetzoekers en vuurpijlen via winkeliers aan te kopen en op Oudejaarsavond af te steken - die hun waar weer van groothandel en fabrieken hadden betrokken. Dat vuurwerk was toen nog veelal op gewoon buskruit gebaseerd en de keuze was beperkt. Ook experimenteerden veel jongeren thuis en waren chemicaliën gewoon te koop bij de drogist. 

pyrotechniek vuurwerk ipaDe opkomende handel en industrie betekende enerzijds dat mensen zich meer luxe konden permitteren. Anderzijds dat het goedkoper worden van grondstoffen en duurder worden van arbeid betekende dat er ook een opkomst van vuurwerk was als kant-en-klaar massaproduct uit landen met goedkope arbeid. De ouderwetse drogist met chemicaliën verdween steeds meer uit het straatbeeld en maakte plaats voor het 'parfumerie en cosmetica' type die geen chemische grondstoffen meer verkocht. Ook de apotheker die over meer kennis beschikt, heeft nagenoeg geen chemicaliën meer maar betrekt al zijn medicijnen van de groothandel - en die weer van de farmaceutische of chemische fabriek.

pyrotechniek vuurwerk ipa Kat LeidenHiermee was ook het thuis proeven doen afgelopen, een hobby die met name veel jongens zowel in Europa als in de V.S. uitoefenden in de jaren 1930 tot 1980, mede onder invloed van de vooruitgang in de natuur- en scheikunde en de hobbydozen die werden aangeboden - mede de ruimtevaart met de modelrakethobby. Die hobbydozen zijn er nog wel, maar er zitten geen interessante chemicaliën meer in. Dat komt door de terreur van de angsthazen die uitbanning van de spanning en het avontuur voor de ontdekking van het onbekende en onverwachte in de natuur als groot goed achten, een ware plaag voor het zich pril ontwikkelende jeugdige natuurwetenschappelijke intellect. (klik hier: Home Chemistry in the Golden Age of Science) In Nederland en Duitsland waren de boeken van Dr. Hermann Römp zeer populair, evenals de Mengen en Roeren boeken van Edel en de Kosmos experimenteerdozen.

pyrotechniek vuurwerk ipaRond de jaren 1960 kwam de import vanuit China goed op gang. Het door de Chinezen gebruikte buskruit was duidelijk inferieur doordat men onvoldoende mengt, maalt en samenperst: het moet vooral snel en goedkoop. Het meeste vuurwerk is dan ook van matige kwaliteit. Alleen de grote variatie, breder pallet aan kleurenlichteffecten en lage prijs maakte het Chinese vuurwerk erg populair.

pyrotechniek vuurwerk ipaGaandeweg wordt vaker het (kalium)nitraat in vuurwerk deels vervangen door chloraat (gesynthetiseerd in 1830) en perchloraat (1918) en nieuwe brandstoffen geïntroduceerd zoals magnesium (ontdekt in 1828 en pas toegepast in 1865), aluminium (1894), magnalium en titaan (1960), dat goedkoop beschikbaar kwam door de ontwikkelingen eerst in de fotografie, en later in de lucht- en ruimtevaart. Met de ontwikkeling van de flitslamp, elektronisch flitslicht en de elektronische camera - ingebouwd in de gsm telefoon - waren ook de fotografie chemicaliën niet meer nodig. Zelfs het grootste bedrijf ter wereld, Kodak, de trots van Amerika, ging daardoor ter ziele: het computertijdperk had zijn wonden nagelaten. De natuur- en wiskunde lijkt het op dit terrein te gaan winnen van de scheikunde.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaDuitsland is traditioneel sterk in de chemisch technologische sector, naast Frankrijk. Vuurwerk uit Duitsland, Frankrijk, Spanje maar vooral ook de Italiaanse ambachtelijkheid en vernuft staan voor hoge kwaliteit bekend.
Uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland komen nog altijd kwalitatief de beste grondstoffen, waaronder Duits pyro aluminium voor de productie van flash kruit (ook wel wit kruit, flits- , flash kruit of aluminium-kruit genaamd), dat buskruit vaak vervangt als explosief in rotjes.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa
Chloraat en perchloraat worden goedkoop geproduceerd in landen waar elektriciteit wordt opgewekt door waterkrachtcentrales: Zwitserland, Scandinavië, Spanje, Italië en China. Chinees perchloraat is echter vaak vervuild met chloraat en dus niet goed gezuiverd.
Chinees flash kruit heeft vaak een iets andere en goedkopere samenstelling met stoffen die chemisch een minder stabiele sas vormen. Hier tellen economische overwegingen zwaarder dan de veiligheid.
Perchloraat kwam enkele jaren gelden in opspraak als milieu-vervuilende toxische stof, maar bepaalde bronnen wezen ook op de natuurlijke aanwezigheid van perchloraat in de aardbodem. 

Door concurrentie uit China en aanscherping van de wetgeving op het gebied van milieu, maar vooral ook na de ongelukken in Culemborg en Enschede, is heden ten dage alleen Schuurmans als bedrijf in Nederland nog overgebleven - dat overigens geen consumentenvuurwerk meer heeft vervaardigd.
vuurwerk pyrotechniek ipaDe verkoop van consumentenvuurwerk is licht stijgende, al hebben de economische recessie - de dubbele dip - wel degelijk invloed op het vuurwerk in het algemeen, met name op de shows die minder frequent en minder groot zijn, niet alleen in Nederland en Europa, maar ook in de VS. Ook tal van Oranjecommissies voor de viering van Koninginnedag hebben vanwege tanende belangstelling en inkomsten, veelal het grote vuurwerk afgeschaft.

Dat is waarschijnlijk ook de verklaring voor de iets stijgende consumenten verkoop in Nederland de afgelopen jaren, met een stabilisering in 2012. Het aantal ongelukken blijkt sterk gedaald de afgelopen vier jaar. Hoewel er geen aanleiding is voor veel ongerustheid, is er vanuit politiek uiterst links een tendens te bespeuren consumentenvuurwerk om milieuredenen, overlast en vanwege angst van dieren - de PvdD - op termijn te willen afschaffen.
Dat is op zich vreemd omdat vuurwerk maar een geringe invloed heeft op het milieu, de gebruikte chemicaliën steeds milieuvriendelijker worden, en dat ook bij Schiphol is bewezen dat dieren zich weinig aantrekken van lawaai - zelfs wanneer ze daar met speciaal vuurwerk worden weggejaagd. Gebruik van plastic kan makkelijk worden teruggedrongen door duidelijk afspraken te maken met de industrie.

Misverstanden en andere lawines aan nitraatloze klappers

Misverstanden en andere lawines aan nitraatloze klappers

2012 start met aanstaand politiek vuurwerkverbod ?

Er wordt een hoop onzin beweerd over vuurwerk, vooral uit politieke overwegingen om op termijn een algemeen verbod te leggen op de verkoop van consumentenvuurwerk. Gaat vuurwerk aan de populariteit ten onder?
Zijn de redenen voor een verbod wel eerlijk en terecht? Of komt het door de typische komkommertijd bij de pers en is in januari alles weer vergeten, zoals elk jaar? Is vuurwerk wel een probleem, of gaat het eigenlijk om dronkenschap en drugsgebruik dat overlast al dan niet met vuurwerk veroorzaakt? Opvoedingsproblemen, die zo kenmerkend zijn van Nederlandse ouders?
Of is het toch een rookgordijn van de overheid om de werkelijk echt belangrijke problemen waardoor burgers bedrogen uitkomen - zoals wanbeheer bij de Europese politiek, de banken, verzekeraars, de winstwoekeraars, de pensioenfondsen e.d., te verhullen?

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaLaten we eerste melden dat het aantal ongelukken met vuurwerk wederom is gedaald, maar liefst met 40 % over de afgelopen vier jaar! Dit ondanks de gestegen verkoop in de afgelopen jaren en het gestegen gebruik van illegaal vuurwerk. (klik hier) Er bestaat dus geen relatie van directe evenredigheid, wat vaak wordt gedacht. Wel is er mogelijk een relatie met de afname van het aantal vuurwerkshows, of in ieder geval het tanende budget daarvoor, waardoor mensen mogelijk meer zelf zijn gaan afsteken.

Vandalisme is ook niet specifiek vuurwerk gerelateerd en dient hard te worden aangepakt.  Spreek ouders aan op hun verantwoordelijheid en zorg dat ze supervisie bieden i.p.v. hun kroost met alcohol en drugs op straat te laten slenteren. In toenemende mate gedraagt Nederlandse jeugd zich ook slecht in het buitenland, dus dat is niets nieuws (klik hier).
Dat neemt niet weg dat de meeste mensen zich netjes en verantwoord gedragen met vuurwerk, en het zou belachelijk deze overgrote meerderheid te straffen voor wangedrag van een kleine groep van tokkies en rapalje.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEen verbod op vuurwerk is in ieder geval geen oplossing. Zelfs in China, de bakermat, heeft men geprobeerd vuurwerkgebruik te matigen, maar is het op niets uitgedraaid. Je kunt een sterke culturele gewoonte en geloof in voorspoed - door uitdrijving van ongeluk en tegenslag - ook niet zomaar verbieden; dat is een eeuwenoude verworvenheid geworden waarbij een verbod de illegale markt nog groter maakt dan deze al is. Volgens de Chinezen: des te harder de knallen, des te beter de uitdrijving van de duivel.

Om excessen tegen te gaan, is het veel beter alternatieven te bieden.

Op Oudejaarsavond zouden gemeentes en organisatie's als sportclubs e.d. andere activiteiten kunnen bieden zoals een speciale feestavond met muziek en dans. Wanneer dat moet worden betaald, zorg dan voor aanvaardbare toegangsprijzen en stel bij clubs de gelegenheid ook open voor niet-leden. Dit idee is niet nieuw, andere landen zoals Duitsland doen dat met succes al jaren, maar Nederland wil atijd het wiel weer opnieuw uitvinden.
En wat de rommel en milieu betreft: vuurwerk kan milieu vriendelijker
door mensen er nog meer op te wijzen hun eigen rommel op te ruimen. Fabrikanten van vuurwerk kan gevraagd worden geen plastic meer te verwerken in vuurwerk, maar alleen nog papier en karton. Dat kan makkelijk en is een kwestie van goede afspraken maken.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEn zoals gezegd, zorg voor een aanzienlijke stijging van het aantal goede vuurwerkshows, verspreidt over het hele land, te beginnen met die voor Koninginnedag. Dan gaat zonder verbod op consumentenvuurwerk de verkoop omlaag. In elke woonplaats van redelijk formaat per 20.000 bewoners één vuurwerkshowbudget van minstens 5000 euro, dat is dus 25 eurocent per inwoner. Meerdere budgets kunnen worden samengevoegd tot een grotere show. Voor heel Nederland kost dat slechts iets meer dan 4 miljoen euro, een schijntje vergeleken met de kosten van het consumentenvuurwerk.

Een ander mogelijk alternatief is vuurwerk zelf te laten maken door speciale verenigingen en clubs, zoals dat ook in Malta al jarenlang gebeurd. Er komt dan geen Chinese import meer binnen.
Cees Meier van Consument en Veiligheid had uitgerekend dat 3 weken strenge vorst in Nederland vele doden en 13.000 gewonden door ijspret had opgeleverd (klik hier), met een economische schade van minstens 46 miljoen euro. Bij dergelijke cijfers valt de vuurwerkoverlast natuurlijk volledig in het niet. Hij opperde dat Nederlanders kennelijk niet meer kunnen schaatsen en er goed aan zouden doen lid te worden van een ijs- of schaatsclub.
Voor vuurwerk zou het ook een uitstekend idee zijn om lid te worden van en vuurwerkclub. Iets dergelijks is in de jaren '90 van de vorige eeuw al geopperd bij het ministerie in Den Haag, maar de ambtenaren aldaar hadden daar toen geen oren naar. Het zou een prima idee zijn zoiets in te voeren en vanuit de overheid te stimuleren, in plaats van te frustreren.

Staatssecretaris van Milieu Joop Atsma wil dat de handel in illegaal vuurwerk Europees wordt aangepakt. Dat hij dat in Nederland wil, is zijn goed recht. Maar wil hij dat omwille van het gevaar, de overlast, ter bescherming van de legale handel of de gemiste belasting penningen? Tot nu toe hebben overheidsbemoeienissen slechts alleen toch kwalitatief matig tot slecht vuurwerk én schrikbarende woekerwinsten voor de binnenlandse handel geleid.
Zijn collega’s vóór hem hebben al eens bij de Chinezen aangeklopt. A
tsma zou gaan praten met zijn ambtgenoten en de EU in Brussel om scherper hierop te gaan controleren en duidelijker te gaan handhaven.
D
e staatssecretaris maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk die steeds vaker uit Oost-Europa Nederland binnenkomt.
Waardoor dat precies komt, weet Atsma niet. "Het zou kunnen zijn omdat wij meer en meer afspraken maken met China over het aanpakken van illegaal vuurwerk”, zei hij.

Wij weten wel hoe dat komt en Atsma maakt twee belangrijke denkfouten: er bestaat in de handel geen verschil tussen illegaal en legaal vuurwerk. Vuurwerk is vuurwerk, het kent alleen gevaren classificaties voor internationaal transport. Het heeft dan ook geen zin om met Chinezen of wie dan ook buiten Nederland over illegaal vuurwerk te gaan praten. Vuurwerk wordt pas illegaal wanneer het in Nederland aankomt, het niet aan de strenge vereisten voldoet en het voor de verkoop wordt aangeboden. Ieder land heeft zo zijn eigen bepalingen. Des te meer je verbiedt, des te interessanter wordt de 'verboden' vrucht.
Dat zou als Atsma als gelovig protestants christen toch moeten weten.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaHet is ook een typisch Nederlands probleem - een kwestie van opvoeding of beter: gebrek eraan, want in het buitenland speelt het nauwelijks. Nederlandse politici willen hun Calvinistische maatstaven als Europese standaard ook opleggen aan landen als Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en Malta, die in de loop van de eeuwen hun geheel eigen - door het katholicisme gedragen - vuurwerkcultuur hebben opgebouwd. De vuurwerkculturen van Valencia en Malta zijn zo uitzonderlijk en sterk verweven met het temperamentvolle zonovergoten leven en de geloofsbeleving aldaar, dat het geen enkele bemoeienis met een bekrompen geest van de koude grond als Calvijn en zijn geestverwanten verdraagt: ze zijn als water en vuur. Valencianen en Maltezen zijn trots op hun rijke vuurwerkcultuur en willen dat voor geen goud missen!
Staatssecretaris Atsma zou zich met met zijn onverdraagzame bemoeizucht eens wat beter moeten verdiepen in de gewoonten en bijzonderheden van andere culturen, in plaats van andere buitenlandse culturen  verantwoordelijk te stellen voor de beperkingen en opvoedingsproblemen van sommige jeugdige Nederlanders en hun ouders. 

 
Ten tweede: al een kleine veertig jaar lang probeert de Nederlandse overheid de eisen voor vuurwerk als maar strenger te maken, waardoor het vuurwerk steeds minder is geworden.
Het begon ooit met een verbod op voetzoekers, op strijkers, op spinners en tourbillions (helicopters) die nog wel mochten draaien maar niet meer mochten opstijgen, het te korte of zelfs het te lange lontje, etc. Ook de geluidssterkte werd sterk ingeperkt, om in 2004 de teugels een stukje te laten vieren. Verder mochten rotjes alleen nog maar buskruit bevatten en daar Chinezen een slechte kwaliteit buskruit maken met een goedkope papierwikkel, knallen ze niet meer goed. Alle pit is eruit verdwenen, maar het vuurwerk is ondertussen wel peperduur geworden -  het verschil tussen inkoop- en verkoop is gigantisch, een factor 20 oftewel 2000 %. Voor deze woekerwinstprijzen moet toch veel beter vuurwerk te vinden zijn, en anders wel te fabriceren, met kwaliteitsgrondstoffen. Mensen willen best wel wat meer betalen, maar ze moeten ook waar(de) voor hun geld krijgen, of zoals Amerikanen zeggen: "How to get more bang for the buck".

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaChinezen verdienen daar zelf oveigens weinig aan, het is de tussenhandel en winkelier die excorbitant verdienen zonder er veel voor te doen. Chinezen staan weliswaar bekend om hun handelsgeest en gevarieerd vuurwerk, maar niet vanwege de hoge kwaliteit van het product. Chinees vuurwerk is snelle massa-productie van matige tot slechte kwaliteit.
Ook het Chinese Visco lont is vaak onbetrouwbaar en veroorzaakte een hoop uitval en blindgangers. Dat ging de klant de keel uithangen.
Vandaar dat handelaren uiteindelijk hun specifieke orders begin 2004 in Oost-Europese landen plaatsten. Om reden dat daar de lonen ook laag zijn – niet zo laag als in China, maar meer omdat men in staat is een beter product te maken met kwalitatief veel betere grondstoffen - dan Chinezen plegen te gebruiken. Het Duitse aluminium is bijvoorbeeld superieur en het perchloraat van Chinese oorsprong is vaak vervuild met chloraat.

Het klinkt misschien ongelooflijk, maar het is een feit dat Chinezen zelfs de kunst van het goed buskruit maken niet (meer) verstaan. En dat terwijl ze zelf de vermeende uitvinders er van zijn. Dat zie je wel  vaker, dat niet de uitvinder maar diegene die het product heeft verbeterd, met het succes aan de haal gaat. De Keuringsdienst van Waren van het ministerie heeft jarenlang vuurwerk goedgekeurd als veilig wanneer het steeds minder functioneerde, ervan uitgaande dat geheel niet meer functionerend vuurwerk voor 100 % veilig is. Dat volstrekt onzinnige beleid heeft de handel uiteindelijk naar Oost-Europa gedreven, waar een geheel nieuwe pyrotechnische industrie is ontstaan. Had het ministerie goed naar de wijze raad die zij kreeg in de jaren '90 geluisterd, dan had Nederland zelf die nieuwe vuurwerkbedrijven verwelkomd en hen onder de Nederlandse wetgeving laten produceren. Waar kortzichtige kleinburgerlijke bekrompenheid bij slapende ambtenaren al niet toe kan leiden. 

Is er dan geen positief nieuws te melden? Jawel, minister-president Mark Rutte heeft het bed eens eens flink opgeschud van diezelfde slapende ambtenaren in de buitenlandse dienst. Had hij eerder de kiezer beloofd een hoop nutteloze ambtenaren te ontslaan, woensdag 25 januari had hij zowaar een bijeenkomst georganiseerd om de van weinig nut zijnde -slechts champagne slurpende en kaviaar etende - corps diplomatique uit te nodigen. Ondernemers konden 'speeddaten' met ambassadeurs en er werd ook een bezoek gebracht aan bedrijven en onderzoekscentra.  Rutte wil dat de buitenlandse diensten zich nog veel meer actief voor bedrijven gaan inzetten. (klik hier) Een enkele oude diplomaat zag je verveeld en vervreemd naar de hem of haar onbekende handelswaar kijken, met smart wachtend op het dagelijks luxe glaasje prik en begeleidend toastje.
Ex-premier Balkenende - de man van het broodje kroket - had al eens geopperd dat de oude ondernemende VOC-mentaliteit weer terug moest komen, overigens waarschijnlijk zonder het houden van slaven, uitmoorden van dorpen of het platbranden van plantages van de concurrentie. Het motto van Rutte is 'welvaart, veiligheid en vrijheid' en dat betekent dus oppassen dat je je vingers niet brandt, maar verder is alles weer als vanouds geoorloofd.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaRotterdam en omgeving blijken een Nederlands broeinest van anti-vuurwerk sentiment. Gaf de GroenLinks gemeentefractie een paar jaar geleden het startschot voor een mislukte landelijke anti-vuurwerkcampagne, nu bemoeit de Marokkaans socialistische PvdA-burgemeester zich hoogst persoonlijk met het legale consumentenvuurwerk. Dat zou volgens hem te zwaar zijn. In al zijn onkundigheid en onnozele naïviteit bedoelt hij eigenlijk het illegale vuurwerk. Behalve GroenLinks zijn ook de ChristenUnie, de PvdD en de Islamitische Partij tegen vuurwerk. Het is maar goed om dat te weten: allen onverdraagzaam extremistisch op hun eigen politieke of religieuze terrein. Voor wat betreft het christelijke aandeel, vooral bezielt door de gereformeerden van de zevendedagsadventisten die nog altijd op de terugkomst van Jezus zitten te wachten. En dan is het toch vervelend dat Jezus tijdens die afdaling een afgedwaalde  vuurpijl in zijn oog kan krijgen.
Maar ook TNO (T&O) bemoeit zich met de politiek en stelt zich negatief op.

Het laboratorium heeft eigenlijk niets met pyrotechniek zolang ze niet zelf de hand hebben in de brand. (klik hier) Eigenaardig is ook hoe snel het nieuws weer van het internet verdwijnt, terwijl andere berichten er voor eeuwig lijken te staan. T&O is een hypocriete gelegenheidsdief die met alle - natte - winden meewaait. Hierover later meer.

En was het nieuwe jaar 2012 nog niet begonnen, of verraste kampioen subsidietrekker Cees Meijer van de ingeslapen Stichting Consument en Veiligheid ons door zich ook negatief uit te laten over vuurwerk. Terwijl hij het jaar daarvoor zich nog positief had uitgelaten over de ontwikkelingen rondom de veiligheid van vuurwerk, was hij als een blad aan een boom omgedraaid.
Opeens was hij ook rijksopperhoofd van de illegale vuurwerk opsporingsdienst. Meijer was zo oneerlijk en onrechtvaardig om brave vuurwerkconsumenten die zich aan de wet houden, verantwoordelijk te stellen voor de terreur van de vuurwerkvandalen die zich met illegaal vuurwerk inlaten. Namelijk door te stellen dat als het zo door gaat met illegaal vuurwerk, legaal vuurwerk voor consumenten verboden wordt. Gebruikers van illegaal vuurwerk zijn niet dezelfde personen die legaal vuurwerk in de Nederlandse winkel kopen, dat moet Meier zo langzamerhand toch wel weten.

Daarmee heeft Cees Meier zichzelf tot de Groate Kloatzack van het Jaar 2012 benoemd. Gefeliciteerd Cees met deze koninklijke onderscheiding! Iemand die jarenlang subsidiegeld misbruikt om zichzelf een bovenmaats riant inkomen te verschaffen - zonder er veel voor te doen, mag ook wel eens in de prijzen vallen. En beste Cees: richt je nu vooral op de consumptie en misbruik van alcohol en drugs door de jongere consument, want die is schrikbarend stijgende, 22 %! - in tegenstelling tot de daling van ongelukken met vuurwerk - en is zowel voor de maatschappij als voor de personen zelf zeer destructief. Dit probleem is ook gerelateerd aan misbruik van vuurwerk, ongelukken in het verkeer, criminaliteit als mishandeling, zinloos geweld, vernieling, diefstal, verslaving, ziekenhuisopname, schooluitval, vervroegde dementie, etc.


pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics feuerwerk ipaMaar ook het zogenaamde politiek neutrale NOS journaal deed op 2 januari 2012 melding van 'het zogenaamde feit' dat Nederland een van de weinige landen in Europa is waar vuurwerk NIET is verboden. Is dit een feit? Terwijl het nieuwjaarsvandalisme 2 miljoen geringer is dan vorig jaar (hoe hebben ze dat zo snel kunnen berekenen??), werd er toch moord en brand geschreeuwd. Vooral ook door de socialistische burgemeester van Rotterdam met zijn feitelijk onjuist politiek anti-vuurwerkgezwam.

Nee, dat is natuurlijk niet waar.
In bijna heel Europa is consumentenvuurwerk WEL vrij in de verkoop en het is juist Nederland die een strenger beleid voert, niet andersom. Zou die onzin door het journaal per ongeluk of politiek bewust verkeerd in het nieuws zijn gebracht?
Het enige kleine land waar consumentenvuurwerk echt is verboden en geen Chinees flutrotje binnenkomt, is Malta. Maar het eiland dat even groot is als Texel herbergt wel 50 vuurwerkfabriekjes en de katholiek georiënteerde vuurwerkcultuur is er geweldig.

Ze maken op Malta fantastisch vuurwerk geheel zelf, buiten elke vorm van commercie! Ze kopen en verkopen dus geen vuurwerk maar maken het van de grondstoffen en steken het gelijk af. Een uitstekend idee voor Nederland om het precies ook zo te doen. Dan zijn we gelijk van de criminele vuurwerkmafia af met hun woekerwinsten.
We ruilen dus alleen het consumentenvuurwerk in als er minstens 50 vuurwerkverenigingsfabrieken worden toegelaten (Malta heeft 50 fabriekjes op een bevolking van 330.000: zou Nederland naar verhouding even veel krijgen, dan worden het 50 x 3 x 16,5 = 2475 !

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaEen andere kwestie. Dat flash kruitsoorten gevaarlijk kunnen zijn, dat was al 100 jaar bekend toen foto flash powders (klik hier) nog werden gebruikt in de fotografie - eerst met magnesium en later met aluminium of een legering met 8 % magnesium voor maximale lichtopbrengst, nog vóór de uitvinding van de flitslamp. 
Bij de verwerking in sommig consumentenvuurwerk bleek in de VS in het begin van de 20e eeuw flash kruitsoorten met chloraat onberekenbaar en massa-explosief. Perchloraat bleek stabieler en veiliger dan chloraat. De Amerikaanse Hitt Fireworks (Hitt was van Engelse komaf) gaat er prat op de eerste geweest te zijn die foto flash kruit voor knalvuurwerk gebruikte en veiliger maakte, als plaatsvervanger van buskruit - en dat ze dat zelfs aan de Chinezen hebben geleerd. (klik hier voor het verhaal) (klik hier voor het patent uit 1918)

Vuurwerk rotjes met flash kruit zijn in Nederland al een tijd verboden, maar niet in 1.3G voor professioneel gebruik en op de samenstelling wordt al helemaal niet gelet.
In 1990 schreef Dr. Uwe Krone van de Duitse Moog-Nico over de kracht van flash kruit in 1.3G vuurwerk en de TNT-equivalentie omdat ook de kwaliteit van het aluminium steeds beter werd (klik hier).
Alleen de Nederlandse overheid wist officieel niet van de risico's voor professioneel vuurwerk. T&O had het moeten weten maar lag een beetje te slapen en nam de informatie in hun bibliotheek waarop ze zijn geabonneerd niet ter harte, en bij de simpele zielen van SE Fireworks in Enschede drong helemaal niets door. Defensie die de boel moest controleren, deed niets.

Gerotzooi met de illegale fabricage zonder enige kennis van zaken, veel te grote en ondeugdelijke opslag van te zwaar vuurwerk en pyrotechnisch waardeloze diploma's - waar de overheid een handje aan meehielp om die aan onbenullen te verstrekken - deden de rest.
Pas de Commissie Oosting kwam tot de conclusie dat bij SE Fireworks bepaald 1.3G vuurwerk was gelegen waarin flash kruit als voornamelijk bestanddeel aanwezig was; en dat dit massa-explosief was - en dus verkeerd geclassificeerd. Wederom was het adagium van een ieder die boter op het hoofd had - en dat zo langzamerhand berucht wordt in Nederland: Wir haben es nicht gewusst! (Aber wir hätten es wissen können und müssen.) pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa

Maar kan het aluminiumhoudende flash kruit ook brisant detoneren? Kan een schokgolf de explosie of detonatie makkelijk doorgeven aan een lading in de buurt? Zijn illegale rotjes afgeladen met vele grammen flash kruit massa-explosief? Kan behalve door vuur ook een ontsteking ontstaan door mechanische (in)slag of wrijving, of statische elektriciteit?
Is het aluminium en kaliumperchloraat mengsel zo sterk als TNT of: is een zogenaamde ‘lawinepijl’ zelfs gelijk aan de kracht van een staaf dynamiet, zoals de politie vaak beweert?


Wat weet de politie eigenlijk van vuurwerk, munitie en explosieven?
Jaren geleden gaf een politieagent een demonstratie op een basisschool over de kracht van een vuurwerk rotje vergeleken met een 9 mm pistoolpatroon. Hij trok zijn dienstwapen en schoot zich pardoes in zijn eigen voet. Gelukkig voor hem en de kinderen werd niemand gewond en ging de zaak in de bekende doofpot, maar dat de politie je veel kan leren, was met één pistoolschot wel duidelijk geworden: vuurwerk is stukken veiliger dan veldwachter Bromsnor met een vuurwapen op zak!

Uit onlangs gedeclassificeerd Amerikaans militair onderzoek uit de DTIC files is gebleken dat van aluminiumhoudend flash kruit op basis van perchloraat, dat een van de veiligste flash kruitsoorten is, een theoretische detonatiesnelheid van ongeveer 4500 m/s te verwachten is. In de praktijk ligt de explosieve verbrandingssnelheid echter veel lager, tussen de 300 m/s en de 900 m/s en komt daar niet boven uit. Deze cijfers zullen niet leiden tot plotseling hoog oplopende gasdrukken met bijbehorende brisante waarden.

Het drukgolffront bij een echte detonatie is slechts klein, maar bij flash kruit wordt een langgerekt reactie front gevonden tussen de
20 mm voor de lage snelheid en 80 mm voor de hogere snelheid. Dit is te wijten aan het 'open karakter' van de massa: de interstitiële ruimtes tussen de deeltjes, de korrelgrootte, de lengte en breedte van de kolom, de lage dichtheid en last but not least de mate van opsluiting. Bij een zwakke opsluiting en lage dichtheid zal de drukgolf stoppen zich te ontwikkelen als gevolg van een zijwaarts drukverlies. Indien aan de voorwaarden voor echte detonatie zijn voldaan - de interstitiële ruimtes zijn makkelijk op te vullen met een was als paraffine, ontbreekt nog de juiste ontsteking. De detonatie komt niet op gang met een stuk lont, maar moet worden ingeleid met een detonator of slagpijpje.

Hoewel de energetische waarde van een goede kwaliteit flash kruit vergeleken met TNT bij gelijke massa een orde van grootte heeft van 80 % TNT, bedraagt de detonatiesnelheid van TNT 6900 m/s, dus een minimaal 6,7 keer hogere waarde. Daar de reactiesnelheid van essentiële waarde is voor de brisant vernielende kracht van een explosieve stof, gaat een vergelijk hier niet op.
Evenzo geldt dat voor dynamiet. De detonatiesnelheid van dynamiet is vooral afhankelijk van het percentage glyceroltrinitraat (nitroglycerine: 7700 m/s) maar bij de standaard sterkte is de detonatiesnelheid nagenoeg even groot als dat van TNT. De energetische waarde van dynamiet (7,5 MJ/kg) is echter 60 % groter dan die van TNT (4,7 MJ/kg). Daarmee staat 8 gram TNT ongeveer gelijk aan 5 gram dynamiet.

(N.B. Is 7,5 MJ/kg voor dynamiet veel? Volgens het etiket van Calvé levert hun pindakaas een energetische waarde van 27 MJ/kg, dus 3,6 x zoveel als Alfred Nobel zijn dynamiet.
Een dynamietstaaf gaat echter volledig over in werkzame gasdruk van 200.000 Bar tijdens de detonatie in een korte tijd van 1/100.000 seconde, en van pindakaas is die prestatie nog nooit gezien.)

Kunnen we de ‘kracht’ van een dynamietstaaf vergelijken met die van een ‘lawinepijl’ of andersom?
Een standaard dynamietstaaf heeft de afmeting van 20 cm lengte en een doorsnede van 32 mm en weegt 230 gram. De papierwikkel is verwaarloosbaar.
pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipaDe gemiddelde ‘lawinepijl’ is afgeleid van de Duitse Signalrakete 901 van Zink. Deze pijl heeft een flash kruit lading van ongeveer 30 gram. Wanneer de energetische waarde van flash kruit wordt vergeleken met TNT is deze volgens de Amerikaanse rapporten 80 % van die waarde. De 30 gram gram flash kruit is wat betreft energiewaarde dus gelijkwaardig met 24 gram TNT en dit is weer gelijkwaardig met 15 gram dynamiet. In een dynamietstaaf zit 230 gram, dus is deze 230/15 = 15,3 keer krachtiger dan de standaard ‘lawinepijl’. Alleen al hierom gaat de vergelijking van de politie volledig mank.
Maar de explosiesnelheid van TNT of dynamiet is echter ook nog ongeveer 6,7 keer groter dan dat van flash kruit bij gelijke massa. Daarmee is de uiteindelijke kracht van 'de lawinepijl' nog veel lager dan die factor 15. Waarmee het statement van de politie bij deze officieel als lariekoek wordt verklaard. De politie is ondeskundig op het terrein van de pyrotechniek en explosieve stoffen, en laat zich ook politiek misbruiken en op het verkeerde been zetten.

Hoewel de VVD de enige partij is die zich politiek vóór vuurwerk en vóór meer blauw op straat heeft uitgesproken - en destijds dus tegen de GroenLinks anti-campagne, zijn politie en justitie vaak anti-vuurwerk georiënteerd en zijn zowel lagere politie-ambtenaren als korpsleiding voornamelijk aanhangers van de PvdA, D66 en GroenLinks, en niét van de VVD. Dat geeft toch te denken.

Typisch voor het Nederlandse vuurwerkbeleid is dat iedereen bij de overheid of semi-overheidsdiensten die beroepshalve iets met vuurwerk te maken heeft, een hekel aan vuurwerk heeft ontwikkeld - inbegrepen de antipathie tegen de gebruiker. Misschien een enkele uitzondering daargelaten.
Dat is op zich vreemd omdat het overgrote deel van de bevolking daar anders over denkt en met de jaarwisseling graag zelf op een veilige manier vuurwerk afsteekt.
Nederland is inmiddels verworden tot een Big Brother politie-staat, want er is geen land ter wereld waar de overheid haar bevolking zo bespioneert, afluistert, criminaliseert en zwaar beboet voor kleine overtredingen als in Nederland.

Wanneer iemand een rotje afsteekt buiten de wettelijke periode, is hij gelijk een crimineel of moeten schoolkinderen via Bureau Halt (Veldwachter Bromsnor) de hele straat verplicht schoonvegen. 
Het huftergedrag en vuurwerkvandalisme bij sommige oudere jongeren is een typisch Nederlands probleem. Het heeft alles met slechte opvoeding en alcohol- en drugsmisbruik te maken.
In België is vuurwerk het hele jaar te koop maar kent men het typische asociale gedrag met vuurwerk niet. Vuurwerk heeft dus niets met asociaal gedrag te maken. Het is net andersom: asocialen misbruiken vuurwerk, net als dat ze dat doen met alcohol en drugs, wapens, auto's en brommers in het verkeer, voetbal, te harde muziek, etc. Je kunt wel alles verbieden en uit handen van de asociale vandaal nemen, maar het basisprobleem is een slechte opvoeding en een psychotische ontwikkelingsstoornis.

Dat de overheidsdienaren echter  zelf flink  in de fout gaan, blijkt wel uit de berichtgeving van corruptie van ambtenaren (klik hier).
Zo was ook de Projectleider Vuurwerk bij de VROM-Inspectie en Veiligheidstoezicht/Teamleider Vliegende vuurwerkbrigade in 2010 op een snoepreisje in Portugal (ISF), op een bijeenkomst waar de ambtenaren van de overheid helemaal niets te zoeken hebben: vakantie op kosten van de belastingbetaler. Tegen december staan diezelfde ambtenaren aan de Nederlands-Duitse grens om huisvaders hun vuurpijltjes van de Aldi en Lidl in beslag te nemen.
En natuurlijk niet te vergeten, de zeer kwalijke rol van de overheid bij de vuurwerkramp in Enschede, waar door het politiek corrupte systeem elke blunderende ambtenaar vrijuit
ging.

pyrotechniek vuurwerk ipa pyropack tno bedrog patentDe rol van TNO is daarin ook dubieus: het onderzoeksinstituut leent zich zowel uit aan de mensen en organisaties die een hekel hebben aan vuurwerk en het gebruik zoveel mogelijk willen indammen – en mogelijk op termijn politiek willen verbieden, als dat het instituut voor de handelaren werkt die vuurwerk juist willen importeren en daar heel veel geld aan willen verdienen. Behalve weinig verstand van zaken, hebben handelaren veelal nog criminele antecedenten ook.
De tegenstrijdige belangen zijn echter niet in het belang van de vuurwerkconsument. Die wordt opgelicht.

T&O probeert zowel de kool als de geit te sparen en onderussen aan beide partijen veel geld te verdienen met veel te duur flutonderzoek. Verdienen aan criminele handel(aren) is ook crimineel.
Het is opvallend hoeveel mensen die van oorsprong moreel weinig deugen, uiteindelijk in de vuurwerkbranche en aanverwante dienstverlening terecht komen. Waarom de Wet Bibob alleen voor de horeca zou gelden en niet ook voor de vuurwerk(groot)handel, is de vraag.
 
Maar ook de door T&O ontwikkelde zogenaamde Pyropack veiligheidsverpakking is een wassen neus en nergens voor nodig, behalve dan ter geruststelling van het weke zenuwgestel van incompetente overheidsdienaren. Want zijn wij nu gek of zijn het de buren, die hun consumentenvuurwerk zoals bij de Duitse Aldi of Lidl nog steeds tussen de spruitjes en blikken sperciebonen uitstallen?
De stalen T&O verpakking gelijkend op een bankkluis zou met name los 1.4G consumentenvuurwerk tijdens transport en opslag veiliger moeten maken - omdat bij brand het vuur in de container blijft, maar de afgelopen 10 jaar is dat nergens uit gebleken bij al diegenen die dat niet doen en niet de container gebruiken.

Volgens de krantenberichten van destijds (klik hier) zou T&O 'een doos' hebben ontwikkeld waardoor massa-explosies zouden worden voorkómen. Maar 1.4G consumentenvuurwerk is NIET massa-explosief, of dat nu wel of niet in de transportverpakking zit. En bij massa-explosief materiaal is een metalen verpakking juist levensgevaarlijk!
Dat een metalen kluis nodig zou zijn om losse onderdelen in te verpakken, is slechts juridische muggenzifterij. Dus de oorspronkelijke doos is niet goed genoeg? Pure nonsense en bedrog dat losse onderdelen van 1.4G uit de transportverpakking opeens onder een hogere gevarenklasse als 1.3G zouden vallen.

Maar een ander punt is veel kwalijker: de zogenaamde Pyropack uitvinding voor veilige vuurwerkopslag van 1.4G is helemaal niet het idee van T&O. Reeds in de jaren '90 ontwikkelde de Amerikaanse Chicago Police Department voor de veilige opslag en tevens verbranding van in beslag genomen consumentenvuurwerk 1.4G de met metaalgaas afgesloten - en van gaten voorziene - afvalcontainers (klik hier, pagina 13, 'disposal considerations'). Het is natuurlijk altijd leuk om goede sier te maken met andermans veren, heren van T&O, en erg onsportief ook om het bedenksel van een ander stiekem te patenteren en door te verkopen! Over bedrog gesproken.

T&O schept nogal op over zichzelf, een ander zul je niet horen over de bijzondere prestaties van T&O, die zijn er nauwelijks. Zij zeggen op hun website over vuurwerk: "Projecten waar T&O een belangrijke rol in heeft gespeeld zijn onder andere de ontwikkeling van de Pyropack-container, onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede, classificaties van vuurwerkartikelen, het onderzoeksproject CHAF, de ontwikkeling van Europese normen en het onderzoeken van milieuvriendelijke pyrotechnische composities."
Nou, dat zijn net allemaal terreinen waar T&O het flink heeft laten afweten. Onderzoek naar de vuurwerkramp heeft niets bijzonders opgeleverd dan wat we al wisten. Het CHAF project was deels doorgestoken kaart en voor het andere deel bekende gesneden koek. Zuid-Europese landen trekken zich heus niets aan van de T&O betutteling en Calvijnse bekrompenheid, bij de classificaties hebben ze behoorlijk misgekleund terwijl ze wisten dat de handel al jaren de boel bedonderde - en hebben dus zelf een lading boter op het hoofd, en de milieuvriendelijkheid van vuurwerk heeft niets opgeleverd wat de moeite waard is en wat daadwerkelijk grootschalig goedkoop kan worden toegepast.

De indeling volgens ADR reglementering
in gevarenklassen voor gevaarlijke stoffen (klik hier) is met name bedoeld voor de classificering bij transport, en is eigenlijk ongeschikt en ook niet bedoeld voor de opslag.
Transport is immers van tijdelijke aard en kan enkele uren tot hooguit enkele weken duren, maar opslag neemt meestal jaren in beslag. Gedurende die jaren zijn chemische grondstoffen en vooral natuurlijk ook mengsels daarvan, onderhevig aan veranderingen, zoals door vochtinwerking, oxidatie, verdamping, ontmenging en straling. Ook papier en karton verrotten door bacteriële invloeden en schimmel. Slecht Visco-lont waarvan de viscose niet chemisch is gestabiliseerd, brandt na enkele jaren niet meer door aantasting van de buskruitkern. En van magnesium is bekend dat het door vocht, zuurstof en kooldioxide uit de lucht - en zelfs door stikstof en verontreinigingen als zwavelverbindingen daarin, makkelijk wordt aangetast en snel oxideert.

Daarbij kunnen producten als blindgangers disfunctioneren, chemische stoffen hun werkzaamheid verliezen en minder 'gevaarlijk' worden of zelfs inert, maar dat kan ook andersom.
Een voorbeeld voor de laatste mogelijkheid vormt de pyrotechnische zwarte rookvormers op basis van naftaleen en anthraceen. Deze stoffen verdampen makkelijk uit de sas waardoor slechts de brandstof en oxidator overblijven en een veel gevaarlijker explosief mengsel vormen. De transportdoos verandert daar helemaal niets aan.

Bovendien heeft de vuurwerkramp in Enschede niets met de veiligheid van consumentenvuurwerk 1.4G te maken, maar met het gevaar van bepaald groot professioneel evenementenvuurwerk - en waarvan men al jaren kon weten welke gevaren daaraan ten grondslag liggen. Daaronder vallen de salute-mortierbommen en los kruit, en opzettelijke verkeerde classificering. 
Geen enkel ander land behalve Nederland heeft het rare idee met de stalen veiligheidskooien ingevoerd en vreemd is dat T&O ook hieraan weer  medewerking verleende - ondanks dat ze beter zouden moeten weten. Ook het gemanipuleerde 'worst-case-scenario' CHAF-project in Polen kon weinig op bewondering uit het buitenland rekenen. T&O maakt als Koning Eénoog in het land der blinden misbruik van de situatie en hun positie.
pyrotechniek vuurwerk tno
Waarom werkt T&O steeds mee aan projecten waarvan men weet dat de redenen daartoe op niets zijn gebaseerd? Dat moet toch geldgewin zijn, iets anders is niet te bedenken, want met toegepaste wetenschap en objectief onderzoek heeft het in het weinig van doen. En met veiligheid al helemaal niet. Wanneer 1.4G vuurwerk dat in metaal is verpakt in dezelfde bunker met 1.3G vuurwerk wordt opgeslagen, dan zou dat door de aanwezigheid van al dat metalen verpakkingsmateriaal een veel grotere gevaarzetting met zich meebrengen. Dat was voor de invoering dus niet het geval! Dat is dus één van de redenen dat 1.3G niet meer in ons land kán worden opgeslagen.

Het is een wijdverbreid misverstand dat vuurwerkhandelaren liefhebbers en kenners van vuurwerk zouden zijn. De meeste handelaren hebben geen enkele kennis van zaken en zijn alleen in de woekerwinsten geïnteresseerd. Vuurwerk in Nederland is daardoor schandalig duur! Een organisatie als de NMa zou daar wat aan kunnen doen, ware het niet dat die organsatie zelf corrupt is (lees hier over de frauderende ex-voorzitter en oud-rechter Kalbfleish).

Nee, liefhebbers zijn handelaren ook al niet, en zeker geen pyrotechnische kunstenaars. 
Je zult ze nooit tegenkomen bij internationale vuurwerkmanifestaties, en al helemaal niet hun beste beentje voorzetten bij de onderlinge competitie. Het zogenaamde Scheveningse vuurwerkfestival is puur nep en doorgestoken kaart, alleen opgezet voor en door de commercie. Wie anders beweert, moet maar met bewijzen van het tegendeel aankomen. Het is geen kwestie van overal tegenaan schoppen, wanneer je je ogen goed de kost geeft en je in de materie verdiept, kom je in de benauwde mafieuze vuurwerkwereld alleen maar log en bedrog tegen.

De Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland is een organisatie die de belangen van haar leden behartigt, vooral de handelsbelangen. Men zegt veel tijd en geld in kwaliteitscontrole geïnvesteerd, maar waar blijkt dat uit? Onzin! De voorzitter zijn zoon handelt in illegaal zwaar vuurwerk. Hoe valt zoiets te rijmen, en is dat niet schijnheilig?
Men zegt dat de VEN samenwerkt met de Hogeschool van Utrecht om een pyrotechnische opleiding te verzorgen voor het afleveren van 'zeer vakbekwame personen'. Maar net als veel andere hogescholen heeft ook deze hogeschool een kwalijke reputatie, en de ondeugdelijke pyrotechnische opleiding was nu juist een belangrijk gegeven waardoor de vuurwerkramp in Enschede plaats heeft kunnen vinden.
De (ex-)directeuren van de SE Fireworks kregen hun diploma haast gratis. Bovendien is de pyrotechnische opleiding van het niveau van de vroegere LTS, de lagere technische school, en is het al helemaal geen HBO of post-HBO-opleiding.
Puur bedrog om een schoollokaal 's avonds af te huren in een HBO-instelling en dan te pretenderen dat de studie ook HBO is! 

Er is ook bewust een spraakverwarring ontstaan rondom het begrip 'nitraat’ als zijnde illegaal vuurwerk. Het domme verzinsel is ontstaan door een handelaar die geen enkel verstand heeft van vuurwerk: hij hoorde de klok luiden met weet niet waar de klepel hangt.
Het voor de wet veel te hard knallend rotje bevat doorgaans helemaal geen nitraat, maar het zogenaamde flashkruit of flitskruit, aluminiumhoudend kruit op basis van chloraat of perchloraat. 
Nitraten zijn zouten van salpeterzuur, zoals kalisalpeter of kaliumnitraat, maar er bestaat ook natriumnitraat, ammoniumnitraat, bariumnitraat of strontiumnitraat. Ammoniumnitraat wordt voor vuurwerk niet gebruikt.
Buskruit is wel voornamelijk gebaseerd op kaliumnitraat. 'Nitraat' rotjes zouden dus gewoon buskruitrotjes moeten zijn en geen speciale eigenschappen bezitten.

Middenstanders en importeurs die in de vuurwerkhandel zitten, hebben vaak geen enkel idee wat voor spullen ze verkopen, het is raar maar waar. Ze controleren hun import ook niet op kwaliteit, dat laten ze liever aan de steekproeven van de overheid over en betalen de boete - dat is goedkoper. Het is een raadsel waarom de vuurwerkhandel zo weinig moraal kent, zoveel domme lieden herbergt en er zoveel criminelen zijn vertegenwoordig, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met de astronomische winsten die eenvoudig zijn te behalen door import uit China. Tussen de inkoop en verkoop van vuurwerk zit een vermenigvuldigingsfactor van 20!

Dat gaat natuurlijk zwaar ten koste van de belangen van de consument.
De Federatie Vuurwerkhandel Nederland had een kwalijke naam en is inmiddels uit strategisch oogpunt omgedoopt in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, de BPN. Dat er echter weinig is veranderd blijkt uit de ledenlijst, waarop weer precies dezelfde namen te vinden zijn. V
an de kunst en wetenschap der pyrotechniek weet men niets: ze hebben geen enkel verstand van de pyrotechniek! En waarom zouden ze ook, het gaat immers alleen om de handel en woekerwinst: Belangenvereniging Woekerwinst Nederland.

pyrotechnics fireworks pyrotechniek vuurwerk ipaChinese flash kruitsoorten variëren vaak aanmerkelijk door een minder stabiele samenstelling. In plaats van de combinatie kaliumperchloraat en aluminium in de verhouding 70:30 verwerkt men in China een goedkope kwaliteit aluminium, of de 50/50 aluminium-magnesiumlegering dat als magnalium bekend staat. Het duurdere en in combinatie stabielere perchloraat laat men vaak deels of geheel achterwege en wordt vervangen door het goedkopere chloraat. Verder worden daarnaast soms nog bariumnitraat, zwavel en antimoonsulfide gebruikt.
Katalysatoren zijn verder van belang zoals mangaandioxide, de mate van opsluiting, maar vooral ook het type brandstof, de deeltjesgrootte en uiteindelijk dus de totale hoeveelheid af te geven energie per tijdseenheid – die in dit geval zo kort mogelijk dient te zijn.

Kortom: er bestaat dus helemaal geen lawinepijl, net als dat er geen koud vuur bij sterretjes bestaat (1100 graden C). Vuurpijlen worden doorgaans niet gebruikt voor het opwekken van lawines. Daarvoor zijn de druklading en de reikwijdte veel te gering. Zowel de zogenaamde 'nitraat-rotjes' als de 'lawinepijlen' bevatten als knallading dus wel aluminiumhoudend kruit, maar daar is dan ook verder alles mee gezegd.

pyrotechniek vuurwerk ipaEen goede kwaliteit flash kruit heeft een equivalente TNT-waarde van 80 %, maar flash kruit heeft niet de brisante detonatie-waarde van TNT. Ook niet te vergelijken met de kracht van een staaf dynamiet. Een zogenaamde 'lawinepijl' heeft ongeveer 1/15 equivalente waarde van een dynamietstaaf, maar ook hier is de brisante waarde van de pijl minstens 7 tot 10 maal lager.
Dat neemt niet weg dat dergelijk zwaar en illegaal vuurwerk niet aan consumenten verkocht moet worden, maar dat is een ander verhaal. Maar ontneem niet goedwillenden het plezier en genot van het legale consumentenvuurwerk!

Chinese flash kruitsoorten op basis van chloraat zijn vaak chemisch instabiel, wat kan leiden tot ongecontroleerde vroegtijdige (spontane) ontbranding. De mengsels of sassen zijn ook gevoeliger voor slag of stoot. Dat kan nog eens worden vergroot door de toevoeging van titaan, dat in bepaalde verschijningsvormen de gevoeligheid voor wrijving en mechanische vonkvorming kan vergroten. Daarnaast speelt de vorming van statische elektriciteit een gevaar voor vroegtijdige ontbranding. Te droge lucht speelt daarbij een grote rol. 

Van het aluminiumkruit is veel minder nodig voor het geluid van een harde knal dan met gewoon buskruit. Sinds 2006 is de wettelijke beperking op knallend vuurwerk beperkt tot 156 dB gemeten op 2 meter afstand. 50 mg van dit kruit staat tegenover een equivalente hoeveelheid van 10 gram
buskruit, maar verhoudingsgewijs is het duurder dan buskruit. De bestanddelen van buskruit kosten per kilogram ongeveer 3 euro en voor een goede kwaliteit flash kruit 12 euro per kg, groothandelsprijzen. Goed buskruit is echter moeilijker te maken omdat het langdurig moet worden gemaald, geperst en gekorreld. Daar zit ook meer kans op gevaar in. Omdat voor dezelfde luide knal wat betreft het aantal dB ongeveer 200 keer minder nodig is, is flash kruit dus eigenlijk 200/4 = 50 keer zo goedkoop of efficiënter in verhouding tot het gebruik.

vuurwerk pyrotechniek ipaOok vraagt het een minder sterke opsluiting in de huls en dus veel minder papier, maar in China gebruikt men vooral afvalpapier zoals oude kranten.
Dit is een ander nadeel van Chinees vuurwerk, want goede kwaliteit vuurwerk vraagt ook om een goede kwaliteit papier of karton, en een goede verlijming van de hulzen. Daar kwam de weinig wetende vuurwerkimporteurs in Nederland pas in de jaren '90 achter.
Het verschil in de kruitsoorten zit vooral in de hoge temperatuur en verbrandingssnelheid, waarbij het aluminiumkruit in tegenstelling tot buskruit, de mogelijkheid heeft een lage detonatiesnelheid te bereiken van rond de 900
meter per seconde. Voor buskruit ligt die explosieve verbrandingssnelheid op de helft. Dat de handel ook daar pas laat achter kwam, terwijl dat allang bekend was, bewijst de vuurwerkramp in Enschede.

In Nederland is voor consumentenvuurwerk het gebruik van aluminiumhoudend kruit als knalsas wettelijk verboden en mag alleen buskruit worden gebruikt. In de andere landen van Europa geldt voor buskruit als knalsas tot een maximum van 10 gram en voor flash kruit een beperking tussen 50 mg en 2,5 gram.
Buskruit is echter als drijf- of breeklading aanzienlijk sterker te maken door een kleine toevoeging van microfijn pyro aluminium.
Het Amerikaanse leger is daartoe al overgestapt en betiteld dit soort kruit tegenwoordig als ‘groen’ daar er geen perchloraat meer bevat dat deels onverbruikt het water in rivieren en meren zou bevuilen. Perchloraat wordt daarbij als toxische stof gezien voor mens en dier, en dat ook gebruikt wordt voor de composiet vaste brandstof in raketten.

Als knal - en breekladingen in kleine shells of vuurwerkbommetjes en als uitstootlading van sterren in de kop van vuurpijlen is flash kruit wel toegelaten want overal is het verder aanwezig. Nederland zou knalvuurwerk met 50 mg flash kruit gewoon toe moeten laten, net als in de meeste andere landen.

 

Faillissementen in de vuurwerkhandel

Faillissementen in de vuurwerkhandel

Oorzaken en hedendaagse gevolgen van een oude vuurwerkramp

Wat hebben de huidige vuurwerkhandel, het door de overheid gecontroleerde failliete onderwijssysteem en de oude vuurwerkramp van mei 2000 met elkaar gemeen? Heel erg veel. Zou InHolland het enige opleidingsinstituut zijn waar onverdiend diploma's werden uitgereikt en dus fraude werd gepleegd?   (kliklihier)

Volgens een recent onderzoek zijn de hogescholen InHolland en Utrecht het slechtst.(klik hier)
Er wordt zelfs gesproken van een beerput van zelfverrijking en corruptie. Meeste recente van een reeks van frauduleuze praktijken betreft de tentamenfraude op grote schaal. (klik hhier)
Nee, diplomafraude is niet van de laatste paar jaar maar vindt al tientallen jaren plaats. Het is slechts een topje van de ijsberg en niet alleen in het beroepsonderwijs (klik hier), maar ook in het middelbare onderwijs wordt er flink gesjoemeld (klik hier).
Eind januari 2011 kwam Hogeschool Windesheim te Zwolle in het nieuws vanwege fraude met computers en schoolcijfers: studenten manipuleerden hun studieresultaten.
En in september 2011 bleek ook dat het privé-onderwijs VWO niet deugt, en volgens hoogleraar Dronkers lijkt het wel alsof diploma's in Nederland gewoon te koop zijn (klik hier).

In de gezondheidszorg heeft slecht onderwijs geleid tot een toename van dodelijke slachtoffers door recept-, meet-, weeg- en omrekeningsfouten, miscommunicatie en 'medische missers', nog even afgezien van ernstige tekortkomingen in de dagelijkse verzorging, in totaal meer dan vier keer zoveel als er in het verkeer op jaarbasis als nodeloze slachtoffers omkomen. (klik hhier) Daar zijn de cijfers juist gedaald.

Waarom zijn al die alarmerende berichten over slecht onderwijs van belang in verband met vuurwerk?
Omdat dit soort frauduleuze praktijken in het onderwijs zeer grote en ernstige gevolgen kan hebben, zoals ook duidelijk is geworden door de vuurwerkramp van Enschede. De vuurwerkramp kon ontstaan door fraude met diploma's en daardoor hadden volstrekte ondeskundigen de leiding over het bedrijf.

De overheid faciliteerde immers begin jaren '90 ondeskundige vuurwerkers met een veel te makkelijk te behalen 'eigen Nederlands' bezigingscertificaat. Hoofdambtenaar Wagenaar begeleidde destijds het proces maar moest door de constante schendingen van afspraken door de handel de introductie diverse malen dwingend stilleggen. Deze diplomafraude leidde in mei 2000 door gebrek aan kennis en als gevolg daarvan een schrikbarende onkunde van de cursisten - en gedoging door de overheid - uiteindelijk tot een vuurwerkramp die zijn weerga in de wereldgeschiedenis niet eerder kende. Dit is ook de voornaamste oorzaak van de ramp.

Het vuurwerkbedrijfsleven in zijn algemeen - verenigd destijds in een federatie (FVN, nu BPN = Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) en de VEN, maar natuurlijk specifiek SE Fireworks - én de overheid waren beide verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen. Immers hadden zij de diplomafraude gezamenlijk op het ministerie van VROM bekokstoofd en 'de vruchten' ervan willen plukken.

Toen deze vruchten zeer wrang bleken te zijn door het ernstige gebrek aan kennisniveau van de cursisten,
veegden beide partners overheid en bedrijfsleven hun straatje schoon (klik hier) en alles verdween in de bekende doofpot. Ook de papierversnipperaar was geduldig en maakte overuren, zodat het rapport Oosting uiteindelijk niet veel opleverde (kliklhier). Dubbele fraude dus. Dat falende en corrupte ambtenaren niet worden vervolgd, is geen nieuws (klik hier). 
Elke onbenul in het verhaal, teweten uit de
bedrijfsdirectie, de gemeente, defensie en landelijke overheden, kwam weg met de gemeenschappelijke leus 'Wir haben es nicht gewusst' en men deed er verder het zwijgen toe.
 
Inmiddels tien jaar later, zijn er ook nog nooit zoveel faillissementen, misstappen en veroordelingen onder bekende bedrijven in de Nederlandse vuurwerkhandel geweest
(klik hier). Gaat het dan echt zo slecht met de economie?
Of is er meer aan de hand en zijn de dames en heren behalve misschien immoreel, ook onbedreven en ondeskundig in de bedrijfstechnische en economische aspecten van het ondernemerschap?

Het Financieele Dagblad  berichtte dat ook het doek gevallen is voor vuurwerkhandel Evuco uit Joure (klik hier).
Het productiebedrijf van zanger Gerard Joling heeft het faillissement voor de vuurwerkhandel aangevraagd omdat het bedrijf nog een schuld van 50.000 euro bij de zanger had open staan. Joling gaf zijn naam aan een prijzig vuurwerkpakket ‘Maak me gek’, 100.000 stuks. Het liep zogenaamd als een trein - zelfs via TNO werden nog hand- en spandiensten verstrekt, maar niets was minder waar.  Het jonge importbedrijf van vuurwerk dat pas enkele jaren geleden begonnen was vanuit een garage, zat in grote problemen en al een tijd lang werd de telefoon niet meer opgenomen. Men leek met de noorderzon vertrokken, tal van schuldeisers achterlatend.

pyrotechniek vuurwerk ipaDat doet de toch al slechte naam van de vuurwerkbranche beslist geen goed (klik hier).
Maar er zijn ook enorm veel nieuwe aanvragen van bestaande bedrijven om vuurwerk te mogen verkopen.
Wordt er dan geen geld meer verdiend met vuurwerk? Of zijn de eisen misschien zo zwaar?

Integendeel, er worden met grote spoed bunkers en opslagfaciliteiten gebouwd door eenvoudige middenstanders en andere neringdoenden - her en der ter lande - dat het een lieve lust is (kliklhier). Het merendeel van de aanvragen wordt door B&W afgewezen - al dan niet tijdelijk, vooral ook omdat men nog aan het idee moet wennen. Nederlanders houden weliswaar van vuurwerk, maar om ook de lasten te dragen blijkt in de praktijk vaak nog een grote hobbel.

Strikt genomen is er in Nederland een duidelijk onderscheid tussen de handel in consumentenvuurwerk en bedrijven die  professioneel groot evenementenvuurwerk bezigen. In de praktijk is dat onderscheid door de illegale handel vaak minder aanwezig. De  brutowinst is in de vuurwerkhandel met name bij verkoop aan de consument als vanouds exorbitant (ex-socialist Wim Kok zou het in zijn vorige functie en niet als huidig zakken-vullend-bank-commissaris een
'exhibitionistische zelfverrijking' hebben genoemd).

Op geen enkel consumenten
product behalve de illegale drugs zit zoveel woekerwinst marge als op vuurwerk. Tussen inkoop in China en de verkoop in Nederland ligt gemiddeld een factor 20, oftewel 2000 % bruto winst. Terwijl de prijzen in China kunstmatig laag blijven, gaan in Nederland de verkoopprijzen elke jaar met 10 % kunstmatig omhoog zonder dat er direct aanleiding toe is. Daardoor zijn de prijzen in tien jaar meer dan verdubbeld.

Er zijn veel bedrijven, maar niemand concurreert met elkaar door de vaste hoge prijs afspraken die onderling zijn gemaakt, een berucht fenomeen in Nederland - en verboden ook, een derde vorm van fraude en waar de overheid aan meewerkt. In het buitenland is er wel meer concurrentie, het vuurwerk is er beter, veiliger en ook nog goedkoper.

Uitzondering is België, dat een vreemd beleid voert. Vroeger was het er een wild westen waar alles mogelijk was, maar de zaken zijn er tegenwoordig strenger gereguleerd. Supermarktketen Lidl probeert daar, net als in Duitsland samen met de Aldi, de markt open te breken en door concurrentie met kwaliteitsvuurwerk toch een lagere prijs voor de consument te bedingen (kliklhier). Al is hun aanbod zeer beperkt in keuze en in omvang, de burgemeester van Antwerpen is bang dat daardoor meer vuurwerk zal worden verkocht.

Burgemeester Patrick Janssens geeft toe dat de aanvragen correct en volgens de regels werden opgesteld en er dus mogelijk een vergunning afgeleverd zal moeten worden (kliklhier). De burgemeester voegt daar echter aan toe liever geen toelating te geven, aangezien het aanbod het gebruik zal doen toenemen en ook de concurrentie zal verplichten om vuurwerk te verkopen - en dus tegen een lagere prijs (klik  hier).

De burgemeester overtreedt daarmee de Europese wetgeving van handel en vrije concurrentie en benadeelt vooral de consument. Lidl moet deze vorm van handelsbescherming aankaarten bij de EU en zal de zaak zeker winnen. Patrick Janssens werd reeds in 2005 als koning Onbenul uitgeroepen. Hij moet als socialistisch onbenul in een liberale stad er voor waken in 2010 niet voor eeuwig te worden benoemd, om achterstevoren op een ezel met pek en veren besmeurd, uit de stad te worden verbannen. Maar geen nood, brekebeen Janssens die ook een onsportief verliezer is, moet in oktober 2012 het veld ruimen voor Bart de Wever.

pyrotechniek vuurwerk aldi lidl Weliswaar zijn er sinds de Enschede vuurwerkramp allerlei extra veiligheidseisen gesteld die overeen kwamen met zware militaire eisen. Waarvan er een behoorlijk aantal dus ook door onoordeelkundige paniek tot stand is gekomen. Maar strikt genomen valt het wel mee en zijn de regels hier en daar weer versoepelt.
Nederlandse bedrijven moesten af van de gammele schuurtjes en investeren in degelijke, genormeerde opslagmogelijkheden. Ze gingen voor de grotere opslag en vooral het professionele vuurwerk massaal naar het buitenland, o.a. naar oude NATO bunkers - ook voor het relatief veilige 1.4G consumentenvuurwerk. Ook al is zelfs dat niet zonder risico (klikklhier), is het wel terecht dat consumentenvuurwerk 1.4G vaak op één grote hoop wordt geveegd met professioneel vuurwerk van klasse 1.3G, 1.2. en 1.1?

Consumentenvuurwerk is wettelijk beperkt in de totale hoeveelheid (kruit-)massa en de te gebruiken stoffen. Dit vuurwerk bestaat gemiddeld voor 90 % uit papier, karton en klei, en is derhalve niet massa-explosief. Dat betekent dat de energie niet wordt verspreid en overgedragen, zoals wel mogelijk is bij zwaardere klassen vuurwerk.

Hoewel de vergelijking wat betreft risicofactor volledig mank gaat, vergelijk het principe met het weigeren van kernenergie, kolencentrales en zelfs windmolens. Niemand wil zoiets in zijn achtertuin in Nederland en dus ook geen vuurwerkopslag. Maar ondertussen halen we de elektriciteit die opgewekt is met o.a. nucleaire installatie's,  goedkoop uit Frankrijk. De energiemaatschappijen bieden die energie als groene stroom aan, aan de nietsvermoedende naïeve consument. Ook nucleair afval gaat naar het buitenland, maar we willen in Nederland wel over radio-actieve isotopen beschikken voor behandeling en diagnostiek in ziekenhuizen.

Is dat handigheid of toch vooral gewoon a-sociaal en hypocriet gedrag, dat Nederland alles wat enig risico met zich meebrengt aan het buitenland overlaat? Wel graag alleen de profijten - dus wel de lusten, maar niet de lasten.
Chinezen mogen voor heel weinig geld de gevaren van de productie trotseren en de Duitsers bewaren het 6 maanden voor ons.  Nederland schuift alleen de laatste 3 dagen van het jaar met wat dozen, vangt het meeste geld en steekt het af. Met een beetje gunstige westenwind waait de wolk met afvaldampen van Oud en Nieuw weer terug naar de buren, richting Duitsland en China. Wiedergutmachung heeft daardoor een geheel nieuwe betekenis gekregen
.

Waar komt de tsunami aan faillissementen dan vandaan?

Wanneer we het oor goed te luisteren leggen, en de alarmerende berichten van het ministerie mogen geloven, houdt het grootste deel van de bonafide handel zich ook met de illegale handel bezig. En loopt daarmee vroeg of laat tegen de lamp. (klik hier)

Illegaal vuurwerk is nog veel lucratiever dan de toch al winstgevende legale handel. Hier en daar lijkt het op maffia-achtige structuren en hele familie's zijn betrokken. Het woord vuurwerkmaffia werd al in de jaren ’90 door het ministerie gebruikt. Maar ook het ministerie laat steken vallen door corrupte ambtenaren
(klik hier), slechte controle en onvoldoende kennis van zaken.

De jacht op zogenaamd illegaal vuurwerk is vooral economisch en intern handelsbeschermend gedreven, omdat het de staat anders niets oplevert aan inkomsten. Het is vooral ook goedkope retoriek dat de veiligheid voorop zou staan. Een aardige parallel is te zien bij de verkeersveiligheid, waarbij bekeuringsquota in geen enkele verhouding staan met de verhoogde veiligheid maar slechts een verkapte manier zijn om het tekort aan belastingpenningen aan te vullen voor het immer gulzig ambtenarenapparaat. 

Het vooral overtollige ambtenarenapparaat heeft slechts een juridische achtergrond en is meester in het produceren van stapels nutteloze rapporten vol met wollige, onbegrijpelijke taal. Kennis van de materie is er nauwelijks te vinden.
Onlangs 21 september werd nog vuurwerkwetgeving, de zogenaamde 'Pyrorichtlijn' behandeld in de Tweede Kamer. Het bleek dat kamerleden in schriftelijke vragen de begrippen 'aanstekers' en 'ontstekers' door elkaar haalden. Het onbenul is nog steeds groot.

Men steunt zwaar op TNO (T&O), die op haar beurt meer koning Eénoog is in het land der blinden. Men is daar bepaald niet happig om goede bestaande kennis uit het buitenland te halen, zoals uit Duitsland, Engeland en de VS.  Men is te ijdel en hooghartig zelfverzekerd van eigen kunnen, met de wens om het wiel weer graag opnieuw uit te vinden. Ja, men is er zelfs te lui om gewoon goed literatuuronderzoek te doen en de eigen bibliotheek te raadplegen, laat staan zich wereldwijds te oriënteren. Maar ook het feit dat T&O zowel de overheid als het bedrijfsleven moet (be)dienen als opdrachtgever, maakt het voor T&O moeilijk een onafhankelijke verticale positie in te nemen (klik hier).

T&O is er vooral op uit om zowel de kool als de geit te sparen en horizontaal veel geld te verdienen aan veel te duur en onzinnig flutonderzoek.
Er bestaat in Nederland op dit gebied ook geen concurrentie, een slechte zaak en dat geeft T&O helemaal vrij spel.

Overigens is het onbegrijpelijk dat T&O grote vuurwerkexperimenten in Polen doet (klikihier), waarvoor men kennelijk niet de mogelijkheid ziet in Nederland. Het kan toch geen toeval zijn dat Nederland daar niet alleen de te gevaarlijke experimenten uitvoert, maar dat het vuurwerkbedrijfsleven daar in Polen ook zijn illegale rotjes laat fabriceren. Het opblazen van met opzet verkeerd geladen en kunstmatig verstevigde zeecontainers met vuurwerk in het CHAF project, is een raar gekunsteld geheel - wie bedenkt zoiets.

Leuk tijdsverdrijf voor pyromanen, maar wat hebben we eraan. Kan het belastinggeld niet beter worden besteed voor waardevol wetenschappelijk onderzoek en moet Nederland niet eens leren zelf op te draaien voor de te pyrotechniek vuurwerk tno hoe ruikt een warm welkom voor de nieuwe buren douwe egbertslopen risico's en niet de troep elke keer over de schutting te willen gooien?

Het
wordt tijd dat  T&O eens volwassen wordt, T&O maakt hierin geen goede beurt: als de vieze man die in Polen zijn broek naar beneden doet en bij de buurman in zijn tuin een drol draait en daarna hard wegholt.

Daarnaast ontbreekt het bij ook veel bedrijven aan kennis van zaken: ze hebben weinig verstand van vuurwerk - het interesseert ze vaak ook niet -, ze hebben weinig verstand van de gevaren, van de wetgeving, van import, verscheping en opslag, onvoldoende verstand van boekhouding en bedrijfseconomie, noch van marketing en strategische verkoop ... De meeste ervaring doen ze gaandeweg op, met vallen en opstaan, maar velen zullen het nooit leren en zijn bovendien ook nog bijzonder hardleers.

Neem nu SE Fireworks, zomaar een naam... Uit het pleidooi in hoger beroep van de raadsman van een van de directieleden bleek dat de overheid niet alleen levensgevaarlijke toestanden gedoogde, maar dat de baas zelf ook meer oog had voor al wat vuurwerk voor hem emotioneel in de lucht deed - dan zich zorgen te maken over de veilige opslag ... Hij voelde zich meer kunstenmaker, aldus de advocaat. (Klikihier)
Het is toch frappant dat in 200 jaar, sinds de fransman E.I. du Pont de Nemours in 1802 een buskruitfabriekje oprichtte in Wilmington Delaware U.S.A. - met voor die tijd alle moderne genomen veiligheidsmaatregelen, men in Nederland weinig heeft geleerd (kliklhier).

Vakkennis wordt immers niet gevraagd, alleen bij het beroepsmatig afsteken en die zogenaamde bezigingscursus is er met hulp van de overheid pas gekomen nadat alle bedrijven hun personeelsleden in de jaren '90 op een makkelijke manier aan de vereiste papieren voor professioneel vuurwerk hadden geholpen. Die cursus verzorgden ze nota bene ook nog zelf, inclusief examen, zodat het behalen van de benodigde papieren een farce was. Daarna werden de eisen en kosten aanmerkelijk verhoogd en kwam de cursus in handen van een onafhankelijk opleidingsinstituut.

Een schande natuurlijk, want zo bedonder je de boel met mogelijk schadelijke gevolgen en houd je de concurrentie op een oneerlijke manier tegen.
Deze vorm van corruptie en verwevingen van de overheid met de handel bestond al eerder omdat het hoofd van de inspectie destijds op de payrol van een groot bedrijf in de Flevopolder stond.

Bij SE Fireworks was niet het eerste vlammetje van groot belang - in tegenstelling tot wat de burger denkt, doch de gelegaliseerde onkunde, het gedoogde bedrog en falen van de controle van bedrijf en overheid.
En dus ook de waardeloze diploma's die het fundament van de gelegaliseerde onbenul vormden. Kortom, corruptie van de slechtste soort waarbij alles is gecondenseerd in veel te makkelijk verleende bedrijfs- en bezigingsvergunningen.

De opzet was namelijk dat personeel van vuurwerkbedrijven een fatsoenlijke opleiding zouden krijgen - er was namelijk nogal wat kaf tussen het koren, maar uiteindelijk kregen ze door tijdelijk de normering aanzienlijk te verlagen, de papieren cadeau en werd het examen daarna ook een methode om nieuwkomers in de branche tegen te houden en het moeilijk te maken.

Men vond immers dat de Nederlandse vijver om te vissen, niet groot genoeg was om meer concurrentie toe te laten. Daarvoor diende ook al de federatie en de VEN, om geheime prijsafspraken te maken en jarenlang te jokken over de totaalomzet die in werkelijkheid veel hoger was.
Per definitie worden in Nederland organisatie's waarin bedrijven in de zelfde branche zijn verenigd, misbruikt om verboden prijsafspraken te maken. Nederland is het monopolie en kartèl land bij uitstek, waar het leven onnodig duur is voor de consument.

De gediplomeerde onkunde die zo is ontstaan, is een belangrijk gegeven dat in de rapportage van Oosting onderbelicht is geraakt. Op die manier konden betrokkenen makkelijk beweren dat 'ze het niet hebben geweten'. Het uitreiken van nagenoeg waardeloze diploma's aan zwakke lieden gebeurt kennelijk wel vaker gezien de recente commotie rondom InHolland en andere opleidingsinstituten.

I
n onderwijskringen is dit fenomeen niet onbekend en socialistisch-politiek gedreven. Een lang stilverzwegen praktijk waarbij men vond dat de achtergestelde arbeidersklasse koste wat kost moest worden verheven. Maar strikt genomen was en is het gewoon fraude met diploma's.
In het geval van de echte arbeidersstad Enschede heeft die verheffing van het proletariaat met onterecht verstrekte diploma's geleid tot volstrekt 
ondeskundig gerotzooi en dus ook met onterecht verleende vergunningen die uiteindelijk hebben geleid tot de vuurwerkramp.

Bij de vuurwerkbedrijven waren het echter vooral bedrijfseconomisch gedreven motieven: 90 % van de mensen werkzaam in deze branche hadden de diploma-eisen door gebrek aan de benodigde intellectuele capaciteiten anders nooit behaald. Dit soort gemarchandeer met belangrijke beroepsvereisten en de normering voor degelijk onderwijs is een ernstige Hollandse ziekte, de devaluatie en teloorgang van het onderwijs in het algemeen - en het beroepsonderwijs in het bijzonder. Niemand mocht en mag meer in de klas blijven zitten, cijfers werden afgeschaft en iedereen moest zo nodig het diploma behalen, gekwalificeerd of niet.
 
Dit verkeerd soort socialisme deed zijn officiële intrede bij de invoering van de Mammoet-wet in 1968 waardoor er tot op de dag van vandaag op onverantwoorde manier wordt geëxperimenteerd met het onderwijs.
De nieuwlichterij deed echter al vanaf 1926 van zich spreken door figuren als pedagoog Kees Boeke, waardoor kinderen zich weinig ontwikkelden en op achterstand geraakten.
Prinses
Margriet memoreerde onlangs de aanwezigheid van de jonge prinsesjes op de school van de wereldvreemde onderwijsvernieuwer: “Het was zo gewild idealistisch. We moesten altijd na de lunch op paardendekens luisteren naar Bach. Het heeft jaren geduurd voor ik weer naar Bach kon luisteren. We leerden er niets en er was geen discipline. Ik was blij dat ik van die school af mocht." (kliklhier)

Zo moest het onderscheid tussen blauwe en de witte boorden worden beslecht. De oude ambachtschool en LTS waarop het doorsnee niveau van de vuurwerk handarbeider zich bevindt, werd slechts in naam kunstmatig verhoogd tot het mislukte VMBO (klik hier). De oude MAVO en MULO werden verlaagd tot VMBO en de MBO werd qua niveau voor de eerste jaren deels LBO. De oude degelijke HBS verwaterde tot VWO en HAVO, en hoger beroepsonderwijs en HTS werden hogeschool - terwijl de laatste altijd universitair was.

Zo lijken we met zijn allen intelligenter geworden, is er zogenaamd geen sociaal verschil meer tussen de witte en blauwe boorden en kost de loodgieter even veel als de academicus. Maar in de praktijk zijn we gewoon dommer geworden. Er is geen goede vakman meer te vinden en we hebben met zijn allen door politieke socialistische idealisten zand in de ogen laten strooien. Onlangs bleek Nederland met het onderwijs - internationaal vergeleken door het OESO-rapport, het steeds slechter en slechter te doen. (klik hhier)

Ook de televisie heeft negatieve invloed. Was vroeger de TV als nieuw medium ook bedoeld om de mens te onderwijzen, tegenwoordig lijkt het vooral te gaan om oerdom verstrooiende amusement waarbij de kijker ook vaak nog eens verkeerd wordt voorgelicht.
De invloed van het internet wordt ook zwaar overschat. Die ontwikkeling moet meer als gemak en 'street wise' vorming worden aangemerkt. Veel mensen kunnen het onderscheid tussen waardevolle informatie en onzin echter maar moeilijk maken, nu tegenwoordig men de gedrukte en met zorg samengestelde encyclopedie niet meer standaard in huis heeft.

Zo is het veel gebruikte Nederlandse Wikipedia ronduit slecht en staat vol met volstrekte nonsens, maar de Engelstalige Wikipedia is wel weer veel beter van kwaliteit. Die wordt in Nederland op scholen echter weinig geraadpleegd.
De onbenullen die het over de 'generatie Einstein' durven te hebben, weten niets van de uitmuntende kwaliteit van het oude degelijke klassikale onderwijs door bevoegden. En de grote waarde van parate kennis door het lezen en bestuderen van kwaliteitsboeken en naslagwerken.


In het huidige onderwijs is het één
grote puinhoop en worden de leerlingen vaak aan hun lot overgelaten. De docent is slechts begeleider en vaak ook nog onbevoegd. De leerling dient alles zelf op of uit te zoeken, terwijl de meesten dat (nog) niet kunnen.
Nog onlangs klonken vanuit de leerlingen en studenten organisatie's zelfs protesten over de tanende kwaliteit van hun onderwijs!
Zo kan het gebeuren dat de gemiddelde pas afgestudeerde huisarts van tegenwoordig, tot grote schrik van menigeen - en ondergetekende, een jong meisje is dat nog maar deeltijds wil werken en alles uit een boek moet opzoeken waar de patient bij is.

De kwaliteit van het onderwijs is dus sterk achteruit gegaan, dat zal iedereen kunnen beamen. Met alle ernstige gevolgen van dien: mensen die niet goed kunnen rekenen, niet voldoende taalvaardig zijn, geen boeken, naslagwerken en andere belangrijke informatie kunnen lezen en begrijpen, laat staan toepassen in de praktijk, noch rapporten of duidelijke verslagen kunnen schrijven. Parate kennis heeft al bijna niemand meer, we leven met de 'ik-zal-het-wel-even-opzoeken-generatie'. Maar niemand zit te wachten op het verkrijgen van een waardeloos en onverdiend diploma.

Het toppunt van bedrog is natuurlijk dat sinds kort de bezigingscursus voor professioneel vuurwerker Kema-gekeurd als post-HBO wordt aangeboden! Dit is een regelrechte gotspe. Meerdere specialisten hebben kunnen constateren dat destijds het geëxamineerde niveau op de oude LTS, de lagere technische school was gebaseerd. Wanneer deze trend wordt doorgezet, mag de kapper net als in de middeleeuwen straks gewoon weer tanden en kiezen trekken. Zoals onlangs te lezen was dat dit tegenwoordig door de tandarts aan zijn assistent wordt overgelaten. Het moet toch niet gekker worden ...


Waarom de handel in vuurwerk nu juist een grote aantrekkingskracht heeft op de zwakkere broeders onder ons,
 is een groot raadsel en voer voor psychologen. Vaak betreft het lieden die toch al van toeten noch blazen weten en op school moeilijk mee konden komen, niet bijster verstandig noch intelligent zijn en een lage moraal hebben, van enig kennis van fatsoenlijke bedrijfsvoering zijn gespeend. Waarom zou een blinde toch graag buschauffeur willen worden? Wanneer met behulp van de overheid ook nog een rijbewijs cadeau wordt gedaan, moet natuurlijk niemand er van opkijken dat er ernstige ongelukken gebeuren.

Men neemt het kennelijk dus niet zo nauw met de regels en heeft vooral grote dollartekens in de ogen: snel rijk worden en wegwezen. De a-sociale zakkenvuller en fraudeur is synoniem met de zakenman geworden, lijkt het wel. pyrotechniek vuurwerk koning onbenul

De overheid faciliteert dat soort vage types door ze in de vuurwerkbranche ruim de gelegenheid te verschaffen. En te stellen dat consumentenvuurwerk in het buitenland verboden is omdat er een zogenaamde Nederlandse gebruiksaanwijzing ontbreekt. Zo jaagt de overheid de consument geheel ten onrechte voortdurend in de handen van de bedrieger en winstwoekeraar.
Hetgeen ook indruist tegen de vrijheid van handel en economie binnen de EU: consumentenorganisatie's zouden daartegen eens in het geweer moeten komen, evenals de NMa.

Het meest tragische voorbeeld op dit gebied is de reeds genoemde SE Fireworks, dat niet alleen alle regels aan de laars lapte, maar werd geleid en gecontroleerd door een stelletje volstrekte onbenullen.
Afgezien van de enorme directe schade en leed in Enschede zelf, heeft SEF wereldwijd voor collega-bedrijven een ware  economische ramp veroorzaakt die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Waarom een en ander niet tot zware straffen heeft geleid voor hen die verantwoordelijk waren, is een groot raadsel. Maar ongetwijfeld heeft dat te maken met de schuld van tal van ambtenaren die standaard vrijuit gaan voor hun geblunder. Waaronder ook de burgemeester van Enschede die als held werd vereerd en wegkwam met de wijze woorden: “Ich habe es nicht gewusst”. Kan het gekker wanneer blijkt dat diezelfde falende burgemeester Mans anno 2011 waarnemend burgemeester wordt van de gemeente Moerdijk, de plaats waar zich wederom een grote ramp heeft afgespeeld?

Waar hebben we dat toch meer gehoord, was dat ook niet laatst met kardinaal Simonis die zei van niets te hebben geweten over pedofilie binnen de
kerkgemeenschap, ook al is dat een pyrotechniek vuurwerktotaal ander verhaal? Niet alleen een schande maar ook een leugenachtig verhaal omdat de kardinaal altijd de verkeerde mensen een goddelijke hand boven het pedofiele hoofd heeft gehouden. Niet eens een excuus cultuur, Mea Culpa, maar de vraag is natuurlijk: had men het kunnen en vooral ook moeten weten? (klik hier) Allemaal huichelaars, die kerkvorsten en overheidsdienaren. Wanneer Mans tijdelijk burgemeester wordt van Moerdijk, waarom zou Simonis dan niet met zijn pedofiele kornuiten voor directeur en medewerkers van een Amsterdamse kindercreche kunnen doorgaan?

Ook durfde niemand kritiek te hebben op de brandweer die toch al zo was gedupeerd, maar waarschijnlijk flink wat steken heeft laten vallen. Immers is de brand begonnen met een heel klein vuurtje dat makkelijk te bestrijden was geweest. Kennelijk schort het toch aan de opleiding in dit soort gevallen, en aan het onterechte vertrouwen dat het op een bedrijfsterrein wel verder in orde zal zijn. Gelukkig hebben vuurwerkers en brandweerlieden dezelfde beschermheilige, Sinte Barbara, maar wel weer in dezelfde kerkgemeenschap als die van de schijnheilige kardinaal.

Zoals eerder gesteld, doet het er verder niet zoveel toe wat de oorzaak van het eerste vlammetje is geweest, al wijst alles naar een bedrijfsongeval omdat er kennelijk personeel op het terrein aanwezig was. (kik hier) Volgens omwonenden was het eerder een gewoonte dan een uitzondering dat er in het weekeinde werd gewerkt, dus ook die bewuste dag.
Die feiten waren al vanaf het eerste uur bekend, maar door onderling geruzie en slecht onderzoek bij politie en justitie is de focus anders komen te liggen, met alle blunders, missers en gerechtelijke dwalingen van dien.

Overigens is het merkwaardig dat met name de overheid nog steeds niet goed het verschil weet tussen consumentenvuurwerk van klasse 1.4G, en dat wat allemaal zonder vergunning en op een verkeerde manier was opgeslagen noch goed beveiligd was bij SEF. Namelijk heel veel professioneel vuurwerk van voornamelijk gevarenklassen 1.3G, 1.2 en 1.1.  Wanneer goederen van deze klassen bij elkaar worden ondergebracht, is het een bekend gegeven dat het geheel als 1.1 moet worden geclassificeerd, dus als massa explosief.

Door een niet-werkende en ondeugdelijke, zelf aangebrachte sprinkler - douchekoppen van de Gamma - met doorvoergaten van de ene opslag naar de ander, was het bedrijf een fysieke aaneenschakeling van tikkende tijdbommen, een mega zevenklapper.
Oneerbiedig gezegd, de dagelijkse leiding en controle daarop van een oude Oostblok kerncentrale, laat je toch ook niet over aan een stel mongolen?

Hetgeen dus omgekeerd ook impliceert dat wanneer pyrotechniek vuurwerk het echt alleen om 1.4G consumentenvuurwerk gaat, dit NIET als zeer gevaarlijk of een hoge risicofactor dient te worden aangemerkt. Een grote opslag van 1.4G is zeker niet gevaarlijker dan een gewoon benzine tankstation waar dagelijks onbevangen duizenden mensen in- en uit-lopen.

Waarom vooral de sensatiepers in hun verslaggeving voortdurend onterecht angst en paniek zaait (klik hier) en geen duidelijk onderscheid maakt tussen hoeveelheid en gevaren classificering - iets wat ook de giftigheid van een product bepaald,
heeft niet alleen met onwetendheid te maken maar ook met goedkope sensatiezucht en advertentie inkomsten van media. Dit nog ongeacht de duistere motieven van belanghebbenden. De opslag van slechts alleen consumentenvuurwerk - waar geen massa-explosiegevaar is te duchten, en die van professioneel groot vuurwerk, is een fundamenteel groot verschil.

In plaats van dat dit paniek zaaien bij de wet ook verboden is vanwege het bijzondere gevaar - waarom kreeg de Damschreeuwer op 4 mei immers 2 maanden celstraf en is paniek zaaien in een vliegtuig zelfs een misdrijf -, maken politie en justitie daar maar al te vaak en graag misbruik van om hun doelen te bereiken, nl. het in discrediet brengen van het onderwerp vuurwerk.

De vraag is natuurlijk wat dit diepe wantrouwen van de overheid in vuurwerk en haar gebruikers rechtvaardigt. Vuurwerk is van ouds her een hogere vorm van kunst en tijdverdrijf dat voornamelijk door adellijke vorstenhuizen en koningshuizen kon worden bekostigd. Slechts op grote afstand kon door het gewone voetvolk de pracht en praal worden bewonderd. Kunstenaars en alchemisten in dienst van de adel hielden zich met de ontwikkeling van de kunstvuurwerkij binnen de pyrotechniek bezig, zoals onze Cornelis J. Drebbel in de periode van 1572 - 1633 (klik hhier).

Tegenwoordig is het zelf kunnen en mogen afsteken van vuurwerk in zekere zin een afgeleide van wat voor politiek-links een rechtse decadente vorm van plezier beleving is die door hen steeds meer als overlast, vervuiling, gevaar, dierenkwelling en milieubezwaar wordt gezien. Vorig jaar bleek de VVD namelijk vóór vuurwerk, en GroenLinks tegen. Dat de vuurwerkkunst niet veel beter of slechter is dan welke andere vorm van hoge kunst, of voor de tegenstander van laag proletarisch genot of plezierig tijdverdrijf ook, wordt daarbij vergeten. En waar is de veelgeroemde tolerantie voor andermans belangen, voorkeur en gewoonte gebleven?
In de zuid-europese landen als Spanje, Italië en Malta is vuurwerk van ouds her vooral innig met het katholieke geloof en de viering van de heiligen verbonden.

Dat men daarmee ook de bonafide wereld de das om doet - en vooral de vuurwerkliefhebber die niets met vandalisme van doen heeft en de rommel netjes opruimt, lijkt hen weinig te deren. Politiek-linkse aversie tegen vuurwerkoverlast, niet-bewezen milieubezwaren en illegale handel zijn de voornaamste motieven bij justitie, die haar eigen agenda voor ondemocratische maatschappij-hervorming schijnt door te willen drukken, door het veroorzaken van maatschappijke onrust.

Onlangs werd daar dus nog een poging toe gedaan vanuit GroenLinks, en ook de apen-bioloog Otto Adang van de politie-academie deed een duit in het zakje over anarchistische bijbelbelt-jeugd - die vuurwerk zou misbruiken als wapen tegen politie tijdens relletjes. De vraag is dan ook altijd waarom in Duitsland en België - waar vuurwerk het hele jaar verkrijgbaar is, er geen sprake is van vuurwerkoverlast of misbruik. Kennelijk is het dus een kwestie van goede of slechte opvoeding, vooral thuis maar ook op school. In de grensstreken brengen Nederlandse ouders hun kinderen naar een Belgische school, daarmee het failliet van het Nederlandse onderwijs- en opvoedingssysteem bevestigend.

Vanwege de grote tsunami aan kwijnende bedrijven en het 'met de noorderzon vertrekken' van directie's en eigenaren, is faillissementsfraude niet uit te sluiten. Zolang er niet schoon schip is gemaakt in de nog steeds zeer lucratieve vuurwerkhandel - want de vraag is elk jaar weer hoger en hoger en zo ook de omzet en brutowinst -, is de vuurwerkconsument de grote verliezer.
Die consument betaalt namelijk heel veel geld voor een lage kwaliteit vuurwerk en wordt in feite al jaren vreselijk bedonderd. Dat vuurwerk zou voor de goedbedoelende consument dus ook moeten worden verboden omdat de meeste handelaren in vuurwerk kennelijk niet deugen?
Het is aan de overheid om hier op de enig juiste en rechtvaardige manier op te antwoorden.

Een grote 
mega-oplichter in de financiële handel op Wallstreet verwoordde het al eens in het Engels zo: “It is all about greed and quick fucking money”, aldus de gevallen top zakenman Bernard Madoff  ... Geld verdienen met geld, iets dommer en vulgairder dan het pyramidespel bestaat er niet. Berny prefereerde een levenslange gevangenis op voorwaarde dat de rest van de familie vrijuit zou gaan. Plea bargaining heet zoiets ... Onlangs pleegde de oudste zoon van Berny zelfmoord. (klik hhier) Dat is zelfs bij de schuldigen aan de vuurwerkramp nog niet vertoond ...

In de handel met vuurwerk is het kennelijk niet veel anders. Lage of ontbrekende beroepsethiek, hebzucht, verkeerde collegialiteit, vijandigheid en kinnesinne - oftewel haat, nijd en jaloezie, het tegengaan van concurrentie door het maken van prijsafspraken, ondeskundigheid, desinteresse en nalatigheid in alle geledingen. Het draait gewoon om geld, heel veel geld. En wanneer de consument al jaren onnodig veel te veel heeft betaald en het bedrijfsleven maar woekerwinsten blijft maken, dan is er duidelijk sprake van oplichting.

Onbenul is er ruim vertegenwoordigd bij de beroepsgroep, maar ook veel te vinden bij de overheid, het beroepsonderwijs en ja, zelfs bij TNO.
Ook daar vroeg men zich na de vuurwerkramp af hoe het zover heeft kunnen komen. Daarbij werd volstrekt genegeerd dat het een bekend feit is dat er groot gebrek is aan kwaliteit en moreel besef binnen het bedrijfsleven, en dat de overheid corrupt is. Wetende ook dat T&O financieel afhankelijk is van overheid en bedrijfsleven beide en dat openheid van zaken geven, niet altijd handig is. En dat de antwoorden op vele vragen daardoor ook voor altijd door hen onbeantwoord zullen blijven.

Anderzijds zijn er de al lang
beschikbare wetenschappelijke rapporten uit het buitenland en waaruit blijkt dat bepaalde componenten en samenstellingen van professioneel vuurwerk onder gegeven omstandigheden gevaarlijk en massa-explosief kunnen zijn indien ze verkeerd worden behandeld, opgeslagen en - met opzet - verkeerd worden geclassificeerd.
Dat er al tientallen jaren verkeerd wordt geclassificeerd (klik hier), wist iedereen en wie dat ontkent heeft een lading boter op zijn hoofd (klik hier).

Wie alleen de Chinezen daarvan beschuldigd, verontachtzaamd de enorme druk die vanuit de handel is uitgeoefend, met name ook vanuit Nederland.
Het was immers diezelfde inspecteur van VROM die menigmaal naar China werd gezonden om de classificatie 'te vergemakkelijken', maar ondanks zijn ontslag bij VROM vanwege belangenverstrengeling (hij stond op de payroll van Broekhoff Vuurwerk) ook een van de eerste was die bij de vuurwerkramp in Culemborg, de Bijlmerramp en na de vuurwerkramp in Enschede zich als 'expert' over het terrein mocht begeven en de zaak kon beïnvloeden.

Was dat wel verstandig met zoveel verschillende petten op, of werd dat met een zekere mate van 'opzet' gedaan? Was het toeval dat deze man - die inmiddels voor zichzelf begonnen was met een advies-bureautje voor de transport van gevaarlijke goederen bij Badhoevedorp, en de opslag van vuurwerk in Almere (klik hier) - uiteindelijk werd opgepakt of is er toch meer aan de hand, en is er ook door de overheden misbruik van hem gemaakt? In oktober 2011 komt de zaak tegen hem voor de rechter (klik hier).

Daar hoef je ook geen proeven voor in Polen te doen noch zelf het buskruit te hebben uitgevonden. De ramp in Enschede heeft daar helaas weinig aan veranderd, behalve dan dat de hypocrisie van de betrokkenen meer dan ooit weer aan het daglicht is gekomen. In Nederland worden bij bijna elke ramp keurig netjes de feiten onder het tapijt geveegd, alsof er niets aan de hand is. Wie weet, krijgen we via WikiLeaks of een andere klokkenluider bron binnenkort het antwoord op al onze prangende vragen ...

Koning Onbenul regeert echter als nooit tevoren en blijft in alle geledingen alom vertegenwoordigd. Geheel in stijl met welke doofpotaffaire dan ook. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die ongeneeslijke en onuitroeibare schijnheilige volksaard waarbij het vooral moet lijken alsof de Nederlander het beste jongetje van de klas is en vele malen heiliger dan de paus.

Lees het hele artikel met aanvulling ... klik hier


Lees verder...

Vuurwerkconsument opgelicht

Vuurwerkconsument opgelicht   

De Nederlandse burger wordt door de overheid en het bedrijfsleven anno 2010 nog steeds genept en opgelicht.

Dat geldt niet alleen voor financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen en de ontbrekende overheidscontrole daarop, maar ook voor de verkoop van consumentenvuurwerk.

De Nederlandse consument wordt voor dom versleten en een poot uitgedraaid, aldus de voorzitter van de Nederlandse Pyrotechnische Vereniging Ir. R. Schwebs, die de consumentenbelangen van de vuurwerkliefhebber vertegenwoordigt. Het vuurwerk in Nederland is veel te duur en van matige kwaliteit. Allemaal nep in grote lege dozen.

Ondertussen mag men het betere en veiliger vuurwerk niet uit het buitenland halen, in een zogenaamd vrij Europa. Dat is toch te bizar voor woorden. Waarom laten we ons dat welgevallen? De overheid hamert maar op de gevaren van illegaal vuurwerk, terwijl dit gewoon door dezelfde importeurs wordt verhandeld die het legale spul verkopen. Met andere woorden, is de verkoop van het vuurwerk in Nederland in criminele handen, en de overheid werkt daaraan mee.

Het vuurwerk wordt bijna elk jaar ook duurder en duurder. Er worden allerlei onzinnige smoesjes verzonnen om dat maar goed te praten. Allemaal onzin want vuurwerk is van oorsprong spotgoedkoop. Papier en grondstoffen kosten bijna niets en de Chinees verdient gemiddeld 1 euro voor een hele dag werken.”

Even een vergelijk: een zogenaamde Chinese rol die in Nederland tegen de 100 euro kost, ligt in China in de winkel voor nog steeds omgerekend 4 euro! Waarom moeten wij daar in Nederland 25 keer zoveel voor betalen? Dat is oplichting met woekerwinsten!

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa

In het buitenland is het consumentenvuurwerk niet alleen veiliger en beter van kwaliteit, maar ook veel goedkoper, tot wel meer dan de helft van wat het hier kost. Daar wordt de consument niet belazerd.

Een goed voorbeeld vormt sinds een aantal jaren de Duitse filialen van Kaufland, Lidlen Aldi, maar ook tal van bouwmarkten die 1.4G consumentenvuurwerk van uitstekende kwaliteit voor een spotprijs en in ieder geval 50 % goedkoper aanbieden. Dat vuurwerk is van de zeer gerenommeerde vuurwerkbedrijven als Weco en Moog-Nico. Origineel Duits vuurwerk is sowieso superieur aan de Chinese makelij, maar ook daar komt het meeste uit China.

Ondertussen zegt de overheid hier dat de import van dit Duitse vuurwerk illegaal is. Dat is puur bedrog want het is gewoon niet waar. Het is vuurwerk van precies dezelfde 1.4G klasse, geschikt voor particulier gebruik. Zijn Nederlanders soms dommer dan Duitsers? Kunnen zij het Duitse vuurwerk niet hanteren? 

Ook het ontbreken van een Nederlandstalige handleiding is onzin, want voor een rotje en een vuurpijl in het buitenland gelden dezelfde gebruiksaanwijzingen. Iedereen weet inmiddels hoe bepaalde stukken vuurwerk moeten worden ontstoken en niemand leest meer de gebruiksaanwijzing. Het is gewoon kinderachtige betutteling om de markt in Nederland te beschermen, en nog verboden ook. De consument wordt hierdoor zwaar tekort gedaan want die moet meer dan twee keer zoveel betalen.

Een oplossing is om gelijkwaardig consumentenvuurwerk van klasse 1.4G te voorzien van een Nederlandstalig etiket. Klik hier voor het printen van etiketten.
Op die manier kan kwalitatief goed en goedkoop vuurwerk in Duitsland van de Aldi of Lidl worden gekocht. Gebruik daarvoor zelfklevend etikettenpapier of print ze uit en fotokopieer ze. Daarna de etiketten uitknippen en bijvoorbeeld met Pritt plakstift op het vuurwerk lijmen.
Vorig jaar moesten vele brave huisvaders met hun kinderen vuurwerk bij de grens achter laten omdat alleen een Nederlands etiket ontbrak. Neem de etiketten dus mee.

Met ander woorden dus, onze overheid belazert de burger door ze te verplichten de dure rotzooi van slechte kwaliteit aan te schaffen dat door Nederlandse criminele handelaren wordt geïmporteerd. Dat is een grote schande.

In België beginnen de handelaren al te klagen over de Lidl en Aldi filialen. Overigens, die zaken zijn niet zo goed gesorteerd en duurder dan de filialen in Duitsland. Te hopen is dat ook die handelaren een flinke tik op hun vingers krijgen door de concurrentie uit Duitsland. Weg met de bedriegers en oplichters van de vuurwerkmaffia die de prijzen kunstmatig veel te hoog houden. 

Het moet toch niet gekker worden met Europa. De Nederlandse overheid frustreert  de vrije handel en concurrentie. Waar is de mededingingsautoriteit Nma voor en wat doet deze voor de burger?

De vuurwerkconsument wordt in Nederland aan alle kanten al jarenlang belazerd en dat moet stoppen. Uitgaande van 70 miljoen euro aan omzet - 30 miljoen euro is illegaal, heeft de burger van het totaal van 100 miljoen euro zeker 50 miljoen op jaarbasis teveel betaald aan woekerwinst.

In een tijd van crisis is dat een grote schande. In de komende
jaren moet dat totaal veranderen, in het voordeel van de consument.

Kamer behandelt vuurwerkverbod niet Google 2014

  Kamer behandelt vuurwerkverbod niet

Eindelijk weer eens goed nieuws na alle ellende van opeenvolgende crisissen en berichten over zakkenvullende grijpgrage aso-griezels in maatkostuum.

De Tweede Kamer zal het eerste digitale burgerinitiatief van GroenLinks, over een verbod op consumentenvuurwerk, niet behandelen.


Hartelijk gefeliciteerd dus aan allen die aan de handtekeningenactie hebben meegedaan!

vuurwerk pyrotechniek fireworks pyrotechnics ipa
De discussie over een vuurwerkverbod is van de baan. Dat heeft voorzitter Johan Remkes van de commissie burgerinitiatieven dinsdag laten weten aan de initiatiefnemers Arno Bonte en David Rietveld van GroenLinks.

Sinds 1 januari is het mogelijk dat mensen een digitaal voorstel onderschrijven. Voor zo'n initiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. De Groenlinks-raadsleden uit Rotterdam en Den Haag overhandigden Remkes in februari ruim 60.000 handtekeningen.


Beiden wilden dat uitsluitend professionals vuurwerk mogen afsteken om zo de vuurwerkoverlast tijdens Oud en Nieuw te voorkomen.

Remkes schrijft, volgens Bonte, dat hij vindt dat besluitvorming door de Kamer 'indirect' heeft plaatsgevonden. Remkes baseert zijn stelling op een commissievergadering op 29 januari 2008 waarin minister Ter Horst liet weten consumentenvuurwerk niet te willen verbieden.

Hij vindt dat op die manier de Kamer impliciet met dit standpunt heeft ingestemd omdat geen moties zijn ingediend waaruit het tegendeel zou kunnen blijken. De VVD startte een tegenactie om vuurwerk voor de consument te behouden.
Met handenafvanvuurwerk.nl werden tot 16 maart bijna 50.000 handtekeningen vóór vuurwerk verzameld.

Nederland is voorlopig van één van de GroenLinks hobbies verlost, het pesten van vele miljoenen liefhebbers van vuurwerk.

Bron: telegraaf.nl en In m’n Sas

 

Spectaculair vuurwerkfestival op Malta

 Spectaculair vuurwerkfestival op Malta

Op 30 april en 1 mei 2009 gaat het weer spetteren en knallen op Malta. Dan barst op het eiland namelijk het "Malta International Fireworks festival" los. Dit festival, dat nu jaarlijks wordt georganiseerd door onder meer de Malta Tourism Authority, is een must voor iedere vuurwerkliefhebber.

Malta wordt ook wel het vuurwerkeiland genoemd. Meer dan 35 legale en evenzoveel illegale vuurwerkfabriekjes produceren hier hun eigen vuurwerk, dat jaarlijks wordt afgestoken ter ere van de beschermheilige van hun dorp. Deze ‘bedrijfjes' zijn niet commercieel en werken voornamelijk met experts die op vrijwillige basis hun passie uitoefenen.


vuurwerk pyrotechniek fireworks pyrotechnics ipa

Het spectaculaire vuurwerk dat op Malta wordt gemaakt wordt wereldwijd als uniek beschouwd en het vuurwerkfestival is dan ook een "once in a life time" ervaring voor elke bezoeker. Even voor de goede orde: op Malta wordt geen vuurwerk aan het publiek verkocht en je zult er al helemaal geen laagwaardige Chinese vuurwerkrommel tegenkomen. Toch zijn de Maltesers dol op vuurwerk, hoogwaardige kwaliteit en zelfgemaakt, net als grootmoeders pizza en spagetti bolognese.

 

In samenwerking met het Parlementair secretariaat voor Toerisme organiseert de Malta Tourism Authority jaarlijks dit internationale vuurwerkfestival in de Grand Harbour in de hoofdstad Valletta.
Deze historische haven is een perfecte setting voor dit evenement, dat dit jaar plaats zal vinden op 30 april en 1 mei. Tevens zal tijdens dit festival worden gevierd dat Malta op 1 mei 2004 lid werd van de Europese Unie.

Op beide avonden zal het festival om 21.30 uur losbarsten met een 15 minuten durende vuurwerkshow van buitenlandse vuurwerkmakers van over de hele wereld. Daarna zullen 13 lokale vuurwerkbedrijfjes hun kunsten vertonen. In beide categorieën is een trofee en een pot met prijzengeld te winnen. De avonden zullen worden afgesloten met een daverende vuurwerk-en muziekshow.

De Maltezer archipel bestaat uit drie eilanden: Malta, Gozo en Comino. De talen zijn Maltees en Engels. De eilanden liggen strategisch in het hart van de Mediterranee: 93 km ten zuiden van Sicilië en 288 km ten noorden van Afrika. Ruim zevenduizend jaar geschiedenis heeft geresulteerd in een fascinerende cultuur van eclectische tradities en gebruiken. Langs de romantische straatjes van Malta's steden en dorpen staan talloze kathedralen en paleizen.

Op het platteland tref je 's werelds oudste ruïnes. Tel daarbij op het zonovergoten klimaat, de gastvrije bevolking, uitstekend Italiaanse keuken en een bruisend nachtleven en het wordt duidelijk waarom Malta de belangrijkste culturele bestemming van Europa is. Air Malta vliegt dagelijks in 3 uur vanaf Schiphol en Maastricht Airport naar Malta.

Bron: telegraaf.reiskrant.nl en In m’n Sas

De Fallas van Valencia in Spanje

De Fallas van Valencia in Spanje 

Eén van de mooiste, leukste en grootste festivals ter wereld, met in de overtreffende trap werkelijk schitterend en vooral ook héél erg hard ritmisch knallend vuurwerk, is de Fallas (spreek uit: fájàs) in Valencia, Spanje.

Het oorspronkelijk katholieke feest staat in het teken van de verering van de heilige St. Jozef. Hoewel het een typisch Spaans-Catelaans festival is, komen uit de hele wereld zo'n 2 miljoen toeristen op het jaarlijkse evenement af.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa fallas valencia

Elk jaar in de maand maart vindt in de gehele provincie Valencia – beroemd en rijk geworden door de sinaasappels - en vooral natuurlijk in de gelijknamige hoofdstad, processie's plaats maar ook temperamentvolle en carnavaleske festiviteiten met heel veel vuurwerk, parades, grote paella-straatfeesten en tenslotte de massale verbranding van honderden en metershoge reuzenbeelden. De brandweer heeft een drukke tijd maar iedereen is zeer goed gehumeurd. Dagenlang is er feest en 24 uur per dag mag ook zelf vuurwerk worden ontstoken, en niet dat kinderachtige spul zoals in Nederland. Kortom, de Fallas is het lui-lekkerland-feest van de Europese vuurwerkliefhebber. 

Eén van de Valenciaanse bijzonderheden betreft de Mascleta, een plein ingericht met een soort waslijnen waaraan honderden zeer zware grondbommen zijn verbonden met snel lont, die een hels kabaal maken.

Valencia maakt zich in maart weer op voor de Fallas. Vanaf komend weekend tot en met de dag van de Valenciaanse beschermheilige Sint-Jozef op 19 maart, staat de stad en omgeving weer in vuur en vlam tijdens de spectaculaire vuurwerkfeesten.
Vaak is het weer ook prima, zo tussen de 18 en 25 graden C, en er kan ook uitstekend worden gegeten. Met het strand op comfortabele afstand.

Eigenlijk zijn de Fallas-festiviteiten al op 1 maart officieel begonnen, maar de eerste twee weken dienen vooral ter voorbereiding van het spetterende einde van de jaarlijkse feesten. Een jaar lang is aan de Fallas gewerkt, tienduizenden toeristen hebben een stedentrip gepland om het feest van dichtbij mee te maken en nu wacht de hele stad op de traditionele opbouw van de bouwwerken van papier-maché. Deze Fallas zijn doorgaans enorme poppen, die de makers honderdduizenden euro´s kosten en die op de laatste dag van het festijn worden verbrand onder begeleiding van oorverdovend vuurwerk.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa fallas valenciaWie een kijkje wil nemen bij deze Valenciaanse traditie doet er goed aan om bij het plaatselijke Bureau voor Toerisme een speciale stadskaart aan te vragen, waarop de mooiste en belangrijkste Fallas staan aangegeven. En er is een Fallas museum waar de mooiste blijvend zijn ondergebracht.

Elke dag begint met de zogenaamde Despertà, een soort luilak, waarbij alle inwoners en bezoekers rond een uur of zes á zeven met vuurwerk worden gewekt. Daarbij paraderen muziekbands door de straten en lijkt elke vorm van geluidsoverlast geoorloofd. Tijdens de dagelijkse Mascletá, die om 14.00 uur op alle kruisingen en pleinen van dorpen en steden plaatsvindt - en het grootst op die voor het gemeentehuis van Valencia stad, strijden de doorgewinterde vuurwerkafstekers om deelname aan het grote vuurwerk op de laatste dag.

vuurwerk pyrotechniek pyrotechnics fireworks ipa valencia fallas

Op 17 en 18 maart begint om vier uur ´s middags L´Ofrenda waarbij een bonte stoet van voornamelijk vrouwen en meisjes en kinderen in klederdracht door de straten trekken, terwijl honderdduizenden Valencianen anjers offeren aan de Maagd van de Hulpelozen. 

De grote finale, de allerlaatste Nit de Foc (Vuurnacht), wordt Nit de la Cremà (Nacht van de Verbranding) genoemd en vindt op 19 maart na middernacht plaats. Dan moeten alle Fallas er aan geloven. De verbranding van de mooiste Falla van het jaar - alle Falles doen mee aan de verkiezing - is het hoogtepunt. En als het laatste vuur gedoofd is, kan de lente beginnen.

vuurwerk pyrotechniek fireworks pyrotechnics ipa fallas valencia

Hoewel de Fallas en Valencia doorgaans in één adem genoemd worden, vieren ook andere dorpen en steden in de gelijknamige provincie hun eigen versie van het vuurwerkfeest. Zo vinden tussen 15 maart en 19 maart ook Fallas plaats in Benidorm, Calpe, Dénia en vele andere Valenciaanse gemeenten. Kijk voor een compleet overzicht op de officiële website of doe navraag bij het lokale Bureau voor Toerisme.
Soms zijn er twee vuurwerk-weken te combineren, die van de Fallas van Valencia en het vuurwerkfestijn van het noordelijk gelegen Castellón de la Plana, met o.a. het bekende Traca-vuurwerk door de straten.

pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa fallas valencia

Het is één van Spanje's bekendste tradities en staat garant voor groots spektakel: elk jaar komen ook meer buitenlanders. Het wordt met recht het meest explosieve feest ter wereld genoemd, want Valencia staat letterlijk in vuur en vlam. De laatste dag wordt tevens via de Spaanse internationale tv-zender TVE uitgezonden.

La Cremà, het droevige einde. Het hele jaar zijn de Valencianen bezig geweest met de voorbereidingen van Las Fallas. Elke buurt heeft geld ingezameld met maaltijden en activiteiten om zo genoeg te kunnen uitgeven aan de trots van de stad: de beroemde Fallas, levensgrote poppen, gemaakt van papier-maché.
Maar om het uiterlijk gaat het nog niet eens, want stiekem vinden veel deelnemers en toeristen het innerlijk het grootste feest: de met vuurwerk verbonden poppen komen na een spectaculaire parade tot ontlading, ze worden allemaal in lichterlaaie gezet.


Wen er ook alvast aan dat niemand je waarschuwt wanneer je te dicht bij het vuur komt. De camera smelt  ook. Let goed op de windrichting en ga nooit met de neus in de wind bij vuur of vuurwerk kijken. Zoiets heet eigen verantwoordelijkheid en wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. In Nederland kennen we dat niet meer, maar dat werkt erg opvoedkundig.
Ben je een watje en houd je niet zo van knallen, of kun je slecht tegen drukte en mensenmassa's, dan ben je een week lang op het volkomen verkeerde adres. Mascleta is niet voor niets afgeleid van het woord 'mannelijkheid' en dat wil heel wat zeggen in Spanje. Valencia is echter na 19 maart weer een heel jaar een zee van mediterrane rust en ruimte. (foto's Fallas)

Reisadvies: ga minstens vier dagen, het hoogtepunt vindt plaats op 19 maart met de Cremà, de dag van St. Jozef, maar die dag zijn er geen grote vuurwerkshows meer. De 18e maart is eigenlijk de grootste feestdag, inclusief de nacht. De 17e maart is trouwens Saint Patrick's Day, een feestdag voor de Ieren in Valencia. De dag na St. Jozef, de 20e is het echt afgelopen en de politie treedt op, dus wegwezen en afreizen.
Wil je wat nachtrust, zoek dan een slaapplaats buiten de stad, dat is ook een stuk goedkoper. Pas op voor zakkenrollers, doch één keer in je leven moet je dit schitterende spektakel minstens mee hebben gemaakt.

Bron: spanje.blog.nl, In m’n Sas  fallasdevalencia

Schandalige woekerwinst op vuurwerk

Schandalige woekerwinst op vuurwerk

De winkeliers en importeurs van vuurwerk moeten maar eens uitleggen hoe het komt dat het verschil tussen inkoop en verkoop zo schandalig groot is. De consument wordt door het peperdure vuurwerk in Nederland steeds vaker over de grens gejaagd. Dat zal meer worden naarmate de kredietcrisis voortgaat in een langdurige economische crisis.

Dat is de stellige overtuiging van de Nederlandse Pyrotechnische Vereniging, die opkomt voor de belangen van de vuurwerkconsument.
Volgens de NPV wordt de consument stelselmatig belazerd met schandalig hoge prijzen voor een matige tot slechte kwaliteit vuurwerk.
Volgens het ministerie van VROM is ook het grootste deel van de illegale handel in handen van dezelfde 'legale' winstwoekeraars, de vuurwerkmaffia.

Veel mensen in Nederland blijven toch in België vuurwerk kopen.
Dat zijn geen boeven of smokkelaars zoals de overheid graag wil doen geloven, maar vooral steeds meer brave huisvaders die met hun vrouw en kinderen daar een dagje gezellig gaan 'shoppen'.
Nederlanders doen er kennelijk goed aan zoals in de afgelopen maanden januari en februari goedkoop hun vuurwerkinkopen te doen zonder de bekende eindejaars grenscontroles.
 
Dat doen ze niet alleen omdat het kwalitatief beter vuurwerk is, maar ze worden min of meer gedwongen omdat het ook goedkoper is.
In tijden dat het door de crisis allemaal wat minder wordt, moet je goed op de centjes letten. En het eten is er ook nog steeds prima, Belgen zijn levensgenieters.

Er mag bovendien het hele jaar vuurwerk worden gekocht - maar niet altijd worden afgestoken. Wel zijn er meer afsteekmogelijkheden dan alleen met Oud en Nieuw in België. Al met al is het leven in de ons omringende landen een stuk goedkoper en aangenamer!


pyrotechniek vuurwerk pyrotechnics fireworks ipa

 

Extra hoge kortingen worden in januari en februari gegeven om de magazijnen op te schonen voor de nieuwe import.
In Nederland blijft die oude onverkochte voorraad onder ongunstige omstandigheden liggen tot het volgende jaar en bestaat er geen uitverkoop. Die 'sale' kortingen in België leveren een prijswinst op van wel 50 % op de Nederlandse winkelprijs.
Daarnaast is er ook veel overlast in Nederland terwijl die overlast in België totaal niet bestaat.

Zoiets is toch buitengewoon curieus. Belgen voeden hun kinderen ook nog eens beter op en ze krijgen beter onderwijs.
Ook zijn er nauwelijks wachtlijsten, zoals in Nederland bij artsen en ziekenhuizen. In Nederland overlijden er veel mensen omdat ze op een donororgaan wachten, in België bestaat dat probleem nauwelijks.
Wat is er toch aan de hand met dat dure en verrekte a-sociale Nederland waar de mensen van de hulpdiensten worden bedreigd en met stenen en vuurwerk worden bekogeld?

In de Nederlands-Duitse grensstreek gaan ook steeds meer mensen massaal naar Duitsland. Dat heeft alles met diezelfde woekerwinsten te maken die de handel in Nederland maakt.
Het leven is daar ook veel goedkoper en aangenamer. Zelfs nog voor de crisis waren de huizen in Duitsland 30 % goedkoper.

Duitsers zijn ook veel aardiger en beleefder, terwijl Nederlanders alleen maar over de gestolen fiets van oma zitten te jammeren als ze een Duits kenteken tegenkomen. De vooroorlogse nazi-generatie bestaat bijna niet meer of zit in het bejaardenhuis. In het meest ongunstige geval zitten oud-nazi's nog in Zuid-Amerika - op theevisite bij papa Zorreguieta, maar er is hier geen last meer van ze.
De rood-groene neonazi's komen tegenwoordig uit Nederland, met name van GroenLinks - lees: VVD voor vuurwerk, GroenLinks tegen en Het grote bedrog van GroenLinks.
(De terreurbewegingen Rara en het Dierenbevrijdingfront hebben hun wortels ook in de GroenLinks beweging, maar dit even terzijde.)

Een zogenaamde Chinese rol (100.000 tau) kost in Nederland rond de 100 euro terwijl diezelfde rol van betere kwaliteit in China in de winkel ligt voor 4 euro - zie video. Een bruto woekerwinst van 2500 %!
Er is geen enkele branche in Nederland die zo gemakkelijk slapend rijk wordt en de consument zo belazerd. En de Nma doet daar niets aan. De Nederlandse overheid houdt het corrupte en verrotte systeem in stand.
De overkoepelende bedrijfsorganisaties gaan de concurrentie op alle manieren tegen en houden de prijzen kunstmatig hoog door onderlinge geheime afspraken daarover te maken.


Uit de omgeving van Nijmegen gaan mensen naar Duitsland om daar hun vuurwerk in te kopen en dat scheelt tot wel 30% met Nederland.
Waar Nederlandse vuurwerkhandelaren verplicht zijn bunkers en sprinklerinstallaties te bouwen, ligt in Duitsland het vuurwerk hoog opgestapeld tussen de bananen en de spruitjes in de supermarkt, zoals bij de goedkope Lidl en Aldi. Nederlanders verdringen zich om de schappen in no-time leeg te halen. Vuurwerk dat van betere kwaliteit is dan doorgaans in Nederland wordt aangeboden.

In de Duitse grensplaatsen als Emmerich, Kleef, Wyler en Kranenburg wemelt het van de gele Nederlandse nummerborden.
Feuerwerk is in Duitsland veel goedkoper. "Nederlanders hebben daar echt een neus voor", lacht de kassajuffrouw begrijpend. “Bij jullie is vuurwerk toch erg duur? Van degenen die hier vuurwerk kopen, is zeker 75 procent Nederlander", weet zij.
Ja, de Nederlandse overheid is bang voor het kleine vuurwerk en vooral ook voor de Nederlandse dames en heren handelaren van de vuurwerkmaffia!

Eigenlijk mag het vuurwerk niet mee naar Nederland omdat er geen Nederlandstalig etiket op zit. Een drogreden die vooral handelsbeschermend voor Nederland moet werken.
Een rotje blijft een rotje en een vuurpijl een vuurpijl, een domoor die daar een etiket met gebruiksaanwijzing voor nodig heeft. Is een Nederlandse kaaskop soms achterlijker dan een Belg of een Duitser en zijn zelfs sterretjes hem niet veilig toe te vertrouwen?

"Aan de grens wordt incidenteel gecontroleerd", zegt woordvoerder Moniek Voet van de Nijmeegse politieregio Gelderland-Zuid. De politie heeft de strikte grenscontroles losgelaten. De politie lawine‘pijlen’ zijn dit jaar voornamelijk gericht op de illegale handelaren in zwaar gevaarlijk vuurwerk.
Het is ook van de zotte, die grenscontroles in een vrij Europa, het nieuwe Hollandse rood-fascisme van GroenLinks om alles te gaan verbieden.

Waar Nederlandse vuurwerkhandelaren verplicht stevige bunkers moeten bouwen - als gold het zware militaire granaten, raketten en explosieven! - en rotjes en vuurpijlen alleen onder een lekkende sprinklerinstallatie mogen afrekenen, weten Duitsers dat die strenge maatregelen totale onzin zijn voor consumentenvuurwerk.

Immers ontplofte in Enschede grote hoeveelheden van het allerzwaarste professionele vuurwerk dat illegaal was opgeslagen in ondeugdelijke scheepscontainers, die door gaten met elkaar verbonden waren. Zo ontstond een geweldige kettingreaktie.
De schuldige knoeiers werden niet of slechts licht gestraft en de betreffende corrupte ambtenaren gingen allemaal vrijuit.

De belastingbetaler draaide voor de enorme schade op, net als nu met de financiële en economische crisis door grote zakkenvullers en idioten als bij de ING bank - zoals ex-premier Wim Kok - en ook deze miljardenschade weer op de burgers wordt afgewenteld. En wie zijn de eersten die 10 tot 15 % van hun salaris mogen inleveren? De laagstbetaalden natuurlijk, o.a. de postbestellers bij TNT Post.

Geheel ten onrechte werden er zware eisen aan het lichte 1.4G consumentenvuurwerk opgelegd terwijl het illegaal en ondeskundig opgeslagen gevaarlijke professionele vuurwerk van de veel hogere gevarenklasse 1.1, 1.2 en 1.3G  de oorzaak was van alle ellende.
In Nederland blijven ondeskundige ambtenaren en politici kennelijk de dienst uitmaken en liegen de bevolking voor. Maar wanneer wordt dat nutteloze ambtenarenapparaat nu eens, zoals met de verkiezingen beloofd, flink uitgedund? De crisis is een mooie aanleiding om nu eens sterk te bezuinigen op de bureaucratie en verspillende overheidsuitgaven, en te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën.

Veel importbedrijven in Nederland maken gebruik van de buitenlandse wetgeving en hebben hun vuurwerk in Duitsland of in België goedkoop en op simpele wijze opgeslagen. Zo omzeilen ze de Nederlandse betutteling en de onuitroeibare angstpsychose. Voor de Europese eenwording moet er nog een hoop gebeuren.

Dat Nederland zich aanpast aan de andere landen lijkt logischer dan dat alle Europese landen zich aan het angstige en kleine bekrompen Nederland aanpassen, maar wanneer zal dat doordringen tot de botte eigenwijze Käseköpfe van 'den zuunigen Ollander' in Den Haag?
Dankzij het kabinet Balkellende, vol met incapabele crisismanagers, staan we internationaal weer eens goed voor lul. Een volk krijgt de leiders die het verdient.


Bron: De Gelderlander en In m'n Sas